bài giảng đại số 8 chương 3 bài 3 phương trình đưa được về dạng ax+b=0

15 540 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2014, 00:09

[...]... D Bài 3 Cho phương trình2 x − 3 − 1 − x = 1 4 5 Để giải phương trình trên 1 học sinh đã thực hiện như sau Bước 1 : Bước 2 : Bước 3 : Bước 4 : 5( 2 x − 3) 4(1 − x ) − =1 20 20 10 x − 15 − 4 + 4 x = 1 20 14x − 19 =1 20 20 = 10 14 x = 20 ⇔ x = 39 39 14 7 Bạn học sinh trên giảI như vậy đúng hay sai? Nếu sai thì sai từ bước nào? Bước 2 Bước 3 Bước 1 Bước 4 HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ  Nắm vững cách giải phương trình. .. 39 14 7 Bạn học sinh trên giảI như vậy đúng hay sai? Nếu sai thì sai từ bước nào? Bước 2 Bước 3 Bước 1 Bước 4 HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ  Nắm vững cách giải phương trình đưa được về dạng ax + b =0  Làm BT 10, 11, 12, 13 SGK trang 12- 13  Làm BT 22, 23 SBT trang 6 . 2 Bước 3 Bước 4 1 1 7 10 = 14 =⇔ x 20 39 20 20 20 39 Bài 3  Nắm vững cách giải phương trình đưa được về dạng ax + b =0  Làm BT 10, 11, 12, 13 SGK trang 12- 13  Làm BT 22, 23 SBT trang. S = 20 08  1, Cách giải 2, Áp dụng VD 5. Giải phương trình 33 −−=−⇔ xx 33 −=+ xx 60 −=⇔ x Vậy phương trình vô nghiệm VD 6. Giải phương trình 55 +=+ xx 55 −=−⇔ xx 00 =⇔ x Vậy phương trình. xxx − − =− − )1 20 08 ()1 2007 1 (1 2006 2 + − ++ − =+ − ⇔ xxx 20 08 20 08 2007 20 08 2006 20 08 xxx − + − = − ⇔ 0 20 08 20 08 2007 20 08 2006 20 08 = − − − − − ⇔ xxx 0) 20 08 1 2007 1 2006 1 )(20 08( =−−−⇔ x 20 08 =⇔ x ) 20 08 1 2007 1 020 08 0 2006 1 do ( ≠−−=−⇔ x Vậy phương trình có
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng đại số 8 chương 3 bài 3 phương trình đưa được về dạng ax+b=0, bài giảng đại số 8 chương 3 bài 3 phương trình đưa được về dạng ax+b=0, bài giảng đại số 8 chương 3 bài 3 phương trình đưa được về dạng ax+b=0

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn