bài giảng đại số 8 chương 1 bài 2 nhân đa thức với đa thức

19 545 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2014, 00:08

BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ 8 BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ 8 BÀI 2: BÀI 2: NHÂN ĐA THỨC VỚI NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC ĐA THỨC Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ HS 1 HS 1 : Phát biểu quy tắc nhân : Phát biểu quy tắc nhân đơ đơ n thức với n thức với đ đ a thức? a thức? Viết dạng tổng quát? Viết dạng tổng quát? Chữa bài tập 5-SGK/Tr 6. Chữa bài tập 5-SGK/Tr 6. Rút gọn biểu thức: Rút gọn biểu thức: a) a) x(x – y) + y(x – y) x(x – y) + y(x – y) b) x b) x n-1 n-1 (x + y) - y(x (x + y) - y(x n-1 n-1 + y + y n-1 n-1 ) ) Quy tắc: Quy tắc: Muốn nhân một Muốn nhân một đơ đơ n thức với một n thức với một đ đ a thức ta nhân a thức ta nhân đơ đơ n thức với n thức với từng hạng tử của từng hạng tử của đ đ a thức rồi cộng các tích lại với nhau. a thức rồi cộng các tích lại với nhau. Tổng quát: Tổng quát: A(B + C) = A.B + A.C A(B + C) = A.B + A.C Trong Trong đ đ ó A, B, C là các ó A, B, C là các đơ đơ n thức. n thức. HS 2 HS 2 : Khoanh tròn vào chữ cái : Khoanh tròn vào chữ cái đ đ ứng tr ứng tr ư ư ớc ớc đ đ áp án áp án đ đ úng. úng. A. 6x A. 6x 4 4 + 2x + 2x 2 2 – x – x B. 6x B. 6x 4 4 – 2x – 2x 2 2 – 2x – 2x C. 6x C. 6x 4 4 – 2x – 2x 2 2 – x – x D. 6x D. 6x 4 4 – 2x - x – 2x - x Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ :lµ ) 2 1 x2x(3x tÝnh phÐp cña qu¶ KÕt 1) 3 −− 2) Giá trị x thoả mãn x(3 – 2x) + 2x(x – 5) = 14 là: 2) Giá trị x thoả mãn x(3 – 2x) + 2x(x – 5) = 14 là: A. 2 A. 2 B. 3 B. 3 C. -3 C. -3 D. -2 D. -2 3) Giá trị của x(x – y) + y(x + y) tại x = -1, y = 2 là: 3) Giá trị của x(x – y) + y(x + y) tại x = -1, y = 2 là: A. 5 A. 5 B. 4 B. 4 C. -5 C. -5 D. Một kết quả khác D. Một kết quả khác Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ HS 1 HS 1 : Phát biểu quy tắc nhân : Phát biểu quy tắc nhân đơ đơ n thức với n thức với đ đ a thức? a thức? Viết dạng tổng quát? Viết dạng tổng quát? Chữa bài tập 5-SGK/Tr 6. Chữa bài tập 5-SGK/Tr 6. Rút gọn biểu thức: Rút gọn biểu thức: a) a) x(x – y) + y(x – y) x(x – y) + y(x – y) Quy tắc: Quy tắc: Muốn nhân một Muốn nhân một đơ đơ n thức với một n thức với một đ đ a thức ta nhân a thức ta nhân đơ đơ n thức với n thức với từng hạng tử của từng hạng tử của đ đ a thức rồi cộng các tích lại với nhau. a thức rồi cộng các tích lại với nhau. Tổng quát: Tổng quát: A(B + C) = A.B + A.C A(B + C) = A.B + A.C Trong Trong đ đ ó A, B, C là các ó A, B, C là các đơ đơ n thức. n thức. = x = x 2 2 – xy + yx – y – xy + yx – y 2 2 = x = x 2 2 – y – y 2 2 = x = x n n + x + x n-1 n-1 y – yx y – yx n-1 n-1 – y – y n n = x = x n n - y - y n n b) x b) x n-1 n-1 (x + y) - y(x (x + y) - y(x n-1 n-1 + y + y n-1 n-1 ) ) QUI ĐỊNH  Phần phải ghi vào vở:  Các đề mục.  Khi nào có biểu tượng xuất hiện.  Khi hoạt động nhóm tất cả các thành viên phải thảo luận.  Đ2 - Đ2 - Nhân đa thức với đa thức Nhân đa thức với đa thức ( ( x – 2 x – 2 )(6x )(6x 2 2 – 5x + 1) = – 5x + 1) = 1. Quy tắc. 1. Quy tắc. Ví dụ: Ví dụ: Nhân Nhân đ đ a thức a thức x – 2 x – 2 với với đ đ a thức 6x a thức 6x 2 2 – 5x + 1. – 5x + 1. x x .6x .6x 2 2 x x .(-5x) .(-5x) x x .1 .1 ( ( -2 -2 ).6x ).6x 2 2 ( ( -2 -2 ).(-5x) ).(-5x) ( ( -2 -2 ).1 ).1 + + + + + + + + + + Giải Giải ( ( x x – – 2 2 )(6x )(6x 2 2 – 5x + 1) – 5x + 1) = = x x .(6x .(6x 2 2 – 5x + 1) – 5x + 1) = = x x . 6x . 6x 2 2 = 6x = 6x 3 3 – 5x – 5x 2 2 + x – 12x + x – 12x 2 2 + 10x –2 + 10x –2 = 6x = 6x 3 3 – 17x – 17x 2 2 + 11x –2 + 11x –2 Quy tắc: Quy tắc: Muốn nhân một Muốn nhân một đ đ a thức với một a thức với một đ đ a thức, ta nhân mỗi hạng tử của a thức, ta nhân mỗi hạng tử của đ đ a thức a thức này với từng hạng tử của này với từng hạng tử của đ đ a thức kia rồi cộng các tích với nhau. a thức kia rồi cộng các tích với nhau. Quy tắc: SGK/Tr 7. Quy tắc: SGK/Tr 7. Tổng quát: Tổng quát: (A + B)(C + D) = A.B + A.C + B.C + B.D (A + B)(C + D) = A.B + A.C + B.C + B.D Trong Trong đ đ ó A, B, C, D là ó A, B, C, D là đơ đơ n thức n thức  Nhận xét: Tích của hai Nhận xét: Tích của hai đ đ a thức là một a thức là một đ đ a thức. a thức. = 6x = 6x 3 3 – 17x – 17x 2 2 + 11x –2 + 11x –2 – – 2 2 .(6x .(6x 2 2 – 5x + 1) – 5x + 1) + + x x .(-5x) .(-5x) + + x x .1 .1 + ( + ( -2 -2 ).6x ).6x 2 2 + ( + ( -2 -2 ).(-5x) ).(-5x) + ( + ( -2 -2 ).1 ).1 Đ2 - Đ2 - Nhân đa thức với đa thức Nhân đa thức với đa thức Quy tắc: SGK/Tr 7. Quy tắc: SGK/Tr 7. Tổng quát: Tổng quát: (A + B).(C + D) = A.C + A.D + B.C + C.D (A + B).(C + D) = A.C + A.D + B.C + C.D Trong Trong đ đ ó A, B, C, D là ó A, B, C, D là đơ đơ n thức n thức ?1 ?1 ?1 ?1 1xy 2 1 − Nhân Nhân đ đ a thức a thức với với đ đ a thức x a thức x 3 3 – 2x – 6 – 2x – 6 6)2x1)(xxy 2 1 ( 3 −−− Bài giải Bài giải (-1).(-6) (-1).(-2x) (-1).x xy.(-6) 2 1 xy.(-2x) 2 1 xy.x 2 1 33 +++++= 62xx3xyyxyx 2 1 324 ++−−−=  Đ2 - Đ2 - Nhân đa thức với đa thức Nhân đa thức với đa thức Chú ý: Chú ý: 6x 6x 2 2 – 5x + 1 – 5x + 1 x - 2 x - 2 -12x -12x 2 2 + 10x - 2 + 10x - 2 6x 6x 3 3 – 5x – 5x 2 2 + x + x x x 6x 6x 3 3 –17x –17x 2 2 + 11x - 2 + 11x - 2 + + Nhân Nhân đ đ a thức x – 2 với a thức x – 2 với đ đ a thức 6x a thức 6x 2 2 – 5x + 1 – 5x + 1 Khi nhân các Khi nhân các đ đ a thức một biến theo cột dọc ta có thể trình bày nh a thức một biến theo cột dọc ta có thể trình bày nh ư ư sau: sau: - Sắp xếp các - Sắp xếp các đ đ a thức theo luỹ thừa giảm dần hoặc t a thức theo luỹ thừa giảm dần hoặc t ă ă ng dần của biến. ng dần của biến. - Đa thức này viết d - Đa thức này viết d ư ư ới ới đ đ a thức kia. a thức kia. - Kết quả của phép nhân mỗi hạng tử của - Kết quả của phép nhân mỗi hạng tử của đ đ a thức thứ hai với a thức thứ hai với đ đ a thức thứ a thức thứ nhất nhất đư đư ợc viết riêng trong một dòng. ợc viết riêng trong một dòng. - Các - Các đơ đơ n thức n thức đ đ ồng dạng ồng dạng đư đư ợc xếp vào cùng một cột. ợc xếp vào cùng một cột. - Cộng theo từng cột. - Cộng theo từng cột. Đ2 - Đ2 - Nhân đa thức với đa thức Nhân đa thức với đa thức 2. áp dụng. 2. áp dụng. ?2 ?2 ?2 ?2 Làm tính nhân Làm tính nhân : : a) (x + 3)(x a) (x + 3)(x 2 2 + 3x – 5) + 3x – 5) b) (xy – 1)(xy + 5) b) (xy – 1)(xy + 5) Đáp án Đáp án a) (x + 3)(x a) (x + 3)(x 2 2 + 3x – 5) + 3x – 5) = x.x = x.x 2 2 + x.3x + x.(-5) + 3.x + x.3x + x.(-5) + 3.x 2 2 + 3.3x + 3.(–5) + 3.3x + 3.(–5) = x = x 2 2 y y 2 2 + 4xy – 5 + 4xy – 5 b) (xy – 1)(xy + 5) = xy.xy +xy.5 + (-1).xy + (-1).5 b) (xy – 1)(xy + 5) = xy.xy +xy.5 + (-1).xy + (-1).5 = x = x 3 3 + 3x + 3x 2 2 + (-5x) + 3x + (-5x) + 3x 2 2 + 9x +(–15) + 9x +(–15) = x = x 3 3 + 6x + 6x 2 2 + 4x –15 + 4x –15  Đ2 - Đ2 - Nhân đa thức với đa thức Nhân đa thức với đa thức 2. áp dụng. 2. áp dụng. ?3 ?3 ?3 ?3 Viết biểu thức tính diện tích của một hình chữ nhật theo Viết biểu thức tính diện tích của một hình chữ nhật theo x x và và y, y, biết hai biết hai kích th kích th ư ư ớc của hình chữ nhật ớc của hình chữ nhật đ đ ó là ó là : (2x + y) : (2x + y) và và (2x – y). (2x – y). áp dụng áp dụng : : Tính diện tích của hình chữ nhật khi Tính diện tích của hình chữ nhật khi x = 2,5 x = 2,5 mét mét và và y = 1 y = 1 mét mét . . Đáp án Đáp án S S = (2x + y)(2x – y) = (2x + y)(2x – y) = 4x = 4x 2 2 – y – y 2 2 S S = 4.(2,5) = 4.(2,5) 2 2 – 1 – 1 2 2 = 25 – 1 = 25 – 1 = 24m = 24m 2 2 Với x = 2,5 mét và y = 1 mét ta Với x = 2,5 mét và y = 1 mét ta đư đư ợc: ợc:  [...].. .2 3 1 5 4 6 STOP 55 50 45 40 15 10 35 30 25 20 5 0 1) Chọn câu trả lời đúng (x3 – 2x)(x + 3) bằng: 4 3 2 A x4 + 3x3 – 2x2 + 6x 4 3 2 B x4 + 3x3 – 2x2 – 6 4 3 2 C x4 + 3x3 – 2x2 – 6x 4 3 2 D x4 + 3x3 + 2x2 – 6x Bạn chọn đúng! ã chọn sai Bạn đ Xin chúc mừng! STOP 55 50 45 40 15 10 35 30 25 20 5 0 2) Tích của (5x2 – 4x) và (x – 2) là: A.5x33+ 14 x 22+ 8x A 5x + 14 x + 8x B.5x33– 14 x 22 8x B 5x – 14 x – 8x... C.5x33– 14 x 22+ 8x C 5x – 14 x + 8x D x3 – 14 x2 + 8x D x3 – 14 x2 + 8x Bạn chọn đúng! Bạn đã chọn sai Xin chúc mừng! STOP 55 50 45 40 15 10 35 30 25 20 5 0 3) Giá trị x thoả mãn (3x – 1) (2x + 7) – 6x2 = 12 A 1 A 1 B 1 B 1 C 2 C 2 D Một kết quả khác D Một kết quả khác Bạn đã chọn sai Xin chúc mừng bạn ! STOP 55 50 45 40 15 10 35 30 25 20 5 0 4) Giá trị của biểu thức (x – y)(x2 + xy + y2) tại x = 2, y = 1. .. 50 45 40 15 10 35 30 25 20 5 0 5) Giá trị của x thoả mãn x(x – 1) (x + 1) – x3 = 5 A 5 A 5 B –5 B –5 C 3 C 3 D –3 D –3 Bạn đã chọn sai Xin chúc mừng bạn ! STOP 55 50 45 40 15 10 35 30 25 20 5 0 6) Giá trị của biểu thức y(x + y) + (x + y)(x – y) khi x = 1 ; y = 2 là : A -3 A -3 B 2 B 2 C 1 C 1 D 3 D 3 Bạn chọn đúng! ã chọn sai Bạn đ Xin chúc mừng! 2 - Nhân đa thức với đa thức Hướng dẫn về nhà: 1) Học... – y) khi x = 1 ; y = 2 là : A -3 A -3 B 2 B 2 C 1 C 1 D 3 D 3 Bạn chọn đúng! ã chọn sai Bạn đ Xin chúc mừng! 2 - Nhân đa thức với đa thức Hướng dẫn về nhà: 1) Học thuộc quy tắc 2) Làm bài tập: 7, 8 , 9 - SGK/Tr 8 7, 8, 9, 10 – SBT/Tr 7 XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁO CÙNG CÁC EM HỌC SINH THAM DỰ TIẾT HỌC NÀY . xy.(-6) 2 1 xy.(-2x) 2 1 xy.x 2 1 33 +++++= 62xx3xyyxyx 2 1 324 ++−−−=  2 - 2 - Nhân đa thức với đa thức Nhân đa thức với đa thức Chú ý: Chú ý: 6x 6x 2 2 – 5x + 1 – 5x + 1 x - 2 x - 2 - 12 x - 12 x 2 2 . BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ 8 BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ 8 BÀI 2: BÀI 2: NHÂN ĐA THỨC VỚI NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC ĐA THỨC Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ HS 1 HS 1 : Phát biểu quy tắc nhân : Phát. 2 - 12 x - 12 x 2 2 + 10 x - 2 + 10 x - 2 6x 6x 3 3 – 5x – 5x 2 2 + x + x x x 6x 6x 3 3 17 x 17 x 2 2 + 11 x - 2 + 11 x - 2 + + Nhân Nhân đ đ a thức x – 2 với a thức x – 2 với đ đ a thức 6x a thức
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng đại số 8 chương 1 bài 2 nhân đa thức với đa thức, bài giảng đại số 8 chương 1 bài 2 nhân đa thức với đa thức, bài giảng đại số 8 chương 1 bài 2 nhân đa thức với đa thức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn