Luận văn thạc sĩ về Phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn hội nhập đến năm 2010

274 411 1
  • Loading ...
1/274 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2013, 15:24

Luận văn thạc sĩ về Phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn hội nhập đến năm 2010 1 MỞ ĐẦU Lý do chọn đề tài Trong giai đoạn phát triển kinh tế Việt Nam, sự ra đời và phát triển thò trường chứng khoán đã góp phần đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho nền kinh tế Thò trường chứng khoán được xem là đặc trưng cơ bản, là biểu tượng của nền kinh tế hiện đại. Nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng tốt, năm 2005 GDP đạt mức tăng trưởng là 8,4% dẫn đến Việt Nam đứng vào hàng các quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao của khu vực và thế giới, năm 2006 là 8,17%. Ông Houng Lee- Giám đốc IMF tại Việt Nam dự báo “Năm 2006, nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục trong giai đoạn đi lên của chu kỳ kinh tế”. Năm 2006 là năm có nhiều yếu tố thuận lợi để phát triển thò trường chứng khoán Việt Nam. Thực tế, thò trường chứng khoán Việt Nam quy mô còn quá nhỏ, thò trường chưa tương xứng và cạnh tranh được với thò trường các nước khu vực; hàng hóa còn quá ít, không phong phú về chủng loại; thò trường còn thiếu những nhà đầu tư chiến lược. Do đó, việc phát triển thò trường chứng khoán là mục tiêu quan trọng hàng đầu của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, quá trình toàn cầu hoá là xu hướng chung của thế giới và Việt Nam cũng đang gia nhập vào vòng xoáy đó. Vì vậy, hội nhập kinh tế quốc tế trong đó hội nhập thò trường tài chính mà đặc biệt hội nhập thò trường chứng khoánvấn đề mang tính tất yếu. Trong thời gian qua, thò trường chứng khoán Việt Nam đã từng bước trưởng thành và phát triển nhưng chưa hội đủ các yếu tố tương xứng so với thò trường chứng khoán các nước. Do đó, việc phát triển thò trường chứng khoán, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế và nghiên cứu kết nối trường chứng khoán Việt Nam với trường chứng khoán các nước là sự cần thiết tất yếu cho mục tiêu hội nhập thò trường tài chính, thò trường chứng khoán. Từ các luận cứ nêu trên, NCS đã chọn đề tài “Phát triển thò trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn hội nhập đến năm 2010” làm luận án tiến só kinh tế Luận đề xuất phát Căn cứ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, phát triển ngành Tài chính giai 2 đoạn 2006-2010; mục tiêu phát triển thò trường chứng khoán đã được Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thò trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2010 ở Quyết đònh 163/2003/QĐ-TTg ngày 5/8/2003, Quyết đònh 898/QĐ-BTC ngày 20/2/2006. Mục tiêu của việc nghiên cứu Từ lý do nghiên cứu và luận đề xuất phát trên, các mục tiêu của việc nghiên cứu sẽ là: - Về mặt lý luận, luận án nghiên cứu: Thứ nhất, nêu ra các lý luận cơ bản về thò trường chứng khoán, khung pháp lý và cơ chế vận hành của thò trường. Thứ hai, là hàng hóa và nguồn tài trợ vốn cho doanh nghiệp được phân tích về mặt phương pháp luận trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế; Thứ ba là sự hình thành và phát triển thò trường chứng khoán của các nước khu vực như Trung Quốc, Singapore và Hàn Quốc, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm có giá trò thực tiễn cho Việt Nam, là cơ sở cho việc đònh hướng phát triển thò trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế. - Về mặt thực tiễn, phân tích, đánh giá thò trường chứng khoán Việt Nam là một chuỗi sự kiện mang tính lòch sử phù hợp với quốc gia có nền kinh tế chuyển đổi. Bên cạnh việc phân tích thực tiễn hoạt động thò trường chứng khoán Việt Nam, luận án cũng đã so sánh quy mô thò trường chứng khoán Việt Nam với các nước để nhận đònh mặt hạn chế của thò trường Việt Nam đối với các nước. Qua đó, căn cứ vào nội dung của “Chiến lược phát triển thò trường chứng khoán đến năm 2010” để hoạch đònh hệ thống các giải pháp đồng bộ cho thò trường chứng khoán Việt Nam trước thềm gia nhập WTO. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: luận án nghiên cứu thò trường chứng khoán Việt Nam và các yếu tố cần thiết cho quá trình phát triển thò trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn hội nhập 3 - Phạm vi nghiên cứu : luận án tập trung nghiên cứu về cơ chế hoạt động của thò trường chứng khoán Việt Nam, nghiên cứu các mô hình kết nối thò trường chứng khoán giữa Singapore và Úc để xây dựng mô hình kết nối thích hợp cho thò trường chứng khoán Việt Nam và Singapore. Ngoài ra, nghiên cứu các giải pháp phát triển thò trường và mô hình tính hệ số Bêta cho các cổ phiếu giúp nhà đầu tư kiểm soát rủi ro hệ thống trên thò trường chứng khoán góp phần đẩy mạnh hoạt động đầu tư chứng khoán trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế Phương pháp nghiên cứu Phương pháp chung được sử dụng mang tính chất xuyên suốt và chỉ đạo là phương pháp duy vật biện chứng , xem xét và giải quyết các vấn đề có liên quan trong mối liên hệ phổ biến, trong trạng thái vận động và phát triển, có tính chất hệ thống trong những kết quả, những mặt tích cực đã đạt được. Ngoài ra đề tài còn sử dụng các phương pháp khác như: phương pháp thu thập thông tin từ: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm giao dòch chứng khoán, công ty chứng khoán,…phương pháp thống kê, điều tra chọn mẫu, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp so sánh,… Ý nghóa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu Luận án đã mô tả, phân tích thực trạng thò trường chứng khoán Việt Nam nhằm đánh giá chuỗi sự kiện diễn tiến trên thò trường nhằm giúp cho các nhà quản lý thò trường, nhà phát hành, nhà đầu tư có được một bức tranh hoàn hảo phản ảnh nhòp độ hoạt động thò trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua. Từ đó các nhà quản lý thò trường có thể hoạch đònh các công cụ phù hợp để phát triển thò trường chứng khoán Việt Nam. Bên cạnh việc nghiên cứu mô hình kết nối thò trường chứng khoán Việt Nam và thò trường chứng khoán Singapore sẽ góp phần tạo điều kiện hội nhập thò trường chứng khoán Việt Nam với thò trường các nước khu vực. 4 CHƯƠNG 1 CÁC VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 1.1 Lý luận chung về thò trường chứng khoán 1.1.1 Tổng quan về thò trường chứng khoán 1.1.1.1 Sự cần thiết và tính tất yếu của thò trường chứng khoán Một trong những yếu tố cơ bản cho sự phát triển kinh tế là việc tạo lập các công cụ tài chính, để có được hệ thống thò trường tài chính (TTTC) năng động và đạt được thò trường vốn hiệu quả. Một TTTC năng động sẽ là “nguồn tài nguyên” bất tận để tăng thêm sức mạnh cho nền kinh tế. Ngoài ra, sự tồn tại thò trường vốn hiệu quả sẽ đảm bảo cung ứng vốn cho đầu tư phát triển kinh tế, đặc biệt là các nguồn vốn trung và dài hạn. Vốn đầu tư cho phát triển kinh tế là nhu cầu không giới hạn cho các quốc gia nên sự ra đời thò trường chứng khoán (TTCK)-kênh huy động vốn dài hạn là tất yếu. TTCK là một đònh chế tài chính trong thò trường vốn; hệ thống TTTC và là đặc trưng cơ bản, là biểu tượng của nền kinh tế hiện đại. Bước vào thế kỷ XXI, thò trường vốn toàn cầu đang thay thế hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) truyền thống để trở thành kênh cung cấp nguồn tài chính hiệu quả và quan trọng nhất cho các doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc gia đối với các nước có nền kinh tế phát triển, như tại Anh-Mỹ tổng giá trò tài sản trên thò trường vốn đã lớn hơn nhiều so với hệ thống ngân hàng. Hiện tượng chứng khoán hóa nguồn tài chính không ngừng gia tăng, với thực tế một số nghiệp vụ năng động, hiệu quả nhất của các NHTM đều liên quan đến việc chuyển đổi các sản phẩm tín dụng thông thường thành những loại chứng khoán có tính thanh khoản nên đã thúc đẩy hơn nữa sự phát triển thò trường vốn, TTCK. 5 Thực vậy, TTCK cung cấp các nguồn vốn dài hạn cho chính phủ và doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động đầu tư phát triển kinh tế mở rộng sản xuất kinh doanh. Ngày nay, ở hầu hết các nước có nền kinh tế phát triển theo cơ chế thò trường đều có một TTCK hoạt động hữu hiệu. Lòch sử đã chứng minh sự phát triển TTCK tại các nước gắn bó rất chặt chẽ với sự phát triển nền kinh tế các nước như TTCK Anh quốc (1773), TTCK Đức (1778), TTCK Mỹ (1792), TTCK Thụy Só (1876), TTCK Nhật (1878), TTCK Pháp (1801). Các TTCK của các quốc gia mới nổi trong khu vực cũng đóng góp tích cực vào sự phồn vinh của nền kinh tế đang phát triển như: TTCK Hong Kong (1946), TTCK Trung Quốc (1949), TTCK Indonesia (1952), TTCK Nam Triều Tiên (1956), TTCK Đài Loan và Thái Lan (1962), TTCK Malaysia và Singapore (1960). TTCK có ý nghóa quan trọng như một van điều tiết hữu hiệu nhất các nguồn vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu, từ nơi sử dụng kém hiệu quả đến nơi sử dụng có hiệu quả cao hơn. Ngoài ra nó còn là nơi diễn ra quá trình chuyển nhượng quyền sở hữu về vốn và tài sản vô cùng thuận lợi, là môi trường cho việc đa dạng hóa các chủ thể sở hữu về vốn tại các doanh nghiệp. Với sự phát hình thành TTCK sẽ giúp các nhà đầu tư (NĐT) có thể đa dạng hóa đầu tư, chia sẽ rủi ro với cơ chế tinh vi hơn thông qua các công cụ tài chính, như: trái phiếu, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ,… và các loại chứng khoán phái sinh: quyền chọn, hợp đồng tương lai,… nhằm mang lại cho công chúng các cơ hội đầu tư mới để gia tăng lợi tức đầu tư và kiểm soát rủi ro với mức độ có thể chấp nhận. 1.1.1.2 Khái niệm thò trường chứng khoán Hiện nay, có rất nhiều quan điểm khác nhau về TTCK Quan điểm thứ nhất cho rằng TTCK và thò trường vốn là một, chỉ là tên gọi khác nhau của cùng một khái niệm. Nếu xét về nội dung, thò trường vốn biểu 6 hiện các quan hệ bản chất bên trong của quá trình mua bán chứng khoán còn TTCK là biểu hiện bên ngoài, là hình thức giao dòch vốn cụ thể. Do đó, các thò trường này không thể phân biệt, tách rời mà thống nhất và cùng phản ảnh các quan hệ bên trong và bên ngoài của thò trường tư bản. Quan điểm thứ hai nhận đònh TTCK được đặc trưng bởi thò trường vốn không phải đồng nhất là một. Như vậy, TTCK và thò vốn thường khác nhau, TTCK chủ yếu mua bán công cụ tài chính dài hạn như: trái phiếu Chính phủ, cổ phiếu và trái phiếu công ty,… Quan điểm thứ ba theo khảo sát thực tế ở Sở giao dòch chứng khoán (SGDCK) cho rằng TTCK là thò trường cổ phiếu-Stock Market. Tuy nhiên, một nhận đònh tương đối rõ ràng, đầy đủ phù hợp với sự phát triển của TTCK hiện nay là: TTCK có thể được đònh nghóa như là một cơ chế của hoạt động giao dòch mua bán các loại tài sản tài chính dài hạn từ các lệnh giao dòch mua, bán chứng khoán (buy order or sell order) [21]. Luật chứng khoán chỉ nhận đònh thò trường giao dòch chứng khoán là đòa điểm hoặc hình thức trao đổi thông tin để tập hợp lệnh mua, bán chứng khoán và giao dòch chứng khoán. Bản chất thò trường chứng khoán • Là thò trường thể hiện mối quan hệ giữa cung, cầu của vốn đầu tư, giá của chứng khoán chứa đựng thông tin về chi phí vốn hay giá của vốn đầu tư • Là đònh chế tài chính trung gian, nối kết các chủ thể cung–cầu vốn tham gia trên thò trường. Phân loại thò trường chứng khoán 7 • Theo quá trình luân chuyển vốn, TTCK bao gồm: thò trường sơ cấp (Primary market) là thò trường của các loại chứng khoán mới phát hành và thò trường thứ cấp (Secondary market) là thò trường của các loại chứng khoán đã được giao dòch. • Theo hình thức tổ chức thò trường, TTCK gồm: Thò trường tập trung (Stock Exchange) hay là SGDCK là thò trường chính thức, giao dòch các chứng khoán theo đúng các quy đònh pháp luật. Thò trường phi tập trung (Over- the- counter market) là thò trường không có đòa điểm giao dòch chính thức, thò trường của các nhà môi giới (Broker), nhà tự doanh chứng khoán mua bán với nhau, giao dòch được diễn ra tại các quầy, sàn giao dòch của các thành viên thông qua điện thoại hay mạng máy tính diện rộng. • Theo hàng hóa, TTCK gồm: thò trường trái phiếu, thò trường cổ phiếu và thò trường các công cụ dẫn xuất • Theo phương thức giao dòch gồm thò trường giao ngay (Spot market) và thò trường kỳ hạn (Future market). Sơ đồ 1.1 Cơ cấu thò trường chứng khoán 1.1.1.3 Chức năng cơ bản thò trường chứng khoán trong cơ chế thò trường - Huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế 8 Đây là chức năng quan trọng nhất của TTCK, TTCK sẽ thu hút và tập trung các nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế qua các công cụ tài chính đa dạng, phong phú để có khả năng tài trợ cho các dự án đầu tư dài hạn phát triển hạ tầng kinh tế, phục vụ các nhu cầu chung của xã hội cũng như tài trợ cho các nhu cầu tạo vốn, tăng vốn của các doanh nghiệp và Chính phủ. TTCK cũng là yếu tố quyết đònh để thu hút vốn ĐTNN. Đây là yếu tố đảm bảo cho sự phân bổ có hiệu quả các nguồn lực trong một quốc gia cũng như trên phạm vi quốc tế. - Cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng TTCK cung cấp cho công chúng một môi trường đầu tư lành mạnh với các công cụ đầu tư đa dạng. Các loại chứng khoán trên TTCK luôn có các đặc thù khác nhau như: tính chất, khả năng sinh lời, độ rủi ro,… NĐT có khả năng lựa chọn hàng hóa để phù hợp với nhu cầu, mục tiêu đầu tư và việc hoạch đònh danh mục đầu tư. Vì vậy, TTCK góp phần đáng kể làm tăng mức tiết kiệm quốc gia. - Tạo tính thanh khoản cho các chứng khoán Thông qua TTCK, các NĐT có thể dễ dàng chuyển đổi các chứng khoán sở hữu thành tiền khi có nhu cầu. Khả năng thanh khoản là một trong những đặc tính hấp dẫn của chứng khoán đối với NĐT. Đây là yếu tố cho thấy tính linh hoạt, an toàn của vốn đầu tư. Một thò trường chứng khoán càng năng động và hiệu quả (Efficient market) càng có khả năng nâng cao tính thanh khoản của các chứng khoán giao dòch trên thò trường - Đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp Giá của chứng khoán là thước đo hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp một cách tổng hợp và chính xác. Thông qua giá thò trường của chứng khoán giúp cho việc đánh giá, so sánh hoạt động của các doanh nghiệp được nhanh chóng và thuận tiện, từ đó cũng tạo ra một môi trường cạnh tranh lành 9 mạnh giữa các doanh nghiệp. Ngược lại, TTCK hoạt động trên cơ sở thông tin hoàn hảo sẽ góp phần đònh giá chứng khoán được chính xác - Tạo môi trường giúp chính phủ thực hiện các chính sách kinh tế vó mô Các chỉ báo của TTCK phản ánh động thái của nền kinh tế một cách nhạy bén và chính xác. Sự tăng giảm giá chứng khoán cho thấy dấu hiệu tăng trưởng hoặc suy thoái kinh tế của một quốc gia. Vì thế, TTCK được coi là phong vũ biểu của nền kinh tế và là một công cụ quan trọng giúp Chính phủ thực hiện các chính sách kinh tế vó mô: chính sách thuế, chính sách lãi suất, quản lý lạm phát, về thu- chi ngân sách. Các chức năng của TTCK có phát huy tác dụng còn phụ thuộc vào sự quản lý, giám sát của nhà nước và vai trò của các chủ thể tham gia thò trường ở mỗi quốc gia. 1.1.1.4 Các chủ thể tham gia thò trường chứng khoán Các tổ chức, cá nhân tham gia TTCK có thể được chia thành 3 nhóm sau Nhà phát hành-Issuer Nhà phát hành (Tổ chức phát hành) là các tổ chức đã và đang thực hiện việc phát hành chứng khoán, huy động vốn thông qua TTCK. Nhà phát hành là người cung cấp chứng khoán-hàng hóa của TTCK. - Chính phủ và chính quyền đòa phương là nhà phát hành các trái phiếu Chính phủ và trái phiếu đòa phương, trái phiếu công trình, tín phiếu kho bạc. - Công ty là nhà phát hành các cổ phiếu và trái phiếu công ty . - Các tổ chức tài chính là nhà phát hành các công cụ tài chính như các trái phiếu, chứng chỉ thụ hưởng . phục vụ cho hoạt động của họ theo Luật đònh. Nhà đầu tư -Investor [...]... giúp cho Việt Nam đạt được các mục tiêu kinh tế nhất đònh mang lại nhiều cơ hội cho doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam xem Phụ lục 3 Để hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam cũng phải mở cửa cho các NĐTNN được tham gia kinh doanh trong nhiều lónh vực với những điều kiện thông thoáng hơn như: lónh vực dòch vụ tài chính, dòch vụ ngân hàng,…cũng như hội nhập thò trường tài chính Việt Nam trong đó hội nhập. .. của mỗi cổ phần TTCK Việt Nam cuối năm 2005 đã có quỹ đầu tư là Việt fund 1 -chứng chỉ VF1, là mô hình Quỹ đóng-Quỹ công chúng Trong giai đoạn đầu phát triển TTCK, Việt Nam phù hợp với mô hình quỹ đóng vì chúng bảo đảm được nguồn vốn ổn đònh cho các hoạt động của quỹ Tuy nhiên khi TTCK Việt Nam đã phát triển và đi vào chiều sâu thì mô hình dạng quỹ mở lại phù hợp hơn với xu thế hội nhập 28 1.2.2 Nguồn... dòch Repo) bước đầu đã tạo ra thò trường thứ cấp trái phiếu sôi động, góp phần gia tăng quy mô giao dòch trên thò trường thứ cấp 19 1.2 Thò trường chứng khoánvấn đề tài trợ vốn cho các doanh nghiệp trong quá trình hội nhập Chính sách mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế trong những năm qua đã và đang đóng góp đáng kể vào tiến trình phát triển kinh tế của đất nước Việt Nam với tư cách là thành viên AFTA,... bằng phương pháp chứng khoán hóa Đây là phương pháp phát hành chứng khoán dựa trên nguồn đảm bảo là khả năng sinh lời từ tài sản đã có, chứng khoán hóa hiện đại xuất hiện cách đây 30 năm Theo đònh nghóa của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đưa ra 1995, chứng khoán hóa là việc phát hành chứng khoán có tính khả mại được đảm bảo không phải bằng khả năng thanh toán của chủ thể phát hành, mà bằng... nhà phát hành Như vậy, trên thò trường này không có sự mua đi bán lại các loại chứng khoán, chỉ thực hiện lần giao dòch đầu tiên 15 Hiện nay, việc phát hành các chứng khoán Việt Nam được thực hiện dưới nhiều hình thức nhưng cơ bản là phát hành qua hai TTGDCK TP.HCM và Hà Nội Các quy đònh về phát hành cổ phiếu, trái phiếu và chứng chứng quỹ được quy đònh ở Phụ lục số 1 _ Trái phiếu Chính phủ được phát. .. 19/5/2006 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp Thông tư 75/2004/TT-BTC ngày 23/07/2004 về phát hành trái phiếu ra công chúng Tuy nhiên, thực tế còn rất hạn chế số lượng doanh nghiệp phát hành trái phiếu, nguồn tài trợ này chưa thực sự phát huy hiệu quả trên TTCK Việt Nam 1.1.2.2 TTCK thứ cấp Thò trường thứ cấp là thò trường giao dòch các chứng khoán đã phát hành trên thò trường sơ cấp, còn gọi là thò trường. .. trường Việt Nam • Ba là, tích cực tham gia vào các hoạt động của tổ chức Ủy ban chứng khoán quốc tế (IOSCO), đặc biệt là xây dựng lộ trình thực hiện các nguyên tắc quản lý TTCK mà IOSCO đã khuyến cáo chung cho UBCK các nước 1.2.1 Hàng hóa của TTCK Việt Nam khi hội nhập kinh tế quốc tế Hàng hóa là các loại chứng khoán Chứng khoán là bằng chứng xác nhận các quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người sở hữu chứng. .. sở hữu chứng khoán đối với tài sản và vốn của tổ chức phát hành, được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử bao gồm: cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ; quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán 1.2.1.1 Hàng hóa chứng khoán trên TTCK nội đòa • Chứng khoán vốn- Cổ phiếu: là chứng chỉ do... Hàng hóa chứng khoán trên thò trường chứng khoán quốc tế Từ những năm 1980, các NĐT ngày càng đầu tư mạnh vào chứng khoán nước ngoài, việc đầu tư đó sẽ còn tăng lên do các tiến bộ khoa học kỹ thuật và các sáng kiến quản lý thúc đẩy toàn cầu hóa thò trường chứng khoán Các chứng khoán nước ngoài có thể giao dòch là: • Chứng chỉ lưu ký chứng khoán toàn cầu-GDR Một trong những công cụ chủ yếu được các... viên AFTA, thành viên ASEAN đã ký kết nhiều thỏa thuận về tự do hóa khu vực, cũng như các Hiệp đònh Thương mại song phương Việt- Mỹ, Hiệp đònh kinh tế Việt Nam- EU cho thấy hội nhập kinh tế quốc tế là quyết tâm mong muốn của Việt Nam trong tiến trình phát triển kinh tế, thực hiện đường lối, chủ trương phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước Việc gia nhập WTO sẽ mở khả năng sử dụng quá trình tự do hóa thương . tài Phát triển thò trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn hội nhập đến năm 2010 làm luận án tiến só kinh tế Luận đề xuất phát Căn. cứu thò trường chứng khoán Việt Nam và các yếu tố cần thiết cho quá trình phát triển thò trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn hội nhập
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ về Phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn hội nhập đến năm 2010, Luận văn thạc sĩ về Phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn hội nhập đến năm 2010, Luận văn thạc sĩ về Phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn hội nhập đến năm 2010

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay