Tác động của cơ chế quản lý với hiệu quả sử dụng các nguồn lực khoa học ở phân viện báo chí và tuyên truyền (toàn văn)

266 255 0
  • Loading ...
1/266 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2014, 02:07

- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của cơ chế quản lý với hiệu quả sử dụng các nguồn lực khoa học ở phân viện báo chí và tuyên truyền (toàn văn), Tác động của cơ chế quản lý với hiệu quả sử dụng các nguồn lực khoa học ở phân viện báo chí và tuyên truyền (toàn văn), Tác động của cơ chế quản lý với hiệu quả sử dụng các nguồn lực khoa học ở phân viện báo chí và tuyên truyền (toàn văn), Quan he NCKH voi dao tao trong hoat dong giang day cua nguoi giang vien: mot so van de ly luan va thuc tien, Tu tiep can tam ly hoc- khoa hoc, ban ve hieu qua su dung nguon nhan luc khoa hoc trong mot co quan khoa hoc, Quan niem cua cac nha nghien cuu ve cac van de: co che quan ly khoa hoc va hieu qua quan ly khoa hoc, Quan ly qua trinh thuc hien cac de tai khoa hoc o Phan vien BC&TT- thuc trang, van de va giai phap, Co che quan ly khoa hoc voi hieu qua su dung cac nguon luc khoa hoc o Phan vien BC&TT- thuc trang va giai phap, Qua trinh xay dung, to chuc thuc hien ke hoach, danh gia chat luong, hieu qua nghien cuu khoa hoc o phan vien HN, Tu moi quan he giang day va NCKH, thu xay dung co che su dung cac nguon luc khoa hoc tai Phan vien BC&TT, Cong tac to chuc- can bo voi hoat dong khoa hoc o Phan vien BC&TT nham doi moi noi dung, nhiem vu va phuong phap cong tac trong quan ly khoa hoc, Ket hop NCKH voi giang day- mot giai phap thiet yeu de su dung co hieu qua nguon luc khoa hoc o Khoa xuat ban

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay