Nghiên cứu việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố bắc giang, tỉnh bắc giang

101 386 1
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2014, 19:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ðỖ ðỨC KHƯƠNG NGHIÊN CỨU VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ðỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ðẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC GIANG -TỈNH BẮC GIANG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ðẤT ðAI Mà SỐ: 60.85.01.03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS HỒ THỊ LAM TRÀ Hà Nội, năm 2013 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan số liệu và kết quả nghiên cứu trong Luận văn này là trung thực và chưa hề ñược sử dụng ñể bảo vệ một học vị nào. Tôi xin cam ñoan rằng, mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện Luận văn này ñã ñược cám ơn và các thông tin trích dẫn trong Luận văn ñều ñã ñược chỉ rõ nguồn gốc./. Tác giả luận văn ðỗ ðức Khương Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình ñiều tra, nghiên cứu ñể hoàn thành luận văn, ngoài sự nỗ lực của bản thân, tôi ñã nhận ñược sự hướng dẫn nhiệt tình, chu ñáo của các nhà khoa học, các thầy cô giáo và sự giúp ñỡ nhiệt tình, chu ñáo của cơ quan, ñồng nghiệp và nhân dân ñịa phương. Tôi xin bày tỏ sự cảm ơn trân trọng nhất tới cô giáo PGS. TS. Hồ Thị Lam Trà ñã tận tình hướng dẫn giúp ñỡ tôi trong suốt quá trình hoàn thành luận văn. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự góp ý chân thành của các thầy, cô giáo Khoa Tài nguyên và Môi trường - Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội, tập thể Trung tâm phát triển Quỹ ñất tỉnh Bắc Giang nơi tôi ñang công tác, Trung Tâm phát triển Quỹ ñất và cụm công nghiệp thành phố Bắc Giang, Hội ñồng bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư thành phố Bắc Giang, nhân dân xã Xương Giang và phường Thọ Xương ñã nhiệt tình giúp ñỡ tôi trong quá trình hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn tới gia ñình, những người thân, cán bộ ñồng nghiệp và bạn bè ñã tạo ñiều kiện về mọi mặt cho tôi trong quá trình thực hiện luận văn. Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn! Bắc Giang, ngày tháng năm 2013 Tác giả luận văn ðỗ ðức Khương Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… iii MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục bảng vi Danh mục các hình và biểu ñồ vii Danh mục các chữ viết tắt và ký hiệu… viii MỞ ðẦU 1 Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 5 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TðC 5 1.1.1. Bản chất của công tác bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư 5 1.1.2. ðặc ñiểm của công tác bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư 5 1.2. MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TðC 7 1.2.1. Yếu tố cơ bản trong quản lý nhà nước về ñất ñai 7 1.2.2. Yếu tố giá ñất và ñịnh giá ñất 9 1.3. CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TðC CỦA CÁC TỔ CHỨC TÀI TRỢ VÀ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 11 1.3.1. Khái quát những quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ và TðC của một số nước trên thế giới 11 1.3.2. Chính sách bồi thường, hỗ trợ và TðC của WB và ADB 13 1.3.3. Một số bài học về thu hồi ñất, bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư của một số nước, tổ chức quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam. 14 1.4. CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ðỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ðẤT Ở VIỆT NAM 15 1.4.1. Khái quát chính sách bồi thường, hỗ trợ và TðC khi Nhà nước thu hồi ñất qua các thời kì cho ñến thời ñiểm hiện nay 15 1.4.2 Những quy ñịnh cơ bản trong chính sách hiện hành về bồi thường, hỗ trợ và TðC khi Nhà nước thu hồi ñất hiện nay 18 1.4.3. Nhận xét, ñánh giá 24 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… iv 1.5. Khái quát quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ và TðC khi nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang 28 1.5.1. Chính sách bồi thường (theo Quyết ñịnh số 04/2008/Qð-UBND), (Quyết ñịnh số 112/2009/Qð-UBND)(Quyết ñịnh số 36/2011/Qð- UBND) của UBND tỉnh Bắc Giang) 28 1.5.2. Chính sách hỗ trợ (Quyết ñịnh số 04/2008/Qð-UBND, Quyết ñịnh số 112/2009/Qð-UBND,Quyết ñịnh số 36/2009/QD_UBND) của UBND tỉnh Bắc Giang…………………………………………………… 29 1.5.3. Tái ñịnh cư 31 1.5.4. Thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và TðC 33 1.5.5. Quy trình thực hiện công tác BT, HT và TðC 33 1.6. Tình hình thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ và tái ñịnh cư các dự án trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang 34 1.6.1. Kết quả ñạt ñược 34 1.6.2. Những tồn tại vướng mắc và nguyên nhân 35 Chương 2 ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 2.1. ðối tượng nghiên cứu 38 2.2. Nội dung nghiên cứu 38 2.3. Phương pháp nghiên cứu 38 2.3.1. Phương pháp ñiều tra thu thập thông tin, số liệu thứ cấp 38 2.3.2. Phương pháp ñiều tra thu thập số liệu sơ cấp: 39 2.3.3. Phương pháp thống kê, phân tích bằng phần mềm Excel 39 2.3.4. Phương pháp kế thừa 39 Chương 3. KẾT QUẢ ðà THỰC HIỆN ðƯỢC 40 3.1 ðiều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội của thành phố Bắc Giang 40 3.1.1. ðiều kiện tự nhiên 40 3.1.2. ðiều kiện kinh tế-xã hội của thành phố Bắc Giang…………………… 43 3.2. ðánh giá việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư tại thành phố Bắc Giang: 47 3.2.1. Khái quát về chế ñộ chính sách, tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và TðC 47 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… v 3.2.2. Về trình tự thực hiện bồi thường, hỗ trợ và TðC : 47 3.2.3. Kết quả ñạt ñược……………………………………………………………49 3.2.4. Nhận xét, ñánh giá 49 3.3. ðánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và TðC tại 2 dự án 50 3.3.1. Khái quát về ñặc ñiểm của 2 dự án………………………………………… 50 3.3.2 Các văn bản hướng dẫn và tổ chức thực hiện chung của 2 dự án 53 3.3.3. Kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư của 2 dự án 54 3.3.4. Kết quả thực hiện công tác hỗ trợ của 2 dự án 62 3.3.5. Kết quả thực hiện chính sách tái ñịnh cư……………………………………65 3.3.6. So sánh chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư tại 2 dự án 69 3.3.7. Ý kiến của người dân về việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ và TðC của dự án 70 3.4. Tác ñộng của việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và TðC ñến ñời sống và việc làm của các hộ dân bị thu hồi ñất 72 3.4.1. Việc sử dụng tiền bồi thường và hỗ trợ tại 02 dự án 72 3.4.2. Tình hình việc làm của người dân sau khi thu hồi ñất 74 3.4.3. Tác ñộng ñến thu nhập 75 3.4.4. ðánh giá chung về việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, TDC của 2 dự án 77 3.5. ðề xuất một số giải pháp ñẩy nhanh tiến ñộ bồi thường, hỗ trợ và TðC. 78 3.5.1. Nhóm giải pháp về hoàn thiện chính sách pháp luật về ñất ñai 78 3.6. Nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện 81 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 83 Kết Luận 83 Kiến Nghị 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………….……………………… 86 PHỤ LỤC………………………… ………………….…………………… 90 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… vi DANH MỤC BẢNG Bảng Tên bảng Trang Bảng 3.1. Dân số trung bình 5 năm Thành phố Bắc Giang (2008 - 2012) phân theo giới tính và ñịa bàn cư trú 43 Bảng 3. 2. Bảng cơ cấu GTSX năm 2008 – 2012 44 Bảng 3.3. Kết quả bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư các dự án của thành phố Bắc Giang trong 5 năm (2008-2012) 49 Bảng 3.4. Tổng hợp kinh phí bồi thường về ñất của dự án Khu dân cư Cồng Ngóc – Bến Xe, thành phố Bắc Giang 55 Bảng 3.5. Bảng tổng hợp kinh phí bồi thường cây cối, hoa mầu, vật nuôi của dự án dân cư Cống Ngóc-Bến Xe 56 Bảng 3.6. Tổng hợp về giá, kinh phí bồi thường công trình kiến trúc và di chuyển mồ mả dự án khu Dân cư Công Ngóc- Bến Xe 57 Bảng 3.7. Tổng hợp về giá, kinh phí bồi thường ñất, cây trồng, vật nuôi, công trình kiến trúc và di chuyển mồ mả dự án ñường vành ñai ðồng Bắc 59 Bảng 3.8. Kết quả hỗ trợ 02 dự án trước khi có Nghị ñịnh số 69/Nð-CP của chính phủ. 62 Bảng 3.9. Kết quả hỗ trợ 02 dự án khi có Nghị ñịnh số 69/Nð-CP ngày 13/8/2009 của chính phủ. 63 Bảng 3.10. Bảng tổng hợp ý kiến của người dân về việc xác ñịnh ñối tượng ñược bồi thường, hỗ trợ của 2 dự án 70 Bảng 3.11. Bảng tổng hợp ý kiến của người dân về việc xác ñịnh giá trị bồi thường, hỗ trợ của dự án 71 Bảng 3.12: Cách thức sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ của các hộ dân thuộc dự án Cống Ngóc-Bến Xe 73 Bảng 3.13: Phương thức sử dụng tiền bồi thường hỗ trợ của các hộ dân thuộc dự án ñường vành ñai ðông Bắc 74 Bảng 3.14: Tình trạng việc làm của số người trong ñộ tuổi lao ñộng trước và sau khi thu hồi ñất tại 02 Dự án 75 Bảng 3.15: Thu nhập bình quân của người dân tại 02 dự án 76 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… vii DANH MỤC HÌNH VÀ BIỂU ðỒ Hình Tên hình và biểu ñồ Trang Hình 3.1: Sơ ñồ thành phố Bắc Giang, năm 2012 40 Biểu ñồ 3.1. Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế trong 5 năm (2008-2012) 44 Hình 3.2: Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu dân cư Cống Ngóc – Bến Xe 51 Hình 3.3: ảnh san nền ñường vành ñai ðông Bắc sau khi giải phóng 53 Hình 3.4. Diện tích phân lô và tái ñịnh cư ñã bàn giao ñể xây dựng nhà ở tại Khu dân cư Cống Ngóc-Bến Xe 68 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nội dung chữ viết tắt GCNQSDð Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất Nð-CP Nghị ñịnh của Chính phủ BT, HT Bồi thường, hỗ trợ Qð-UBND Quyết ñịnh của Uỷ ban nhân dân UBND Uỷ ban nhân dân HðND Hội ñồng nhân dân WB Ngân hàng thế giới ADB Ngân hàng Châu Á TT Thông tư TðC Tái ñịnh cư QSDð Quyền sử dụng ñất SDð Sử dụng ñất Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 1 MỞ ðẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI ðất ñai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý, sử dụng và khai thác một cách hiệu quả nhất ñể phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ tổ quốc. Nhà nước thực hiện giao quyền sử dụng ñất cho các tổ chức, các ñơn vị và hộ gia ñình, cá nhân sử dụng, trong quá trình xây dựng củng cố phát triển nền kinh tế - xã hội của ñất nước và thực hiện chức năng quản lý ñất ñai. Nhà nước thực hiện ñiều chỉnh lại việc sử dụng ñất của các tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân theo quy hoạch, theo nhu cầu sử dụng ñất ñể phục vụ cho mục ñích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế - xã hội của ñất nước thông qua phương thức thu hồi ñất và ñược cụ thể hoá bằng việc ra ñời Luật ðất ñai và các văn bản hướng dẫn dưới luật. Luật ðất ñai năm 2003 ñược Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/7/2004 thay thế và hoàn thiện cho các luật ñất ñai trước ñó; Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29/10/2004 về hướng dẫn thi hành luật ðất ñai; Nghị ñịnh số 188/2004/Nð-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác ñịnh giá ñất và khung giá các loại ñất; Nghị ñịnh số 197/2004/Nð-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi ñất; Nghị ñịnh số 17/2006/Nð-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh hướng dẫn thi hành Luật ñất và các thông tư hướng dẫn thị hành chi tiết các Nghị ñịnh trên. Về cơ bản, chính sách bồi thường, hỗ trợ vầ tái ñịnh cư Luật ñất ñai 2003 ñã kế thừa những ưu ñiểm của chính sách này trong thời kỳ trước, ñồng thời có những ñổi mới nhằm góp phần tháo gỡ các vướng mắc trong việc bồi thường, hỗ trợ vầ tái ñịnh cư hiện nay. Tuy nhiên ñể tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ vầ tái ñịnh cư, ngày 25/5/2007, Chính phủ ñã ban hành Nghị ñịnh 84/2007/Nð-CP quy ñịnh bổ sung về việc cấp GCNQSDð, thu hồi ñất, thực hiện . KHƯƠNG NGHIÊN CỨU VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ðỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ðẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC GIANG -TỈNH BẮC GIANG CHUYÊN. hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, TðC khi Nhà nước thu hồi ñất tại hai dự án trên ñịa bàn thành phố Bắc Giang. - Nghiên cứu tác ñộng của việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái. TðC khi Nhà nước thu hồi ñất tại một số dự án trên ñịa bàn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang là cần thiết trong thời ñiểm hiện nay. MỤC ðÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ðỀ TÀI - Nghiên cứu việc thực hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố bắc giang, tỉnh bắc giang, Nghiên cứu việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố bắc giang, tỉnh bắc giang, Nghiên cứu việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố bắc giang, tỉnh bắc giang, Chương 1.Tổng quan tài liệu nghiên cứu, Chương 3.Kết quả đã thực hiện được, Kết luận và kiến nghị, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay