ĐỀ CƯƠNG KHẢO SÁT VÀ THIẾT KẾ ĐƯỜNG VỊ THANHCẦN THƠ

22 615 7
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2014, 20:40

Quy mụ xõy dựng.+ Bỏn kớnh đường cong nằm tối thiểu: Rmin=240 m+ Độ dốc dọc lớn nhất: i=6%.+ Chiều dài hóm xe hay tầm nhỡn dừng xe: 100m.+ Bề rộng nền đường Bn=11.5m+ Bề rộng xe chạy: Bm=10m.+ Bề rộng lề: Blề=2x0.75m. Kết cấu ỏo đường:+ Mụ đuyn đàn hồi yờu cầu: Eyc140Mpa.+ Bờ tụng nhựa núng chặt, hạt trung dày 7cm.+ Tưới nhựa thấm bỏm tiờu chuẩn 1.5kgm2.+ Cấp phối đỏ dăm loại I dày 20cm.+ Cấp phối đỏ dăm loại II dày 25cm.Vải địa kỹ thuật ngăn cỏch kết cấu ỏo đường với nền cỏt.Nền cỏt đầm chặt K=0.98, Eyc=50Mpa. Đề cơng khảo sát và thiết kế Bớc: Thiết kế kỹ thuật Công ty CP t vấn đầu t Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam xdctgt1-cienco1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /TK3-ĐCKSTK Hà Nội, ngày tháng 7 năm 2007 đề cơng khảo sát và thiết kế đờng vị thanh-cần thơ địa phận tỉnh hậu giang: km10+200-km47+352.48 gói thầu số 4: km39+100-km47+352.48 bớc: thiết kế kỹ thuật A- phần chung: 1. Các căn cứ pháp lý. - Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu t xây dựng công trình. - Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lợng công trình xây dựng. - Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính Phủ về việc bổ sung nghị định 16/2005/NĐ-CP. - Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 24/5/2007 của UBND tỉnh Hậu giang về việc phê duyệt dự án đầu t xây dựng công trình: Đờng nối thị xã Vị Thanh tỉnh Hậu giang với Thành phố Cần Thơ (đoạn qua địa bàn Tỉnh Hậu giang). - Căn cứ công văn số 1077/UBND-NCTH ngày 31/5/2007 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc chỉ định đơn vị t vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật dự án: Đờng nối thị xã Vị Thanh tỉnh Hậu Giang với Thành phố Cần Thơ (đoạn qua địa bàn Tỉnh Hậu Giang). - Căn cứ quyết định số 777/QĐ-SGTVT ngày 20/6/2007 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu giang về việc chỉ định đơn vị t vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật dự án: Đờng nối thị xã Vị Thanh tỉnh Hậu Giang với Thành phố Cần Thơ (đoạn qua địa bàn Tỉnh Hậu Giang), gói thầu số 4 từ Km39+100 Km47+352,48. - Căn cứ vào Hồ sơ yêu cầu về việc khảo sát, thiết kế kỹ thuật do Sở Giao thông vận tải lập. - Căn cứ vào hợp đồng kinh tế số /HĐKT giữa Công ty Cổ phần T vấn Đầu t xây dựng công trình giao thông 1 - Cienco1 và ban quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Hậu Giang về việc khảo sát thiết kế gói thầu số 04 từ Km39+100 đến Km47+352.48 thuộc dự án xây dựng tuyến đờng nối Thị xã Vị Thanh tỉnh Hậu Giang với Thành phố Cần Thơ 2. Chủ đầu t. - Sở Giao thông vận tải - Quản lý dự án: Ban quản lý dự án đầu t xây dựng ông trình giao thông tỉnh Hậu Giang - Địa chỉ liên hệ: Phòng thiết kế 3 1 Đề cơng khảo sát và thiết kế Bớc: Thiết kế kỹ thuật 3. Tên dự án: đờng vị thanh-cần thơ địa phận tỉnh hậu giang: km10+200-km47+352.48 gói thầu số 4: kim39+100-km47+352.48 4. Phạm vi nghiên cứu. - Điểm đầu gói thầu: Km39+100 - Điểm cuối gói thầu: Km47+352,48. - Tổng chiều dài tuyến: 8.252 km. 5. Hệ thống quy trình, quy phạm áp dụng. a. Quy trình khảo sát: - Quy trình khảo sát đờng ôtô 22TCN 263 - 2000 - Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình 22TCN 259-2000. - Quy phạm đo vẽ địa hình 96TCN 43-90 (Tổng cục địa chính) - Quy trình khảo sát nền đờng ô tô đắp trên đất yếu: 22TVN 262-2000 b. Quy trình thiết kế: - Đờng ô tô tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 4054-2005. - Đờng ô tô cao tốc yêu cầu thiết kế: TCVN 5729-97 - Quy phạm thiết kế đờng phố, đờng quảng trờng đô thị 20 TCN 104-83 - Qui trình thiết kế áo đờng mềm: 22TCN 211-06. - Qui trình thiết kế áo đờng cứng: 22TCN 223-95. - Tiêu chuẩn thiết kế cầu: 22TCN 272-05. - Tiêu chuẩn thiết kế cho cống: 22TCN 18-79. - Tính toán đặc trng dòng chảy lũ: 22 TCN 220-95. - Định mức cây xanh: 529/BXD.VTK-1997. - Điều lệ báo hiệu đờng bộ: 22TCN 237-01. c. Quy trình tham khảo: - Đờng ô tô cao tốc-yêu cầu thiết kế: TCVN 5729-97. - Tiêu chuẩn thiết kế đờng ô tô: 22TCN 273-01. - Tiêu chuẩn thiết kế mặt đờng mềm: 22TCN 274-01. 6. Hớng tuyến và các điểm khống chế chủ yếu. - Điểm đầu Km39+1000 (giáp với điểm cuối phân đoạn do T vấn Trờng Sơn khảo sát thiết kế). - Điểm cuối Km47+352.48 (giao với Quốc Lộ 61). Hớng tuyến đi qua các ruộng lúa và cắt ngang 11 kênh, kết thúc tại điểm cuối giao với QL61 7. Qui mô thiết kế chính. - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đờng quốc lộ 4 làn xe, có xem xét yếu tố phát triển trong tơng lai thành đờng cao tốc. Giai đoạn I đầu t đờng cấp III đồng bằng (Vtk=80km/h theo TCVN4054-2005 có xem xét yếu tố phát triển trong tơng lai). - Quy mô xây dựng. + Bán kính đờng cong nằm tối thiểu: Rmin=240 m Phòng thiết kế 3 2 Đề cơng khảo sát và thiết kế Bớc: Thiết kế kỹ thuật + Độ dốc dọc lớn nhất: i=6%. + Chiều dài hãm xe hay tầm nhìn dừng xe: 100m. + Bề rộng nền đờng Bn=11.5m + Bề rộng xe chạy: Bm=10m. + Bề rộng lề: Blề=2x0.75m. - Kết cấu áo đờng: + Mô đuyn đàn hồi yêu cầu: Eyc140Mpa. + Bê tông nhựa nóng chặt, hạt trung dày 7cm. + Tới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1.5kg/m2. + Cấp phối đá dăm loại I dày 20cm. + Cấp phối đá dăm loại II dày 25cm. Vải địa kỹ thuật ngăn cách kết cấu áo đờng với nền cát. Nền cát đầm chặt K=0.98, Eyc=50Mpa. B. nội dung công tác khảo sát I. Điều tra, thu thập bổ sung các tài liệu về kinh tế xã hội 1. Điều tra thu thập các tài liệu về KTXH các qui hoạch liên quan đến dự án. - Hồ sơ lập dự án đầu t xây dựng công trình. - Mua bản đồ tỷ lệ: 1/50.000 khu vực dự án - Thu thập các số liệu đã có ở bớc thiết kế cơ sở - Điều tra các dự án quy hoạch thuỷ lợi, quy hoạch dân c, khu công nghiệp nằm trong khu vực nghiên cứu (cập nhật đến thời điểm khảo sát thiết kế kỹ thuật). - Điều tra và lập bảng thống kê các công trình ngầm, công trình công cộng, nhà cửa, đất ở, ruộng vờn , ao hồ, mồ mả - Điều tra về nguồn nguyên vật liệu, vật t, nguồn điện, nớc phục vụ xây dựng - Điều tra hệ thống điện, điện thông tin, cáp quang, cáp ngầm, các hệ thống điện cao, trung, hạ thế). - Điều tra, thu thập các tài liệu khí tợng, thuỷ văn của trạm trong khu vực. - Điều tra các tài liệu liên quan đến dự án và làm việc với các nghành và địa phơng có liên quan. - Các mỏ vật liệu xây dựng tại chỗ (đất, cát, đá, cấp phối ). 2. Điều tra thu thập về mặt tài chính cho dự án - Định mức đơn giá xây dựng cơ bản, thông báo giá mới nhất của địa phơng. - Điều tra thu thập các loại giá liên quan đến hoạt động GTVT nh giá nhân công, giá nhiên liệu, vật liệu, phụ tùng. - Thu thập các qui định về khấu hao các loại phơng tiện vận tải, bốc xếp. - Điều tra thu thập các loại dịch vụ vận tải, các loại phí II. Khảo sát tuyến và công trình. 2.1. Khảo sát địa hình tuyến. 2.1.1. Xây dựng lới khống chế mặt bằng và cao độ hạng IV: Phần này đã thực hiện ở giai đoạn trớc bao gồm 4 mốc GPS: GPS17, GPS 18, GPS19, GPS20. Phòng thiết kế 3 3 Đề cơng khảo sát và thiết kế Bớc: Thiết kế kỹ thuật 2.1.2. Xây dựng lới đờng chuyền cấp II và độ cao cấp kỹ thuật. a) Dựa vào các điểm toạ độ và độ cao hạng IV đã lập để tiến hành xây dựng lới đ- ờng cấp II và độ cao cấp kỹ thuật theo yêu cầu sau : - Phục hồi lới đờng chuyền cấp 2 và độ cao cấp kỹ thuật đã đợc thực hiện bớc lập dự án đầu t xây dựng công trình. - Đối với địa hình thông thoáng: 250m/1 mốc; địa hình khó khăn (qua khu dân c) trung bình : 150-200m /1mốc. - Các điểm khống chế lới đờng chuyền cấp 2 và cao độ cấp kỹ thuật sẽ đợc dùng cho phần tuyến và hệ thống cầu trên tuyến. - Để thuận lợi cho việc quản lý, mốc khống chế cao độ cấp kỹ thuật lấy trùng với mốc đờng chuyền cấp 2 - Cách thức thực hiện : + Chọn điểm chôn mốc: Trong khoảng cách giữa hai mốc GPS hạng IV lập những mạng đờng chuyền II thông hớng, phục vụ thuận lợi cho đo đạc , ổn định không bị ảnh hởng của tác động bên ngoài gây h hại, sai lệch, ngoài phạm vi thi công. + Xây dựng mốc với qui cách: Tim mốc bằng sứ, thân, bệ bằng BT mác 200 * Mặt mốc : 20x20cm. * Đáy mốc : 35x35cm. * Cao : 40cm. * Bệ mốc : 30x30x10cm. Trên mặt mốc ký hiệu ĐC1,ĐC2 ngày tháng năm xây dựng và đơn vị XD. - Đo đạc bằng máy toàn đạc điện tử Total Station hoặc máy có độ chính xác t- ơng đơng. Mặt máy đặt trên giá 3 chân theo phơng pháp cỡng tâm. + Độ chính xác đo góc yêu cầu : m 10 + Độ chính xác cạnh yêu cầu : m s/s 1/5000 + Sai số khép tơng đối yêu cầu : f 2 x + f 2 y : [S] 1:8000 Trong đó : f x :f y Sai số khép số gia toạ độ theo trục x, trục y. [S] Tổng chiều dài giữa hai điểm GPS hạng IV. Thành quả lới đờng chuyền cấp 2 là bản thống kê toạ độ trên mặt phẳng Gauss theo hệ toạ độ Nhà nớc HN-72. b) Lới độ cao cấp kỹ thuật : - Mục đích xây dựng lới độ cao cấp kỹ thuật để làm cơ sở cho công tác tăng dày độ cao để đo vẽ tuyến, bình đồ, mặt cắt và các công trình có liên quan. - Lới cao độ cấp kỹ thuật thực hiện tơng ứng với việc xây dựng đờng chuyền cấp 2 (chọn điểm trùng với đờng chuyền cấp 2). - Thực hiện bằng máy thuỷ chuẩn chính xác, đo 2 lần đi và về nối vào các điểm GPS hạng IV. - Độ chính xác yêu cầu :f h 30 L mm (L là chiều dài đờng đo tính bằng Km). - Thành quả giao nộp bao gồm sổ sách đo đạc, bình sai và độ cao các điểm trong lới đã bình sai. Phòng thiết kế 3 4 Đề cơng khảo sát và thiết kế Bớc: Thiết kế kỹ thuật Khối lợng dự kiến : Trung bình 200m/1mốc, mỗi km 5 mốc x 8.252km= 41 mốc, số mốc còn lại ở giai đoạn trớc 11 mốc. + Bổ sung: 30 mốc đờng chuyền. + Đo đạc lới đờng chuyền: 41 mốc. + Đo đạc lới độ cao kỹ thuật: 8.252 km 2.1.3. Khảo sát tuyến. a) Định tuyến Trên cở sở hồ sơ ở giai đoạn lập dự án đầu t xây dựng công trình, xác định tuyến trên thực địa gồm: - Phóng tuyến, định đỉnh, đo dài, đo góc, cắm cong, rải cọc chi tiết. - Cắm cong theo dạng đờng cong chuyến tiếp Clotoid và theo tiêu chuẩn đờng cao tốc. - Tất cả các góc ở đỉnh đều phải đợc đóng cong có đờng cong chuyển tiếp. - Chiều dài giữa 2 đỉnh đờng cong ngớc chiều phải có đủ đoạn chêm để bố trí đợc các đờng cong chuyển tiếp. - Khoảng cách giữa 2 đỉnh trên đờng thẳng không đợc vợc quá 4km. - Tất cả các đỉnh của tuyến đều phải đợc đợc thiết lập từ các mốc đờng chuyền. b) Đo vẽ bình đồ tuyến: - Đo vẽ bình đồ tuyến theo tỷ lệ 1/2000 theo phơng án tuyến đã đợc duyệt trên cơ sở mạng đờng chuyền và cao độ đã đợc lập. - Phạm vi đo vẽ bình đồ: Từ tim tuyến ra mỗi bên trung bình 50m. - Yêu cầu trên đó phải thể hiện đầy đủ địa hình, địa vật bao gồm: + Các vị trí đờng dây điện cao thế, hạ thế, đờng dây thông tin, cáp v.v + Các khu vực mồ mả, di tích lịch sử, miếu mạo, đền thờ, các công trình công cộng, ranh giới chính xác các xí nghiệp, các khu công nghiệp theo qui hoạch của địa phơng, các khu vực làng xóm khu dân c, địa danh, tên thôn, làng xã, tên huyện, tên sông suối, núi, đờng giao vv + Đa các điểm toạ độ, độ cao các cấp hạng vào bình đồ bao gồm điểm toạ độ Nhà nớc, điểm GPS hạng IV và đờng chuyền cấp 2. c) Đo vẽ cắt dọc tuyến: Tỷ lệ 1/2000 và 1/200. - Tiến hành đo vẽ cắt dọc tuyến dựa trên cơ sở các đỉnh của tuyến và các mốc đờng chuyền cấp 2. - Cắt dọc phải phản ánh đúng địa hình thiên nhiên, các điểm khống chế, các vị trí giao cắt, các công trình nhân tạo, các cột Km đều phải đợc rải cọc chi tiết. Khoảng cách giữa các cọc không lớn hơn 20m. Yêu cầu về đo dài nh sau: + Đo dài tổng quát để đóng các cọc Km và cọc H phải tuân theo các chỉ tiêu kỹ thuật khi phóng tuyến định đỉnh: * Sai số khép tơng đối: 1/2000. * Sai số khép góc cho phép: f hcf =45 n (n là số đo góc) + Đo chi tiết để xác định các cọc chi tiết đo 1 lần khớp vào cọ H và cọc km theo sai số : f l =1/500 L (fl-sai số cho phép tính bằng m, L-Chiều dài đo đạc tính bằng m) Phòng thiết kế 3 5 Đề cơng khảo sát và thiết kế Bớc: Thiết kế kỹ thuật - Đo cao các cọc chi tiết khép với các mốc của lới khống chế độ cao kỹ thuật. Sai số khép mốc theo đúng qui trình nh sau: f hcp 50 L (L: Khoảng cách giữa 2 mốc tính bằng mm) d) Đo vẽ cắt ngang : Tỷ lệ 1/200 - Phạm vi đo từ tim ra mỗi bên 50 m và đo bằng bằng máy. - Trên cắt ngang phải thể hiện tim đờng, mép mặt đờng, vai đờng, chân ta luy; trên cắt ngang nếu có cột điện, cáp quang phải đợc thể hiện cụ thể , e) Quy cách cọc : Đối với các cọc chủ yếu trong đờng cong và đờng thẳng nh : Cọc đỉnh , cọc Km, cọc cầu, cọc nút giao dùng cọc BT hình tam giác cạnh 12cm dài 40cm; các cọc khác bằng gỗ tốt hình vuông 5x5x 40cm Khối lợng dự kiến : - Đo vẽ bình đồ tuyến tỷ lệ 1/2000:8.252 kmx0.1km= 82.52 ha - Đo cắt dọc tuyến: 8.252 km - Đo cắt ngang tuyến: + 50 cn/1kmx 8.252km=413 Cắt ngang + 413 cnx100m = 41300 m=41.3 km 2.1.4. Khảo sát nút giao tại Km47+352.48. - Các điểm khống chế nút giao tính từ điểm cuối Km47+352.48. + Hớng đi TP Cần Thơ tại Km47+50.000 m + Hớng đi Kiên Giang: Km0+170. + Hớng đi thị xã Vị Thanh: Km0+250. - Đo vẽ bình đồ nút giao (tỷ lệ 1/500) phạm vi đo vẽ nh sau: Từ các điểm khống chế ở trên kéo dài thêm về mỗi hớng 50m, riêng phía không có nhánh đo vẽ mở rộng tính từ điểm cuối tuyến ra 150m - Đo vẽ cắt dọc tỷ lệ: 1/200,1/2000 theo các nhánh (3nhánh), phạm vi đo vẽ theo bình đồ - Đo vẽ cắt ngang trong phạm vi nút với tỷ lệ: 1/200 về mỗi phía 50m, khoảng cách giữa các cắt ngang 10m Khối lợng dự kiến: - Đo vẽ bình đồ nút giao: 520mx(350+150)m=26000 m 2 = 26 ha - Đo vẽ cắt dọc các nhánh: 520m+350m=870 m - Đo vẽ cắt ngang các nhánh: 870m/10m/cn x 100m =8700 m 2.1.5. Khảo sát đờng giao dân sinh. Đối với đờng giao dân sinh chỉ thống kế lập thành bảng với các yêu cầu sau: - Lý trình. - Loại đờng hiện tại. - Góc giao. - Chiều rộng nền mặt đờng - Kết cấu mặt đờng hiện tại: Loại mặt, chiều dày kết cấu. - Hớng đi (bên trái hoặc bên phải). Khối lợng dự kiến: 9 đờng giao. Phòng thiết kế 3 6 Đề cơng khảo sát và thiết kế Bớc: Thiết kế kỹ thuật 2.2. Khảo sát địa hình cầu. bảng danh mục các cầu thuộc gói thầu 04 Thứ tự Tên cầu Lý trình Khẩu độ 1 Cái Nhúc Km39+717.35 3x20m 2 Năm Lái Km40+306.00 1x20m 3 Tám Lễ Km40+944.80 3x15m 4 Chín Tuyền Km41+493.00 1x20m 5 Đập Đá Km42+018.70 1x20m 6 Miếu Hội Km42+575.50 3x15m 7 Bà Lâm Km43+789.71 (15+24+15)m 8 Cái Sình Km44+539.00 3x15m 9 Xá Toán Km45+400.00 1x20m 10 Trâm Bầu Km45+726.00 1x15m 11 Cầu Mới Km46+794.21 3x24m Xây dựng hệ thống mốc khống chế vị trí cầu và mốc định vị tim cầu. Qui cách mốc nh sau: bằng BT M200. Mặt mốc: 20cmx20cm. Đáy mốc: 30cmx30cm Chiều cao mốc: 40cm - Mỗi cầu tiến hành xây dựng 4 mốc khống chế vị trí cầu và 2 mốc tim cầu trên vị trí mố. - Đo vẽ bình đồ cầu tỷ lệ 1/500, phạm vi đo vẽ từ tim cầu về phía thợng hạ lu kênh 100m mỗi bên, theo chiều dọc tuyến tính từ vị trí mố mỗi bên 150m. + Dọc sông từ tim sông về mỗi phía 100m. + Dọc theo tuyến tính từ mố mỗi bên 150m + Diện tích bình đồ (300m+Lcầu)x200 m Trên bình đồ thể hiện vị trí công trình, mốc cao độ, các cọc định vị. - Đo vẽ cắt dọc cầu tỷ lệ 1/100,1/1000 (phạm vi theo bình đồ). Trên trắc dọc thể hiện: + Mực nớc lớn nhất + Mực nớc nhỏ nhất + Mực nớc hiện tại. Khối lợng dự kiến: - Mốc định vị khu vực cầu: 4mốcx11 cầu = 44 mốc - Mốc định vị tim cầu: 2 mốc x 11 cầu = 22 mốc - Đo vẽ cắt dọc tim cầu: Tổng số 11 cầu dài 416m, trung bình 37.8m/1cầu (300+33,8m/1cầu)x11=3671.8 m - Đo vẽ bình đồ cầu: (300+33.8)x200x11=734360 m2=8 ha 2.3. Khảo sát địa hình cống có khấu độ>1.25m. - Đo vẽ bình đồ cống lớn 125 theo tỷ lệ 1/500 trong phạm vi từ tim cống ra Phòng thiết kế 3 7 Đề cơng khảo sát và thiết kế Bớc: Thiết kế kỹ thuật 50m, từ tim đờng ra mỗi bên 50m. - Đo vẽ cắt dọc cống tỷ lệ 1/200 trong phạm vi từ tim cống ra 50m, từ tim đờng ra mỗi bên 50m. - Đo góc giao tim tuyến và tim dòng chảy. - Làm các văn bản thoả thuận với các cơ quan địa phơng có liên quan về vị trí, khẩu độ, cao độ đặt cống thuỷ lợi, các vị trí cửa xả trong các khu dân c (nếu có). - Đối với những cống trong qui hoạch cần xác định giai đoạn thiết kế , thời gian dự kiến xây dựng đợc cấp có thẩm quyền phê duyệt. - Đối với các cống thuỷ lợi phải thu thập các số liệu cho phép liên quan và lập văn bản thoả thuận với các cơ quan quản lý theo biểu mẫu (lu ý các qui hoạch thuỷ lợi trong tơng lai). Khối lợng dự kiến: 14 cống theo dự án + Bình đồ tỷ lệ 1/500: 100mx100mx14cống =14 ha. + Cắt dọc cống tỷ lệ 1/200: 100mx14cống = 1400 m. 2.4. Khảo sát thuỷ văn. 2.4.1. Thu thập tài liệu. - Thu thập tài liệu của các trạm khí tợng thuỷ văn dọc tuyến. - Sử dụng số liệu đã thực hiện trong bớc thiết kế cơ sở. 2.4.2. Khảo sát thuỷ văn dọc tuyến. a) Khảo sát thuỷ văn tuyến đi theo đờng cũ: - Điều tra tình hình khí tợng thuỷ văn và sự tác động ảnh hởng của các yếu tố khí tợng thuỷ văn ( ma , lũ , dao động triều ) lên tuyến - Những đoạn đờng nào thờng bị ngập về mùa ma lũ cần điều tra thời gian xuất hiện, số ngày xuất hiện., các mực nớc điều tra nh sau: + Mực nớc lũ ba năm lịch sử (lớn nhất, lớn nhì, bình quân) + Mực nớc ngập thờng xuyên, vận tốc nớc chảy khi ngập tràn + Mực nớc thuỷ triều max, min. + Thời gian, nguyên nhân, phạm vi (độ sâu và chiều dài) ngập đờng và thời gian gián đoạn giao thông. + Điều tra vị trí, chiều dài chiều sâu các đoạn bị xói lở. Nguyên nhân ngập lụt và đờng bị xói lở. + Bình quân một Km điều tra 1 cụm (Kết hợp với các vị trí công trình thoát nớc). + Lập bảng thống kê. b) Khảo sát thuỷ văn tuyến mới. - Các mực nớc cần điều tra thời gian xuất hiện, số ngày xuất hiện., các mực nớc điều tra nh sau: + Mực nớc lũ lịch sử cao nhất của ba năm. + Mực nớc lũ bình quân hàng năm. + Mực nớc thấp nhất + Mực nớc thờng xuyên tại các hồ chứa vùng ruộng trũng, kênh mơng + Mực nớc thuỷ triều Max, min, tốc độ nớc dâng và nớc rút trong 1 giờ hoặc 1 Phòng thiết kế 3 8 Đề cơng khảo sát và thiết kế Bớc: Thiết kế kỹ thuật ngày. + Vị trí và số lợng cụm nớc : Dọc tuyến đờng ở những đoạn đi ven sông qua đồng ruộng, bình quân điều tra 1 Km một cụm. - Thể hiện vị trí các cụm nớc điều tra lên bình đồ và trắc dọc tuyến. Khối lợng dự kiến: Điều tra 8.2 km 2.4.3. Khảo sát thuỷ văn cho công trình thoát nớc nhỏ: - Theo các phơng án tuyến đã đợc lựa chọn kiểm tra lại và bổ sung những vị trí sẽ bố trí các công trình thoát nớc cống và cầu nhỏ. Trên bản vẽ bình đồ trắc dọc tuyến đánh dấu vị trí và khẩu độ của các công trình thoát nớc hiện tại có liên quan đến tuyến đờng. - Điều tra mực nớc: Điều tra 3 cụm mực nớc tại tim, thợng, hạ lu: + MN lũ cao nhất của ba năm lũ lịch sử, nguyên nhân và thời gian xuất hiện. + Mực nớc lũ trung bình. + Mực nớc lũ thấp nhất. + Mực nớc thuỷ triều Max, min, tốc độ nớc dâng và nớc rút trong 1 giờ hoặc 1 ngày. - Đo vẽ mặt cắt ngang của mơng tại vị trí cống bản nhỏ tỷ lệ 1/100. Khối lợng dự kiến khảo sát thuỷ văn của cống hộp:14 vị trí 2.4.4. Khảo sát thuỷ văn cho cầu trung và cầu nhỏ Mỗi vị trí cầu tiến hành khảo sát nh sau: - Làm việc với địa phơng, các cơ quan hữu quan nh sau: Các tài liệu, số liệu về các vấn đề liên quan tới chế độ thuỷ văn kênh thiết kế nh chế độ ma lũ, chế độ làm việc của đê, đập, kênh mơng thuỷ lợi, các qui hoạch mặt cắt sông, và khẩu độ thông thuyền và mực nớc thông thuyền). - Điều tra cụm mực nớc: Tại tim, thợng, hạ lu sông suối: + MN lũ cao nhất của 3 năm lũ lịch sử, nguyên nhân và thời gian xuất hiện. + Mực nớc lũ trung bình. + Mực nớc về mùa cạn. - Điều tra về chế độ lũ (thời gian về, lũ rút, vật trôi, tốc độ nớc chảy, diễn biến sói bồi lòng suối, bờ suối ở khu vực công trình; quan hệ mực nớc và lu lợng của trạm thuỷ văn nếu có). - Đo vẽ mặt cắt dọc sông tỷ lệ 1/100,1/100, phạm vi đo vẽ theo bình đồ. - Đo vẽ mặt cắt lu lợng, mặt cắt thợng lu, hạ lu cách tim cầu 50m, tỷ lệ 1/100,1/1000 trên đó thể hiện các bộ phận lòng, bãi sông rõ ràng. Phạm vi đo vẽ sao cho cao hơn mực nớc lịch sử ít nhất là 0.5-2m và khống chế đợc mực nớc lũ lịch sử ; dự kiến 100m/cầu/1mc (đo chi tiết); trong trờng hợp mặt cắt lu lợng không khống chế đợc mực nớc lũ lịch sử phải ghi chú rõ trên mặt cắt phạm vi tham gia dòng chảy và phạm vi không chảy. Tỷ lệ đo vẽ là 1/100,1/1000. Khối lợng dự kiến: + Điều tra cụm mực nớc: 1 cụm x 11 vị trí = 11 vị trí. + Đo vẽ cắt ngang thợng, hạ lu và mặt cắt lu lợng. Phòng thiết kế 3 9 Đề cơng khảo sát và thiết kế Bớc: Thiết kế kỹ thuật 100mx1mcx11x3mc=3.3 km. + Đo vẽ cắt dọc lòng sông, suối 200mx11 cầu+cống=2.2 km 2.5. Khảo sát điều tra giải phóng mặt bằng: - Điều tra đền bù giải phóng mặt bằng bao gồm: Nhà cửa, cột điện, cây cối, ruộng đất, mồ mả trong phạm vi từ tim tuyến ra mỗi bên 50m và thể hiện vào bình đồ tuyến. - Lập bảng thống kê đền bù theo lý trình tuyến, xã, huyện và ghi rõ khoảng cách tới tim tuyến, theo quy trình 22TCN263 2000. 2.6. Khảo sát điều tra các vị trí đổ đất đá thải: - Khảo sát và điều tra các vị trí có thể đổ đất đá thải trên tuyến. - Làm việc và có văn bản xác nhận với địa phơng về các vị trí trên. III. Khảo sát đờng công vụ phục vụ thi công - Trên đoạn tuyến dự kiến khảo sát 2 đờng công vụ nối từ kênh Xà No vào tuyến, chiều dài đờng công vụ khoảng 2km. - Nội dung công tác khảo sát nh sau: + Đo cắt dọc đờng công vụ tỷ lệ: 1/200,1/2000 + Đo cắt ngang đờng công vụ tỷ lệ1/200 với khoảng cách 25m/ 1 cắt ngang, phạm vi đo vẽ mỗi bên rộng 10m - Khối lợng dự kiến: + Đo cắt dọc đờng công vụ: 4 km + Đo cắt ngang đờng công vụ: 40 CN/1km x 4kmx20m = 3200 m IV. Khảo sát địa chất công trình và vật liệu xây dựng 4.1. Công tác đo vẽ địa chất công trình: - Công tác đo vẽ địa chất công trình đợc tiến hành trên cơ sở bình đồ tỷ lệ 1/2000 dựa vào các vết lộ tự nhiên và các vết lộ nhân tạo, kết hợp với kết qủa khoan, đào địa chất công trình dọc tuyến cũng nh kết quả thí nghiệm để đánh giá đúng, khách quan về điều kiện địa chất đoạn tuyến. - Công tác đo vẽ địa chất công trình đợc tiến hành theo dạng băng. Bề rộng phạm vi đo vẽ khảo sát địa chất công trình ra mỗi bên so với tim tuyến là 50 m. Khối lợng dự kiến : 8252m x50mx2 =82.52 ha 4.2. Công tác khoan địa chất nền đờng thông thờng. - Đối với đoạn nền đờng qua vùng đất yếu cứ 1 Km dọc tuyến bố trí các lỗ khoan cách nhau 100m/lỗ và độ sâu dự kiến 20 m ở tim đờng xen kẽ với các lỗ khoan giai đoạn trớc và kết hợp với các lỗ khoan cống hộp. - Tại các lỗ khoan trên tiến hành lấy mẫu thí nghiệm, cứ 2m lấy 1 mẫu, khoan kết hợp vị trí cống tròn trong phạm vi các đoạn nền đờng này. - Trung bình mỗi Km lập 3 mặt cắt ngang địa chất gồm 3 lỗ: 1 lỗ tại tim tuyến (Lỗ khoan tim đã nêu ở trên nhng với chiều sâu tại lỗ này dự kiến là 30m để xác định thêm địa tầng phía dới ) hai lỗ ở hai bên, khoảng cách lỗ lấy theo phơng Phòng thiết kế 3 10 [...]... chi tiết từng hạng mục của cầu - Thiết kế đờng đầu cầu và vuốt nối - Thiết kế thi công chỉ đạo 4 Thiết kế xử lý nền đất yếu: Phòng thiết kế 3 18 Đề cơng khảo sát và thiết kế Bớc: Thiết kế kỹ thuật a) Thuyết minh chung b) Thiết kế : - Bình đồ vị trí xử lý - Cắt dọc xử lý nền đất yếu - Cắt ngang xử lý nền đất yếu - Biện pháp thi công 5 Thiết kế an toàn giao thông: Thiết kế cọc tiêu, biển báo theo điều... phơng về vị trí ,khẩu độ và cao độ đặt cống 5 Tài liệu khảo sát địa chất công trình Báo cáo khảo sát địa chất công trình nền đờng, cầu, cống 6.Hồ sơ mỏ điều tra mỏ vật liệu xây dựng đến chân công trình II Hồ sơ thiết kế: 1 Thuyết minh chung 2 Hồ sơ thiết kế tuyến 3 Hồ sơ thiết kế công trình trên tuyến (phần cống) Phòng thiết kế 3 19 Đề cơng khảo sát và thiết kế Bớc: Thiết kế kỹ thuật 4 Hồ sơ thiết kế cầu... nút giao tỷ lệ 1/200 2 3 4 - Khảo sát đờng giao I.3 Khảo sát địa hình cầu 1 2 3 4 - Lập mốc khống chế vị trí cầu - Lập mốc định vị tim cầu - Đo vẽ bình đồ cầu - Đo vẽ cắt dọc tim cầu I.4 Khảo sát địa hình cống khẩu độ >1.25m 1 - Đo vẽ bình đồ cống tỷ lệ 1/500 Phòng thiết kế 3 20 Đề cơng khảo sát và thiết kế 2 - Đo vẽ cắt dọc cống tỷ lệ 1/100 I.5 Bớc: Thiết kế kỹ thuật Khảo sát đờng công vụ 1 2 m - Đo... kỹ thuật 4 Hồ sơ thiết kế cầu (11 cầu) 5 Hồ sơ thiết kế xử lý nền đờng đất yếu 6 Hồ sơ thiết kế an toàn giao thông E Tiến độ thực hiện Dự kiến công tác khảo sát và thiết kế nh sau: - Khảo sát ngoài hiện trờng dự kiến: 2.5 tháng - Công tác nội nghiệp: 1 tháng - Công tác thiết kế: 2 tháng Bảng tổng hợp khối lợng khảo sát thiết kế Tt I Hạng mục công việc đ Vị Kh L mốc mốc km 30 11 8.252 ha 82.52 m 8252... - Thiết kế kết cống bê tông cốt thép theo quy trình 22TCN-18-79 - Các thiết kế điển hình đợc tham khảo + Thiết kế điển hình cống tròn BTCT 533-01-01, 533-01-02 + Thiết kế điển hình cống hộp BTCT lắp ghép 86-04X, 86-05X - Bản vẽ cống bao gồm kích thớc hình học, và các kết cấu chủ yếu 3 Thiết kế cầu: a) Thuyết minh chung b) Thiết kế : - Bình đồ vị trí cầu, cắt dọc tuyến phạm vi cầu - Bố trí chung kết... lớn CBR, thí nghiệm đầm nén tiêu chuẩn Phòng thiết kế 3 17 Đề cơng khảo sát và thiết kế Bớc: Thiết kế kỹ thuật + Đối với mẫu đá: Thí nghiệm độ kháng nén khô và kháng nén bão hoà, độ mài mòn LA hàm lợng hạt dẹt, độ dính bám nhựa + Đối với cát xây dựng: Cấp phối hạt, mô đun độ lớn, hàm lợng tạp chất C.nội dung công tác thiết kế I Thiết kế tuyến: Khi thiết kế tuân thủ theo các tiêu chuẩn kỹ thuật sau:... - Khối lợng : Khảo sát 2 mỏ đất đắp, 2 mỏ cát * Lu ý: các mỏ VLXD cần thể hiện rõ tên mỏ, trữ lợng, cự ly và phơng án vận chuyển đến chân công trình, công suất khai thác, hồ sơ chất lợng vật liệu 4.6 Nội dung công tác thí nghiệm địa chất vầ vật liệu xây dựng: a) Công tác lấy mẫu : Phòng thiết kế 3 16 Đề cơng khảo sát và thiết kế Bớc: Thiết kế kỹ thuật - Công tác lấy mẫu khoan, bảo quản và vận chuyển... Mẫu 26 6 - Thí nghiệm xác định Cv (thí nghiệm nén cố kết) (20+32) - Thí nghiệm nén 3 trục sơ đồ UU (10+16) 7 - Thí nghiệm nén 3 trục sơ đồ CU (20+24) Mẫu 44 8 - Thí nghiệm SPT đất cấp 1-3 (100+400) lần 500 5 Phòng thiết kế 3 21 Đề cơng khảo sát và thiết kế Bớc: Thiết kế kỹ thuật 9 - Thí nghiệm mẫu nớc Mẫu 22 IV Khảo sát mỏ vật liệu xây dựng 1 - Mỏ đá và các mỏ xây dựng VLXD khác Mỏ 2.0 2 - Mỏ đất đắp... 237-01 D Hồ sơ giao nộp I Hồ sơ khảo sát 1 Tài liệu hồ sơ khảo sát địa hình: Báo cáo khảo sát địa hình lập lới đờng chuyền cấp 2 và đo cao kỹ thuật 2 Tài liệu khảo sát tuyến: 1- Thuyết minh khảo sát tuyến 2- Bình đồ tuyến 3- Cắt dọc tuyến 4- Cắt ngang tuyến 5- Bình đồ nút giao, đờng giao 6- Cắt dọc nút giao, đờng giao 7- Cắt ngang đờng giao 10- Bảng thống kê vị trí và khẩu độ dự kiến đặt cống, bình... m 3x15m 1x20m 1x15m 3x24m Phòng thiết kế 3 15 4 2 4 2 2 4 Số LK tận dụng bớc TKCS 2 1 2 2 2 2 4 4 2 2 4 34 Tổng số LK 2 1 2 Chiều sâu khoan thêm dự kiến 60 m/1lỗ 40m/1lỗ 60m/1lỗ 2 60m/1lỗ 2 2 60m/1lỗ 2 2 1 2 20 2 60m/1lỗ 1 2 14 40m/1lỗ 60m/1lỗ Số LK bớc TKKT Đề cơng khảo sát và thiết kế Bớc: Thiết kế kỹ thuật - Khối lợng khoan dự kiến: + Xác định vị trí lỗ khoan : 14 vị trí + Tổng số m dài khoan: 800
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG KHẢO SÁT VÀ THIẾT KẾ ĐƯỜNG VỊ THANHCẦN THƠ, ĐỀ CƯƠNG KHẢO SÁT VÀ THIẾT KẾ ĐƯỜNG VỊ THANHCẦN THƠ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay