bài giảng đại số 8 chương 2 bài 3 rút gọn phân thức

17 647 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2014, 00:09

BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ 8 RÚT GỌN PHÂN THỨC RÚT GỌN PHÂN THỨC BÀI 3: KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ Dùng tính chất cơ bản của phân thức giải thích vì sao các phân thức sau bằng nhau: 3( 1) 3 2 ( 1) 2 x x x x − + − = + Cách 1: Cách 1: Cách 2: Cách 2: – 3(x + 1) 2x(x + 1) = – 3(x + 1) : (x + 1) 2x(x + 1) : (x + 1) = – 3 2x – 3 2x = – 3.(x + 1) 2x.(x + 1) Trả lời Trả lời – 3(x + 1) 2x(x + 1) = – 3(x + 1) : (x + 1) 2x(x + 1) : (x + 1) = – 3 2x Rút gọn phân thức là gì? Rút gọn phân thức là biến đổi phân thức đó thành một phân thức đơn giản hơn. Cách rút gọn phân thức có giống cách rút gọn phân số hay không? ?1. Cho phân thức 3 2 4x 10x y a. Tìm nhân tử chung của cả tử và mẫu b. Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung Trả lời Trả lời a. Nhân tử chung của cả tử và mẫu là: 2x 2 23 2 2 3 2 4x 4x : 2x 10x y 10x 2x 2xy : 5y = = b. ? Rút gọn phân thức 5 23 21 14 ) xy yx a − 5 42 20 15 ) xy yx b Hoạt động nhóm yx yx c 2 3 12 6 ) − 53 22 10 8 ) yx yx d − ? Rút gọn phân thức 3 2 3 2 2 2 5 5 2 3 14x y 14x y : 7xy 2x a) 21xy 21xy :7xy 3y − − − = = 2 4 2 4 4 5 5 4 15x y 15x y :5xy 3x b) 20xy 20xy :5xy 4y = = Đáp án 3 3 2 2 2 2 6x y 6x y : 6x y x x c) 12x y 12x y : 6x y 2 2 − = = = − − − 2 2 2 2 2 2 3 5 3 5 2 2 8x y 8x y : 2x y 4 d) 10x y 10x y : 2x y 5xy − − − = = 2 5x 10 25x 50x + + 5(x 2) 25x(x 2) + + Trả lời Trả lời = a. Nhân tử chung của tử và mẫu là: 5(x+2) b. = 1 5x 2 5x 10 25x 50x + + ?2. Cho phân thức 5(x 2) : 25x(x 5( 2 x 2) x 2)) :5( + + + + a. Phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi tìm nhân tử chung của chúng. b. Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung.   Nhận xét: Nhận xét: Muốn rút gọn một phân thức đại số ta có thể:  Phân tích tử và mẫu thành nhân tử (nếu cần) để tìm nhân tử chung.  Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung. Ví dụ 1: Rút gọn phân thức 3 2 2 x 4x 4x x 4 − + − Giải: Giải: 3 2 2 x 4x 4x x 4 − + = − ( ) ( ) ( ) 2 x x 4x 4 x 2 x 2 − + = − + ( ) ( ) ( ) 2 x x 2 x 2 x 2 − = − + ( ) x x 2 x 2 − + ?3. Rút gọn phân thức 2 3 2 x 2x 1 5x 5x + + + ( ) ( ) 2 2 x 1 5x x 1 + = + ( ) 2 x 1 5x + 2 3 2 x 2x 1 5x 5x + + = + Bài làm: Bài làm: Ví dụ 2: Rút gọn phân thức ( ) 1 x x x 1 − − Giải: Giải: ( ) 1 x x x 1 − = − ( ) ( ) x 1 x x 1 − − = − 1 x −   Chú ý: Chú ý: Có khi cần đổi dấu ở tử hoặc mẫu để nhận ra nhân tử Có khi cần đổi dấu ở tử hoặc mẫu để nhận ra nhân tử chung của tử và mẫu. chung của tử và mẫu. (lưu ý tới tính chất (lưu ý tới tính chất A = – ( A = – ( – – A) A) ) ) ( ) 1 x x x 1 − = − ( ) 1 x x x 1 − = − ( ) 1 x x 1 x − = − − 1 x = − 1 x − ( ) ( ) 1 x x x 1 − − = − − ( ) ( ) x 1 x x 1 − = − − C2: C2: C3: C3: 1 x = − 1 x − [...]... b) rút gọn = 3 ( 3 y + 1) = 3 y + 1 9y + 3 9 y + 9 3 ( 3 y + 3) 3 y + 3 Cách rút gọn phân thức Cách rút gọn phân thức có giống cách rút gọn cũng giống như cách rút phân số hay gọn phân số không? A A:M = B B:M RÚT GỌN PHÂN THỨC g ụn nd Vậ HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Đọc kỹ SGK, các nhận xét và chú ý khi rút gọn phân thức - Xem lại các bài tập đã giải trên lớp - Làm bài: 7, 9, 11/ sgk -tr 40 - Chuẩn bị bài tập...?4 Rút gọn phân thức Giải: 3( x − y) y−x 3( x − y) 3 ( x − y ) 3 = = = 3 y−x −(x − y) −1 ? Rút gọn phân thức 4x + 10 a) 2x 2 + 5x x 2 − xy b) 5y 2 − 5xy Hoạt động nhóm Kết quả ? Rút gọn phân thức 2 ( 2x + 5 ) 4x + 10 2 a) = = 2 2x + 5x x ( 2x + 5 ) x x ( x − y) x ( x − y) x 2 − xy x −x b) = = = = 2 5y − 5xy 5y ( y − x ) −5y ( x − y ) −5y 5y Bài Tập 8: (SGK/40) Trong tờ nháp của 1 học sinh có ghi một số. .. phép rút gọn phân thức như sau: 3 xy x a) = 9y 3 3xy + 3 x b) = 9y + 3 3 đúng 3 xy + 3 x + 1 x + 1 c) = = 9y + 9 3+ 3 6 sai sai 3 xy + 3 x x d) = 9y + 9 3 đúng Theo em, câu nào đúng, câu nào sai? Em hãy giải thích đúng sai Sửa lại: Lưu ý: Khi tử và mẫu là đa thức, không được rút gọn cácxy + 3 tử ( cho 1) xy − 1 phải đưa 3 dạng tích rồixy − 1 mới 3 xy + về 3 ( xy − 1) 3 hạng 3 xy − nhau mà c) = = b) rút . là: 2x 2 23 2 2 3 2 4x 4x : 2x 10x y 10x 2x 2xy : 5y = = b. ? Rút gọn phân thức 5 23 21 14 ) xy yx a − 5 42 20 15 ) xy yx b Hoạt động nhóm yx yx c 2 3 12 6 ) − 53 22 10 8 ) yx yx d − ? Rút gọn phân. phân thức 3 2 3 2 2 2 5 5 2 3 14x y 14x y : 7xy 2x a) 21 xy 21 xy :7xy 3y − − − = = 2 4 2 4 4 5 5 4 15x y 15x y :5xy 3x b) 20 xy 20 xy :5xy 4y = = Đáp án 3 3 2 2 2 2 6x y 6x y : 6x y x x c) 12x y 12x. BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ 8 RÚT GỌN PHÂN THỨC RÚT GỌN PHÂN THỨC BÀI 3: KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ Dùng tính chất cơ bản của phân thức giải thích vì sao các phân thức sau bằng nhau: 3( 1) 3 2
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng đại số 8 chương 2 bài 3 rút gọn phân thức, bài giảng đại số 8 chương 2 bài 3 rút gọn phân thức, bài giảng đại số 8 chương 2 bài 3 rút gọn phân thức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn