bài giảng bài 6 thực hành khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn - vật lý 12 - gvh.t.minh

13 19,093 6
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2014, 23:10

[...]... t1=…±… T1=…±… T12=…± T12/l l2=…±… t2=…±… T2= ±… T22= ± T22/l l3=…±… t3=…±… T3= ±… T32= ± T32/l l4=…±… t4=…±… T4= ±… T42= ± T42/l ⇒ Từ kết quả rút ra định luật về chiều dài của con lắc đơn 10/ 16/ 14 KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN III/ Tiến hành thí nghiệm 1 Chu kỳ dao động T của con lắc đơn phụ thuộc vào biên độ dao động như thế nào? 2 Chu kỳ dao động T của con lắc đơn phụ thuộc...Bảng 6. 3 Chiều dài Thời gian l (cm) t = 10T(s) Chu kỳ T(s) T2(s2) T2/l (s2/cm) l1=…±… t1=…±… T1=…±… T12=…± T12/l l2=…±… t2=…±… T2= ±… T22= ± T22/l l3=…±… t3=…±… T3= ±… T32= ± T32/l l4=…±… t4=…±… T4= ±… T42= ± T42/l ? Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của T2 vào chiều dài l của con lắc đơn và rút ra nhận xét 10/ 16/ 14 Bảng 6. 3 Chiều dài Thời gian l (cm) t = 10T(s)... Chu kỳ dao động T của con lắc đơn phụ thuộc vào biên độ dao động như thế nào? 2 Chu kỳ dao động T của con lắc đơn phụ thuộc vào khối lượng như thế nào? 3 Chu kỳ dao động T của con lắc đơn phụ thuộc vào chiều dài như thế nào? 4 Kết luận chung 10/ 16/ 14 . dài của con lắc đơn. 10/ 16/ 14 KHẢO S T THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LU T DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN III/ Tiến hành thí nghiệm 1. Chu kỳ dao động T của con lắc đơn phụ thuộc vào biên độ dao động như thế. điện Thước KHẢO S T THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LU T DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN III/ Tiến hành thí nghiệm 1. Chu kỳ dao động T của con lắc đơn phụ thuộc vào biên độ dao động như thế nào? 2. Chu kỳ dao động. h0" alt="" KHẢO S T THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LU T DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN I/ Mục đích ∗ Khảo s t thực nghiệm nhằm t m mối quan hệ giữa biên độ, khối lượng, chiều dài và chu kỳ của con lắc đơn. ∗
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng bài 6 thực hành khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn - vật lý 12 - gvh.t.minh, bài giảng bài 6 thực hành khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn - vật lý 12 - gvh.t.minh, bài giảng bài 6 thực hành khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn - vật lý 12 - gvh.t.minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn