Hóa học 9: Ôn tập đầu năm

10 224 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2014, 00:00

. nhiều chất ban đầu. Là phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới. Là phản ứng hóa học trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khữ. S kh CuOự ữ S oxi hóa Hự 2 2KClO 3. nguyên tố hóa học, đơn chất, hợp chất và phân tử. I/ Kiến thức cần nhớ 1. Mối quan hệ giữa nguyên tử, nguyên tố hóa học, đơn chất, hợp chất và phân tử. 2. Các loại phản ứng hóa học: Định. dụ Phản ứng Phản ứng hóa hợp hóa hợp Phản ứng Phản ứng phân hủy phân hủy Phản ứng Phản ứng thế thế Phản ứng Phản ứng oxi hóa – oxi hóa – khữ khữ Là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một
- Xem thêm -

Xem thêm: Hóa học 9: Ôn tập đầu năm, Hóa học 9: Ôn tập đầu năm, Hóa học 9: Ôn tập đầu năm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn