Giáo trình pháp luật trong xây dựng công trình

135 193 1
  • Loading ...
1/135 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2014, 08:33

i Hc Ki ng  B ng. Trang 1 CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH ĐÀO TẠO: XÂY DỰNG; KIẾN TRÚC; KT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH Khoa Xây Dựng CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc i Hc Ki ng  B ng. Trang 2 MỤC LỤC NG QUAN V LUNG 7 I. H thng ng. 7 II. Phng ca lung. 7 1. Phm vi 7 2. ng ca lung 7 III. Nhn ca lung. 7 IV.  c hong v ng. 8 1. Nhnh chung 8 2. Chng ch  10 3. nh v  c hong v ng c  chc c th 14 V. Nh cm trong hong. 27 N LC V NG 29 I. Ni dung quc v ng. 29 II.  quc v ng. 29 III. ng. 29 1. Nhnh chung 29 2. Nhim v, quyn hn cng 32 3. Hong cng 35 4. Quy  chng thanh tra. 37 NG 38 I. nh chung v quy hong 38 1. i vi quy hong 38 2. u kii vi t chct k quy hong 38 II. Quy ho 39 1. Nhim v  39 2. Ni dung quy ho 39 3. Thm quyn lp, tht quy ho 40 4. u chnh quy ho 41 III. Quy ho. 41 1. Nhim v quy ho 41 i Hc Ki ng  B ng. Trang 3 2. Ni dung quy ho. 42 3. Thm quyn lp, tht quy ho. 43 4. u chnh quy ho. 44 IV. Quy ho 45 1. Nhim v quy ho 45 2. Ni dung quy ho 45 3. Thm quyn lp, tht quy ho  . 46 4. u chnh quy ho 46  NG 47 I. i vi d  47 1. m d ng. 47 2. i vi d  48 II. Quy  th trong lp, tht d  50 1. Thnh, quynh d ng. 50 2. u kin t chc lp d  53 3. Quy ca ch c lp d  54 4. Quy cn trong vic lp d  55 5. Quy ci quyc lp d  55 III. Qu ng. 57 1. Ni dung qu  57 2. c quc hin d  60 3. u chnh d ng. 61 T K NG 62 I. Khng. 62 1. u i vng. 62 2. u kii vi t chc hin khng. 62 3. Quy ca ch c khng. 65 4. Quy cu khng. 66 II. Thit k  67 1. i vi thit k ng. 67 2. u kii vi t chc hin thit k ng. 68 3. Quy ca ch c thit k ng. 69 4. Quy cu thit k trong vic thit k ng. 70 i Hc Ki ng  B ng. Trang 4 5.  h t k. 71  THUT CH  73 I. Gi 73 1. Danh mng phi c 73 2. H ng. 74 3. u kin cp gi. 75 4. Thm quyn cp gi dng. 76 5. m cp gi 77 6. Quy ci xin cp gi 78 II.  78 1. u ki khng. 78 2. u ki ng. 79 3. i vng. 81 4. Quy ca ch c  81 5. Quy cu thit k trong vi 82 6. Quyn,  cng trong vi 84 III.  85 1.  cu ca ving. 85 2. Quy ca ch ng. 88 3. Quy cng. 88 IV. S c ng. 89 1.  s hu hoi qun  dy ra s c: 89 2. Ni dung gii quyt s c ng 90 3. H  c ng 91 U THNG 92 I. Nhnh chung v u thu. 92 1. Phu chng ca Luu thu. 92 2. i vu thu trong hong. 93 3. p l cu 93 4. Bm cu thu. 94 5.  cu thu. 96 i Hc Ki ng  B ng. Trang 5 II. Quy u thu. 98 1. m quyn. 98 2. Quy ca ch  98 3. Quy v ci thu. 99 4. Quy ca t u. 100 5. Quy c thu thu. 100 III. Quu thu. 101 1. Ni dung quc v u thu. 101 2. m ca B K ho 101 3. X u thu. 102 4. Gii quyt kin ngh trong u thu. 107 5. X u thu. 109 NG TRONG HONG 116 I. Nhnh chung. 116 1. t hng. 116 2. i hp ng. 117 3. Hiu la hng. 118 II. Ni dung ch yu ca hng. 119 1. n hng. 119 2. ng. 120 3. Mi quan h  phn trong hng. 121 III. ng. 122 1.  ng. 122 2. ng. 122 3. i hng. 122 4. u chng. 124 IV. Tm ng. 126 1. Tm ng hng. 126 2. ng. 127 3. Quyng 128 V. Quc hin hng. 129 1. Qung. 129 2. Quc hin ti hng. 130 3. Quu chng. 131 i Hc Ki ng  B ng. Trang 6 4. Qu . 131 5. Quu chnh hng. 133 i Hc Ki ng  B ng. Trang 7 Chương I: TỔNG QUAN VỀ LUẬT XÂY DỰNG (3 tit) I. Hệ thống pháp luật xây dựng.  H thng bao gm:  Lung  Luu thu  Lung-Lut u thu si  Ngh ng dt   II. Phạm vi và đối tượng áp dụng của luật xây dựng. 1. Phạm vi  Lunh v hong, quy ca t ch ng. 2. Đối tượng áp dụng của luật xây dựng  Lui vi:  T chc  T ch d Vit Nam.  ng hc quc t i ch t Nam t hoc gia nhi Lunh cc quc t  III. Những nguyên tắc cơ bản của luật xây dựng. T chng phn sau   Bquy hoch, thit k.Bm m  o v p vu kin t  i ca tt hn kinh t - i vi qu   quy chung, ting.  Bm chng, ti s, v ng. i Hc Ki ng  B ng. Trang 8  Bng b trong t ng b  tng k thut.  Bm tit kiu qu, ch ng. IV. Năng lực hành nghề và năng lực hoạt động về xây dựng. 1. Những quy định chung  Điều 36 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ban hành ngày 12/02/2009 quy định chung về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng như sau:   chng ph u kin p vi loi d i, cnh ca Ngh   T chc  u kin v c:  Lp d   Qu   Thit k quy hong;  Thit k   Kh      ng;  Kinh chng;  Chng nh u kin bu l chng nhn s p v chng. c c chc, c hong c th hic chng ch  hou kin v p vm nhn.  ng phng, chng ch o p vm nh o hp.  m nhn chc danh ch nhi t k quy hong, thit k  t k; ch nhim kh i Hc Ki ng  B ng. Trang 9  c lp thc hic thit k quy hong, thit k ng phng ch   i ng nhn nghip v v qu    bm ch cht ng ph u kip vi tu hoc loi c c th.  c hong ca t chnh theo cp b s  ng c chc, kinh nghim hot ng, kh t b c qua t chc.  B    p h th        ng c chu hong trong phm vi c c, k c ng ti Vit Nam.    dng vc, vc bo n cc, u lp thit k k thut hoc thit k bn v  i ch i vt k thng v ng thc hin kinh chi v  ng hi quy  Khi la ch thc hic trong hong, ch i c nh v u kic ti Ngh  i cht v nhng thit hi do vic la ch th u kip vc.  Điều 18 Nghị định 112/2009/NĐ-CP ban hành ngày 14/12/2009 quy định chung về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân về quản lý chi phí trong hoạt động xây dựng như sau:  T chc hic qu ph u kinh:  Lp, thm tra tng m  u qu d   nh ch t vnh m ch s ng; i Hc Ki ng  B ng. Trang 10    Lp, thm tra d    thng trong hong;  Ki  Lp h ng;  Lp h   c c chn quc th hin theo 02 h  s ng ch K ng thuc t chc.  c cn quc th hic chng ch K ng.  c c n qu u kinh ca Ngh nh c cp Chng ch K ng; vi n ca c ph nh ct v c.  T chn qunh ti Ngh m t ch vn ch thc hin nhc c th trong qu ch v thc hin nhn qun ng u kinh 2. Chứng chỉ hành nghề  Điều 37 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ban hành ngày 12/02/2009 quy định về chứng chỉ hành nghề của cá nhân trong hoạt động xây dựng như sau:  Chng ch   cp cho k n   m ngh nghip hong trong c thit k quy hong, khng, thit k  ng.  Chng ch  nh theo mu thng nht  trong phm vi c c. Chng ch  phc .  Chng ch  trong hoc S ng cc S ng quyp H c S ng cp chng ch  trong hong theo quy nh. [...]... kế xây dựng, thẩm tra thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng tại Việt Nam phải đủ điều kiện năng lực theo quy định của Nghị định này và hướng dẫn của Bộ Xây dựng V Những hành vi bị cấm trong hoạt động xây dựng Trong hoạt động xây dựng nghiêm cấm các hành vi sau đây:  Xây dựng công trình nằm trong khu vực cấm xây dựng, xây dựng công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình. .. Xây Dựng – Bộ Môn Quản lý xây dựng  Đối với tổ chức thi công xây dựng công trình chưa đủ điều kiện xếp hạng, nếu đã thi công cải tạo 3 công trình thì được thi công xây dựng công trình cấp IV và tiếp sau đó nếu đã thi công xây dựng ít nhất 5 công trình cấp IV thì được thi công xây dựng công trình cấp III cùng loại n Điều kiện của cá nhân hành nghề độc lập thiết kế, khảo sát, giám sát thi công xây dựng. .. khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật; xây dựng công trình ở khu vực có nguy cơ lở đất, lũ quét, trừ những công trình xây dựng để khắc phục những hiện tượng này  Xây dựng công trình sai quy hoạch, vi phạm chỉ giới, cốt xây dựng; không có giấy phép xây dựng đối với công trình theo quy định phải có giấy phép hoặc xây dựng công trình không đúng với giấy phép xây dựng được cấp Trang... thi công xây dựng công trình được phân thành 2 hạng theo loại công trình như sau:  Hạng 1:  Có chỉ huy trưởng hạng 1 của công trình cùng loại;  Có đủ kiến trúc sư, kỹ sư thuộc chuyên ngành phù hợp với loại công trình thi công xây dựng;  Có đủ công nhân kỹ thuật có chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận;  Có thiết bị thi công chủ yếu để thi công xây dựng công trình;  Đã thi công xây dựng. .. thi công xây dựng từ 3 năm trở lên hoặc ít nhất 5 công trình hoặc có kinh nghiệm giám sát thi công xây dựng công trình 3 năm trở lên trước khi Luật Xây dựng có hiệu lực; đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng  Đối với những người có trình độ cao đẳng, trung cấp thuộc chuyên ngành phù hợp, đã trực tiếp tham gia thiết kế hoặc thi công xây dựng hoặc giám sát thi công xây dựng công trình. .. dựng công trình;  Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán, dự toán công trình; công tác khảo sát xây dựng;  Việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng;  Công tác lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;  Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng; nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng; thanh, quyết toán công trình;  Điều kiện, năng lực hoạt động xây dựng. .. trưởng 5 công trình cấp IV thì được làm chỉ huy trưởng công trình cấp III cùng loại Trang 23 Trường Đại Học Kiến Trúc TPHCM – Khoa Xây Dựng – Bộ Môn Quản lý xây dựng m.Điều kiện năng lực của tổ chức thi công xây dựng khi thi công xây dựng công trình  Điều 53 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ban hành ngày 12/02/2009 quy định về điều kiện năng lực của tổ chức thi công xây dựng khi thi công xây dựng công trình như... hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng  Cản trở hoạt động xây dựng đúng pháp luật  Các hành vi khác vi phạm pháp luật về xây dựng Trang 28 Trường Đại Học Kiến Trúc TPHCM – Khoa Xây Dựng – Bộ Môn Quản lý xây dựng Chương II: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG (3 tiết) I Nội dung quản lý nhà nước về xây dựng  Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển các hoạt động xây dựng  Ban hành và... sát thi công xây dựng ít nhất 1 công trình cấp đặc biệt hoặc cấp I, hoặc 2 công trình cấp II cùng loại  Hạng 2:  Có ít nhất 10 người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình thuộc các chuyên ngành phù hợp;  Đã giám sát thi công xây dựng ít nhất 1 công trình cấp II hoặc 2 công trình cấp III cùng loại  Phạm vi hoạt động:  Hạng 1: được giám sát thi công xây dựng công trình cấp... Khoa Xây Dựng – Bộ Môn Quản lý xây dựng  Hạng 2: được giám sát thi công xây dựng công trình cấp II, III và IV cùng loại;  Đối với tổ chức chưa đủ điều kiện để xếp hạng thì được giám sát thi công xây dựng công trình cấp IV cùng loại  Đối với tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình chưa đủ điều kiện để xếp hạng, nếu đã giám sát thi công ít nhất 5 công trình cấp IV thì được giám sát thi công . giám sát thi công xây dựng công trình  Điều 40 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ban hành ngày 12/02/2009 quy định về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình như sau:. lực của chủ trì thiết kế xây dựng công trình  Điều 48 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ban hành ngày 12/02/2009 quy định về điều kiện năng lực của chủ trì thiết kế xây dựng công trình như sau:  Ch. ng  B ng. Trang 7 Chương I: TỔNG QUAN VỀ LUẬT XÂY DỰNG (3 tit) I. Hệ thống pháp luật xây dựng.  H thng bao gm:  Lung  Luu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình pháp luật trong xây dựng công trình, Giáo trình pháp luật trong xây dựng công trình, Giáo trình pháp luật trong xây dựng công trình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay