Bai 1: Việt Nam trên đường đổi mơới và hội nhập

14 200 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2014, 02:00

1 BÀI 1 VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP Giáo viên soạn: Phan Vũ Phúc Trường: THPT Thạnh Hóa-Long An Hãy cho biết nội dung của các hình ảnh sau 1.Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế -xã hội. Công cuộc đổi mới Bối cảnh Quốc tế Trong nước Diễn biến Thành tựu - Cuộc CMKHKT hiện đại. - Đông Âu XHCN và Liên Xô: kinh tế suy thoái. Khủng hoảng kinh tế - xã hội nặng nề (lạm phát cao, kéo dài). -1979: Manh nha (Khoán 100, 10 trong NN) -1986: Khẳng định theo 3 xu thế (SGK) - Thoát khỏi khủng hoảng KT- XH, đẩy lùi lạm phát - Tốc độ tăng trưởng KTcao. - Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng CNH – HĐH Cơ cấu lãnh thổ chuyển biến rõ - Đạt được thành tựu lớn trong xóa đói giảm nghèo Công cuộc hội nhập quốc tế và khu vực Bối cảnh Quốc tế . Trong nước Diễn biến Thành tựu Khó khăn Toàn cầu hóa, khu vực hóa diễn ra ngày càng rõ nét - Tiềm lực kinh tế yếu. - Mỹ cấm vận kinh tế. - Kinh tế Đông Âu và Liên Xô: suy thoái.  Quan hệ hợp tác các nước gặp nhiều khó khăn - 1995: Bình thường hóa quan hệ với Mỹ. - 7/1995: Gia nhập ASEAN. - Tham gia diễn đàn APEC. - 1/2007: Gia nhập WTO. -Thu hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài (ODA, FDI,) - Đẩy mạnh hợp tác toàn diện (KH-KT, tài nguyên ) - Ngoại thương phát triển nhanh (17,9%/năm 1986-2005), xuất khẩu lớn về một số mặt hàng Cạnh tranh gay gắt, nguy cơ khủng hoảng, tụt hậu về kinh tế… 2. Nước ta trong hội nhập quốc tế và khu vực Chiến lược tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo Kinh tế Xã hội Môi trường Đối ngoại -Hoàn thiện và thực hiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường. -Đẩy mạnh CNH- HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức. Đẩy mạnh phát triển giáo dục, y tế, văn hóa mới chống tệ nạn xã hội, mặt trái cơ chế thị trường Có các giải pháp hữu hiệu bảo vệ tài nguyên, môi trường. Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế để tăng tiềm lực quốc gia Phát triển bền vững 3. Một số định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc đổi mới ở nước ta. Hoàn thành sơ đồ khung sau đây Câu hỏi củng cố Năm 1975 Năm 1986 Năm 1995 Năm 1997 Năm 2007 Đất nước thống nhất Đề ra đường lối đổi mới kinh tế-xã hội. Bình thường hóa quan hệ với Hoa Kì, gia nhập ASEAN. Khủng hoảng tài chính Châu Á. Gia nhập tổ chức thương mại thế giới. Chọn năm và nêu sự kiện xảy ra trong năm đó Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Biểu hiện tình trạng khủng hoảng kinh tế nặng nề Một trong ba xu thế đổi mới-1986 Cơ sở phát triển nền kinh tế bền vữngAFTA là khu vực mậu dịch tự do của tổ chức nào? Mặt hàng nông nghiệp xuất khẩu nổi tiếng Nguồn vốn đầu tư nước ngoài giúpcải thiện CSHTTổ chức kinh tế gồm nhiều nước châu Á-TBD NE ASA HC A P E AO D P E CA L A M P H A T OG I A L U U U CIT R T H 1 2 3 4 5 6 7 ĐOÁN Ô CHỮ HÀNG DỌC KẾT QUẢ Ô CHỮ HỘI NHẬP [...]... cứng vĩnh cửu là A Na2CO3 và HCl B Na2CO3 và Na3PO4 C Na2CO3 và Ca(OH)2 D NaCl và Ca(OH)2 Câu 11: Nước cứng khơng gây ra tác hại nào dưới đây? A Gây ngộ độc nước uống B Làm mất tính tẩy rửa của xà phòng, làm hư hại quần áo C Làm hỏng các dung dịch pha chế Làm thực phẩm lâu chín và giảm mùi vị thực phẩm D Gây hao tốn nhiên liệu và khơng an tồn cho các nồi hơi, làm tắc các đường ống dẫn nước Câu 12:... Al và Fe B Fe và Au C Al và Ag D Fe và Ag Câu 5: Cặp chất khơng xảy ra phản ứng là A Fe + Cu(NO3)2 B Cu + AgNO3 C Zn + Fe(NO3)2 D Ag + Cu(NO3)2 Câu 6: Dung dịch FeSO4 và dung dịch CuSO4 đều tác dụng được với A Ag B Fe C Cu D Zn Câu 7: Kim loại Cu phản ứng được với dung dịch A FeSO4 B AgNO3 C KNO3 D HCl Câu 8: Hai kim loại có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là A Ca và Fe B Mg và Zn C Na và. .. các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là: A I, II và III B I, II và IV C I, III và IV D II, III và IV ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI Câu 48: Khi điều chế kim loại, các ion kim loại đóng vai trò là chất A bị khử B nhận proton C bị oxi hố D cho proton Câu 49: Để loại bỏ kim loại Cu ra khỏi hỗn hợp bột gồm Ag và Cu, người ta ngâm hỗn hợp kim loại trên vào lượng dư dung dịch A AgNO3 B HNO3 C Cu(NO3)2 D Fe(NO3)2... tơ polieste D tơ axetat Câu 21: Tơ nilon - 6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng A HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH B HOOC-(CH2)4-COOH và HO-(CH2)2-OH C HOOC-(CH2)4-COOH và H2N-(CH2)6-NH2 D H2N-(CH2)5-COOH Câu 22: Cho sơ đồ chuyển hố: Glucozơ → X → Y → Cao su Buna Hai chất X, Y lần lượt là A CH3CH2OH và CH3CHO B CH3CH2OH và CH2=CH2 C CH2CH2OH và CH3-CH=CH-CH3 D CH3CH2OH và CH2=CH-CH=CH2 Câu 23: Cao su... gỉ Hố chất nào dưới đây có khả năng gây ra hiện tượng trên? A Ancol etylic B Dây nhơm C Dầu hoả D Axit clohydric 18Tài liệu ơn tập TNTHPT Câu 44: Cho các cặp kim loại ngun chất tiếp xúc trực tiếp với nhau : Fe và Pb; Fe và Zn; Fe và Sn; Fe và Ni Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit, số cặp kim loại trong đó Fe bị phá... dụng hết với dung dịch chứa 0,01 mol KCl và 0,02 mol NaCl thì thể tích dung dịch AgNO3 1M cần dùng là A 40 ml B 20 ml C 10 ml D 30 ml Câu 24: Cho 6,08 gam hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 8,30 gam hỗn hợp muối clorua Số gam mỗi hidroxit trong hỗn hợp lần lượt là: A 2,4 gam và 3,68 gam B 1,6 gam và 4,48 gam C 3,2 gam và 2,88 gam D 0,8 gam và 5,28 gam Câu 25: Cho 100 gam CaCO3 tác... +2PO43- → Ca3(PO4)2 Mg2+ + CO32-→ MgCO3 3Mg2+ +2PO43- →Mg3(PO4)2 *Phương pháp trao đổi ion: Dùng chất trao đổi ion(hạt zeolit), hoặc nhựa trao đổi ion Nước cứng đi qua chất trao đổi ion là các hạt zeolit thì ion canxi ,magiê được trao đổi bằng những ion khác như H +,Na+ ….ta được nước mềm PHẦN 2 CÂU HỎI TRĂC NGHIỆM Câu 1: Số electron lớp ngồi cùng của các ngun tử kim loại thuộc nhóm IIA là ... phóng kim loại Cu là A Al và Fe B Fe và Au C Al và Ag D Fe và Ag Câu 16: Cặp chất khơng xảy ra phản ứng là A Fe + Cu(NO3)2 B Cu + AgNO3 C Zn + Fe(NO3)2 D Ag + Cu(NO3)2 Câu 17: Hai kim loại Al và Cu đều phản ứng được với dung dịch A NaCl lỗng B H2SO4 lỗng C HNO3 lỗng D NaOH lỗng Câu 18: Kim loại Cu phản ứng được với dung dịch A FeSO4 B AgNO3 C KNO3 D HCl Câu19: Dung dịch FeSO4 và dung dịch CuSO4 đều tác... tính bazơ mạnh nhất là A NaOH B Mg(OH)2 C Fe(OH)3 D Al(OH)3 Câu 13: Cặp chất khơng xảy ra phản ứng là A Na2O và H2O B dung dịch NaNO3 và dung dịch MgCl2 C dung dịch AgNO3 và dung dịch KCl D dung dịch NaOH và Al2O3 Câu 14: Khi dẫn từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2 thấy có A bọt khí và kết tủa trắng B bọt khí bay ra C kết tủa trắng xuất hiện D kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần Câu 15: Cho... dung dịch CuSO4 đều tác dụng được với A Ag B Fe C Cu D Zn Câu 20: Để hồ tan hồn tồn hỗn hợp gồm hai kim loại Cu và Zn, ta có thể dùng một lượng dư dung dịch A HCl B AlCl3 C AgNO3 D CuSO4 Câu 21: Hai dung dịch đều tác dụng được với Fe là A CuSO4 và HCl B CuSO4 và ZnCl2 C HCl và CaCl2 D MgCl2 và FeCl3 17Tài liệu ơn tập TNTHPT Câu 22: Cho . 1 BÀI 1 VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP Giáo viên soạn: Phan Vũ Phúc Trường: THPT Thạnh Hóa-Long An Hãy cho biết nội dung của các hình ảnh sau 1.Công cuộc đổi mới là một cuộc. tụt hậu về kinh tế… 2. Nước ta trong hội nhập quốc tế và khu vực Chiến lược tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo Kinh tế Xã hội Môi trường Đối ngoại -Hoàn thiện và thực hiện đồng bộ thể chế kinh. nghèo Thành tựu của công cuộc đổi mới Đầu 1995 7-1995 1-2007 VN gia nhập WTO VN và Hoa Kì bình thường hóa quan hệ VN gia nhập ASEAN Diễn biến của quá trình hội nhập Dùng các mũi tên nối các
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 1: Việt Nam trên đường đổi mơới và hội nhập, Bai 1: Việt Nam trên đường đổi mơới và hội nhập, Bai 1: Việt Nam trên đường đổi mơới và hội nhập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn