giáo án ngữ văn lớp 6 bồi dưỡng tham khảo bài thầy bói xem voi (5)

19 419 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2014, 16:11

NGỮ VĂN – LỚP 6A2 THCS TUY LAI KiÓm tra bµi cò KiÓm tra bµi cò       “ “ Õ Õ     ”? ”? ! ! "#$ "#$ ? ? % &'( THầY bói xem voi )Truyện ngụ ngôn ) * Cỏch c : +Giọng ngời dẫn chuyện : Rõ ràng, khách quan , pha chút hài hớc . + Giọng năm ông thầy bói : Qủa quyết phản đối ngời khác, tự tin về nhận định của mình . I. *"+#,( 1. c- k v-.( a. c : /0( Thầy sờ vòi Tởng con voi nh thế nào Nó Sun sun nh con đỉa Thầy sờ ngà Không phải Nó Chần chẫn nh cái đòn càn Thầy sờ tai Đâu có Nó Bè bè nh cái quạt thóc Thầy sờ chân Ai bảo Nó Sừng sững nh cột đinh Thầy sờ đuôi Không đúng Nó Tun tủn nh cái chổi sể cùn 012 -> 3134 -> %54. I. *"+#,( 1. Đọc- kể v-.( a. Đọc : /0(  % &'(ế THÇY bãi xem voi )TruyÖn ngô ng«n ) 6/789( -15:3/ ;5 :<2=/ >?9@.A3/ *B(%$5( C1“ ” -> *6(%D( EF“ ” -> *G(H5I/ -> GD5 I . *"+#, 1. *" – -.( JJ/*"K-.( % &'(ế THÇY bãi xem voi )TruyÖn ngô ng«n ) B/ -15:3 /  Sê TAI Sê TAI Sê Ngµ Sê Ngµ Sê Vßi Sê Vßi Sê CH©N Sê CH©N Sê ®u«i Sê ®u«i I/*"+#,( B/*"K-.( 6/789( JJ/*"K-.( % &'(ế THÇY bãi xem voi )TruyÖn ngô ng«n ) 6/;5:<2=( :$ LM N+/ :$ LM N+/ ;,: AME F ;,: AME F :OO M @:/ :OO M @:/ :5 PM I / :5 PM I / J/*"+#,( 1. *" -.(– 6/789( JJ/*"-./ B/ -15:3/ : M Q. : M Q. % &'(ế THÇY bãi xem voi )TruyÖn ngô ng«n ) K :MQ/ K :5PMI/ - : OOM@: K :$LMN+/ - :AMEF. 2. Các thầy: <2 về voi %$R+4DSD , 1<< 2=A-5: Thảo luận Thảo luận Có T cho rằng: các <2 của 5 thầy :vừa đúng lại vừa sai? Em có đồng ý không ? J/*"+#,( B/ĐọKểvănbản( 6/7ốcuc( JJ/*" hiểuvănbản( B/ -15:3/ % &'(ế THÇY bãi xem voi )TruyÖn ngô ng«n ) [...]... phải xem xét chúng một cách toàn diện Các sự việc Sự việc thứ nhất Sự việc thứ hai Sự việc thứ ba Các thầy bói xem voi Phán về voi Kết qu xem voi Tả từng bộ phận Hoàn cảnh: bị mù Xem voi bằng tay Không thích hợp Không thống nhất ý kiến Không đúng thực tế Tranh cãi, đánh nhau Phải xem xét toàn diện Cần tiếp thu ý kiến - -Tóm tắt lại truyện và nắm đợc ý nghĩa của truyện -Giải thích thành ngữ:Thầy bói xem. .. bản : - Truyện khuyên nhủ con ngời khi tìm hiểu về sự vật, sự việc phải xem xét chúng một cách toàn diện Tit 40 : THầY bói xem voi ( Truyện ngụ ngôn ) I.Tìm hiểu chung : 1 Đọc kể văn bản : 2 Tìm hiểu chú thích : 3 Bố cục: II Tìm hiểu chi tiết: 1.Năm ông thầy bói xem voi: 2.Các thầy bói nhận định về voi: 3.Hậu quả: 4 ý nghĩa văn bản : Em hãy cho biết những nét đặc sắc về nghệ thuật và nội dung của... bói xem voi ( Truyện ngụ ngôn ) I.Tìm hiểu chung : 1 Đọc kể văn bản : 2 Tìm hiểu chú thích : 3 Bố cục: II Tìm hiểu chi tiết: 1 Năm ông thầy bói xem voi: 2.Các thầy bói nhận định về voi: - Không phải - Đâu có - Ai bảo -Không đúng - Từ ngữ, câu phủ định phản bác ý kiến ng ời khác Để khẳng định mình là đúng -> Thái độ quả quyết, rất chủ quan phiến diện, xem thờng ý kiến ngời khác Tit 40: THầY bói xem. .. xem voi ( Truyện ngụ ngôn ) I.Tìm hiểu chung : 1 Đọc kể văn bản : 2 Tìm hiểu chú thích : 3 Bố cục: II Tìm hiểu chi tiết: 1 Năm ông thầy bói xem voi: 2.Các thầy bói nhận định về voi: 3 Hậu quả : -Không ai miêu tả chính xác , nhận định đúng về voi - Hành động sai lầm : xô xát đánh nhau toác đầu chảy máu -> Phê phán chế giễu sự chủ quan,phiến diện trong nhận thức về sự vật , sự việc 4 ý nghĩa văn bản... xem xét toàn diện Cần tiếp thu ý kiến - -Tóm tắt lại truyện và nắm đợc ý nghĩa của truyện -Giải thích thành ngữ:Thầy bói xem voi? Tìm một vài thành ngữ tơng tự? - Chuẩn bị bài: Chân, tay,tai,mắt,miệng +Đọc và tóm tắt truyện +Suy nghĩ và trả lời các câu hỏi trong phần đọc hiểu văn bản . J/*"+#,( B/ĐọKể văn bản( 6/ 7ốcuc( JJ/*" hiểu văn bản( B/ -15:3/ % &'(ế THÇY bãi xem voi )TruyÖn. I/*"+#,( B/*"K-.( 6/ 789( JJ/*"K-.( % &'(ế THÇY bãi xem voi )TruyÖn ngô ng«n ) 6/ ;5:<2=( . -.(– 6/ %+#,( G/789( JJ/*" -.(– 1. -15:3/ 6/ ;5:<2=/ % &'(ế THÇY bãi xem voi )TruyÖn
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án ngữ văn lớp 6 bồi dưỡng tham khảo bài thầy bói xem voi (5), giáo án ngữ văn lớp 6 bồi dưỡng tham khảo bài thầy bói xem voi (5), giáo án ngữ văn lớp 6 bồi dưỡng tham khảo bài thầy bói xem voi (5)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay