Các bài dịch tổng hợp tiếng anh chuyên ngành tài chính ngân hàng

35 7,247 8
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2014, 10:30

Các bài dịch tổng hợp tiếng anh chuyên ngành tài chính ngân hàng1.A bank account2.Current account3.cheque4.AMERICAN EXPRESS TRAVELERS 5. MONEY6.Clearing7. BANK BANKING 8.The bank of England 9.Cheque Clearing System 10.LENDING 11.Overdraft 12.The growth of Bank credit 13.Credit cards14.EFTPOS Debit cards15.Debit cards Credit cards16.Documentary collection17.Bank drafts18.Commercial Letter of Credit19. Cost accountin 20.Types and uses of working capital21.Financial analysis Các bài dịch tổnghợp tiếng anh chuyên ngành tài chính - ngân hàng Reading 1/50 A Bank a/c Một Tài khoản (TK) ngân hàng For the safety, convenience and many other benefits, more and more people open a bank a/c. An a/c is a record of a customer’s money transactions (deposits and withdrawls). Its form is like the letter T with Debits on the left and Credits on the right. An a/c can have either credit or debit balance. A credit balance is the statement of an a/c when more money is deposited than withdrawn while a debit balance is when less money is deposited than withdrawn. Every month a/c holders are given an a/c statement showing the month’s transactions, consiting Date, Detail, Debits, Credits and Balance and pay an a/c charge, but if they can keep their a/c in credit, this service will be free of charge. Banks will make a note of credit or debit entry in customer’s a/c when they pay money in or out their a/cs. When a customer deposits $50 in his a/c, the bank credits this amount to the customer’s a/c and at the same time debits $50 to the bank’s a/c. This is an example of double entry. Deposits on an a/c may be demand or time. Normally, the demand deposit a/c pays no or very little interest whereas the time to pays interest. The interest rates paid by banks vary from bank to bank, depending on how long customers leave their money in the bank: short, medium or long term. The longer the money remains in the bank, the more interest it earns. With time deposits, a/c holders usually withdraw their money at maturity date but they can take the money out of the a/c before the maturity date if they want. In this case, some interest will be lost. A withdrawal slip is usually used to withdraw money from an a/c. However, current a/c holders can withdraw money from their a/c by writing cheques. In this case, they do not need to write their names as the payee of the cheque, but write “cash” or “self”. To open an a/c, the applicant is required to fill in an a/c opening application form and to deposit some money. An a/c can be opened for individuals or a company. The former is the personal while the latter is the coporate or a Với sự an toàn, thuận tiện và nhiều tiện ích khác, ngày càng có nhiều người mở tài khoản ngân hàng. Một tài khoản là bảng ghi chép lại các giao dịch tiền mặt của một khách hàng (gửi tiền và rút tiền). TK tại ngân hàng có dạng như chữ cái T với mục “Nợ” bên trái và “Có” bên phải. Một TK có thể có Dư có hoặc Dư nợ. Số dư Có trong bản sao kê của một TK khi mà số tiền gửi vào hơn số tiền rút ra và Tài khoản dư Nợ là khi số tiền gửi vào ít hơn số tiền rút ra. Hàng tháng, các chủ TK nhận được một bản sao kê cho thấy các giao dịch của tháng đó, bao gồm các cột Ngày giao dịch, Chi tiết giao dịch, Phát sinh Nợ, Phát sinh Có và Số dư, và chi trả một khoản phí duy trì TK, nhưng nếu họ có thể giữ tài khoản Dư có, dịch vụ này sẽ được miễn phí. Các ngân hàng sẽ thực hiện ghi bút toán ghi Có hoặc ghi Nợ vào TK của các khách hàng khi họ chi trả tiền hoặc gửi tiền vào TK. Khi một khách hàng gửi 50 đôla vào tài khoản anh ta, ngân hàng ghi Có số tiền đó vào tài khoản của khách hàng đồng thời ghi Nợ 50 đôla vào tài khoản của ngân hàng. Đây là một ví dụ về Bút toán kép. Gửi tiền vào một TK có thể là Tiền gửi không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn. Thông thường, TK tiền gửi không kỳ hạn không được hoặc được trả lãi rất thấp trong khi TK tiền gửi có kỳ hạn lại được hưởng lãi suất. Tỷ lệ lãi suất chi trả khác nhau giữa các ngân hàng, phụ thuộc vào thời gian khách hàng để tiền của họ tại ngân hàng: ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn. Số tiền được duy trì càng lâu thì lãi nhận được càng nhiều. Với TK tiền gửi có kỳ hạn, chủ TK thường rút tiền của họ vào ngày đáo hạn tuy nhiên họ có thể lấy tiền khỏi TK trước ngày đáo hạn nếu họ muốn. Trong trường hợp như vậy, một số lãi sẽ bị mất. Một phiếu rút tiền thường được sử dụng để rút tiền từ một TK. Tuy nhiên chủ TK vãng lai có thể rút tiền từ tài khoản của họ bằng việc viết Séc. Trong trường hợp này, họ không cần viết tên của họ như tên người thụ hưởng trên séc, mà chỉ cần viết “Rút tiền” hoặc “Cho chính tôi” Để mở một TK, người yêu cầu cần điền đầy đủ các thông tin vào một mẫu Đơn xin mở TK và gửi vào một ít tiền. Một TK có thể được mở cho các cá nhân hoặc một công ty. Cái đầu tiên gọi là TK cá nhân trong khi cái sau gọi là TK công ty hoặc TK doanh business a/c. In general, the procedures of opening a coporate a/c are (S = “The procedures of opening a coporate a/c” that’s why we use “are”) more complicated than a personal one. To close an a/c, it is necessary to withdraw all the blance on it. There are different types of a/c to meet the various needs customers: current (checking), deposit and savings a/c, sole and joint a/cs, personal and coporate a/cs. nghiệp. Nhìn chung, các thủ tục mở một TK công ty là (Chủ ngữ =”Các thủ tục mở một tài khoản công ty” do đó chúng ta dùng “are”) phức tạp hơn khi mở một TK cá nhân. Để đóng một TK, điều cần thiết là phải rút toàn bộ số dư trong TK đó. Có nhiều loại TK khác nhau đáp ứng các nhu cầu khác nhau của các khách hàng: TK vãng lai (TK ký phát Séc), TK tiền gửi và TK tiết kiệm, TK riêng và TK chung, TK cá nhân và TK doanh nghiệp Reading 2/50 Current A/c Tài khoản vãng lai A current a/c, known as checking a/c in USA, is the most popular bank a/c. It provides both safety and convenience. Like any other types of bank a/c, it is safe because the a/c holders do not need to carry cash, which can be easily lost or stolen. It is also convenient since the holders are given a cheque book-small booklet full of cheques – to pay their daily bills easily and to withdraw money from their a/cs. Moreover, current a/c holders may be provided with a cash card, which can be used to withdraw money from their a/cs by using ATMs (Automated Teller Machines) and a debit card used to pay for goods or services through auto- payment system without making out a cheque. However, current a/c do not usually pay interest since money on this is usually demand deposit, which can be withdrawn at any time. This does not allow banks to use this deposit to lend out with interest to those who need capital. Current a/c holders may overdraw their a/cs up to a limit called agreed overdraft limit. Sometimes customers write a cheque for more money than they have in their a/c. This is called bouncing a cheque. And if a current a/c holder bounces a cheque the bank usually charges a bounced cheque fee. This is necessary to prevent the holders from writing bad cheques. In practice, however, banks usually require that the holders keep a minimum amount of money in the a/c. This guarantees that the banker will at least be able to lend out a certain amount with interest to pay the costs of processing cheques. If the depositors withdraw money and the balance falls below the minimum the bank will then charge a service charge-a small fee each month. Một tài khoản (TK) vãng lai, giống như tài khoản ký phát séc ở Mỹ, là TK ngân hàng được biết đến nhiều nhất. Giống một số loại TK ngân hàng khác, nó an toàn bởi chủ TK không cần mang theo tiền mặt, rất dễ bị mất hoặc bị trộm. TK vãng lai cũng mang lại sự tiện lợi khi chủ TK được nhận một quyển sổ Séc-một quyển sổ nhỏ có đầy đủ các thông tin như một tờ Séc – dùng để chỉ trả các hoá đơn hằng ngày một cách dễ dàng và rút tiền từ tài khoản của các khách hàng. Hơn thế nữa, TK vãng lai có thể được cung cấp kèm một thẻ tiền mặt, nó được dùng để rút tiền mặt từ tài khoản của khách hàng khi sử dụng các máy ATM (Máy đọc thẻ tự động) và thẻ ghi Nợ để chi trả các hàng hoá hoặc các dịch vụ thông qua hệ thống thanh toán tự động mà không cần phải ký phát một tờ Séc nào. Tuy vậy, TK vãng lai thường không được trả lãi do tiền trong TK thường là tiền gửi không kỳ hạn, nó có thể bị rút bất kỳ lúc nào. Nó không cho phép ngân hàng sử dụng như đối với tiền gửi tiết kiệm để cho vay lấy lãi từ nhưng người cần vốn. Các chủ TK vãng lai có thể thấu chi TK của họ đến một giới hạn gọi là hạn mức thấu chi thoả thuận. Đôi khi khách hàng ký phát một tờ Séc với số tiền lớn hơn số tiền họ có trong TK. Trường hợp này gọi là ký phát Séc quá số dư. Và nếu chủ TK vãng lai ký phát Séc quá số dư ngân hàng thường tính phí trên tờ Séc bị ký phát quá đó. Điều này rất cần thiết nhằm tránh trường hợp chủ TK ký phát séc xấu. Nhưng trong thực tế, các ngân hàng thường yêu cầu các chủ TK giữ một mức tiền tối thiểu trong TK. Nó đảm bảo rằng ngân hàng sẽ có thể ít nhất cho vay với một số tiền nhất định, số lãi thu được sẽ dùng để trang trải cho quá trình xử lý Séc. Nếu những người gửi tiền rút tiền và số dư xuống thấp hơn mức số dư tối thiểu, ngân hàng theo đó sẽ tính phí một khoản phí dịch vụ-một mức phí nhỏ hằng tháng. CHEQUE SÉC A cheque is an order by the account holder to withdraw funds from his a/c, either is cash through payment to another party Cheques provide both safety and convenience. A cheque is a non-cash payment instrument, i.e customer do not need to carry large amounts of cash with them, which is easy to be lost or stolen. In addtion, a cheque is only valid when it is signed by the a/c holder and is secured by a cheque card so your money can not be withdraw from your a/c if someone finds your cheque book. Using cheques is convenient because they are easy to use. The a/c holder can draw a cheque anywhere without going to the bank such as in shops, supermarkets, restaunrants, hotels and so on. When drawing a cheque, it is obligatory to complete all. The drawer must write cheques in ink and avoid as much blank as possible for fraudulence and use the ruler to cross out any blanks. In the case of a blank cheque book being used, all the cheques need to be crossed, with “not negotiable”. If the cheque is corrected or changed, the drawer must initial the correction in addition to his usual signature. In effect, a cheque presented will be honoured if there is enough money in the drawer’s a/c. Different types of cheque book are supplied to a/c holders free of charge according to their requirements either with or without stubs, bear or order, crossed or uncrossed. Cheque books can be sent to an a/c holder by registered post, or may be given to him at the counter against his signed receipt. Cheque books are considered as security documents in view of danger of their misuse by persons trying to commit fraud. Một tờ séc là lệnh từ chủ tài khoản rút vốn từ tài khoản của anh ta, cũng như rút tiền mặt thông qua hệ thống thanh toán để chi trả cho người khác. Séc mang lại cả sự an toàn và tiện lợi. Một tờ séc là một công cụ thanh toán phi tiền mặt, ví dụ việc khách hàng không cần mang nhiều tiền mặt, vì nó dễ bị mất hoặc bị mất cắp. Ngoài ra, séc chỉ có giá trị khi có chữ kí của chủ tài khoản (TK) và nó được đảm bảo bởi Thẻ sử dụng Séc do vậy tiền của bạn không thể bị rút ra khỏi TK của bạn khi có ai đó lấy được Sổ Séc. Sử dụng Séc tiện lợi bởi vì chúng rất dễ sử dụng. Chủ TK có thể ký phát Séc ở bất cứ đâu mà không cần đến ngân hàng ví dụ như tại các cửa hàng, siêu thị, tiệm ăn, khách sạn, vân vân… Khi ký phát một tờ Séc, điều bắt buộc là phải điền đầy đủ thông tin. Người ký phát phải ghi lên Séc bằng mực và tránh để trống trên Séc ở mức tối đa có thể và sử dụng thước để gạch những khoảng trống. Trong trường hợp sử dụng một Sổ Séc trắng, tất cả các tờ Séc cần phải bị gạch bỏ, với dòng chữ “không thể chuyển nhượng”. Nếu tờ Séc bị điền thông tin sai hoặc có thay đổi thì người ký phát cần xác nhận chính xác các thông tin thêm cho chữ ký thông thường của anh ta. Trên thực tế, một tờ Séc khi trình diện sẽ được thanh toán nếu có đủ tiền mặt trong TK của người ký phát. Những điểm khác biệt giữa Sổ Séc là nó cung cấp miễn phí cho chủ TK theo yêu cầu của họ có hoặc không có cuống séc, séc vô danh hoặc theo lệnh, séc gạch chéo hoặc không gạch chéo. Sổ Séc có thể được gửi tới một chủ TK thông qua cổng thông tin đã đăng ký, hoặc có thể gửi cho anh ta qua quầy thanh toán thông qua biên lai đã kí nhận của chủ TK. Sổ Séc được xem là một tài liệu bảo mật trong việc kiểm soát những sai sót khi một người cố tình sử dụng và gửi những Séc lỗi AMERICAN EXPRESS TRAVELERS CHEQUES SÉC DU LCH CỦA NGÂN HÀNG AMERICAN EXPRESS Nothing ruins a trip faster than having your wallet lost or stolen. If you lose cash, it’s gone. Unlike cash, American Express Travelers Cheques are protected, from the moment you sign them to the moment you spend them. If they’re lost or stolen, they can be replaced quickly and easily with one call, virtually anywhere in the world, usually within 24 hours. So Travelers Cheques let you bring along peace of mind every time you travel. And Travelers Cheques are easy to buy. They’re avaible for purchase online, by phone or at convenient American Express Travel Service Locations. So don’t take a chance with cash. American Express Travelers Cheques let you know just how much you’re spent at all time, so it’s easy to track and control your travel expenses. There are different types of Cheque to meet all your travel needs. American Express Travelers Cheques are easy to use . They come in a variety of currencies and denominations, and are accepted around the world. American Express Travelers Cheques don’t expire, either. So you can save unused Travelers Cheques and bring them on your next trip. Không có gì tàn phá một chuyến đi du lịch nhanh hơn việc bạn bị mất hoặc mất trộm ví. Nếu bạn sợ mất tiền, điều lo lắng này đã chấm dứt. Không giống như tiền mặt, Séc Du Lịch American Express đã được bảo đảm, từ lúc bạn ký Séc và tới lúc sử dụng chúng. Nếu chúng bị mất hoặc mất trộm, bạn có thể lấy lại nhanh chóng và dễ dàng chỉ với một cuộc gọi, thực tế là ở bất cứ đâu trên thế giới, thường chỉ trong vòng 24 giờ. Do vậy Séc Du lịch mang lại cho bạn giây phút an tâm trong cả chuyến đi. Và những tờ Séc Du lịch này cũng rất dễ mua. Chúng cho phép bạn đặt mua qua mạng, bằng gọi điện thoại hoặc tiện nhất là thông qua Các Điểm Cung Cấp Séc Du lch American Express. Bạn không cần mang theo bất cứ loại tiền mặt nào bên người. Séc Du Lịch American Express sẽ cho bạn biết bạn đã chi tiêu bao nhiêu vào bất cứ lúc nào, do đó thật dễ dàng để tự điều chỉnh chi phí cho chuyến du lịch của bạn. Có nhiều loại Séc khác nhau cho tất cả các nhu cầu trong chuyến du lịch của bạn. Séc Du Lịch American Express rất dễ sử dụng. Chúng thân thiện và đa dạng về đơn vị tiền tệ lẫn mệnh giá, được chấp nhận trên toàn thế giới. Séc Du Lịch American Express không có ngày hết hạn, bởi vậy bạn có thể giữ lại những tờ Séc Du lịch chưa dùng đến và mang chúng cho chuyến đi tiếp theo. 5/50 Readings MONEY TIN T All value in the economic is measured in terms of money. Our goods and services are sold for money, and that money is in turn exchanged for our goods and services. Coins are adequate for small transactions while paper notes are used for general business. There is additionally a wider sense of the word money, covering anything which is used as a means of exchange whatever form it may take. Originally, a valuable metal (gold, silver or copper) served as a constant store of value, and even today the America dollar is technically backed by the store of gold which the US government maintains. Because gold has been universally regarded as a very valueable metal, national currencies are considered to be as strong as the national economies which support them. Valuable metal has generally been replaced by paper notes. These notes are issued by government authorized bank, and are known as “legal tender”. Other arrangements such as cheques and money orders are not legal tender. They perform the function of subsititue money and are known as “instrument of credit”. Credit is offered only when creditors believe that they have a good chance of obtaining legal tender when they present such instruments at a bank or another authorized institution. If a man’s assets are known to be considerable, then his credit will be good. If his assets are in doubt, then it may be difficult for him to obtain large sums of credit or even to pay for goods with a cheque. The value of money is bassically its value as a medium of exchange, or as economists put it, its purchasing power. This puschasing power is dependent on supply and demand. The demand for money is reckonable as the quantity needed to effect business transactions. An increase in business requires an increase in the amount of money coming into general circulation. But the demand for money is related not only to the quantity of business but aslo to the rapidity with which the business is done. The supply of money, on the other hand, is the actual amount in notes and coins availble for business purposes. If too much money is availble, its value decreases, and it does not buy as much as it did, say, five years earlier. This condition is known as inflation. Tất cả các giá trị của nền kinh tế đều được đo lường bởi tiền tệ. Các hàng hoá và dịch vụ cảu chúng ta đều được bán để thu tiền và ta lại dùng thứ tiền đó để trao đổi lấy thứ hàng hoá và dịch vụ ta cần. Những đồng tiền thích hợp cho các giao dịch nhỏ trong khi đó tiền giấy được sử dụng cho các giao dịch thông thường. Ngoài ra từ tiền tệ còn có khái niệm rộng hơn, bao trùm bất cứ vật gì được dùng làm như một phương tiện trao đổi. Điển hình như một miếng kim loại có giá trị (vàng, bạc hoặc đồng) phục vụ như một thước đo giá trị chuẩn, và thậm chí ngày nay Đôla Mỹ về mặt kĩ thuật vẫn được đảm bảo bởi vàng, chúng được Chính Phủ Mỹ cất giữ. Do vàng được lưu thông rộng rãi như một loại tiền kim loại rất có giá, tiền tệ của các nước được xem xét mạnh hay không phụ thuộc rằng họ cung cấp ra bao nhiều tiền vàng kim loại. Đồng kim loại có giá đã được thay thế rộng rãi bởi các loại giấy bạc có giá. Những loại giấy bạc này được phát hành bởi Ngân hàng được Chính phủ uỷ quyền, và được biết đến với tên gọi “Tiền tệ chính thức”. Các công cụ tài chính khác như Séc và ngân phiếu không được gọi là Tiền tệ chính thức. Chúng thực hiện các chức năng của tiền tệ và được biết đến như những “Công cụ cho vay”. Khoản vay được cấp chỉ khi người cho vay tin tưởng rằng chúng có cơ hội tốt để được chấp nhận như là tiền tệ chính thức khi được đưa ra tại một ngân hàng hay một tổ chức nào khác. Nếu tài sản (thế chấp) một người có giá trị đáng kể, thì khoản cho vay của anh ta sẽ được đảm bảo. Nếu tài sản của anh ta có vấn đề, thì có thể rất khó để anh ta được vay một khoản tiền lớn thậm chí là chi trả hàng hoá bằng Séc. Giá trị của tiền về cơ bản là giá trị của một phương tiện trao đổi, hoặc hiểu như nhiều nhà kinh tế đặt cho nó – đó là sức mua của tin. Sức mua của tiền phụ thuộc vào quan hệ cung cầu. Nhu cầu tiền trong các giao dịch kinh doanh được xác định là lượng tiền cần có cho một giao dịch. Sự tăng của một đơn vị giao dịch đòi hỏi mức tăng tương ứng một lượng tiền để đáp ứng vòng tuần hoàn chung. Nhưng nhu cầu tiền tệ không chỉ liên quan đến tần suất các giao dịch mà nó còn thúc đẩy các giao dịch din ra nhanh chóng. Cung về tiền tệ, trên khía cạnh khác, là lượng tiền thực tế gồm tiền giấy và tiền đồng đáp ứng mục đích của các thương vụ. Nếu có quá nhiều tiền mặt được lưu hành, tiền sẽ bị giảm giá trị, khi đó nó sẽ không mua được một lượng hàng hoá cùng giá trị như trước, người ta nói, 5 năm sau. Đây là điều kiện được biết đến như Lạm phát. 6/50 Readings CLEARING THANH TOÁN BÙ TR We have beeen trying to get non-cash society, where there is not any or very little cash in circulation because cash has caused many problems to customers. In recent decades, non- cash payment instruments such as cheques, banker’s drafts, credit slips … have been used increasing in banking field. The appearance of clearing has become vital to banks because it makes payment between banks or branches simpler, cheaper and more efficient. Clearing process may be seen as the payment of cheques, credit slips, credit card, vouchers … between two banks or two branches through the clearing system. There are two types clearing: Debit clearing and credit clearing. The former involves initial credit and subsequent debit, while the latter invovles initial debit and subsequent credit. In other words, in debit clearing money is first credited to the payee’s account and then debited to the drawer’s account. Debit clearing enables banks to collect payment, but credit clearing enables them to make payment. Debit clearing deals with debit instruments such as cheques, credit card vouchers whereas credit clearing deals with credit instruments such as credit slips. Nowadays the clearing becomes more efficient then ever because banks have put the electronics into their operation such as magnetic ink, optical character recognition machines… Chúng ta đang cố gắng tạo ra một xã hội phi tiền mặt, đó sẽ là nơi mà không có hoặc rất ít tiền mặt trong lưu thông bởi tiền mặt là nguyên nhân của nhiều phiền toái cho các khách hàng. Trong những thập niên gần đây, các công cụ thanh toán không dùng tiền mặt như Séc, hối phiếu ngân hàng, phiếu ghi nợ … ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong lĩnh vực ngân hàng. Sự xuất hiện của Thanh toán bù trừ đã trở thành điều sống còn đối với các ngân hàng, bởi vì nó khiến cho các giao dịch giữa các ngân hàng hoặc các chi nhánh trở nên đơn giản hơn, tiết kiệm hơn và hiệu quả hơn. Quá trình thanh toán bù trừ có thể thấy như việc thanh toán Séc, phiếu ghi có, thẻ tín dụng, hoá đơn bán hàng … giữa 2 ngân hàng hoặc giữa 2 chi nhánh thông qua hệ thống thanh toán bù trừ. Có 2 loại thanh toán bù trừ: Thanh toán bù tr báo ghi Nợ và Thanh toán bù tr báo ghi Có. Cái đầu tiên bao gồm việc ghi Có trước và ghi Nợ sau. Hay nói cách khác, trong thanh toán bù trừ báo ghi Nợ thì đầu tiên là ghi có vào tài khoản của người thụ hưởng sau đó ghi nợ vào tài khoản của người chi trả. Thanh toán bù trừ báo ghi Nợ cho phép các ngân hàng thực hiện thanh toán, nhưng thanh toán bù trừ báo ghi Có cho phép họ thanh toán. Thanh toán bù trừ báo ghi Nợ giải quyết các công cụ ghi nợ như Séc, thẻ ghi có, hoá đơn trong khi Thanh toán bù trừ báo ghi có giải quyết các công cụ ghi có như phiếu ghi có. Ngày nay, thanh toán bù trừ thở nên hiệu quả hơn bao giờ hết bởi vì các ngân hàng tự động hoá trong các thao tác làm việc của họ ví dụ như các máy nhận diện ký hiệu mực t, các máy nhận diện ký tự quang học… 7/50 Reading texts BANK & BANKING Ngân hàng và hoạt động của ngân hàng Banks are closely concerned with the flow of money into and out of the economy. They often cooperate with gorvernments in efforts to stabilize economies and prevent inflation. They are specialist in the business of providing capital, and in allocating funds on credit. Banks originated as places to which people took their valuables for safe-keeping, but today the great banks of the world have many functions in addition to acting as guardians of valuable private possessions. Banks normally receive money from their customers in two distinct forms: on current a/c and on deposit a/c. With a current a/c, a customer can issue personal cheques. No interest is paid by the bank on this type of a/c. With a deposit a/c, however, the customer undertakes to leave his money in the bank for a minimum specified period of time. Interest is paid on this money. The bank in turn lends the deposited money to customers who need capital. This activity earns interest for the bank, and this interest is almost always at a higher rate than any interest which the bank pays to its depositors. In this way, the bank makes its main profits. We can say the the primary function of a bank today is to act an intermediary between depositors who wish to make interest on their savings, and borrowers who wish to obtain capital. The bank is a reservoir of loanable money, with streams of money flowing in and out. For this reason, economics and financies often talk of money being liquid, or of the liquidity of money. Many small sums which might not otherwise be used as capital are rendered uesful simply because the bank acts as a reservoir. The system of banking rests upon a basis of trust. Innumerable acts of trust build up the system of which bankers, depositors and borrowers are part. They all agree to behave in certain predictable ways in relation to each other and in relation to the rapid fluctuations of credit and debit. Consequently, business can be done and cheques can be written without any legal tender visibly changing hands. Các ngân hàng hoạt động liên quan đến dòng tiền lưu thông trông nền kinh tế. Các ngân hàng thường hợp tác với chính phủ để ổn định nền kinh tế và ngăn chặn lạm phát. Họ có sự chuyên biệt về hoạt động kinh doanh trong việc cung cấp vốn, và cấp phép các hạn mức tín dụng. Các ngân hàng bắt nguồn là nơi mà mọi người lưu giữ bảo quản những đồ vật có giá trị, nhưng cho đến nay các ngân hàng lớn trên thế giới có nhiều chức năng kể đến trong đó là chức năng như một vệ sĩ bảo vệ các giá trị cá nhân. Các ngân hàng thường nhận tiền mặt từ khách hàng của họ theo 2 hình thức khác nhau: thể hiện trên tài khoản vãng lai & tài khoản (TK) tiền gửi tiết kiệm. Với một TK vãng lai, một khách hàng có thể phát hành Séc cá nhân. Không có lãi được trả bởi ngân hàng đối với loại tài khoản này. Tuy nhiên, với một tài khoản tiền gửi, khách hàng buộc phải để tiền của anh ta tại ngân hàng với số dư tối thiểu trong một khoảng thời gian xác định. Số tiền này được hưởng lãi. Ngân hàng theo đó cho vay số tiền gửi này đến tay của người cần vốn. Hoạt động này mang lại lợi nhuận cho ngân hàng, và khoản lãi này hầu như cao hơn mức lãi mà ngân hàng trả cho người gửi tiền. Bằng cách này, ngân hàng tạo ra khoản lợi nhuận chính cho mình. Chúng ta có thể nói chức năng chính của một ngân hàng ngày nay đóng vai trò như một trung gian cho vay giữa người gửi tiền những người muốn thu lãi từ khoản tiết kiệm của họ, và những người cần vốn. Ngân hàng giống như một kho quỹ với các dòng tiền luân chuyển ra vào. Bởi vậy, các chủ thể kinh tế và tổ chức tài chính thường nói tiền mặt tài sản thanh khoản nhất hay còn gọi là sự thanh khoản của tiền. Nhiều khoản vốn nhỏ sẽ được tập hợp tại kho quỹ của ngân hàng với vai trò như một trung gian nhận giữ tiền. Hệ thống của ngân hàng hoạt động dựa trên cơ sở tin tưởng. Giá trị vô hình này đóng vai trò xây dựng niềm tin của hệ thống ngân hàng, người gửi tiền, người đi vay là một phần trong đó. Họ đều chấp nhận cho vay giữa các bên theo quan hệ tín chấp một cách nhanh chóng và thực hiện việc ghi nợ, có. Bởi vậy mà, các doanh nghiệp có thể thực hiện kinh doanh và nhiều tờ Séc được phát hành mà không cần chứng nhận hợp pháp trên nó. (Đoạn này dịch ko chắc, vì tớ ko hiểu rõ main của nó là ý nói về cái j. Nghe lủng củng quá. Chắc nó muốn nói về cái Quan hệ tín chấp “trust”) Reading 8/50 The bank of England Ngân hàng nước Anh The bank of England is the central bank of the UK. For historical reasons, it is divided into Issue Departments, each with separate balance sheets. The Issue Department is responsible for issuing banknotes, shown as liabilities. To introduce notes into circulation, the Issue Department purchases financial securities: bills and bonds issued by the government, commercial firms, or local authorities. These are shown as assets of the Issue Department. The exchange of high powered money for financial securities is called an open market operation. The Banking Department acts as banker to the commercial banks and to the government Public Deposits and Bankers Deposits are deposits by the government and the commercial banking system. Reserves and other a/cs are deposits by central bank of other countries issued by private firms or local authorities. In practice, the activities of the Issued Department and the Banking Department are carefully coordinated. Although much of The Bank’s balance sheet resembles the one of a commercial bank, there is one crucial difference. There is no possibility that the Bank can go bankrupt. The unique feature of the central bank’s liabilities is that it can create them in unlimited quantities without fear bankruptcy. This was not always so. In the days of the gold standard, notes could be cashed in for gold and the central bank might not have had sufficient gold to pay. Nowadays there is no such obligation. The bank can always meet withdrawals by its depositors by printing new banknotes. Ngân hàng nớc Anh là Ngân hàng Trung ơng của Anh. Với nhiều lý do trong quá khứ, Ngân hàng Trung ơng Anh đợc chia cắt thành nhiều Phòng phát hành, mỗi phòng tách riêng biệt nhau về Bảng cân đối kế toán. Phòng phát hành chịu trách nhiệm việc phát hành giấy bạc ngân hàng, phản ánh bên phần nguồn vốn. Để phát hành tiền giấy ra lu thông, Phòngp hát hành mua các chứng khoán phái sinh: giấy t có giá và cổ phiếu phát hành bi chính phủ, các công ty thơng mại, hoặc chính quyền địa phơng. Chúng cho thấy tài sản của Ban phát hành. Việc trao đổi các đồng tiền mạnh lấy các chứng khoán phái sinh đợc gọi là hoạt động thị trng m. Phòng nghiệp vụ ngân hàng đóng vai trò nh một nhà cho vay tới các ngân hàng thơng mại và tới chính phủ, khoản mục tiền gửi của chính phủ và tiền gửi của ngân hàng là các khoản tiền gửi bi chính phủ và các hệ thống các ngân hàng thơng mại. Các quỹ dự trữ và các tài khoản khác là các khoản tiền gửi từ ngân hàng trung ơng của các nớc khác đợc phát hành qua các công ty t nhân hoặc các chính quyền địa phương. Trong thực tế, hoạt động của Phòng phát hành và Phòng nghiệp vụ đều đợc xác định rất cẩn thận. Mặc dù hầu hết bảng cân đối kế toán của ngân hàng đều giống như một ngân hàng thơng mại, nó vẫn có một vài yếu tố quan trọng.  đây không thể có chuyện ngân hàng bị vỡ nợ. Điểm riêng có của tài sản nợ của Ngân hàng Trung ơng dẫn đến Ngân hàng Trung ơng có thể tạo ra không giới hạn tiền mặt mà không sợ bị phá sản. Nhng ngân hàng Trung ơng không thng xuyên làm vậy. Trong thi kỳ lu hành bản vị vàng, tiền giấy có thể đổi thành vàng và Ngân hàng Trung ơng có thể có đủ vàng để thanh toán. Ngân hàng có thể luôn luôn gặp trng hợp rút tiền thông qua ngi gửi tiền bi việc phát hành giấy bạc mới. [...]... dụng ngân hàng đã phát triển nhanh chóng trong hoạt động cho vay tiêu dùng Các tấm thẻ tín dụng ngân hàng đầu tiên đã trở nên phổ biến từ cách đây 30 năm Vào thời điểm đó, các ngân hàng tư nhân đã phát hành các tấm thẻ cho các khách hàng của họ và liên kết với các nhà bán lẻ địa phương những người chấp nhận bán hàng cho khách hàng của ngân hàng Hàng ngày, các nhà bán lẻ xuất trình các hoá đơn mua hàng. .. Settlement Members providing the arrangements Hệ thống thanh toán bù trừ cũng cho phép các tổ chức tài chính không phải là thành viên thực hiện xử lý Séc Hằng trăm ngân hàng và các căn nhà xã hội cho vay tiền cho phép họ nhận thanh toán các tờ Séc thay mặt các khách hàng của họ Trong bảng thống kế thanh toán bù trừ Séc, các ngân hàng sắp đặt các chi nhánh để xử lý Séc sao cho thật hiệu quả và hoạt... cheque is drawn Khi một tờ séc được chi trả vào một tài khoản khách hàng ở một chi nhánh của một ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính, điều cần thiết là tờ Séc phải được chuyển từ chi nhánh nơi nó ký phát theo lệnh đến nơi nhận thanh toán Thực tế, khách hàng yêu cầu chi nhánh ngân hàng của anh ta “thu” khoản thanh toán và do vậy chi nhánh ngân hàng anh ta còn được gọi là chi nhánh thu hộ, việc này hơn... những loại tài sản đảm bảo cho các khoản vay thương mại và vay cho sản xuất công nghiệp Giá trị tối đa mà ngân hàng trung ương có thể cho một khách hàng vay tối đa bằng 25% phần vốn chủ sở hữu của họ Hầu như các ngân hàng sẽ không gặp rủi ro quá lớn với một khách hàng Lượng tiền mà ngân hàng sẽ cho vay phụ thuộc vào quy mô hoạt động kinh doanh của khách hàng, vị trí địa lý, và rủi ro mà ngân hàng sẽ có... (tờ séc hợp lệ) đến chi nhánh thu hộ, phòng Thanh toán bù trừ của chi nhánh sau đó trao đổi tờ Séc với các ngân hàng khác tại Trung tâm thanh toán bù trừ Các quá trình xử lý Séc này, bao gồm 2 ngân hàng riêng biệt, chúng thể hiện trong bảng thống kê thanh toán bù trừ séc thuộc các khoản mục liên ngân hàng Khi một chi nhánh nhờ thu nhận một tờ Séc đã được ký phát từ một chi nhánh khác ở cùng ngân hàng, ... các thẻ tín dụng của ngân hàng địa phương có những hạn chế đáng kể Sự tiện lợi của thẻ chỉ hạn chế trong phạm vi giao dịch giữa các bên liên quan đến thị trường thẻ của từng ngân hàng Do vậy, có một sự canh tranh lớn giữa các ngân hàng địa phương khi phát hành thẻ tín dụng Những hạn chế này đã bị đẩy lùi vào cuối thập niên 1960 khi 2 loại thẻ tín dụng quốc tế ra đời thay thế các loại thẻ của ngân hàng. .. những loại tài sản đảm bảo cho các khoản vay thương mại và vay cho sản xuất công nghiệp Giá trị tối đa mà ngân hàng trung ương có thể cho một khách hàng vay tối đa bằng 25% phần vốn chủ sở hữu của họ Hầu như các ngân hàng sẽ không gặp rủi ro quá lớn với một khách hàng Lượng tiền mà ngân hàng sẽ cho vay phụ thuộc vào quy mô hoạt động kinh doanh của khách hàng, vị trí địa lý, và rủi ro mà ngân hàng sẽ có... ời mua hàng, v n l u đ ng cần thiết cho việc tài tr trong khoảng thời gian thanh toán cho nhà cung cấo và khoảng thời gian doanh nghiệp nhận đ c thanh toán n từ các khách hàng Đây chính là nhiệm vụ c a nhà quản lỦ tài chính để thấy đ c các điều khoản tín dụng rộng rãi đư đàm phán với nhà cung cấp là những khoản tín d ng nh được cấp cho các khách hàng Một lần nữa sự cân bằng giữa nhận và cấp các điều... Chứng từ này cung cấp các thông tin cần thiết về các khoản vay thương mại & vay sản xuất công nghiệp Các khoản vay như vậy có tác dụng cung cấp vốn kinh doanh một cách bền vững và tạm thời Các khoản tín dụng và giao dịch cho vay được dùng thế chấp bằng các tài sản tạm thời và có bao gồm các khoản vay, điều kiện xử dụng tiền vay đi kèm với tài sản đã cầm cố Các khoản phải thu, hàng tồn kho và bất động... Chứng từ này cung cấp các thông tin cần thiết về các khoản vay thương mại & vay sản xuất công nghiệp Các khoản vay như vậy có tác dụng cung cấp vốn kinh doanh một cách bền vững và tạm thời Các khoản tín dụng và giao dịch cho vay được dùng thế chấp bằng các tài sản tạm thời và có bao gồm các khoản vay, điều kiện xử dụng tiền vay đi kèm với tài sản đã cầm cố Các khoản phải thu, hàng tồn kho và bất động
- Xem thêm -

Xem thêm: Các bài dịch tổng hợp tiếng anh chuyên ngành tài chính ngân hàng, Các bài dịch tổng hợp tiếng anh chuyên ngành tài chính ngân hàng, Các bài dịch tổng hợp tiếng anh chuyên ngành tài chính ngân hàng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay