giới thiệu và hướng dẫn sử dụng google app engine [công nghệ điện toán đám mây]

10 395 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2014, 07:30

. (!(G!#o46.!)( //!Z!/>(?P#>(?P!F 3(r!!(P!4% Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Google App Engine Phần I: HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ Google App Engine sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ssssssss tR=NH7!!H<!2(##9!2D 2!(. kiểm tra hoặc thêm đường dẫn đến ứng dụng Python và Google App Engine theo hình ảnh dưới. Bước 3: Tạo project mới để đồng bộ dữ liệu của bạn. Chạy ứng dụng Google App Engine Launcher > chọn. Python tại đây [http://code .google. com/appengine/downloads.html]. Chọn phiên bản phù hợp với hệ điều hành. Bước 3: Kiểm tra thông số cài đặt. Chạy ứng dụng Google App Engine Launcher -> chọn
- Xem thêm -

Xem thêm: giới thiệu và hướng dẫn sử dụng google app engine [công nghệ điện toán đám mây], giới thiệu và hướng dẫn sử dụng google app engine [công nghệ điện toán đám mây], giới thiệu và hướng dẫn sử dụng google app engine [công nghệ điện toán đám mây]

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn