Vật lý 12 giáo án bài 36 năng lượng liên kết của hạt nhân và phản ứng hạt nhân Vật lý 12

3 4,368 11
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2014, 09:20

GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 BÀI 36 NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT CỦA HẠT NHÂN PHẢN ỨNG HẠT NHÂN I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Phát biểu được định nghĩa phản ứng hạt nhân và nêu được các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân. - Phát biểu được và nêu được ví dụ về phản ứng hạt nhân. - Viết biểu thức năng lượng của một phản ứng hạt nhân và nêu được điều kiện của phản ứng hạt nhân trong các trường hợp: toả năng lượng và thu năng lượng. 2. Kĩ năng: - Viết được phản ứng hạt nhân. - Phân biệt phản ứng hạt nhân toả năng lượng và thu năng lượng. 3. Thái độ: Nghiêm túc, tích cực và hợp tác trong quá trình học. II. CHUẨN BỊ Giáo viên: Giáo án + SGK Học sinh: Học bài cũ và đọc trước bài "Năng lượng liên kết hạt nhân. Phản ứng hạt nhân" ở nhà. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Kiểm tra bài cũ. CH: Do cơ chế nào các nuclôn liên kết với nhau tạo thành hạt nhân bền vững? Năng lượng liên kết của hạt nhân được xác định như thế nào? Căn cứ vào yếu tố nào để xác định mức độ bền vững của hạt nhân? 2. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG Hoạt động 1: Tìm hiểu về phản ứng hạt nhânGV: Yêu cầu HS đọc Sgk và cho biết như thế nào là phản ứng hạt nhân HS: Là quá trình các hạt nhân tương tác với nhau và biến đổi thành hạt nhân khác. GV: Phản ứng hạt nhân chia làm 2 loại: - Phản ứng hạt nhân tự phát - Phản ứng hạt nhân kích thích III. Phản ứng hạt nhân 1. Định nghĩa và đặc tính Phản ứng hạt nhân là quá trình các hạt nhân tương tác với nhau và biến đổi thành các hạt nhân khác. a. Phản ứng hạt nhân tự phát Là quá trình tự phân rã của một hạt nhân không bền vững thành các hạt nhân khác. VD: Quá trình phóng xạ b. Phản ứng hạt nhân kích thích *Quá trình các hạt nhân tương GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 GV: Yêu cầu HS tìm hiểu các đặc tính của phản ứng hạt nhân dựa vào bảng 36.1/sgk/184 HS: Dựa vào bảng 36.1, so sánh các phản ứng hoá học để nêu rõ các đặc tính của phản ứng hạt nhân. GV: Yêu cầu HS đọc Sgk và nêu các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân. Ví dụ: Xét phản ứng hạt nhân: 31 2 4 1 2 3 4 AA A A Z Z Z Z A B X Y + = + HS: Nêu các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân: - Bảo toàn điện tích: Z 1 + Z 2 = Z 3 + Z 4 (Các Z có thể âm) - Bảo toàn số khối A: A 1 + A 2 = A 3 + A 4 (Các A luôn không âm) - Lưu ý: Không có định luật bảo toàn khối lượng nghỉ mà chỉ có bảo toàn năng lượng toàn phần trong phản ứng hạt nhân. GV: Muốn thực hiện một phản ứng hạt nhân thu năng lượng chúng ta cần làm gì? HS: Phải cung cấp cho hệ một năng lượng đủ lớn. tác với nhau tạo ra các hạt nhân khác. VD: Phản ứng phân hạch; phản ứng nhiệt hạch *Đặc tính của phản ứng hạt nhân: - Biến đổi các hạt nhân. - Biến đổi các nguyên tố. - Không bảo toàn khối lượng nghỉ. 2. Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân a. Bảo toàn điện tích. b. Bảo toàn số nuclôn (bảo toàn số A). c. Bảo toàn năng lượng toàn phần. d. Bảo toàn động lượng. Ví dụ: Xét phản ứng hạt nhân: 31 2 4 1 2 3 4 AA A A Z Z Z Z A B X Y + = + - Bảo toàn điện tích: Z 1 + Z 2 = Z 3 + Z 4 - Bảo toàn số khối A: A 1 + A 2 = A 3 + A 4 * Chú ý: Số hạt nơtrôn (A – Z) không bảo toàn trong phản ứng hạt nhân. 3. Năng lượng phản ứng hạt nhân Phản ứng hạt nhân có thể toả năng lượng hoặc thu năng lượng. W = (m trước - m sau )c 2 + Nếu m trước > m sau thì W > 0→ phản ứng toả năng lượng: - Nếu m trước < m sau thì W < 0 → phản ứng thu năng lượng: 3: Vận dụng GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 Bài tập: Cho các phản ứng hạt nhân: 10 8 5 4 23 20 11 10 B X Be Na p X Ne α + → + + → + a/ Hãy viết đầy đủ các phản ứng đó? b/ Phản ứng nào thu năng lượng, phản ứng nào toả năng lượng? Tính năng lượng thu vào hoặc toả ra đó? Cho biết: m Na = 22,983743u m p = 1,007276u m He = 4,001506u m Ne = 19,986950u 1u = 931MeV/c 2 GV: Hướng dẫn HS giải bài tập. 4: Củng cố, hướng dẫn về nhà. GV: Hệ thống lại nội dung bài học, khắc sâu nội dung chính của bài. Giao nhiệm vụ về nàh cho HS: CH 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 /sgk/186,187 HS: Ghi chép yêu cầu của GV, chuẩn bị cho bài sau: "Bài tập" ***** . trình các h t nhân t ơng t c với nhau và biến đổi thành h t nhân khác. GV: Phản ứng h t nhân chia làm 2 loại: - Phản ứng h t nhân t ph t - Phản ứng h t nhân kích thích III. Phản ứng h t nhân 1 hợp: toả năng lượng và thu năng lượng. 2. Kĩ năng: - Vi t được phản ứng h t nhân. - Phân bi t phản ứng h t nhân toả năng lượng và thu năng lượng. 3. Thái độ: Nghiêm t c, t ch cực và hợp t c trong. GIÁO ÁN V T LÝ 12 BÀI 36 NĂNG LƯỢNG LIÊN K T CỦA H T NHÂN PHẢN ỨNG H T NHÂN I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Ph t biểu được định nghĩa phản ứng h t nhân và nêu được các định lu t bảo toàn trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Vật lý 12 giáo án bài 36 năng lượng liên kết của hạt nhân và phản ứng hạt nhân Vật lý 12, Vật lý 12 giáo án bài 36 năng lượng liên kết của hạt nhân và phản ứng hạt nhân Vật lý 12, Vật lý 12 giáo án bài 36 năng lượng liên kết của hạt nhân và phản ứng hạt nhân Vật lý 12

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay