Đề cương ôn tập môn đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam

56 2,172 2
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2014, 10:46

HÀ NỘI – 2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KINH DOANH THƯƠNG MẠI  Bài Thảo Luận Học phần: Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam Giảng viên hướng dẫn: Nhóm : 08 Lớp : 1315RLCP0111 BẢNG PHÂN NHIỆM VỤ Danh sách nhóm Stt Họ tên Điểm Kí tên 1 Vũ Thị Tươi 2 Hoàng Thị Xuyến 3 Nguyễn Thị Hà Yên 4 Vũ Thị Yến 5 Đặng Thị Hồng Vinh 6 Phạm Thị Thanh Xuân 7 Đào Mai Yến 8 Nguyễn Thị Ứng 9 Chu Tuấn Viêt 10 Trần Thị Vui 11 Nguyễn Thị Uyên 12 Hoàng Thị Thu Vân 13 Trần Thị Xiêm 14 Kiều Thị Xuyến Nhóm trưởng Đề cương Câu 1 : Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc chuẩn bị về chính trị, tư tưởng cho việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trả lời : Quá trình chuẩn bị về chính trị, tư tưởng cho việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam : - Ngày 5/6/1911, Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước. Trong quá trình cứu nước, Người đã tìm hiểu kĩ các cuộc Cách mạng điển hình trên thế giới, và nhận thấy rằng các cuộc Cách mạng Tư sản đó không triệt để. Đến năm 1917, Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi. - Luận cương của Lênin về dân tộc và thuộc địa đã giúp cho Người tìm thấy con đường cứu nước cho dân tộc: muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không còn con đường nào khác là con đường nào khác con đường Cách Mạng Vô Sản. - Năm 1921, Người sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pari để đoàn kết các lực lượng cách mạng chống chủ nghĩa đế quốc. - Nguyễn Ái Quốc tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin về nước thông qua các bài đăng trên các báo: người cùng khổ, bản án chế độ thực dân, đặc biệt là tác phẩm Đường Cách Mệnh, tác phẩm vạch ra phương hướng chiến lược Cách mạng Việt Nam, chỉ ra kẻ thù chung và nguy hại nhất của các nhân tộc thuộc là chủ nghĩa thực dân. - Người vạch ra phương hướng cứu nước qua việc soạn thảo các văn kiện: Chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, chương trình tóm tắt, và điều lệ vắn tắt nêu lên những vấn đề cơ bản của Cách mạng Việt Nam. - Chỉ có làm cách mạng đánh đổ chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc thì mới có thể giải phóng giai cấp vô sản và nhân dân các nước thuộc địa. Đó chính là mối quan hệ giữa cách mạng chính quốc và cách mạng thuộc địa. - Người xác định giai cấp công nhân và nông dân là lực lượng nòng cốt của cách mạng. - Giai cấp công nhân có đủ khả năng lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong là Đảng cộng sản được vũ trang bằng học thuyết Mác-Lê Nin. Câu 2: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc chuẩn bị về tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trả lời : Quá trình chuẩn bị về tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam : - Với sự giúp đỡ của Cộng sản Pháp, Nguyễn Ái Quốc cùng một số chiến sĩ cách mạng ở nhiều nước thuộc địa của Pháp thành lập hội liên hiệp thuộc địa năm 1921 ở Pari nhằm tập hợp tất cả những người dân sống ở thuộc địa của Pháp đấu tranh chống Chủ nghĩa thực dân. Đến ngày 11/11/1924, Người tới Quảng Châu, Trung Quốc.Tại đây,Người cùng các nhà cách mạng của Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ… thành lập hội liên hiệp các đân tộc bị áp bức. - Bước chuẩn bị có ý nghĩa quyết định về mặt tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đó là: Ngày 6/1925, Người thành lập hội Việt Nam cách mạng thanh niên. + Hội đã mở lớp huấn luyện chính trị,cách mạng cho cán bộ cách mạng Việt Nam. + Xây dựng được nhiều trung tâm kinh tế, chính trị trong nước. + 1928, chủ trương vô sản hóa. - Nguyễn Ái Quốc lựa chọn những thanh niên Việt Nam ưu tú gửi đi học tại các trường Đại học Phương Đông (Liên Xô), trường Lục Quân Hoàng Phố (Trung Quốc) nhằm đạo tạo các cán bộ cho cách mạng Việt Nam. - Người tổ chức ra các tờ báo: Thanh niên, Công nông, Lính cách mệnh, tiền phong. - Người có vai trò lớn trong việc thống nhất ba Đảng Cộng sản cùng tồn tại, ảnh hưởng ở Việt Nam lúc bấy giờ thành một Đảng Cộng Sản duy nhất. Nhận được tin về sự chia rẽ của những người Cộng sản ở Đông Dương, Nguyễn Ái Quốc rời Xiêm tới Trung Quốc. Người chủ trì hội nghị hợp nhất Đảng tại Hương Cảng, Trung Quốc từ 6.1 tới 8.1 năm 1930 dẫn tới sự thống nhất ba đảng trên thành một Đảng duy nhất có tên Đảng Cộng sản Việt Nam. Câu 3: Phân tích nội dung của Cương Lĩnh tháng 2-1930 (tập trung xác định nhiệm vụ Cách mạng, lực lượng Cách mạng). Trả lời: Cương lĩnh được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Cương lĩnh xác định vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam: Phương hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam là “tư sản dân quyền cách mạng là thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” Nhiệm vụ cách mạng: + Về chính trị: Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến; làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập; lập chính phủ công nông binh, tổ chức quân đội công nông. + Về kinh tế: Thủ tiêu hết các thứ quốc trái; tịch thu toàn bộ sản nghiệp lớn (như công nghiệp, vận tải, ngân hàng…) của tư bản đế quốc chủ nghĩa Pháp để giao cho chính hủ công nông binh quản lý; tịch thu toàn bộ ruộng đất của bọn đế quốc chủ nghĩa làm của công chia cho dân cày nghèo; bỏ sưu thuế cho dân cày nghèo; mở mang công nghiệp và nông nghiệp; thi hành luật ngày làm 8 giờ. + Về văn hoá – xã hội: Dân chúng được tự do tổ chức; nam nữ bình quyền…; phổ thông giáo dục theo công nông hoá. + Về lực lượng cách mạng: Đảng phải thu phục cho được đại bộ phận dân cày và phải dựa vào hạng dân cày nghèo làm thổ địa cách mạng, đánh đổ bọn đại địa chủ và phong kiến; phải làm cho các đoàn thể thợ thuyền và dân cày (công hội, hợp tác xã) khỏi ở dưới quyền lực và ảnh hưởng của bọn tư bản quốc gia; phải hết sức kiên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông, Thanh niên, Tân Việt…để kéo họ đi vào phe vô sản giai cấp. Đối với phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư bản An Nam mà chư rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng, ít lâu mới làm cho họ đứng trung lập. Bộ phận nào đã ra mặt phản cách mạng (như Đảng lập hiến…) thì phải đánh đổ. + Về lãnh đạo cách mạng: Giai cấp vô sản là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đảng là đội tiên phong của giai cấp vô sản, phải thu phục cho được đai bộ phận giai cấp mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng; trong khi lien lạc với các giai cấp, phải rất cẩn thận, không khi nào nhượng bộ một chút lợi ích gì của công nông mà đi vào con đường thoả hiệp. + Về quan hệ của cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới: Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới, phải thực hành liên lạc với các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản thế giới, nhất là giai cấp vô sản Pháp. Câu 4: Ý nghĩa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và ý nghĩa sự thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam ? Trả lời: *)Ý nghĩa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng - Cương lĩnh khẳng định cách mạng Việt Nam phải tiến hành bằng bạo lực cách mạng của quần chúng, để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến, rồi dựng ra chính phủ công nông binh chứ không phải bằng con đường cải lương. - Cương lĩnh đầu tiên khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng "thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng phải thu phục cho được đại bộ phận dân cày và phải dựa vào hạng dân cày nghèo làm thổ địa cách mạng đánh trúc bọn đại địa chủ và phong kiến", đồng thời phải liên minh với các giai cấp cách mạng và tầng lớp yêu nước khác, đoàn kết họ, tổ chức họ đấu tranh cho giai phóng dân tộc và để đi tới chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. - Cương lĩnh đâu tiên là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác - Lênin, đường lối của Quốc tế cộng sản và kinh nghiệm cách mạng thế giới vào hoàn cảnh cụ thể nước ta, là sự thể hiện tập trung tư tưởng cơ bản của Nguyễn ái Quốc về cách mạng dân tộc dân chủ và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước thuộc địa nửa phong kiến. Tuy sau này bị phê phán, nhưng thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh cho sự đúng đắn, sáng tạo của Cương lĩnh đầu tiên. *) Ý nghĩa sự thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam - Sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã quy tụ và hợp nhất được ba tổ chức cộng sản thành một Đảng Cộng Sản duy nhất – Đảng Cộng Sản Việt Nam - theo 1 đường lối chính trị đúng đắn , tạo nên sự thống nhất về tư tưởng, chính trị và hành động của phong trào cách mạng cả nước, hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. - Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của quá trình đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp, phong trào yêu nước ở Việt Nam, phong trào công nhân , là sự khẳng định vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam và hệ tư tưởng Mac-Lenin đối với cách mạng Việt Nam. Sự kiện Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là 1 bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạnh Việt Nam ta. Nó chứng tỏ rằng giai cấp công nhân ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng. - Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời và việc Đảng chủ trương cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạng thời đại làm nên những thắng lợi vẻ vang. - Chấm dứt thời kì đen tối : thiếu tổ chức lãnh đạo cách mạng. Từ đây, cách mạng Việt Nam với sự lãnh đạo của một Đảng chân chính và đường lối đúng đắn. - Vạch ra mục tiêu, phương hướng của cách mạng Việt Nam, là ngọn cờ tập hợp quần chúng nhân dân. Câu 5: Trong luận cương tháng 10/1930, Đảng ta xác định vấn đề thổ địa là cái cốt của Cách mạng tư sản dân quyền,có phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam lúc đó không?Tại sao? Trả lời: Luận cương xác định vấn đề thổ địa là cái cốt của Cách mạng tư sản dân quyền không phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam lúc bấy giờ vì: Hoàn cảnh trong nước cuối thế kỷ XIX- đầu thế kỷ XX: - Năm 1858,thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam,từng bước thiêt lập bộ máy thống trị ở Việt Nam: + Về chính trị : Thực dân Pháp áp đặt chính sách cai trị thực dân, tước bỏ quyền đối ngoại và đối nội của chính quyền phong kiến nhà Nguyễn, chia Việt nam thành 3 xứ: Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ và mỗi kỳ một chế độ cai trị riêng.Đồng thời thực dân Pháp cấu kết với giai cấp địa chủ trong việc bóc lột kinh tế và Áp bức chính trị đối với nhân dân Việt Nam. + Về kinh tế: Thực dân Pháp áp dụng chính sách bóc lột về kinh tế: tiến hành cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền, đầu tư khai thác tài nguyên, xây dựng một số cơ sở công nghiệp, xây dựng hệ thống đường giao thông, bến cảng phục vụ cho việc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. + Về văn hóa: Thực dân Pháp thực hiện chính sách văn hóa, giáo dục thực dân: dung túng, duy trì các hủ tục lạc hậu… Chính sách cai trị áp bức, bóc lột của thực dân Pháp và phong kiến tay sai đã tạo ra mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt nam: mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt nam với thực dân Pháp xâm lược và mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam(chủ yếu là nông dân) với giai cấp địa chủ phong kiến.Trong đó, mâu thuẫn chủ yếu nhất là: mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt nam với thực dân Pháp xâm lược Thực tiễn Việt nam đăỵ ra 2 nhiệm vụ cách mạng: một là, đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược, giành đọc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân; hai là, xóa bỏ chế độ phong kiến, giành quyền dân chủ cho nhân dân,chủ yếu là ruộng đát cho nông dân.Trong đó chống đế quốc, giải phóng dân tọc là nhiệm vụ hàng đầu. Trong luận cương tháng 10/1930 đã không làm nêu được mâu thuẫn chủ yếu tồn tại trong xã hội Việt nam lúc bấy giờ, từ đó không đặt nhiệm vụ chống đế quốc, giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Câu 6: So sánh nhiệm vụ cách mạng, lực lượng cách mạng được Đảng ta xác định trong Cương lĩnh tháng 2- 1930 và Luận cương tháng 10-1930. Trả lời: *) Nhiêm vụ Cách mạng - Cương lĩnh tháng 2.1930 xác định: Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến; làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập; lập chính phủ công nông binh, tổ chức quân đội công nông.=> Vấn đề chủ yếu là chống thực dân. - Luận Cương tháng 10.1930 xác định : Đánh đổ phong kiến, thực hành cách mạng ruộng đất triệt để và đánh đổ đế quốc chu nghĩa Pháp, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập => Vấn đề thổ địa là cái cốt. - Giống : đều xác định một trong các nhiệm vụ quan trọng của Cách mạng là đánh đổ phong kiến, giải quyết vấn đề ruộng đất cho nhân dân. - Khác : + Cương lĩnh tháng 2.1930 : đặt nhiệm vụ đánh đổ đế quốc lên hàng đầu. + Luận cương tháng 10.1930 chưa có chiến lược Đại đoàn kết dân tộc và đặt nhiệm vụ thổ địa ruộng đất là thiết yếu. *) Lực lượng Cách mạng - Cương lĩnh tháng 2.1930 xác định: chủ trương chiến lược Đại đoàn kết, toàn bộ các giai cấp, tầng lớp yêu nước đều tham gia trong đó lực lượng lòng cốt là giai cấp vô sản – công nông binh. - Luận cương tháng 10.1930 xác định: giai cấp vô sản là giai cấp chính tham gia và lãnh đạo cách mạng. - Giống: đều xác định được lực lượng chính và sẽ lãnh đạo cách mạng là giai cấp vô sản. - Khác: + Cương lĩnh tháng 2.1930: có chủ trương Đại đoàn kết dân tộc. + Luận cương tháng 10.1930 : chưa có chủ trương Đại đoàn kết dân tộc. => Nhận xét : Luận cương tháng 10-1930 có nhiều điểm hạn chế so với Cương lĩnh tháng 2-1930 dù ra đời vào thời gian sau. Thứ nhất luận cương chưa xác định đúng đắn về kẻ thù chính của nhân dân ta lúc đó là thực dân Pháp và mẫu thuẫn lớn nhất, chủ yếu nhất đang tồn tại trong lòng xã hội Việt Nam ta bấy giờ là mâu thuẫn giữa cả dân tộc ta và thực dân Pháp. Chính vì sự sai lầm đó dẫn đến việc xác định Nhiêm vụ cách mạng chưa phù hợp. Thứ hai, khi nói đến lực lượng cách mạng, luận cương chưa có chủ trương Đại đoàn kết dân tộc, làm cho cách mạng Việt Nam thêm thù ít bạn, đánh giá sai về lòng yêu nước cũng nhưu ý chí hoạt động cách mạng của nhiều giai cấp tầng lớp khác trong xã hội Những hạn chế trên phần nhiều do sự non trẻ kinh nghiệm, ảnh hưởng của khuynh hướng tả, hiểu biết giáo điều máy móc của Quốc tế Cộng Sản và bộ máy lãnh đạo Đảng lúc bấy giờ. Câu 7: Tại sao trong giai đoạn 39-45 Đảng ta lại xác định đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu? Trả lời : *) Tình hình thế giới: Chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ. Ngày 1/9/1939 phátxít Đức tấn công Ba Lan. Tháng 6/1940 Đức tấn công Pháp. Chính phủ Pháp đầu hàng Đức. Ngày 22/6/1941 quân phát xít Đức tấn công Liên Xô, tính chất chiến tranh đế quốc chuyển thành chiến tranh giữa các lực lượng dân chủ do Liên Xô làm trụ cột với các lực lượng phát xít do Đức cầm đầu. *) Tình hình trong nước: + Chiến tranh thế giới thứ 2 đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến Đông Dương và Việt Nam. + Ở Việt Nam và Đông Dương, thực dân Pháp thi hành chính sách thời chiến rất trắng trợn. + 23/9/1940 tại Hà Nội, Pháp ký hiệp định đầu hàng Nhật, nhân dân ta chịu cảnh 1 cổ 2 tròng áp bức, bóc lột của Pháp-Nhật + Mâu thuẫn giữa dân tộc ta với đế quốc, phát xít Pháp-Nhật trở nên gay gắt hơn bao giờ hết, châm ngòi nổ cho các cuộc cách mạng liên tiếp xảy ra, Trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập , tự do cho toàn thể dân tộc thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng không đòi được. Với những lý do trên Đảng ta đã xác định đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Câu 8: Tại sao trong giai đoạn 39-45 Đảng ta lại xác định hình thái của cuộc khởi nghĩa là đi từ từng phần đến tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên cả nước? Trả lời : *) Cơ sở lí luận: Theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác- lenin về khởi nghĩa vũ trang: khởi nghĩa vũ trang là nghệ thuật biết thắng từng bước cho đúng, đánh lui địch từng bước, đánh đổ từng bộ phận, đánh bại từng mục tiêu , tiến lên giành thắng lợi cuối cùng. =>Tư tưởng, chủ trương đáng từng phần, từng bộ phận ròi mới tiến lên tổng khởi nghĩa toàn phần là có cơ sở khoa học, rất phù hợp . Trong lịch sử dựng nước và giữ nước ông cha ta cũng đúc kết và khẳng định cần lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít thắng nhiều, từ từng phần mà tiến tới tổng khởi nghĩa sẽ đúng quy luật vận động của các cuộc đấu tranh. *) Cơ sở thực tiễn: - Địa hình nước ta ¾ là đồi núi hiểm trở, mỗi vùng lại có điều kiên tự nhiên, cơ sở vùng rất khác biệt nên ta cần tiến hành cách mạng từng khu, từng miền với phương pháp, cách thức khác nhau theo kiểu từng phần. - Khởi nghĩa từng phần để mọi miền, mọi vùng đều có các lực lượng vừa biết sản xuất đồng thời đều được tập luyện thao lược cách chiến đấu. - Không tập trung khởi nghĩa toàn bộ ngay để cho ta có thời gian rèn luyện, tránh sự tập kích tàn phá của địch vào cơ quan đầu não cách mạng. - Với mỗi khu, địch lại phân bố thế và lực khác nhau nên cần có các cuộc khởi nghica nhỏ lẻ từng phần để tiêu hao, hao mòn từng chút, từng bộ phận sinh lực địch. Câu 9: Trong Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc 25.11.1945 , Đảng ta đã xác định những nhiệm vụ nào? Nhiệm vụ nào quan trọng nhất? Tại sao? Trả lời : *) Nhiệm vụ: Có 3 nhiệm vụ là chống thực dân Pháp, bài trừ nội phản, xây dựng và bảo vệ chính quyền; cải thiện đời sống dân sinh. Trong đó, xây dựng và bảo vệ chính quyền là nhiệm vụ quan trọng nhất. Vì: *) Cơ sở lí luận - Chủ nghĩa Mác cho rằng giai cấp nào có chính quyền là giai cấp đó có thắng lợi. Chính quyền là vấn đề cơ bản của Cách mạng. Vì thế , khi ta đã giành được chính quyền thì nhiệm vụ trọng yếu phải là xây dựng và bảo vệ nó thật vững chắc. Chính quyền còn trong tay giai cấp lao động thì cách mạng mới thắng lợi được. - Ông cha ta cũng khẳng định, dựng nước đã khó thì giữ nước còn khó hơn rất nhiểu. Bởi vậy mà trong các nhiệm vụ của một đất nước thì việc xây dựng và bảo vệ đất nước luôn được đặt lên hàng đầu. *) Cơ sở thực tiễn - Để dựng được chính quyền cách mạng còn non trẻ, thiếu kinh nghiệm này, quân và dân ta đã phải đổ xuống bao xương và máu trong nhiều năm gian nan khốn khó vô cùng. Chúng ta không được phép để những cống hiến, hi sịnh đó là vô ích, Vì thế, mà trong [...]... cả Phát triển, đổi mới là cần sự đồng đều, toàn diện cho mọi vấn đề Câu 12: Tại sao ở Nghị quyết 15/1/1959 Đảng ta khẳng định con đường phát triển cơ bản của cạnh mạng Việt Nam là dùng bạo lực cách mạng của quần chúng nhân dân để giành chính quyền? Trả lời: Cơ sở lí luận: - Cách mạng Việt Nam luôn lấy Chủ nghĩa Mac- Lênin làm kim chỉ nam cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Trong Chủ nghĩa Mac-... nữa, Đảng ta coi đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, còn vì nông dân, nông thôn Việt Nam có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của đất nước trước đây và trong sự nghiệp đổi mới hiện nay Khu vực nông nghiệp, nông thôn hiện có tài nguyên lớn về đất đai và các tiềm năng thiên nhiên khác: hơn 7 triệu ha đất canh tác, 10 triệu ha đất canh tác chưa sử dụng; các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam. .. gắn bó, phối hợp với miền Nam tạo điều kiện cho nhau phát triển Thắng lợi giành được ở mỗi miền là thắng lợi chung cho cách mạng hai miền Vai trò, vị trí của tiền tuyến miền Nam: Đảng ta nhận định Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam là tiền tuyến trong cuộc chiến cam go này.Vì thế, trong Đại hội III năm 1960, Đảng ta xác định Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam có vai trò quyết định... miền Nam Tình hình đó buộc Đảng ta phải mở các hội nghị nhằm phân tích tình hình để đề ra các đường lối đấu tranh đúng đắn Hội nghị trung ương lần thứ 11 và 12 đã tập trung đánh giá tình hình và đề ra đường lối kháng chiến trong cả nước Trên cơ sở đó Đảng cũng nhận định “Mặc dù đế quốc Mỹ đưa hàng chục vạn quân viễn chinh vào miền Nam nước ta nhưng so sánh tương quan lực lượng giữa ta và địch không... ta trong thời kỳ quá độ là từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không phải kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa" Do đó, chúng ta phải công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, mới tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Bởi nông nghiệp, nông thôn là khu vực đông dân cư nhất, lại có trình độ phát triển... mạng miền nam (1954-1959), Đảng ta một bên sử dụng kiên trì đấu tranh hòa bình,yêu cầu Pháp chấp hành nghiêm chỉnh hiệp định Gionever nhưng thực dân Pháp không hề tuân thủ những quy định trong hiệp định Đảng ta đã rút ra kinh nghiệm từ đây để xác định con đường cơ bản phát triển cách mạng miền nam là bạo lực cách mạng đối với Đế quốc Mỹ Vì vậy, Nghị quyết 15- 1-1959, Đảng ta đã khẳng định “Con đường phát... chủ yếu là sản phẩm nông - lâm - hải sản (như cà-phê, gạo, hạt tiêu ) Nông nghiệp, nông thôn còn giữ vai trò chủ đạo trong cung cấp các nguồn nguyên, vật liệu cho phát triển công nghiệp dịch vụ - Thêm nữa, kinh nghiệm từ các nước trên thế giới và trong khu vực (như Xin-ga-po, Thái Lan, Trung Quốc, Thụy Điển, Tây Ban Nha ) đều cho thấy bài học: công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là cơ... phát triển kinh tế đất nước - Xây dựng CNH-HĐH ở nông thôn sẽ tạo công ăn việc làm, nâng cao dân trí, phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, từ đó, làm thay đổi cơ cấu kinh tế và lao động trong nông thôn theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp, phát triển nông thôn văn minh, hiện đại, phù hợp với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - Đảng ta đã nhận ra sai lầm trong việc xác định mục... thu hẹp diện tích nông nghiệp – nơi tạo ra lương thực, thực phẩm => phải CNH nông nghiệp, nông thôn để nâng cao hiệu quả kinh tế đồng đều mà vẫn đảm bảo an ninh lương thực - CNH – HĐH để tạo ra giá trị gia tăng, sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp bằng cách áp dụng KHCN, công nghệ vi sinh,… *) Vai trò của khoa học công nghệ đối với công nghiệp hóa ở nước ta hiện nay: + Khoa học công nghệ là động... duy về chiến lược cách mạng Sự chuyển đổi trên dựa trên cơ sở thực tế và lí luận sang suốt, có nhiều điểm tương đồng với phương hướng, chủ trương đã được đề cập trong Cương lĩnh tháng 2.1930 Nội dung tập hợp lực lượng do vậy là: - Tập hợp lực lượng đông đảo trong cả nước, thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh, đổi tên Hội phản đế thành Hội cứu quốc ( Công nhân cứu quốc, Nông dân cứu quốc, Phụ . ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đó là: Ngày 6/1925, Người thành lập hội Việt Nam cách mạng thanh niên. + Hội đã mở lớp huấn luyện chính trị ,cách mạng cho cán bộ cách mạng Việt Nam. + Xây dựng. giai cấp công nhân Việt Nam và hệ tư tưởng Mac-Lenin đối với cách mạng Việt Nam. Sự kiện Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là 1 bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạnh Việt Nam ta tỏ rằng giai cấp công nhân ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng. - Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời và việc Đảng chủ trương cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới đã
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập môn đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam, Đề cương ôn tập môn đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn