bài giảng đại số 8 chương 1 bài 5 những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp theo)

8 1,233 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2014, 00:08

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG Các thầy giáo, cô giáo về dự giờ toán của lớp Bài 5: NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (TIẾP) Bài giảng Đại số 8 KIỂM TRA BÀI CŨ: HS1: Viết hằng đẳng thức: Chữa bài 28(a) SGK Lời giải Lời giải bài 28(a). ( ) ( ) =− =+ 3 3 ba ba ( ) ( ) 3223 3 3223 3 33 33 babbaaba babbaaba −+−=− +++=+ ( ) ( ) 10001046 4 44.34.3 644812 3 3 3 3223 23 ==+= += +++= +++ x xxx xxx HS2: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng: Chữabài tập 28(b) SGK Lời giải bài 28(b) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 32 3 23 3 22 33 3311) 81262) ) ) xxxxd xxxxc xyyxb abbaa −−−=− +++=+ −=− −=− ( ) ( ) 800020 2222 22.32.3 8126 3 33 3223 23 == −=−= −+−= −+− x xxx xxx S Đ Đ S Tính : (với a, b là số tuỳ ý) Lời giải: Phát biểu hằng đẳng thức (6) bằng lời NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (TIẾP) ( ) ( ) 22 bababa +−+ ( ) ( ) 33 322223 22 ba babbaabbaa bababa += +−++−= +−+ 6. TỔNG HAI LẬP PHƯƠNG Với A, B là các biểu thức tuỳ ý ta cũng có: Áp dụng: a) Viết x 3 +8 dưới dạng tích Giải: x 3 +8 = x 3 + 2 3 = (x + 2)( x 2 - 2x + 4) b) Viết (x+1)(x 2 -x +1) dưới dạng tổng Giải: (x+1)(x 2 -x+1) = (x+1)(x 2 -x.1+1 2 ) =x 3 +1 A 3 +B 3 =(A+B)(A 2 -AB+B 2 ) (6) Bài 30(a) tr16 SGK Rút gọn biểu thức: Lời giải: ? 3. Tính: (với a, b là các số tuỳ ý) Lòi giải ?. Phát biểu hằng đẳng thức (7) bằng lời. ( ) ( ) ( ) 32 54933 xxxx +−+−+ ( ) ( ) 275427 543 )54(933 33 333 32 −=−−+= −−+= +−+−+ xx xx xxxx Với A, B là các biểu thức tuỳ ý ta cũng có: 7. HIỆU HAI LẬP PHƯƠNG Với A, B là các biểu thức tuỳ ý ta cũng có. Áp dụng: a) Tính: b) Viết 8x 3 -y 3 dưới dạng tích Lời giải a) (x-1)(x 2 +x+1) = x 3 -1 3 = x 3 - 1 b) 8x 3 -y 3 = (2x) 3 – y 3 = (2x-y)[(2x) 2 +2xy+y 2 ] = (2x-y)(4x 2 +2xy+y 2 ) ( ) ( ) 22 bababa ++− ( ) ( ) 33 322223 22 ba babbaabbaa bababa −= −−−++= ++− A 3 -B 3 = (A-B)(A 2 +AB+B 2 ) (7) NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (TIẾP) 6. TỔNG HAI LẬP PHƯƠNG A 3 +B 3 = (A+B)(A 2 -AB+B 2 ) (6) ( ) ( ) 11 2 ++− xxx 6. TỔNG HAI LẬP PHƯƠNG Với A, B là các biểu thức tuỳ ý ta cũng có: 7. HIỆU HAI LẬP PHƯƠNG Với A, B là các biểu thức tuỳ ý ta cũng có: Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ 1) (A+B) 2 = A 2 +2AB+B 2 2) (A-B) 2 = A 2 -2AB+B 2 3) A 2 -B 2 = (A-B) (A+B) 4) (A+B) 3 = A 3 +3A 2 B+3AB 2 +B 3 5) (A-B) 3 = A 3 -3A 2 B+3AB 2 -B 3 6) A 3 +B 3 = (A+B)(A 2 -AB+B 2 ) 7) A 3 -B 3 = (A-B)(A 2 +AB+B 2 ) Hãy đánh dấu x vào ô có đáp số đúng của tích sau: (x+2)(x 2 -2x+4) Bài 30(b): Rút gọn biểu thức (2x+y)(4x 2 -2xy+y 2 )-(2x-y)(4x 2 +2xy+y 2 ) Lời giải: (2x+y)(4x 2 -2xy+y 2 )-(2x-y)(4x 2 +2xy+y 2 ) =[(2x) 3 +y 3 ] – [(2x) 3 -y 3 ] =8x 3 +y 3 -8x 3 +y 3 =2y 3 ? Hãy viết bảy hằng đẳng thức đáng nhớ đã học ra giấy nháp NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (TIẾP) x 3 +8 x 3 -8 (x+2) 3 (x-2) 3 A 3 +B 3 = (A+B)(A 2 - AB +B 2 ) (6) A 3 -B 3 = (A-B)(A 2 +AB +B 2 ) (7) X Làm bài tập 31(b)tr 16 SGK Chứng minh rằng: a 3 +b 3 = (a+b) 3 - 3ab(a+b) Lời giải: BĐVP: (a+b) 3 - 3ab(a+b) =a 3 +3a 2 b+3ab 2 +b 3 -3a 2 b-3ab 2 =a 3 +b 3 =VT Áp dụng: Tính a 3 +b 3 biết a.b= 6 và a+b =- 5 a 3 +b 3 = (a+b) 3 - 3ab(a+b) = (-5) 3 -3.6.(-5) = -125 + 90 = -35 Dãy bàn phía ngoài làm bài 32(a) tr 16 SGK Dãy bàn phía trong làm bài 32(b) tr 16 SGK Lời giải: a) (3x+y)(9x 2 -3xy + y 2 ) = 27x 3 + y 3 b) (2x – 5)(4x 2 + 10x + 25) = 8x 3 – 125 6. TỔNG HAI LẬP PHƯƠNG Với A, B là các biểu thức tuỳ ý ta cũng có: 7. HIỆU HAI LẬP PHƯƠNG Với A, B là các biểu thức tuỳ ý ta cũng có: Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (TIẾP) A 3 +B 3 = (A+B)(A 2 - AB +B 2 ) (6) A 3 -B 3 = (A-B)(A 2 +AB +B 2 ) (7) 1/ (A+B) 2 =A 2 +2AB+B 2 2/ (A-B) 2 =A 2 -2AB +B 2 3/ A 2 -B 2 = (A-B)(A+B) 4/ (A+B) 3 =A 3 +3A 2 B+3AB 2 +B 3 5/ (A-B) 3 =A 3 -3A 2 B+3AB 2 -B 3 6/ A 3 +B 3 =(A+B)(A 2 -AB+B 2 ) 7/ A 3 -B 3 = (A-B)(A 2 +AB+B 2 ) Các khẳng định sau đúng hay sai ? HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ * Học thuộc bảy hằng đẳng thức đáng nhớ * Làm bài tập 31(b), 33, 36, 37, tr16, 17 SGK, số 17, 18tr5 SBT ********************** ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) 3322 33 3 22 3223 3 22 3 ) ) ) 33) ) baaabbbae babad yxyxyxc babbaabab babababaa +=+−+ −=− −+=+ +++=+ ++−=− S Đ S S Đ NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (TIẾP) 6. TỔNG HAI LẬP PHƯƠNG Với A, B là các biểu thức tuỳ ý ta cũng có: 7. HIỆU HAI LẬP PHƯƠNG Với A, B là các biểu thức tuỳ ý ta cũng có: Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ A 3 +B 3 = (A+B)(A 2 - AB +B 2 ) (6) A 3 -B 3 = (A-B)(A 2 +AB +B 2 ) (7) 1/ (A+B) 2 =A 2 +2AB+B 2 2/ (A-B) 2 =A 2 -2AB +B 2 3/ A 2 -B 2 = (A-B)(A+B) 4/ (A+B) 3 =A 3 +3A 2 B+3AB 2 +B 3 5/ (A-B) 3 =A 3 -3A 2 B+3AB 2 -B 3 6/ A 3 +B 3 =(A+B)(A 2 -AB+B 2 ) 7/ A 3 -B 3 = (A-B)(A 2 +AB+B 2 ) Xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh! Xin chân thành cảm ơn! Hẹn gặp lại . dự giờ toán của lớp Bài 5: NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (TIẾP) Bài giảng Đại số 8 KIỂM TRA BÀI CŨ: HS1: Viết hằng đẳng thức: Chữa bài 28( a) SGK Lời giải Lời giải bài 28( a). ( ) ( ) =− =+ 3 3 ba ba (. giải: (2x+y)(4x 2 -2xy+y 2 )-(2x-y)(4x 2 +2xy+y 2 ) =[(2x) 3 +y 3 ] – [(2x) 3 -y 3 ] =8x 3 +y 3 -8x 3 +y 3 =2y 3 ? Hãy viết bảy hằng đẳng thức đáng nhớ đã học ra giấy nháp NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (TIẾP) x 3 +8 x 3 -8 (x+2) 3 (x-2) 3 A 3 +B 3 =. 5) (4x 2 + 10 x + 25) = 8x 3 – 12 5 6. TỔNG HAI LẬP PHƯƠNG Với A, B là các biểu thức tuỳ ý ta cũng có: 7. HIỆU HAI LẬP PHƯƠNG Với A, B là các biểu thức tuỳ ý ta cũng có: Bảy hằng đẳng thức
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng đại số 8 chương 1 bài 5 những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp theo), bài giảng đại số 8 chương 1 bài 5 những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp theo), bài giảng đại số 8 chương 1 bài 5 những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp theo)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn