Bài 11:TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG

14 424 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2014, 13:00

ThiÕt kÕ bëi: §µo Quang Trung – Chu Thanh Th¶o Bµi 35: Bµi 35: Thiết kế bởi: Đào Quang Trung Chu Thanh Thảo 45 + 23 + 77 45 + 23 + 77 = 100 + 45 = 100 + 45 = 23 + 77 + 45 = 23 + 77 + 45 = 145 = 145 Dựa vào tính chất giao hoán của phép cộng, hãy tính nhanh giá trị của biểu thức sau: 45 + 23 + 77 KIM TRA BI C ThiÕt kÕ bëi: §µo Quang Trung – Chu Thanh Th¶o TH¶O LUËN NHãM §¤I Hoµn thµnh b¶ng sau råi rót ra nhËn xÐt. a a b b c c (a + b) + c (a + b) + c a + (b + c) a + (b + c) 5 5 4 4 6 6 35 35 15 15 20 20 28 28 49 49 51 51 ThiÕt kÕ bëi: §µo Quang Trung – Chu Thanh Th¶o a a b b (a + b) + c (a + b) + c c c a+ (b + c) a+ (b + c) 5 5 4 4 6 6 (5 + 4) + 6 = 9 + 6 (5 + 4) + 6 = 9 + 6 = 15 = 15 4 +(4 + 6) = 5 + 10 4 +(4 + 6) = 5 + 10 = 15 = 15 35 35 15 15 20 20 28 28 49 49 51 51 35 +(15 + 20) = 35 + 35 35 +(15 + 20) = 35 + 35 = 70 = 70 28 + (49 + 51) = 28 + 100 28 + (49 + 51) = 28 + 100 = 128 = 128 (28 + 49) + 51 = 77 + 51 (28 + 49) + 51 = 77 + 51 = 128 = 128 (35 + 15) + 20 = 50 + 20 (35 + 15) + 20 = 50 + 20 = 70 = 70 Ta cã b¶ng sau: 15 15 70 70 128 128 VËy (a + b) + c = a + (b + c) (a + b) + c = a + (b + c) Thiết kế bởi: Đào Quang Trung Chu Thanh Thảo Coi a là số hạng thứ nhất, b là số hạng thứ 2, c là số hạng thứ 3. Hãy phát biểu tính chất kết hợp. Khi cộng một tổng 2 số với số thứ 3, ta có thể Khi cộng một tổng 2 số với số thứ 3, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ 2 và số thứ 3. cộng số thứ nhất với tổng của số thứ 2 và số thứ 3. (a + b) + c = a + (b + c) (a + b) + c = a + (b + c) Chú ý: Ta có thể tính giá trị của biểu thức dạng a + b + c nh sau: a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c) Thiết kế bởi: Đào Quang Trung Chu Thanh Thảo = 45 + 100 = 145 = 45+ (23 + 77) 45 + 23 + 77 45 + 23 + 77 Vận dụng tính chất kết hợp của phép cộng để tính nhanh biểu thức: 45 + 23 + 77 Thiết kế bởi: Đào Quang Trung Chu Thanh Thảo Cách 1: Cách 1: 4367 + 199 + 501 4367 + 199 + 501 = (4367 + 199) + 501 = (4367 + 199) + 501 = 4566 + 501 = 4566 + 501 = 5067 = 5067 Cách 2: Cách 2: 4367 + 199 + 501 4367 + 199 + 501 = 4367 + (199 + 501) = 4367 + (199 + 501) = 4367 + 700 = 4367 + 700 = 5067 = 5067 4367 + 199 + 501 4367 + 199 + 501 Tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện nhất LUYệN TậP Vì khi áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng ta đ ợc kết quả của lần cộng thứ nhất là số tròn chục ( tròn trăm, tròn nghìn) Vì sao làm cách 2 thuận tiện hơn cách 1? Bi 1: Thiết kế bởi: Đào Quang Trung Chu Thanh Thảo 3254 + 146 + 1698 = 3254 + (146 + 1698) = 3254 + 1844 = 5098 Tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện nhất LUYệN TậP 3254 + 146 + 1698 = (3254 + 146) + 1698 = 3400 + 1698 = 5098 4400 + 2148 + 252 = 4400 + (2148 + 252) = 4400 + 2400 = 6800 3254 + 146 + 1698 4400 + 2148 + 252 = (4400 + 2148) + 252 = 6548 + 252 = 6800 4400 + 2148 + 252921 + 898 + 2079 921 + 898 + 2079 = (921 + 898) + 2079 = 1819 + 2079 = 3898 921 + 898 + 2079 = (921 + 2079) + 898 = 3000 + 898 = 3898 1255 + 436 + 145 = (1255 + 145) + 436 = 1400 + 436 = 1836 1255 + 436 + 145 = 1255 + (436 + 145) = 1255 + 581 = 1836 1255 + 436 + 145 467 + 999 + 9533 = (467 + 9533) + 999 = 10 000 + 999 = 10 999 467 + 999 + 9533 = (467 + 999) + 9533 = 1466 + 9533 = 10 999 467 + 999 + 9533 2 1 Bi 1: Thiết kế bởi: Đào Quang Trung Chu Thanh Thảo Bài tập 2: LUYệN TậP Một quỹ tiết kiệm ngày đầu nhận đ ơc 75 500 000 đồng, ngày thứ 2 nhận đ ợc 86 950 000 đồng, ngày thứ 3 nhận đ ợc 14 500 000 đồng. Hỏi cả ba ngày Quỹ tiết kiệm đó nhận đ ợc bao nhiêu tiền? Bài giải: Hai ngày đầu quỹ tiết kiệm nhận đ ợc số tiền là: 75 500 000 + 86 950 000 = 16 250 000 (đồng) Số tiền cả 3 ngày quỹ tiết kiệm đó nhận đ ợc là: 16 250 000 + 14 500 000 = 176 950 000 (đồng) Đáp số 176 950 000 đồng Cách 1 Cách 1 Thiết kế bởi: Đào Quang Trung Chu Thanh Thảo Bài tập 2: LUYệN TậP Cách 2 Cách 2 Bài giải: Ngày đầu và ngày thứ ba quỹ tiết kiệm nhận đ ợc số tiền là: 75 500 000 + 14 500 000 = 90 000 000 (đồng) Số tiền cả 3 ngày quỹ tiết kiệm đó nhận đ ợc là: 86 950 000 + 90 000 000 = 176 950 000 (đồng) Đáp số 176 950 000 đồng [...]...LUYệN TậP Bài tập 3: Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm: 0 a) a + 0 = + a = a a b) 5 + a = + 5 30 2 c) (a + 28) + 2 = a + (28 + ) = a + Thiết kế bởi: Đào Quang Trung Chu Thanh Thảo Thiết kế bởi: Đào Quang Trung Chu Thanh . 501 4367 + 199 + 501 Tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện nhất LUYệN TậP Vì khi áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng ta đ ợc kết quả của lần cộng thứ nhất là số tròn chục ( tròn. tính chất kết hợp. Khi cộng một tổng 2 số với số thứ 3, ta có thể Khi cộng một tổng 2 số với số thứ 3, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ 2 và số thứ 3. cộng số thứ nhất với tổng của. Thanh Thảo = 45 + 100 = 145 = 45+ (23 + 77) 45 + 23 + 77 45 + 23 + 77 Vận dụng tính chất kết hợp của phép cộng để tính nhanh biểu thức: 45 + 23 + 77 Thiết kế bởi: Đào Quang Trung Chu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 11:TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG, Bài 11:TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG, Bài 11:TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn