bài giảng đại số 8 chương 1 bài 11 chia đa thức cho đơn thức

12 530 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2014, 00:09

  BÀI 11: CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ 8 Kiểm tra bài cũ   Bài 1: - Khi nào đơn thức A chia hết cho đơn thức B - Phát biểu quy tắc chia đơn thức A cho đơn thức B( trường hợp A chia hết cho B) - Áp dụng tính: 18x 2 y 3 z : 6xyz Bài 2: Phát biểu và viết công thức tổng quát về tính chất chia hết của một tổng: Bài 3: Viết một đa thức có các hạng tử đều chia hết cho 3xy 2 = 3xy 2   Bài 11: Bài 11: CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC 1. Quy tắc: a) ?1 Cho đơn thức 3xy 2 - Hãy viết một đa thức có các hạng tử đều chia hết cho 3xy 2 - Chia các hạng tử của đa thức đó cho 3xy 2 - Cộng các kết quả vừa tìm được với nhau Giải: ( )15x 2 y 4 + 9x 3 y 2 - 10xy 3 : 3xy 2 = = ) + + + + :15x 2 y 4 :( 9x 3 y 2 3xy 2 )( )(- 10xy 3 3xy 2 : 5xy 2 3x 2 3 10− y b) Quy tắc: Muốn chia đa thức A cho đơn thức B( ), ta chia mỗi hạng tử của A cho B rồi cộng các kết quả với nhau. trường hợp các hạng tử của đa thức A đều chia hết cho đơn thức B Bài tập 1: Không làm tính chia hãy xét xem đa thức nào sau đây chia hết cho 6y 2 A= 15xy 2 + 17xy 3 +18y 2 B = 8x 2 y 2 – 3xy 4 – 12x 2 3xy 2 x2y trường hợp các hạng tử của đa thức A đều chia hết cho đơn thức B    Bài 11: Bài 11: CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC 1. Quy tắc: a) ?1 Cho đơn thức 3xy2 b) Quy tắc : SGK/27 c) Ví dụ: Thực hiện phép tính: (20x 2 y 3 – 15x 2 y 2 + 7xy 2 ) : 5xy 2 Giải: (20x 2 y 3 – 15x 2 y 2 + 7xy 2 ) : 5xy 2 = = 20x 2 y 3 5xy 2 : ::+ + (- 15x 2 y 2 ) 5xy 2 7xy 2 5xy 2 4xy +3x- 5 7 d) Chú ý: Trong thực hành ta có thể tính nhẩm và bỏ bớt một số phép tính trung gian (20x 2 y 3 - 15x 2 y 2 +7xy 2 ) : 5xy 2 = (20x 2 y 3 - 15x 2 y 2 +7xy 2 ) : 5xy 2 = Cách trình bày : Cách trình bày : Nháp: Nháp: 4xy - 3x 5 7 + 5 7 20x 2 y 3 :5xy 2 = 4xy -15x 2 y 2 :5xy 2 = -3x 7xy 2 :5xy 2 = Bài tập 2: Làm tính chia a)(18x 3 y 2 – 6x 2 y – 3x 2 y 2 ) : 6x 2 y b) (4x 4 - 8x 2 y 2 + 12x 5 y) : (-4x 2 )    Bài 11: Bài 11: CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC 1. Quy tắc: 2. Áp dụng ?2 a.Khi thực hiện phép chia (4x 4 -8x 2 y 2 +12x 5 y):(- 4x 2 ) Bạn Hoa viết: (4x 4 -8x 2 y 2 +12x 5 y) = - 4x 2 (-x 2 + 2y 2 - 3x 3 y) Nên (4x 4 -8x 2 y 2 +12x 5 y):(- 4x 2 ) = -x 2 + 2y 2 - 3x 3 y Em hãy nhận xét bạn Hoa giải đúng hay sai? ?2 a.Khi thực hiện phép chia (4x 4 -8x 2 y 2 +12x 5 y):(- 4x 2 ) Bạn Hoa viết: (4x 4 -8x 2 y 2 +12x 5 y) = - 4x 2 (-x 2 + 2y 2 - 3x 3 y) Nên (4x 4 -8x 2 y 2 +12x 5 y):(- 4x 2 ) = -x 2 + 2y 2 - 3x 3 y Em hãy nhận xét bạn Hoa giải đúng hay sai? Đáp án: - Lời giải của bạn Hoa là đúng . - Vì ta biết rằng: nếu A=B.Q thì A : B = Q Đáp án: - Lời giải của bạn Hoa là đúng . - Vì ta biết rằng: nếu A=B.Q thì A : B = Q A B Q    Bài 11: Bài 11: CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC 1. Quy tắc: 2. Áp dụng ?2 a. Khi thực hiện phép chia (4x 4 -8x 2 y 2 +12x 5 y):(- 4x 2 ) Bạn Hoa viết: (4x 4 -8x 2 y 2 +12x 5 y) = - 4x 2 (-x 2 + 2y 2 - 3x 3 y) Nên (4x 4 -8x 2 y 2 +12x 5 y):(- 4x 2 ) = -x 2 + 2y 2 - 3x 3 y Em hãy nhận xét bạn Hoa giải đúng hay sai? b. Làm tính chia : (20x 4 y – 25x 2 y 2 – 3x 2 y) : 5x 2 y    Bài 11: Bài 11: CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC 1. Quy tắc: 2. Áp dụng 3. Bài tập củng cố Bài tập3 : Điền đúng (Đ) sai (S) . Cho A= 5x 4 - 4x 3 + 6x 2 y B = 2x 2 Bài tập3 : Điền đúng (Đ) sai (S) . Cho A= 5x 4 - 4x 3 + 6x 2 y B = 2x 2 Khẳng định Đ/S 1. A Không chia hết cho B vì 5 không chia hết cho 2 2. A chia hết cho B vì mọi hạng tử của A đều chia hết cho B S Đ   Bài 11: Bài 11: CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC 1. Quy tắc: 2. Áp dụng 3. Bài tập củng cố Bài tập 4: Điền đa thức thích hợp vào ô trống a) (-2x 5 + 6x 2 – 4x 3 ) : 2x 2 = b) (3xy 2 – 2x 2 y + x 3 ) : = 3y 2 – 2xy + x 2 c) : ( - 4x 2 ) = -3x 2 y – x 2 + 2y 2 -x 3 + 3 – 2x x 12x 4 y + 4x 4 – 8x 2 y 2   Bài 11: Bài 11: CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC 1. Quy tắc: 2. Áp dụng 3. Bài tập củng cố Bài tập 5: Làm tính chia N 1 a) (3x 2 y 2 + 6x 2 y 3 – 12xy): 3xy N 2 b) (8x 4 – 4x 3 + 6x 2 y): 2x 2 N 4 d) [ 5(a – b) 3 + 2(a- b) 2 ]: (b – a ) 2 N 3 c) [ 5(a – b) 3 + 2(a- b) 2 ]: (a - b) 2   Bài 11: Bài 11: CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC 1. Quy tắc: 2. Áp dụng 3. Bài tập củng cố Bài tập 6: Mỗi đội gồm 4 bạn và một cây bút. Mỗi bạn chỉ được làm một bước trong một lần. Bạn sau có quyền sửa sai của bạn liền trước. Đội nào làm nhanh, đúng là thắng cuộc. Đội nào vi phạm luật chơi là thua cuộc. Đề bài: Làm tính chia a) (7.3 5 – 3 4 + 3 6 ): 3 4 b) ( 5x 4 – 3x 3 + x 2 ): 3x 2 c) ( x 3 y 3 – 2x 2 y 3 – x 3 y 2 ) : x 2 y 2 d) ( x 3 + 8y 3 ) :( x + 2y) [...].. .Bài 11 : CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC 1 Quy tắc: 2 Áp dụng 3 Bài tập củng cố - Học thuộc quy tắc chia đơn thức cho đơn thức - Học thuộc quy tắc chia đa thức cho đơn thức - Bài tập về nhà 65 trang 29 SGK - Bài 44,45,46,47 trang 8 SBT - Ôn lại phép trừ đa thức, phép nhân đa thức đã sắp xếp, các hằng đẳng thức đáng nhớ - Đọc trước bài § 12  .   BÀI 11 : CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ 8 Kiểm tra bài cũ   Bài 1: - Khi nào đơn thức A chia hết cho đơn thức B - Phát biểu quy tắc chia đơn thức A cho đơn thức B( trường. hết cho 3xy 2 = 3xy 2   Bài 11 : Bài 11 : CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC 1. Quy tắc: a) ?1 Cho đơn thức 3xy 2 - Hãy viết một đa thức có các hạng tử đều chia hết cho. hạng tử của đa thức A đều chia hết cho đơn thức B    Bài 11 : Bài 11 : CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC 1. Quy tắc: a) ?1 Cho đơn thức 3xy2 b) Quy tắc : SGK/27 c)
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng đại số 8 chương 1 bài 11 chia đa thức cho đơn thức, bài giảng đại số 8 chương 1 bài 11 chia đa thức cho đơn thức, bài giảng đại số 8 chương 1 bài 11 chia đa thức cho đơn thức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn