Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác than của xí nghiệp than na dương tới môi trường nước sinh hoạt trên địa bàn thị trấn na dương, huyện lộc bình, tỉnh lạng sơn

69 420 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2014, 23:39

. ảnh hưởng hoạt động khai thác than của Xí nghiệp Than Na Dương tới môi trường nước sinh hoạt trên địa bàn Thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn . 1.2. Mục tiêu Đánh giá được ảnh hưởng. trường nước sinh hoạt tại thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 3.1.2. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi: Khu vực mỏ than Na Dương, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 3.1.3 hội của Thị trấn Na Dương 3.2.2. Vài nét chung về Công ty TNHH một thành viên than Na Dương - V.V.M.I 3.2.3. Đánh giá chất lượng nước thải của hoạt động khai thác than 3.2.4. Đánh giá về ảnh hưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác than của xí nghiệp than na dương tới môi trường nước sinh hoạt trên địa bàn thị trấn na dương, huyện lộc bình, tỉnh lạng sơn, Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác than của xí nghiệp than na dương tới môi trường nước sinh hoạt trên địa bàn thị trấn na dương, huyện lộc bình, tỉnh lạng sơn, Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác than của xí nghiệp than na dương tới môi trường nước sinh hoạt trên địa bàn thị trấn na dương, huyện lộc bình, tỉnh lạng sơn, Bảng 2.1 Sản xuất than theo quốc gia (triệu tấn), Bảng 2.2 Tình hình khai thác than giai đoạn 2006 - 2010

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn