một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 – 6 tuổi trường mẫu giáo minh tân xã minh tân huyện bảo yên tỉnh lào cai qua tổ chức hoạt động đọc thơ

61 2,720 21
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2014, 02:21

1 LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Thạc sĩ Nguyễn Thùy Dung - ngƣời đã tận tình hƣớng dẫn và giúp đỡ em hoàn thành luận văn này. Em xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, phòng KHCN và HTQT, Thƣ viện, Ban chủ nhiệm Khoa Tiểu học Mầm non - Trƣờng Đại học Tây Bắc và các bạn sinh viên lớp K51 ĐHGD Mầm non đã tạo điều kiện giúp đỡ em nghiên cứu để hoàn thành luận văn này. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của Ban giám hiệu cùng toàn thể các cô và các cháu mẫu giáo 5 – 6 tuổi trƣờng Mẫu giáo Minh Tân – Bảo Yên – Lào Cai đã tạo điều kiện giúp đỡ để em hoàn thành đề tài đúng thời gian. Sơn La, tháng 05 năm 2014 Ngƣời thực hiện Kim Thị Hơn 2 DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT ĐC : Đối chứng TN : Thể nghiệm TB : Trung bình MG : Mẫu giáo ĐHGD : Đại học giáo dục TC : Tiêu chí 3 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU……………………………………………………………… 1 1. Lí do chọn đề tài………………………………………………………………1 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề……………………………………………….……2 3. Mục đích nghiên cứu………………………………………………………….4 4. Đối tƣợng và khách thể nghiên cứu…………………………………… ……4 5. Giả thiết khoa học…………………………………………………………… 4 6. Nhiệm vụ nghiên cứu…………………………………………………………5 7. Phạm vi nghiên cứu…………………………………………………….…… 5 8. Phƣơng pháp nghiên cứu…………………………………………………… 5 9. Cấu trúc của luận văn…………………………………………………………6 PHẦN NỘI DUNG…………………………………………………………… 7 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN 7 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN……………………………………………………….….7 1.1.1.Đặc điểm tâm lý của trẻ 5 – 6 tuổi…………………………………………7 1.1.2. Chức năng, vai trò của ngôn ngữ, đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi…………………………………………………………… 9 1.1.3. Đặc điểm của các tác phẩm thơ dành cho thiếu nhi…………… ………15 1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN………………………………………………………21 1.2.1.Tác phẩm thơ trong chƣơng trình “Chăm sóc – giáo dục trẻ mầm non”…21 1.2.2. Khảo sát điều tra thực trạng phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo qua các tác phẩm thơ……………………………………………………………………25 Tiểu kết chƣơng 1……………………………………………………… …… 30 CHƢƠNG 2: BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ 5– 6 TUỔI QUA TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐỌC THƠ……………… ……… 31 2.1. Sử dụng biện pháp đàm thoại…………………………… ……………….31 2.1.1. Khái niệm…………………………………………… …………………31 2.1.2. Cách thức thực hiện…………………………………… ………………31 2.1.3. Yêu cầu khi sử dụng phƣơng pháp đàm thoại………………………… 31 2.2. Dạy trẻ đọc diễn cảm bài thơ………………………………………………36 4 2.2.1. Rèn luyện trẻ phát âm đúng…………………………………… ………38 2.2.2. Hình thành nhịp điệu của ngôn ngữ và chất liệu giọng nói…….…… …39 2.2.3. Dạy lời nói diễn cảm…………………………………………………….49 2.3. Biện pháp giảng giải, giải thích từ khó…………………………………….40 2.4. Sử dụng các phƣơng tiện trực quan trong việc đọc thơ cho trẻ nghe…… 41 2.4.1. Cách thức thực hiện…………………………………………… ……….41 2.4.2. Yêu cầu của việc sử dụng trực quan…………………………… ………44 Tiểu kết chƣơng 2 ……………………………………………… ……………45 CHƢƠNG 3 THIẾT KẾ VÀ THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM…….………….46 3.1. Mục đích thực nghiệm………………………………………….………….46 3.2. Đối tƣợng thực nghiệm……………………………………….……………46 3.3. Thời gian thực nghiệm………………………………………….…………46 3.4. Mẫu thực nghiệm……………………………………………….………….46 3.5. Tiến hành thực nghiệm…………………………………………….………46 3.5.1. Các bƣớc thực nghiệm………………………………………….……… 47 3.5.2. Các tiêu chí đánh giá và phân loại mức độ phát triển ngôn ngữ của trẻ thông qua hoạt động đọc thơ…………………………………………… ……48 Tiểu kết chƣơng 3…………………………………………………… ……….55 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 56 1. Kết luận…… …………………………………………………….…………56 2. Kiến nghị…………………… ………………………………….………… 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 5 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài 1.1. Một quốc gia hùng mạnh là một quốc gia có nền giáo dục phát triển. Vì vậy đầu tƣ cho giáo dục là đầu tƣ cho sự phát triển bền vững, đảm bảo đào tạo một thế hệ kế tiếp có đầy đủ phẩm chất và năng lực phục vụ cho đất nƣớc. Đại hội Đảng khóa IX đã khẳng định “giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều kiện để phát huy nguồn lực của con ngƣời”. 1.2. Hiện nay giáo dục đã trở thành mối quan tâm của toàn xã hội, đặc biệt giáo dục mầm non chiếm một vị trí quan trọng, là khâu đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, là bậc học đặt nền móng cho sự phát triển nhân cách con ngƣời mới xã hội chủ nghĩa. Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai, trẻ em là nguồn hạnh phúc của mỗi gia đình, là tƣơng lai của đất nƣớc, là lớp ngƣời sẽ tiếp tục sự nghiệp của ông cha để lại, gánh vác mọi công việc xây dựng tổ quốc. Mọi trẻ em sinh ra đều có quyền đƣợc giáo dục chăm sóc, đƣợc tồn tại và phát triển, đƣợc yêu thƣơng trong gia đình cộng đồng. Khi xã hội càng phát triển thì giá trị con ngƣời càng đƣợc nhận thức và đánh giá đúng đắn, do vậy việc chăm sóc và giáo dục trẻ lại càng mang ý nghĩa nhân văn cụ thể và trở thành đạo lí của thế giới văn minh. 1.3. Việc giáo dục trẻ mầm non phải dựa trên nhu cầu cơ bản, thỏa mãn những mong muốn tốt đẹp của trẻ, khơi gợi sự phát triển khả năng vốn có của trẻ. Trong nhà trƣờng mầm non, việc “cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học” là môn học trọng tâm có vị trí quan trọng trong tất cả các môn học, thông qua môn học giúp trẻ phát triển ngôn ngữ một cách tốt nhất và sâu sắc nhất đặc biệt là qua hoạt động dạy thơ cho trẻ. Dạy thơ giúp trẻ tiếp cận cái hay, cái đẹp trong tiếng nói của dân tộc để từ đó làm giàu cảm xúc của trẻ, phát triển trí tƣởng tƣợng, giúp trẻ khám phá những điều mới lạ trong xung quanh. Để làm đƣợc 6 những điều đó cần phải cho trẻ tiếp xúc và làm quen với các tác phẩm thơ gần gũi với trẻ, ngôn ngữ thơ phải dễ hiểu, đơn giản mang màu sắc ngộ nghĩnh, vui tƣơi hồn nhiên nhí nhảnh, yêu đời. Ngôn ngữ thơ đƣợc đánh giá là một hiện tƣợng ngôn ngữ độc đáo, mang nhiều hình ảnh với các từ láy, từ tƣợng thanh, tƣợng hình và các phƣơng tiện tu từ. Tuy nhiên để phát triển ngôn ngữ cho trẻ qua thơ đạt hiệu quả cao rất cần tìm hiểu nghiên cứu một cách đầy đủ. Chính vì những lí do này mà chúng tôi lựa chọn đề tài “Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 – 6 tuổi trƣờng Mẫu Giáo Minh Tân- Xã Minh Tân- Huyện Bảo Yên- Tỉnh Lào Cai qua tổ chức hoạt động đọc thơ” để nghiên cứu. 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề Ngôn ngữ là tài sản quý báu của nhân loại. Nó tồn tại và phát triển đi lên cùng với xã hội loài ngƣời, nó luôn đồng hành và là phƣơng tiện giao tiếp của con ngƣời. Ngôn ngữ là công cụ để phát triển tƣ duy. Không những thế ngôn ngữ còn có sức hút mạnh mẽ lôi cuốn sự tham gia nghiên cứu của rất nhiều các nhà nghiên cứu khoa học vĩ đại từ nhiều nhà nghiên cứu khác nhau nhƣ: triết học, tâm lí học, xã hội học, giáo dục học và đã đạt đƣợc những thành tựu to lớn. Có rất nhiều các nhà khoa học trên thế giới cùng tham gia nghiên cứu ngôn ngữ nhƣ: F.Dsaussre, R.O.shor, E.D.Polivanop, L.X.Vuwuwxxky, O.B.Encônhin, K.D.Usinxky, Planton, Arítot,… Những nghiên cứu tuy khác nhau về phƣơng pháp nhƣng luôn tìm hiểu chung một vấn đề đó là ngôn ngữ. Ví dụ: A.VPetrovsky với “Tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm”. A.M.Barodis với “Phương pháp phát triển tiếng cho trẻ em”. Những nhà khoa học nổi tiếng của Nga cũng có những khám phá vĩ đại về những vấn đề hoàn thiện ngôn ngữ với lứa tuổi mầm non: A.A.Leeonchiep với “Những cơ sở của lí thuyết hoạt động lời nói”. N.I Giuwnkin với “Vấn đề hoàn thiện nội dung và phương pháp”. A.N. Xookôlôp với “Lời nói bên trong và tư duy”. 7 Hay các nghiên cứu khác nhƣ: M.M.Konxoova với “Dạy nói cho trẻ trước tuổi đi học”. V.X.Mukhina với “Tâm lí học mẫu giáo”. A.B.Zaporojets với “Cơ sở tâm lí học của trẻ mẫu giáo”. Ở Việt Nam vấn đề phát triển ngôn ngữ, lời nói cho trẻ cũng đã đƣợc rất nhiều các nhà giáo dục quan tâm và nghiên cứu nhƣ: Các tác giả Nguyễn Quang Ninh, Bùi Kim Tuyến, Lƣu Thị Lan, Nguyễn Thanh Hồng với: “Tiếng Việt và phương pháp phát triển lời nói cho trẻ”, đề cập tới tiếng Việt dựa vào đó tác giả xây dựng các phƣơng pháp nhằm phát triển và hoàn thiện lời nói cho trẻ. Tác giả Hoàng Kim Oanh, Phạm Thị Việt, Nguyễn Kim Đức với: “Phương pháp phát triển ngôn ngữ”. Các tác giả đã đƣa ra các phƣơng pháp nhằm tăng vốn từ cho trẻ. Tác giả Nguyễn Ánh Tuyết, Phạm Hoàng Gia, Đoàn Thị Tâm với: “Tâm lí trẻ em lứa tuổi mầm non” đã tiến hành nghiên cứu sự phát triển tâm lí của trẻ mầm non qua các giai đoạn lứa tuổi. Luận án Tiến sĩ của Lƣu Thị Lan: “Những bước phát triển ngôn ngữ của trẻ từ 1 – 6 tuổi”. Nội dung luận án nói về các bƣớc, giai đoạn hình thành phát triển ngôn ngữ cho trẻ trong độ tuổi từ 1 đến 6 tuổi. Luận án Phó tiến sĩ tâm lý học: “Đặc trưng tâm lý của trẻ có năng khiếu thơ”. Tác giả nghiên cứu các đặc trƣng tâm lý trẻ em, trong đó đặc điểm tâm lý có chứa năng khiếu cảm thụ các tác phẩm thơ ca là đặc trƣng cơ bản nhất. Nghiên cứu của Nguyễn Xuân Khoa về: “Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo từ 0-6 tuổi”, đã nghiên cứu về sự phát triển về vốn từ ngữ của trẻ qua các độ tuổi và đƣa ra các phƣơng pháp nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ em ở lứa tuổi mầm non. Luận án Tiến sĩ Nguyễn Thị Oanh: “Cơ sở của việc tác động sư phạm đến sự phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non”. Dựa trên cơ sở của ngành sƣ phạm tác giả đã nghiên cứu tới sự phát triển ngôn ngữ của trẻ em mầm non. 8 Các công trình nghiên cứu trên đều dựa trên việc tìm hiểu đặc điểm phát triển tâm lí của trẻ trên cơ sở xuất phát cho việc nghiên cứu, những phƣơng pháp và biện pháp nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non. Đó là những đóng góp quý báu trên các phƣơng diện lí luận và thực tiễn, song việc nghiên cứu về các biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi qua các tác phẩm thơ chƣa có một công trình nghiên cứu nào chuyên sâu. Các công trình nghiên cứu trên là cơ sở quan trọng để tác giả thực hiện đề tài “Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 – 6 tuổi trƣờng Mẫu Giáo Minh Tân- Xã Minh Tân- Huyện Bảo Yên- Tỉnh Lào Cai qua tổ chức hoạt động đọc thơ ”. 3. Mục đích nghiên cứu Qua việc khảo sát thực tiễn và tìm hiểu cơ sở lí luận chúng tôi nhằm đề xuất một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 -6 tuổi thông qua hoạt động đọc thơ, góp phần nâng cao hiệu quả phát triển lời nói cho trẻ qua giờ văn học ở trƣờng mẫu giáo nói chung. 4. Đối tƣợng và khách thể nghiên cứu 4.1. Đối tƣợng nghiên cứu Tìm hiểu và đề xuất một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 – 6 tuổi thông qua hoạt động đọc thơ. 4.2. Khách thể nghiên cứu Nghiên cứu trên 104 trẻ 5 – 6 tuổi trƣờng Mẫu giáo Minh Tân – Minh Tân – Bảo Yên – Lào Cai. 5. Giả thuyết khoa học Mức độ phát triển ngôn ngữ thông qua một số bài thơ cho trẻ mầm non từ 5 - 6 tuổi ở trƣờng mầm non hiện nay còn những hạn chế vì chƣa gây đƣợc hứng thú với trẻ và có biện pháp truyền đạt đến gần hơn với trẻ thì sẽ gây đƣợc hứng thú, cảm giác thoải mái đối với trẻ, qua đó giúp trẻ phát triển toàn diện về các lĩnh vực đức – trí - thể - mĩ nhất là phát triển ngôn ngữ. Các biện pháp đề xuất chứng minh đƣợc tính khả thi thì sẽ góp phần vào công cuộc đổi mới phƣơng pháp giáo dục mầm non hiện nay nhất là ở lĩnh vực phát triển ngôn ngữ cho trẻ và có thể làm tài liệu tham khảo cho giáo viên mầm non, sinh viên ngành giáo dục mầm non. 9 6. Nhiệm vụ nghiên cứu Tìm hiểu một số cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn có liên quan đến vấn đề cần nghiên cứu. Nghiên cứu lý luận: Đọc tài liệu, tổng hợp, phân tích tài liệu có liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Khảo sát thực trạng phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4-5 tuổi qua tổ chức hoạt động đọc thơ ở trƣờng mầm non. Xây dựng một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo trong độ tuổi từ 5 - 6 tuổi thông qua hoạt động đọc thơ. Tổ chức thể nghiệm để khẳng định tính khả thi của phƣơng án đề xuất. Xử lí kết quả nghiên cứu. 7. Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn những vấn đề liên quan đến đề tài. Vì điều kiện thời gian có hạn và không có thời gian để nghiên cứu nhiều trƣờng nên chúng tôi chỉ tiến hành điều tra, khảo sát và thực nghiệm tại trƣờng Mẫu giáo Minh Tân – Minh Tân – Bảo Yên – Lào Cai. 8. Phƣơng pháp nghiên cứu 8.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận Đọc sách báo và các tài liệu liên quan đến vấn đề đang nghiên cứu, từ đó chọn lọc để xây dựng nên cơ sở lí luận của đề tài. 8.2. Phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn 8.2.1. Phương pháp điều tra Dùng phiếu điều tra kết hợp trao đổi các thông tin có liên quan đến vấn đề nghiên cứu với các giáo viên ở trƣờng mẫu giáo nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 - 6 tuổi thông qua hoạt động đọc thơ. 8.2.2. Phương pháp quan sát Quan sát các tiết học làm quen với các tác phẩm văn học, quan sát và ghi chép những tác dụng của thơ đến sự phát triển ngôn ngữ của trẻ thông qua các tiết học ở trƣờng mẫu giáo. 8.2.3. Phương pháp thể nghiệm sư phạm xây dựng thiết kế và thiết kế mẫu 10 9. Cấu trúc của đề tài Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, phụ lục, tài liệu tham khảo, nội dung của đề tài gồm 3 chƣơng. Chương 1: Cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn. Chƣơng này chúng tôi đề cập tới những cơ sở lí luận về ngôn ngữ nói chung và ngôn ngữ nghệ thuật của trẻ mẫu giáo (5 - 6 tuổi) nói riêng. Chúng tôi nghiên cứu các tác phẩm thơ đƣợc đƣa vào chƣơng trình chăm sóc giáo dục ở trƣờng mẫu giáo lứa tuổi 5 -6. Đồng thời khảo sát sự tiếp nhận về phƣơng diện ngôn ngữ thơ trong chƣơng trình chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo 5 -6 tuổi. Chương 2: Biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 -6 tuổi qua hoạt động đọc thơ. Ở chƣơng này tôi đã xây dựng một số biện pháp, quy trình vận dụng phƣơng pháp giáo dục mầm non mới để tổ chức dạy thơ cho trẻ 5 -6 tuổi với mục đích phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Chương 3: Thể nghiệm sư phạm. Từ những cơ sở lí luận, thực tiễn đã thấy tôi tiến hành thiết kế một số mẫu giáo án và tiến hành giảng dạy ở một số lớp sau đó xử lý số liệu, vẽ biểu đồ thể hiện tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất. [...]... giáo lớn ( 5 – 6 tuổi ) tại trƣờng Mẫu giáo Minh Tân – Minh Tân – Bảo yên – Lào Cai - Các nhóm trẻ lớp Mẫu giáo 5 – 6 tuổi tại trƣờng Mẫu giáo Minh Tân – Minh Tân – Bảo Yên – Lào Cai 1.2.2.4 Nội dung điều tra Tìm hiểu nhận thức của giáo viên về việc dạy trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi qua những bài thơ nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ 29 Dự giờ quan sát giáo viên tổ chức dạy trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi đọc thơ, ghi... độ giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trẻ mẫu giáo (5 6 tuổi) - Thực trạng dạy học về việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo (5 – 6 tuổi) - Thực trạng mức độ phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo (5 - 6 tuổi) 1.2.2.2 Địa bàn thời gian điều tra Trƣờng Mẫu giáo Minh Tân – Minh Tân – Bảo Yên – Lào Cai Thời gian: Từ tháng 11 – 12 năm 2013 1.2.2.3 Đối tượng điều tra - Giáo viên đang dạy các lớp mẫu giáo. .. có thể giáo dục tình cảm cho trẻ cả phƣơng diện ngôn ngữ, tình cảm thẩm mỹ, phát triển nhân cách cho trẻ Qua đó khảo sát sự tiếp nhận, khả năng hứng thú của trẻ khi đƣợc tiếp xúc với những bài thơ đó 34 CHƢƠNG 2 BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI QUA CÁC TÁC PHẨM THƠ Phát triển ngôn ngữ cho trẻ là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của giáo dục mầm non Ngôn ngữ là công cụ để trẻ giao... giá thực trạng ngôn ngữ của trẻ mẫu giáo (5 - 6 tuổi) nhằm tìm hiểu mức độ ngôn ngữ của trẻ qua hoạt động đọc thơ theo các tiêu chí đã đặt ra 1.2.2 .6 Kết quả điều tra đối với trẻ Chúng tôi đã tiến hành điều tra thực trạng ngôn ngữ của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi thông qua thơ theo phiếu đánh giá Đánh giá 104 trẻ tại Mẫu giáo Minh Tân – Minh Tân – Bảo Yên – Lào Cai Chúng tôi đã xây dựng những tiêu chí đánh... hệ, phát hiện và cảm nhận đƣợc những vẻ đẹp của thiên nhiên và cuộc sống 1.2.2 Khảo sát điều tra thực trạng phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo qua các tác phẩm thơ 1.2.2.1 Mục đích điều tra Quá trình điều tra thực trạng phát triển ngôn ngữ ở trẻ mẫu giáo tìm hiểu những ƣu điểm, hạn chế, nguyên nhân nhằm mục đích tìm hiểu biện pháp phát huy và khắc phục khó khăn để phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo: ... và vui chơi Ngôn ngữ giữ vai trò quyết định sự phát triển tâm lý trẻ em Bên cạnh đó ngôn ngữ còn là phƣơng tiện để giáo dục trẻ một cách toàn diện, phát triển ngôn ngữ bao gồm những nội dung: Luyện phát âm, phát triển vốn từ, sử dụng câu đúng ngữ pháp, phát triển ngôn ngữ mạch lạc và phát triển ngôn ngữ nghệ thuật 2.1 Sử dụng biện pháp đàm thoại 2.1.1 Khái niệm Đàm thoại là phƣơng pháp giáo viên sử... chép các biện pháp giáo viên sử dụng Nghiên cứu giáo án ( kế hoạch) hƣớng dẫn trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi đọc thơ Đánh giá thực trạng phát triển ngôn ngữ của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi thông qua thơ 1.2.2 .5 Phương pháp điều tra * Phƣơng pháp sử dụng phiếu điều tra: Điều tra bằng phiếu Anket + Đối với giáo viên: - Tiến hành khảo sát ý kiến của giáo viên mầm non nhằm tìm hiểu về nhận thức về tác động của thơ tới... và giáo dục trẻ lứa tuổi mẫu giáo lớn + Thực trạng nhận thức của giáo viên về việc nâng cao chất lƣợng hoạt động cho trẻ làm quen với thơ Chúng tôi điều tra 22 giáo viên của trƣờng Mẫu giáo Minh Tân – Minh Tân- Bảo yên – Lào Cai Sau khi điều tra chúng tôi thấy nhận thức của giáo viên về việc nâng cao chất lƣợng hoạt động cho trẻ nhƣ sau: - Khi chúng tôi hỏi giáo viên về việc tổ chức dạy thơ cho trẻ: ... dạy thơ đem lại sự hứng thú cho trẻ Trẻ đƣợc trải nghiệm khám phá, gần gũi với trẻ cũng nhƣ trên lí thuyết của bài dạy Những câu thơ đƣợc gắn kết với nhau và tạo một bài thơ có ý nghĩa đối với trẻ Kết quả trên cho thấy, phần lớn các giáo viên đã xác định đƣợc tác động lớn của thơ đối với sự phát triển ngôn ngữ của trẻ - Khi các cô giáo đƣợc hỏi về các phƣơng pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ qua thơ: ... sự phát triển của trẻ đặc biệt là sự phát triển ngôn ngữ, nhận thức của giáo viên trong việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua thơ - Các bƣớc tiến hành: Bƣớc 1: Phát phiếu điều tra cho giáo viên Bƣớc 2: Tiến hành phân tích, tổng hợp kết quả theo nội dung khảo sát Bƣớc 3: Nhận xét thực trạng, phân tích nguyên nhân dẫn tới thực trạng + Đối với trẻ - Đánh giá thực trạng ngôn ngữ của trẻ mẫu giáo (5 . xuất một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 – 6 tuổi thông qua hoạt động đọc thơ. 4.2. Khách thể nghiên cứu Nghiên cứu trên 104 trẻ 5 – 6 tuổi trƣờng Mẫu giáo Minh Tân – Minh Tân – Bảo. “Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo từ 0 -6 tuổi , đã nghiên cứu về sự phát triển về vốn từ ngữ của trẻ qua các độ tuổi và đƣa ra các phƣơng pháp nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ em. lứa tuổi 5 -6. Đồng thời khảo sát sự tiếp nhận về phƣơng diện ngôn ngữ thơ trong chƣơng trình chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo 5 -6 tuổi. Chương 2: Biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 -6 tuổi
- Xem thêm -

Xem thêm: một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 – 6 tuổi trường mẫu giáo minh tân xã minh tân huyện bảo yên tỉnh lào cai qua tổ chức hoạt động đọc thơ, một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 – 6 tuổi trường mẫu giáo minh tân xã minh tân huyện bảo yên tỉnh lào cai qua tổ chức hoạt động đọc thơ, một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 – 6 tuổi trường mẫu giáo minh tân xã minh tân huyện bảo yên tỉnh lào cai qua tổ chức hoạt động đọc thơ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn