bài giảng đại số 8 chương 4 bài 1 liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

21 443 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2014, 00:09

GV : VŨ THẾ HÙNG TRƯỜNG: THCS YÊN HƯƠNG CHƯƠNG IV BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN Tiết 57: §1 LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP CỘNG  CHƯƠNG IV: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN   ≥    1. Nhắc lại về thứ tự trên tập hợp số : Tiết 57 §1. LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP CỘNG Trên tập hợp số thực, khi so sánh hai số a và b, xảy ra các trường hợp nào?  a = b. a < b  a > b.  !"#$%#&'#&(%)#*+,- .  !"/'#&0- . !" -2 -1,3 30 2 ?1 1 2 34 32  − − c Điền dấu thích hợp (= , < , >) vào ô vuông: a35134 b62176283 29 31 5 1 d < = > < 6:;<#=>>%=  #?@A>%≥ Ví dụ: 2 ≥9B.@C %A<D.#B;#%≥9 6:;<#=>>%= #?@A>%≤ Ví dụ:6 2 ≤ 9B.@C E<1#B;#E≤1 Nếu số a không lớn hơn số b, ta viết thế nào? a ≤ b F@#G%!H)EIA bất đẳng thứcBA@Avế tráiAvế phải%JK# -L#G% 6ML#G% 6NK#-L#G% 2. Bất đẳng thức : O0%!H ba ≤ ba ≥ PA%0%K#-L#G%QREK#-L #G%A #G%,#;AS T;#-,U%-V-?# +W2 2. Bất đẳng thức : Có dạng: a < b (hay a > b, a ≤ b, a ≥ b) ( a là vế trái, b là vế phải ) VD1:NK#-L#G%7)6165 %?B;#&07)61B;+X65 3. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng : 65 68 61 62 63 9 3 2 1 8 5 Ta có :68<2 68121 68)632)63 < < 65 68 61 62 63 9 3 2 1 8 5 681 21 68)63  2)63 F-,U%K#-L#G%68)612)61 Trả lời: Y$-068%< 2% %Z61BA%XB;%JK#-L#G%682 #=-,U%K#-L#G%AS Y$-0;#[X%Z%BA%XB;%JK# -L#G%682#=-,U%K#-L#G%AS ?2 )Q=6763 *Hình vẽ minh họa kết quả: 61 64 67 68656\ 162 63 23 9 61 64 67 68656\ 162 63 23 9 - 4 + ( - 3 ) 2 + ( - 3 ) [...]... số vào hai vế của BĐT 4 Củng 1 Nhắc lạithì kết quả như thếcố: về nào? thứ tự trên tập hợp số Để hiểu rõ hơn về kiến thức vừa học các em hãy làm một số bài tập trong SGK 2 Bất đẳng thức 3 Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng Bài tập Bài 1: Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao? ĐÚNG ĐÚNG ĐÚNG ĐÚNG A B C D (-2) + 3 ≥ 2 Sai Vì 1 b thì a + c > b + c ; nếu a ≥ b thì a + c ≥ b + c Khi cộng cùng một số vào cả hai vế... trắng, số 20 màu đen, viền đỏ (xem hình bên) cho biết vận tốc tối đa mà các phương tiện giao thông được đi trên quãng đường có biển quy định là 20km/h Nếu một ô tô đi trên đường đó có vận tốc là a(km/h) thì a phải thoả mãn điều kiện nào trong các điều kiện sau: BẮT ĐẦU 00:00 00:07 00: 08 00:05 00:06 00:09 00 :10 00 :12 00: 14 00 :11 00 :13 00 :15 00: 04 00:03 00:02 00: 01 20 20 Tốc độ tối đa cho phép? ... >20 B a < 20 C a ≤ 20 D a ≥ 20 Bài 4: ( Sgk/37 ) Đố Một biển báo giao thông với nền trắng, số 20 màu đen, viền đỏ (xem hình bên) cho biết vận tốc tối đa mà các phương tiện giao thông được đi trên quãng đường có biển quy định là 20km/h Nếu một ô tô đi trên đường đó có vận tốc là a(km/h) thì a phải thoả mãn điều kiện nào trong các điều kiện sau: 20 Tốc độ tối đa cho phép Chúc mừng bạn Bạn đã trả . ) VD1:NK#-L#G%7) 61 65 %?B;#&07) 61 B;+X65 3. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng : 65 68 61 62 63 9 3 2 1 8 5 Ta có : 68 <2 68  1 2 1 68 )632)63 < < 65 68 61. #G% ?4 Y$BA#G#$_BA 1 `E0 BA5 2 22 + 4. Củng cố: 1. Nhắc lại về thứ tự trên tập hợp số Nab3 3. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng 2. Bất đẳng thức M. OG#29 91 ) 615 29 98 ) 615  Giải: F%?29 91 29 98 Theo tính chất liên hệ giữa thứ tự với phép cộng, ta suy ra:29 91 ) 615 29 98 ) 615  ?3  0  629 98  )6777 BA 62995  )6777 .A<#0#&]#^
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng đại số 8 chương 4 bài 1 liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, bài giảng đại số 8 chương 4 bài 1 liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, bài giảng đại số 8 chương 4 bài 1 liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, Nhắc lại về thứ tự trên tập hợp số :, Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng :

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn