bài giảng đại số 8 chương 2 bài 5 phép cộng các phân thức đại số

15 1,675 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2014, 00:09

BÀI 5: PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ 8 KIỂM TRA BÀI CŨ: *Câu hỏi: Muốn quy đồng mẫu thức nhiều phân thức ta làm như thế nào? Quy đồng mẫu thức hai phân thức sau: xx 4 6 2 + và 82 3 +x * Muốn quy đồng mẫu thức nhiều phân thức ta có thể làm như sau: - Phân tích các mẫu thức thành nhân tử rồi tìm mẫu thức chung. - Tìm nhân tử phụ của mỗi mẫu thức. - Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng. xx 4 6 2 + = )4( 6 +xx = )4(2 12 +xx 82 3 +x = )4(2 3 +x = )4(2 3 +xx x *Đáp án: * Ta có: x 2 + 4x = x(x + 4) 2x + 8 = 2(x + 4) => MTC là: 2x(x + 4) BÀI 5: PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức: Quy tắc: Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức, ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức. Ví dụ1: Cộng hai phân thức: 22 2 +x x và 22 12 + + x x Giải: 2 1+x 22 2 +x x 22 12 + + x x + = 22 12 2 + ++ x xx = )1(2 )1( 2 + + x x = PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ BÀI 5: 1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức: Giải: yx x 2 7 13 + + yx x 2 7 22 + = yx xx 2 7 2213 +++ yx x 2 7 35 + = Thực hiện phép cộng: yx x 2 7 13 + + yx x 2 7 22 + ?1 PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ BÀI 5: 1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức: PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ BÀI 5: 32 2 45 yx yxy − + 32 2 43 yx yxy + = 2 3 5 4 2 3 4xy y xy y x y − + + 2 3 8 2 xy x y = = 2 4 xy BT: Điền đa thức thích hợp vào chỗ trống để được một phép tính đúng: . . . . . . 1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức: 2. Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau: ?2 + Thực hiện phép cộng: xx 4 6 2 + 82 3 +x Giải: Ta có: x 2 + 4x = x(x+4) 2x + 8 = 2(x + 4) MTC: 2x(x + 4) xx 4 6 2 + + 82 3 +x = )4( 6 +xx )4(2 3 +x + = )4(2 312 + + xx x )4(2 12 +xx )4(2 3 +xx x + = = x2 3 )4(2 )4(3 + + xx x = Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được. Quy tắc: PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ BÀI 5: 1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức: 2. Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau: Giải: ?3 Tính 366 12 − − y y + yy 6 6 2 − Ta có: 6y -36 = 6(y – 6) y 2 - 6y = y(y -6 ) MTC: 6y(y – 6) 366 12 − − y y yy 6 6 2 − )6(6 12 − − y y )6( 6 −yy )6(6 )12( − − yy yy )6(6 36 −yy )6(6 3612 2 − +− yy yy )6(6 )6( 2 − − yy y y y 6 6− + + + = = = = = PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ BÀI 5: 1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức: 2. Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau: *Chú ý: Phép cộng các phân thức cũng có các tính chất sau: + Giao hoán : + Kết hợp : B A + D C = D C + B A       + D C B A + F E = B A +       + F E D C PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ BÀI 5: 1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức: 2. Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau: 44 2 2 ++ xx x + 2 1 + + x x 44 2 2 ++ − xx x = 44 2 2 ++ xx x + 44 2 2 ++ − xx x + 2 1 + + x x + = 2 )2( 2 + + x x + 2 1 + + x x = 2 1 +x + 2 1 + + x x = 2 2 + + x x = 1. = Tính 44 2 2 ++ xx x + 2 1 + + x x + 44 2 2 ++ − xx x ?4 PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ BÀI 5: Giải: [...]... về nhà * Bài vừa học: - Quy tắc cộng các phân thức cùng mẫu,khác mẫu -Giải bài tập: 21 ac, 22 , 23 ab, 24 /46(SGK) -Đọc có thể em chưa biết * Bài sắp học: Luyện tập phép cộng các phân thức đại số BT 22 a/46/SGK Áp dụng quy tắc đổi dấu để viết các phân thức sau có cùng mẫu thức rồi làm tính cộng phân thức: 2x2 − x x +1 2 − x2 + + x −1 1− x x −1 Hướng dẫn : 2x2 − x x + 1 2 − x2 2x2 − x − x −1 2 − x2 + + =...BÀI 5: BT23/46(SGK) Tính PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 1 1 + x + 2 ( x + 2) (4 x + 7) Giải: 1 1 1 1( 4 x + 7) + = x + 2 ( x + 2) (4 x + 7) ( x + 2) (4 x + 7) + ( x + 2) (4 x + 7) 4 4( x + 2) = 4x + 8 = = 4x + 7 ( x + 2) (4 x + 7) ( x + 2) (4 x + 7) BÀI 5: PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Bài tập : Thảo luận nhóm Khi thực hiện phép cộng các phân thức, bạn Nam làm như sau: 3x − 5 4 x + 5 3x − 5 + 4 x + 5. .. 7 7+7 14 2 −1 2x −1 2x −1 + 2 x b) + 2 = + = x − 1 x − 1 x − 1 ( x − 1) ( x + 1) ( x − 1) ( x + 1) SAI SAI Theo em bạn Nam giải đúng hay giải sai ? Nếu sai sửa lại cho đúng * Sửa sai: 3x − 5 4 x + 5 3x − 5 + 4 x + 5 7x a) + = = =x 7 7 7 7 −1( x + 1) −1 2x 2x x −1 1 b) + 2 = + = = x − 1 x − 1 ( x − 1) ( x + 1) ( x − 1) ( x + 1) ( x − 1) ( x + 1) ( x + 1) BÀI 5: PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Hướng dẫn . hai phân thức: 22 2 +x x và 22 12 + + x x Giải: 2 1+x 22 2 +x x 22 12 + + x x + = 22 12 2 + ++ x xx = )1 (2 )1( 2 + + x x = PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ BÀI 5: 1. Cộng hai phân thức. )74) (2( )2( 4 ++ + xx x = 74 4 +x PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ BÀI 5: PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ BÀI 5: Khi thực hiện phép cộng các phân thức, bạn Nam làm như sau: 3 5 4 5 3 5 4 5 7 ) 7. mẫu thức: Giải: yx x 2 7 13 + + yx x 2 7 22 + = yx xx 2 7 22 13 +++ yx x 2 7 35 + = Thực hiện phép cộng: yx x 2 7 13 + + yx x 2 7 22 + ?1 PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ BÀI 5: 1. Cộng hai phân
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng đại số 8 chương 2 bài 5 phép cộng các phân thức đại số, bài giảng đại số 8 chương 2 bài 5 phép cộng các phân thức đại số, bài giảng đại số 8 chương 2 bài 5 phép cộng các phân thức đại số

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn