Luận văn thạc sĩ về một số giải pháp phát triển các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu miền Nam đến năm 2015

82 587 2
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2013, 14:32

Luận văn thạc sĩ về một số giải pháp phát triển các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu miền Nam đến năm 2015 - 1 - Bộ giáo dục v đo tạo Trờng đại học kinh tế tp hồ chí minh ----------------- Hồ đại đức Một số giảI pháp phát triển các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu miền nam đến năm 2015 Chuyên ngnh : Quản trị kinh doanhsố : 60.3405 Luận văn thạc kinh tế Ngời hớng dẫn khoa học : Pgs.tiến Lê Thanh H TP Hồ Chí Minh , năm 2007 - 2 - Mục lục ------------- Trang bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục các hình vẽ , đồ thị Lời mở đầu . .1 Chơng I : Thực trạng kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu Miền Nam.3 1.1 -Đăc điểm kinh doanh xăng dầu .3 1.2 -Thực trạng kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu miển nam 4 1.2.1 -Kết quả kinh doanh4 1.2.2 - Mạng lới tiêu thụ 7 1.2.3 - Cơ sở vật chất .8 1.2.3.1 - Kho tồn trữ8 1.2.3.2 - Cầu cảng 10 1.2.3.3 - Phơng tiện vận chuyển 10 1.2.3.4 - Hệ thống thông tin . 11 1.2.4 - Hoạt động Marketing 12 1.2.5 - Vốn kinh doanh .13 1.2.6 - Tổ chức nhân sự 13 1.3 - Đánh giá chung về thực trạng kinh doanh của doanh nghiệp. 14 1.3.1 - Những đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu Miền Nam 15 1.3.2 - Những hạn chế cần khắc phục 16 1.3.2.1 - Về kinh doanh 16 1.3.2.2 - Về cơ chế quản lý16 1.4 - Các yếu tố ảnh hởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới19 1.4.1 - Các yếu tố môi trờng vĩ mô 19 1.4.1.1 - Các yếu tố kinh tế19 1.4.1.2 - Các yếu tố xã hội 21 1.4.1.3 - Các yếu tố chính trị pháp luật. 22 1.4.1.4 - Các yếu tố tự nhiên. 23 - 3 - 1.4.1.5 - Các yếu tố công nghệ. 24 1.4.2 - Các yếu tố môi trờng vi mô 24 1.4.2.1 - Khách hng 24 1.4.2.2 - Đối thủ cạnh tranh 25 1.4.2.3 - Nguồn cung cấp. 26 1.4.2.4 - Đối thủ tiềm ẩn . 27 1.4.2.5 - Sản phẩm thay thế. 28 Chơng II : Các giải pháp phát triển các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu Miền Nam đến năm 2015 2.1 - Dự báo nhu cầu 30 2.1.1 - Dự báo nguồn cung v giá cả xăng dầu thế giới 30 2.1.2 - Dự báo nhu cầu Miền Nam.31 2.2 - Mục tiêu phát triển .32 2.2.1 - Mục tiêu chung .32 2.2.2 - Mục tiêu cụ thể . 33 2.3 - Một số giải pháp phát triển các doanh nghiệp đối với kinh doanh xăng dầu Miền Nam .33 2.3.1 - Giải pháp về vốn .33 2.3.2 - Giải pháp phát triển thị trờng . .37 2.3.2.1-Chiến lợc phát triển thị trờng. 37 2.3.2.2- Chiến lợc thâm nhập thị trờng38 2.3.2.3- Chiến lợc kết hợp về phía trớc 39 2.3.2.4- Chiến lợc kết hợp về phía sau 39 2.3.2.5- Chiến lợc kết hợp hng ngang. 40 2.3.2.6- Đa dạng hóa đồng tâm . 40 2.3.3 - Giải pháp về Marketing 40 2.3.3.1- Sản phẩm . 42 2.3.3.2- Chiến lợc giá .44 2.3.3.3- Kênh phân phối. 45 2.3.3.4- Chiêu thị 46 2.3.4 - Giải pháp về tổ chức bộ máy v nguồn nhân lực .49 2.4 - Các kiến nghị với Nh nớc 50 Kết luận . 55 Ti liệu tham khảo Phụ lục - 4 - BẢNG CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT NỘI DUNG APEC Asia pacific Economic Cooperation DWT Dead Weight Tons EIA Energy Information Administration GDP Gross Domestis Production OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries PDC Petro Vietnam Oil Processing and Distribution Company PETEC Petro Trading and Investment Corporation PETECHIM Petro Vietnam Trading Company Limtited PETROLIMEX Vietnam National Petroleum Corporation PETROMEKONG Petroleum Mekong joint venture Company PETRO VN Vietnam National Oil and Gas Group SAIGON PETRO The Hochiminh City’s Petroleum Company Limited USTDA United States Trade and Development Agency WTO World Trade Organization - 5 - DANH MụC CáC BảNG ----------------------------- Bảng 1.1 : Bảng kết quả nhập khẩu xăng dầu năm 2006 4 Bảng 1.2 : Bảng tổng hợp doanh thu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu miền Nam .5 Bảng 1.3 : Bảng thống kê sức chứa một số kho , cầu cảng ,đầu mối hiện nay ở khu vực Nam bộ.11 Bảng 1.4: Các chỉ số kinh tế xã hội ( 2001 2003 ) Miền Nam.20 Bảng 2.5 : Dự báo tổng sản lợng tiêu thụ cả nớc đến 2010 .31 Bảng 2.6 : Kế hoạch phân bổ nhập khẩu xăng dầu cả nớc năm 2007.32 Bảng 2.7 : Mục tiêu phấn đấu đến 2015 .33 _____________________ - 6 - DANH MụC CáC HìNH Vẽ , Đồ THị ------------------- Hình 1.1 : Đồ thị về diển biến của giá dầu thô năm 2006 v bốn tháng đầu năm 2007 7 Hình 1.2 : Đồ thị thể hiện cơ cấu thị trờng nhập khẩu xăng dầu năm 2006 .26 -------------------------- - 9 - CHƯƠNG I : THựC TRạNG KINH DOANH CủA CáC DOANH NGHIệP KINH DOANH XĂNG DầU MIềN NAM . 1.1 Đặc điểm kinh doanh xăng dầu : Xăng dầu l mặt hng vật t thiết yếu , mang tính chiến lợc cho sự phát triển của đất nớc . Xăng dầu không chỉ phục vụ tiêu dùng , giao thông vận tải , m còn phục vụ cho sản xuất , cho an ninh quốc phòng . V ới tầm quan trọng đó , Nh nớc độc quyền quản lý ngnh hng xăng dầu , chỉ định các doanh nghiệp nhập khẩu thông qua hạn ngạch , trên cơ sở nhu cầu hng năm của nền kinh tế quốc dân . Việc phân phối tiêu thụ xăng dầu trong nớc của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thông qua các đơn vị phụ thuộc, bao gồm : các doanh nghiệp thnh viên, chi nhánh kho , cửa hng , trạm bán lẻ v thông qua hệ thống tổng đại lý , đại lý bán lẻ xăng dầu theo quy định của quyết định 187/2003/QĐTTg ngy 15/9/2003 của Thủ tớng Chính phủ. Hiện nay, quyết định ny đợc bổ sung v thay thế bằng nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngy 6/4/2007 của Chính phủ . Giá bán lẻ xăng dầu do Nh nớc quyết định , các đại lý v tổng đại lý đợc hởng hoa hồng trên giá quy định nhằm bù đắp chi phí v có lãi . Chênh lệch giữa giá bán lẻ v giá nhập khẩu trừ đi chi phí của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu l lợi nhuận của các doanh nghiệp , trờng hợp lỗ đợc Nh nớc cấp bù . Các doanh nghiệp xăng dầu miền Nam nói riêng v các doanh nghiệp xăng dầu trong nớc nói chung l các doanh nghiệp Nh nớc hoặc các công ty trách nhiệm hữu hạn một thnh viên vốn Nh nớc , độc quyền nhập khẩu v tiêu thụ xăng dầu trong nớc. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu miền Nam bao gồm : Petrolimex , Petec, Saigonpetro , PDC , Petechim , Petimex, Petromekong . (chi tiết ở phụ lục 16) 1.2 Thực trạng kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu miền Nam : 1.2.1 Kết quả kinh doanh : Lợng xăng dầu nhập khẩu năm 2006 của cả nớc l 11.212.677 tấn , tăng 3,22% so với kế hoạch ( hạn ngạch nhập khẩu tối thiểu ) , giảm 2,31% so với năm - 10 - 2005 ; kim ng¹ch nhËp khÈu lμ 5.969 triƯu ®« la chiÕm h¬n 10% kim ng¹ch nhËp khÈu c¶ n−íc. L−ỵng x¨ng dÇu nhËp khÈu gi¶m so víi n¨m 2005 lμ do l−ỵng x¨ng dÇu b¸n ra n¨m 2006 gi¶m .Nguyªn nh©n dÉn ®Õn l−ỵng b¸n ra gi¶m lμ do gi¸ x¨ng dÇu thÕ giíi biÕn ®éng liªn tơc : gi¶m vμo thêi ®iĨm th¸ng 2 vμ th¸ng 3 , t¨ng vμo th¸ng 4 vμ th¸ng 5 , t¨ng m¹nh vμo thêi ®iĨm th¸ng 7 vμ th¸ng 8 , sau ®ã gi¶m dÇn ®Õn th¸ng 11 , lμm cho gi¸ b¸n lỴ trong n−íc biÕn ®éng theo : t¨ng 2 lÇn víi møc t¨ng lμ 2.500® / lÝt ®èi víi x¨ng , 1.100 ® / lÝt ®èi víi dÇu vμ gi¶m 2 lÇn víi møc gi¶m 1.500 ® /lÝt ®èi víi x¨ng. Ngoμi ra, sè l−ỵng x¨ng b¸n ra gi¶m cßn do x¨ng nhËp khÈu kÐm chÊt l−ỵng(x¨ng bÞ lÉn acetol) . Gi¸ b¸n lỴ x¨ng dÇu n¨m 2006 tham kh¶o ë phơ lơc 8 . KÕt qu¶ nhËp khÈu x¨ng dÇu cđa c¶ n−íc n¨m 2005 vμ n¨m 2006 thĨ hiƯn ë b¶ng 1.1 BẢNG 1.1 : NHẬP KHẨU XĂNG DẦU TRONG NĂM 2006 Chủng loại Năm 2005 Năm 2006 Năm 2006 %tăng so với KH Lượng (tấn) Trò giá (USD) Lượng (tấn) Trò giá (USD) so với Năm 2005 Xăng 2.630.131 1.337.737.268 2.849.315 1.710.848.980 +8,33 -5,02 Dầu DO 5.891.133 2.714.501.553 5.662.927 3.188.111.251 -3,87 -2,3 Dầu FO 2.199.465 564.100.940 2.013.240 624.280.663 -8,47 25,83 Nhiên liệu bay 424.161 238.679.449 458.145 305.029.281 +8,01 181.07 Dầu hỏa 332.853 169.307.899 229.050 141.250.201 -31,19 -24,65 Tổng 11.477.743 5.024.327.109 11.212.677 5.969.520.376 -2,31 3,22 Ngn : Bé Th−¬ng m¹i L−ỵng x¨ng dÇu nhËp khÈu cđa c¸c doanh nghiƯp kinh doanh x¨ng dÇu miỊn Nam n¨m 2006 lμ 7.569 tÊn , chiÕm 67,5% l−ỵng x¨ng dÇu nhËp khÈu cđa c¶ n−íc , t¨ng 3,06 % so víi n¨m 2005 . Kim ng¹ch nhËp khÈu x¨ng dÇu n¨m 2006 lμ 4.029,9 triƯu ®« la . [...]... ®éc qun 1.2.5 Vèn kinh doanh : Vèn kinh doanh cđa c¸c doanh nghiƯp kinh doanh x¨ng dÇu miỊn Nam thÊp , tỉng vèn kinh doanh kho¶ng 6.000 tû ®ång ; trong ®ã : vèn cđa Petrolimex lμ 2.718 tû, vèn cđa Saigonpetro lμ 928 tû , vèn cđa PDC lμ 380 tû , vèn cđa Petromekong lμ 113 tû, … ( 2 ) Vèn l−u ®éng chiÕm 30% vèn kinh doanh kho¶ng 1.800 tû Nỵ b¸n hμng ph¶i thu b×nh qu©n chiÕm 4-5% doanh thu b¸n ra ,... dÇu b¸n ra t¹i tr¹m b¸n lỴ ,c¸c doanh nghiƯp cã thĨ kiĨm tra b»ng sè lòy kÕ trªn trơ b¬m - 20 - 1.3 §¸nh gi¸ chung vỊ thùc tr¹ng kinh doanh cđa doanh nghiƯp kinh doanh x¨ng dÇu miỊn Nam: C¸c doanh nghiƯp kinh doanh x¨ng dÇu miỊn Nam trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ®· cã nh÷ng ®ãng gãp lín cho sù ph¸t triĨn kinh tÕ toμn miỊn , ®ång thêi cßn nh÷ng h¹n chÕ mμ Nhμ n−íc vμ c¸c doanh nghiƯp cÇn ph¶i nhanh chãng... c¸c doanh nghiƯp x¨ng dÇu miỊn Nam thÊp Toμn miỊn Nam cã h¬n 6.200 cưa hμng b¸n lỴ x¨ng dÇu , trong ®ã : c¸c doanh nghiƯp kinh doanh x¨ng dÇu cã kho¶ng 1.048 cưa hμng , sè cưa hμng cßn l¹i thc së h÷u cđa c¸c ®¹i lý Doanh thu b¸n lỴ trùc tiÕp chØ chiÕm 14 % trªn tỉng doanh thu b¸n ra cđa c¸c doanh nghiƯp kinh doanh x¨ng dÇu , trong ®ã : Petrolimex cã tû träng b¸n lỴ trong hƯ thèng chiÕm 20 -27% doanh. .. L−ỵng x¨ng dÇu b¸n ra ë miỊn Nam lμ 9.470 ngμn mÐt khèi , t¨ng 7% so víi n¨m 2005 ; trong ®ã : b¸n lỴ lμ 1.325 ngμn mÐt khèi, chiÕm 14% tỉng l−ỵng b¸n ra Doanh thu b¸n ra lμ 70.514 tû ®ång Tỉng nép ng©n s¸ch cđa c¸c doanh nghiƯp kinh doanh x¨ng dÇu miỊn Nam h¬n 13 ngμn tû ®ång ; lỵi nhn sau th ®¹t tõ 1,5 – 2% trªn doanh thu b¸n ra KÕt qu¶ kinh doanh cđa c¸c doanh nghiƯp miỊn Nam ®−ỵc minh häa ë b¶ng... , t¹o sù b×nh ®¼ng gi÷a c¸c doanh nghiƯp trong vμ ngoμi n−íc §èi víi lÜnh vùc kinh doanh x¨ng dÇu , n¨m 2007 nhμ n−íc xo¸ bá cÊp bï x¨ng , gi¶m m¹nh bï lç dÇu tõng b−íc níi láng kinh doanh x¨ng dÇu tiÕn tíi n¨m 2009 më cưa hoμn toμn (9) , ®©y lμ mét th¸ch thøc to lín ®èi víi c¸c doanh nghiƯp ViƯt Nam vμ nhÊt lμ c¸c doanh nghiƯp kinh doanh x¨ng dÇu §Ĩ cã thĨ tån t¹i, c¸c doanh nghiƯp cÇn cã nh÷ng chiÕn... cưa thÞ tr−êng x¨ng dÇu ®©y lμ ®iĨm u cđa c¸c doanh nghiƯp ViƯt Nam , vμ lμ lç hỉng thÞ tr−êng ®Ĩ c¸c doanh nghiƯp n−íc ngoμi th©m nhËp 1.4.2.2 §èi thđ c¹nh tranh : §èi thđ c¹nh tranh hiƯn t¹i cđa c¸c doanh nghiƯp kinh doanh x¨ng dÇu lμ c¸c doanh nghiƯp kinh doanh x¨ng dÇu trong n−íc Sù c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiƯp ngμy cμng m¹nh , ®Ỉc biƯt ®èi víi c¸c doanh nghiƯp cã thÞ phÇn thÊp ,hä cè g¾ng më... ngn hμng gi¸ rỴ cho kinh doanh x¨ng dÇu trong t−¬ng lai 1.4.2.4 §èi thđ tiỊm Èn : Kinh doanh x¨ng dÇu lμ lo¹i h×nh kinh doanh chÞu sù qu¶n lý chỈt chÏ cđa Nhμ n−íc , vèn ®Çu t− ban ®Çu rÊt lín , cho nªn h¹n chÕ viƯc th©m nhËp ngμnh cđa c¸c doanh nghiƯp kh¸c , lμ ®iỊu kiƯn thn lỵi cho c¸c doanh nghiƯp kinh doanh x¨ng dÇu Tuy nhiªn, theo cam kÕt cđa lé tr×nh héi nhËp , n¨m 2009 ViƯt Nam sÏ më cưa hoμn... s¶n xt kinh doanh cđa c¸c doanh nghiƯp kinh doanh x¨ng dÇu miỊn Nam , trong thêi gian tíi c¸c doanh nghiƯp cã nhiỊu c¬ héi cã thĨ khai th¸c, ®ã lμ : nhu cÇu tiªu thơ x¨ng dÇu trong miỊn lín vμ ngμy cμng t¨ng , ®éc qun kinh doanh x¨ng dÇu vμ ®−ỵc h−ëng nhiỊu chÝnh s¸ch −u ®·i cđa Nhμ n−íc trong ho¹t ®éng ; ®ång thêi ph¶i ®èi phã víi sù c¹nh tranh cđa c¸c doanh nghiƯp x¨ng dÇu trong n−íc vμ c¸c doanh. .. chun, cưa hμng b¸n lỴ ) phơc vơ cho ho¹t ®éng kinh doanh x¨ng dÇu cđa c¸c doanh nghiƯp kinh doanh x¨ng dÇu miỊn Nam cßn thiÕu , chÊt l−ỵng cđa sè c¬ së vËt chÊt hiƯn cã ®· xng cÊp , cÇn ®−ỵc ®Çu t− ®Ĩ ®¶m b¶o phơc vơ cho nhu cÇu x¨ng dÇu ngμy cμng t¨ng cđa toμn miỊn 1.2.4 Ho¹t ®éng marketing : Ho¹t ®éng marketing cđa c¸c doanh nghiƯp kinh doanh x¨ng dÇu miỊn Nam chđ u lμ chiªu thÞ , phÇn lín lμ ho¹t ®éng... hiƯu cđa c¸c doanh nghiƯp kinh doanh x¨ng dÇu miỊn Nam cßn u , ch−a ®Þnh vÞ trong t©m trÝ kh¸ch hμng 1.3.2.2 VỊ c¬ chÕ qu¶n lý : * VỊ quy chÕ ®¹i lý : Nh÷ng quy ®Þnh vỊ tỉng ®¹i lý cßn nhiỊu bÊt cËp , do ®−ỵc ký kÕt víi nhiỊu doanh nghiƯp , khi hoa hång cđa doanh nghiƯp nμo cao , c¸c tỉng ®¹i lý tËp trung nhËn hμng cđa doanh nghiƯp ®ã , lμm cho sè l−ỵng b¸n ra cđa c¸c doanh nghiƯp kinh doanh x¨ng dÇu . - Một số giải pháp phát triển các doanh nghiệp đối với kinh doanh xăng dầu Miền Nam .. .33 2.3.1 - Giải pháp về vốn .. .33 2.3.2 - Giải. l do kinh doanh xăng dầu l loại hình kinh doanh độc quyền . 1.2.5 Vốn kinh doanh : Vốn kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu miền Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ về một số giải pháp phát triển các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu miền Nam đến năm 2015, Luận văn thạc sĩ về một số giải pháp phát triển các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu miền Nam đến năm 2015, Luận văn thạc sĩ về một số giải pháp phát triển các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu miền Nam đến năm 2015, KÕt qu¶ kinh doanh :, Kho tån tr÷ :, Cầu cảng :, HƯ thèng th«ng tin :, Vèn kinh doanh :, Về cơ chế quản lý :, Các yếu tố xã hội : Các yếu tố chính trị pháp luật :, Các yếu tố tự nhiên : Các yếu tố công nghệ, Dự báo nhu cầu miền Nam :, Giải pháp về vốn :, Chiến lợc phát triển thị trờng : Chiến lợc thâm nhập thị trờng :, ChiÕn l−ỵc kÕt hỵp vỊ phÝa tr−íc : ChiÕn l−ỵc kÕt hỵp vỊ phÝa sau : ChiÕn l−ỵc kÕt hỵp hμng ngang :, S¶n phÈm :, Chiến lợc giá :, Kênh phân phối :, Chiêu thị : Giải pháp về marketing :, Giải pháp về tổ chức bộ máy v nguồn nhân lực :, Petrolimex Các kiến nghị với Nh nớc, . Saigon Petro PDC Các kiến nghị với Nh nớc, Petec Petechim Các kiến nghị với Nh nớc, Đặc điểm kinh doanh xăng dầu : : Cơ cấu thị trờng nhập khẩu xăng dầu năm 2006 Tỷ trọng tính theo lợng 15.22 7.5 Các tổng đại lý

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay