bài giảng đại số 8 chương 4 bài 3 bất phương trình một ẩn

10 293 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2014, 00:09

. PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN VỀ NHÀ Bài tập số 15 ,16trang 43 SGK. BT số 32 ,32 ,33 , 34 , 35 ,36 trang 44 SBT Xem lại : Hai quy tắc biến đổi phương trình. Đọc trước bài : Bất phương trình bậc nhất một ẩn . số : 3 ( 0 Tiết 60 BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN tập nghiệm của bất phương trình là: { x / x ≥ 3 } Cho bất phương trình : x ≥ 3 Biểu diễn trên trục số : [ 30 Học sinh làm ? 2 Tiết 60 BẤT PHƯƠNG TRÌNH. ? 3 và ?4 ?3 Bất phương trình x ≥ -2. Tập nghiệm : { x / x ≥ -2 } [ - 2 0 ?4 Bất phương trình x < 4. Tập nghiệm : { x / x< 4 } ) 40 Tiết 60 BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN Tập hợp nghiệm của bất
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng đại số 8 chương 4 bài 3 bất phương trình một ẩn, bài giảng đại số 8 chương 4 bài 3 bất phương trình một ẩn, bài giảng đại số 8 chương 4 bài 3 bất phương trình một ẩn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn