Báo cáo quản trị dự án phần mềm Hệ thống quản lý ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm

25 491 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2014, 15:24

Đồ án quản trị dự án phần mềm về Hệ thống quản lý ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm gồm 10 chương : Tổng quan về dự án, Khái quát về dự án, Phương châm phát triển, Danh sách sản phẩm công việc, Kế hoạch nhân sự, Tổ chức và vai trò trong dự án, Quản lý rủi ro, Kế hoạch công việc, Kế hoạch tổng thể, Ước lượng chi phí . chân thành cảm ơn các thầy cô! Hệ thống quản lý ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm MỤC LỤC Hệ thống quản lý ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 1.1. Đặt vấn đề Hiện nay, Cục. thi và chấm điểm tự động. 1.2. Sơ lược về dự án Mã dự án EPU01 3 Hệ thống quản lý ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tên dự án Xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến Ngày viết 10/9/2012 Người. thay đổi, nâng cấp hệ thống. 12 Hệ thống quản lý ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm CHƯƠNG 4: DANH SÁCH SẢN PHẨM CÔNG VIỆC Mã dự án EPU01 Tên dự án Xây dựng hệ thống Thi trắc nghiệm trực tuyến Ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo quản trị dự án phần mềm Hệ thống quản lý ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, Báo cáo quản trị dự án phần mềm Hệ thống quản lý ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, Báo cáo quản trị dự án phần mềm Hệ thống quản lý ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN, CHƯƠNG 7: QUẢN LÝ RỦI RO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay