TIẾT 31(BÀI 21): TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌC

7 627 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2014, 16:00

Tiết 31(bài 21): TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌC (tt) 1. Biết thành phân các nguyên tố, hãy xác định công thức hóa học của hợp chất Thí dụ: Một hợp chất có thành phần các nguyên tố là: 40%Cu; 20%S và 40%O. Em hãy xác định công thức hóa học của hợp chất đó. Biết hợp chất có khối lượng mol là 160 Các bước tiến hành: - Tìm khối lượng mol của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất m Cu = 160 x 40 100 = 64(g) m S = 160 x 20 100 = 32(g) m S = 160 x 40 100 = 64(g) Hoặc = 160 –(64 + 32) = 64(g) Các bước tiến hành: - Tìm khối lượng mol của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất m Cu = 100 = 64(g) m S = 100 = 32(g) m S = 160 x 40 = 64(g) Hoặc = 160 –(64 + 32) = 64(g) 160 x 40 160 x 20 - Tìm số mol của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất: n Cu = 64 64 = 1(mol) n S = 32 32 = 1(mol) n O = 32 32 = 3 (mol) Suy ra trong 1 phân tử hợp chất có: 1 mol nguyên tử Cu, 1 mol nguyên tử S và 4 mol nguyên tử O. - Công thức hóa học của hợp chất là: CuSO 4 . BÀI TẬP Hãy tìm công thức hóa học của những hợp chất có thành phần trăm các nguyên tố như sau: a. Hợp chất A có khối lượng mol là 58,5g, thành phần phần trăm các nguyên tố: 60,68% Cl và còn lại là Na. b. Hợp chất B có khối lượng mol phân tử là 106g, thành phần phần trăm các nguyên tố: 43,4%Na; 11,3%C và 45,3%O. a. - Khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất: m Cl = 58,5 x 60,68 100 = 35,5(g) m Na = 58,5 x (100 – 60,68) 100 = 23(g) - Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất: n Cl = 35,5 35,5 = 1(mol) n Na = 23 23 = 1(mol) Suy ra trong 1 phân tử hợp chất có: 1 nguyên tử Na, 1 nguyên tử Cl - Công thức hóa học của hợp chất là: NaCl. BÀI TẬP Hãy tìm công thức hóa học của những hợp chất có thành phần trăm các nguyên tố như sau: a. Hợp chất A có khối lượng mol là 58,5g, thành phần phần trăm các nguyên tố: 60,68% Cl và còn lại là Na. b. Hợp chất B có khối lượng mol phân tử là 106g, thành phần phần trăm các nguyên tố: 43,4%Na; 11,3%C và 45,3%O. b. - Khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất: m Na = 106x 43,4 100 = 46(g) m C = 106 x 11,3 100 = 12(g) - Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất: Suy ra trong 1 phân tử hợp chất có: 2 nguyên tử Na, 1 nguyên tử C và 3 nguyên tử O. - Công thức hóa học của hợp chất là: Na 2 CO 3 . Mo = 106 –( 46 + 12) = 48 n Na = 46 23 = 2(mol) n C = 12 12 = 1(mol) n O = 48 16 = 3 (mol) BÀI TẬP Một loại đồng oxit màu đen có khối lượng mol phân tử là 80g. Oxit này có thành phần là: 80% Cu và 20%O. Hãy tìm công thức hóa học của loại đồng oxit nói trên. - Khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất: m Cu = 80 x 80 100 = 64(g) m O = 80 x 20 100 = 16(g) - Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất: n Cu = 64 64 = 1(mol) n O = 16 16 = 1(mol) Suy ra trong 1 phân tử hợp chất có: 1 nguyên tử Cu, 1 nguyên tử O - Công thức hóa học của hợp chất là: CuO. BÀI TẬP Hãy tìm công thức hóa học của khí A. Biết rằng: - Khí A nặng hơn khí hiđro là 17 lần. - Thành phần theo khối lượng của khí A là: 5,88% H và 94,12%S. - Khối lượng mol của hợp chất khí A: GIẢI  M A = 2 x 17 2 2 / H A HA M M d = 17 2 == A M = 34(g) - Khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất: m H = 34x 5,88 100 = 2(g) m S = 34 x 94,12 100 = 32(g) - Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất: n Cu = 2 1 = 2(mol) n Na = 32 32 = 1(mol) Suy ra trong 1 phân tử hợp chất có: 2 nguyên tử H, 1 nguyên tử S - Công thức hóa học của hợp chất là: H 2 S. . Tiết 31(bài 21): TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌC (tt) 1. Biết thành phân các nguyên tố, hãy xác định công thức hóa học của hợp chất Thí dụ: Một hợp chất có. Cu, 1 nguyên tử O - Công thức hóa học của hợp chất là: CuO. BÀI TẬP Hãy tìm công thức hóa học của khí A. Biết rằng: - Khí A nặng hơn khí hiđro là 17 lần. - Thành phần theo khối lượng của khí. trong 1 phân tử hợp chất có: 1 nguyên tử Na, 1 nguyên tử Cl - Công thức hóa học của hợp chất là: NaCl. BÀI TẬP Hãy tìm công thức hóa học của những hợp chất có thành phần trăm các nguyên tố như
- Xem thêm -

Xem thêm: TIẾT 31(BÀI 21): TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌC, TIẾT 31(BÀI 21): TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌC, TIẾT 31(BÀI 21): TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay