bài giảng đại số 8 chương 2 bài 1 phân thức đại số

13 662 2
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2014, 00:09

Bài 1: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ CHƯƠNG II: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ , , 0a b Z b a Q b ∈ ≠ ∈ (Phân số) A(x), B(x) là đa thức, B(x) 0 thì được gọi là gì? ≠ )( )( xB xA Bài 1 PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 1. Định nghĩa: Một phân thức đại số ( hay nói gọn là phân thức) là một biểu thức có dạng , trong đó A, B là những đa thức và B khác đa thức 0. A B A là tử thức (tử), B là mẫu thức (mẫu) 2 x y3 yx5,0 + d) 3 2 +x x a) 1+x y x b) 1 2 2 + − x x c) 2 ) 3 e x − 0 ) 2 1 f x− − Các biểu thức a, c, e, f là phân thức đại số. -Mỗi số thực là một phân thức, số 0; số 1 cũng là phân thức -Mỗi đa thức cũng là phân thức có mẫu bằng 1 1 32 ); 352 10 ); 15 23 ) 223 − −++− − x c xx b xx x a 1. Định nghĩa: ( SGK/35) ,( 0) A B B ≠ +Phân thức: ; A, B là các đa thức +Mỗi số thực là một phân thức, số 0; số 1 cũng là phân thức. 2. Hai phân thức bằng nhau: nếu A.D = B.C A C B D = Hai phân thức và gọi là bằng nhau nếu A.D = B.C A B C D ?3 Có thể kết luận hay không? Vì sao? 2 3 2 3 6 2 x y x xy y = +Mỗi đa thức cũng là phân thức có mẫu bằng 1 Bài 1 PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 155 3 2 + + x xx ?4 Xét xem hai phân thức có bằng nhau không? và x 5 ?5Bạn Quang nói rằng: còn bạn Vân thì nói: . Theo em,ai nói đúng? 3 3 33 = + x x x x x x 1 3 33 + = + x x 1− 2 2 x x x− Vd: = vì: x(x 2 -x) = x 2 (x –1) =x 3 - x 2 B A D C B A = Bài tập 2: Đa thức A trong đẳng thức: 7 49 2 + = − x x x A x 2 - 7x x 2 + 7x x 2 - 7 Vì x(x 2 – 49) = x(x – 7)(x + 7) (x + 7)(x 2 - 7x) = (x + 7)(x – 7)x Kết quả: A = (x 2 - 7x) 5 20 ) 7 28 y xy a x = ( ) ( ) 3 5 3 ) 2 5 2 x x x b x + = + 3 2 8 ) 2 2 4 x c x x x + = + − + 3. Bài tập: Bài tập 1: (HS hoạt động nhóm 4’) Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng tỏ rằng Nhóm 1, 5 câu a là Nhóm 2, 4 câu b Nhóm 3 câu c ) BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: So sánh sự giống và khác nhau giữa phân số và phân thức PHÂN SỐ PHÂN THỨC - Tử số và mẫu số là các số nguyên - Tử thức và mẫu thức là các đa thức GIỐNG NHAU - Mẫu số khác 0 và mẫu thức khác đa thức 0 - Hai phân số bằng nhau ( Hay hai phân thức bằng nhau) nếu tích trung tỉ bằng tích ngoại tỉ 1. Định nghĩa: ( SGK/35) ,( 0) A B B ≠ +Phân thức: ; A, B là đa thức, A là tử, B là mẫu + Mỗi số thực cũng là một phân thức. Số 0; số 1 cũng những là phân thức. 2.Hai phân thức bằng nhau: Hai phân thức và gọi là bằng nhau nếu A.D = B.C A B C D C D A B = nếu A.D = B.C 3. Bài tập: (HS hoạt động nhóm 4’ : Nhóm 1, 3 câu a, nhóm 2,4 câu b, nhóm 5 câu c ) 1. Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng tỏ rằng: 5 20 ) 7 28 y xy a x = ( ) ( ) 3 5 3 ) 2 5 2 x x x b x + = + 3 2 8 ) 2 2 4 x c x x x + = + − + Vì: 5y.28x=7.20xy=140xy Nên: 5 20 7 28 y xy x = Tacó: 2.3x(x+5)=2(x+5).3x=6x(x+5) Nên: ( ) ( ) 3 5 3 2 5 2 x x x x + = + Vì: (x 2 –2x+4)(x+2)=x 3 +2 3 =x 3 - 8 Bài 1 PHÂN THỨC ĐẠI SỐ [...].. .Bài 1 PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Hướng dẫn học tập 1 Định nghĩa: ( SGK/35) + Đối với bài học ở tiết học này: A +Phân thức: B , ( B ≠ 0) ; A, B Nắm chắc định nghĩa về phân là đa thức, A là tử, B là mẫu thức, hai phân thức bằng nhau + Mỗi số thực cũng là một Làm bài tập: 1c,d ; 2, 3/Sgk/36; phân thức Số 0; số 1 cũng 1, 3/SBT /16 HSG bài 2/ 16 /SBT những là phân thức + Đối với bài học ở tiết học tiếp 2. Hai phân thức. .. nhau:theo: A C Hai phân thức B và D gọi - Chuẩn bị bài: “ Tính chất cơ bản là bằng nhau nếu A.D = B.C của phân thức ” A C - Ôn lại tính chất cơ bản của phân B = D nếu A.D = B.C số Hướng dẫn bài 2/ Sgk/36: Ba phân thức sau có bằng nhau không? x − 2x − 3 x − 3 x − 4x + 3 , , 2 2 x +x x x −x 2 2 x − 2x − 3 x − 3  Ta xét: ?  2 x +x x   ⇒ Kết luận 2 x − 3 x − 4x + 3 ? x x 2   2 . + d) 3 2 +x x a) 1+ x y x b) 1 2 2 + − x x c) 2 ) 3 e x − 0 ) 2 1 f x− − Các biểu thức a, c, e, f là phân thức đại số. -Mỗi số thực là một phân thức, số 0; số 1 cũng là phân thức -Mỗi đa thức. Bài 1: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ CHƯƠNG II: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ , , 0a b Z b a Q b ∈ ≠ ∈ (Phân số) A(x), B(x) là đa thức, B(x) 0 thì được gọi là gì? ≠ )( )( xB xA Bài 1 PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 1. Định. 5y .28 x=7 .20 xy =14 0xy Nên: 5 20 7 28 y xy x = Tacó: 2. 3x(x+5) =2( x+5).3x=6x(x+5) Nên: ( ) ( ) 3 5 3 2 5 2 x x x x + = + Vì: (x 2 –2x+4)(x +2) =x 3 +2 3 =x 3 - 8 Bài 1 PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 1. Định
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng đại số 8 chương 2 bài 1 phân thức đại số, bài giảng đại số 8 chương 2 bài 1 phân thức đại số, bài giảng đại số 8 chương 2 bài 1 phân thức đại số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn