Báo cáo thực tập tổng hợp Tiền lương lại công ty cấp thoát nước bđ

69 261 2
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2014, 18:39

1 LỜI MỞ ĐẦU  Trong mọi chế độ xã hội, việc sáng tạo ra của cải vật chất không tách rời lao động. Lao động là một trong những yếu tố cơ bản có tính chất quyết định quá trình sản xuất, lao động là nguồn tạo ra của cải vật chất. Tiền lương là phạm trù kinh tế gắn liền với lao động và sản xuất hàng hóa. Trong nền kinh tế hàng hóa, tiền lương là một bộ phận của chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tiền lương là đòn bẩy kinh tế kích thích động viên người lao động hăng hái sản xuất tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội cũng như tăng doanh lợi cho doanh nghiệp. Tiền lương và các khoản trích theo lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động, đồng thời cũng là yếu tố chi phí sản xuất quan trọng cấu thành giá trị sản phẩm của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cùng bình đẳng trong hoạt động kinh doanh trên thị trường thì cạnh tranh ngày càng quyết liệt, đó cũng là yếu tố và phù hợp với quy luật phát triển của xã hội. Cho nên công tác hạch toán lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty có vai trò vị trí quan trọng. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tiền lương, nên qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định em đã chọn đề tài “ Tiền Lương” Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của báo cáo thực tập tổng hợp gồm 3 phần: Phần 1: Giới thiệu khái quát về công ty Phần 2 : Thực hành ghi sổ kế toán Phần 3: Một số nhận xét về hình thức kế toán áp dụng tại công ty và các hình thức kế toán còn lại. Để hoàn thành tốt báo cáo thực tập này được sự giúp đỡ, hướng dẫn nhiệt tình của cán bộ trong phòng kế toán-thống kê của công ty và đặc biệt là giáo viên hướng dẫn Lê vũ Tường Vy ở khoa Kinh tế & Kế toán trường Đại Học Quy Nhơn. Trong quá trình thực tập tại công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình 2 Định, mặc dù đã cố gắng trong việc sưu tập và tham khảo tài liệu tìm hiểu thực tế của công ty nhưng còn hạn hẹp về kiến thức bản thân, báo cáo này không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy em mong sự đánh giá, đóng góp ý kiến chân thành của thầy cô trong khoa và cán bộ công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định để bài báo cáo của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! 3 PHẦN 1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 1.1.1.Tên, địa chỉ công ty • Tên giao dịch: Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định • Địa chỉ trụ sở chính: 146 Lý Thái Tổ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bỉnh Định • Điện thoại: (056)3647946 • Fax: (056)3847843 1.1.2.Thời điểm thành lập, các mốc quan trọng Hệ thống cấp thoát nước TP Quy Nhơn được hình thành từ thời Mỹ Thiệu với quy mô nhỏ, sản xuất nước với công nghệ lạc hậu, hệ thống ống thải có công suất khoảng 2000m 3 / ngày đêm. Khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, năm 1976 UBND tỉnh Nghĩa Bình (cũ) nay là tỉnh Bình Định đã kí quyết định thành lập nhà máy nước Quy Nhơn. Nhà máy nước Quy Nhơn là đơn vị hạch toán độc lập trực thuộc Sở xây dựng Nghĩa Bình (cũ) nay là Sở xây dựng Bình Định. Nhà máy nước Quy Nhơn đã tiến hành cải tạo lại 3 giếng nước tại công ty Thủy Lợi, giếng bơm Bàu Sen và giếng bơm Cây Thị , công suất nước sau khi cải tạo nâng cấp đạt khoảng 5000m 3 / ngày đêm. Tháng 9 năm 1996 Công ty Cấp thoát nước Bình Định được UBND tỉnh quyết định thành lập theo quyết định số 2312/QĐ-UB, ngày 23/09/1996 đổi tên là Công ty Cấp thoát nước Bình Định. Từ năm 1996 đến năm 2005 Công ty Cấp thoát nước Bình Định đã phát triển và lớn mạnh không ngừng là nhờ thực hiện dự án nâng công suất cấp thoát nước TP Quy Nhơn từ nguồn vốn vay của ADB. Hiện nay, công suất cấp thoát nước của công ty đã đạt 45.000m 3 / ngày đêm, đáp ứng được phần nào nhu cầu dùng nước của nhân dân trong tỉnh. 1.1.3.Quy mô hiện tại của công ty Tính tới thời điểm ngày 31/12/2013, nguồn vốn kinh doanh của công ty là: 439.489.339.979 đồng, Trong đó: 4 - Nợ phải trả 307.374.551.431 đồng. - Vốn chủ sở hữu 132.114.788.548 đồng. + Vốn đầu tư của chủ sở hữu:105.424.054.109 đồng. Tổng số lao động tính đến ngày 31/12/2013 là: 354 người. Với những số liệu vừa nêu trên thì Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định được coi là một doanh nghiệp lớn. 1.1.4.Kết quả kinh doanh của công ty, tình hình đóng góp vào ngân sách của công ty qua các năm Bảng 1.1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Đvt :đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 1.DT bán hàng và cc dv 77.931.721.211 91.748.929.076 103.155.217.673 2.Các khoản giảm trừ DT 44.879.595 36.798.255 174.694.695 3.DT thuần bán hàng& cc dv 77.886.841.616 91.712.131.451 102.980.522.978 4.Giá vốn hàng bán 61.321.094.759 75.076.870.281 75.175.786.708 5.LN gộp bán hàng & cc dv 16.565.746.857 16.635.261.170 27.804.736.270 6.DT hoạt động tài chính 4.409.787.567 1.946.093.590 397.436.946 7.Chi phí tài chính 7.634.494.052 7.366.766.365 7.299.335.497 -Trong đó :lãi vay phải trả 7.634.494.052 7.366.766.365 7.299.335.497 8.Chi phí bán hàng 4.771.713.331 9. Chi phí QLDN 7.201.702.401 7.717.989.341 11.184.391.676 10.LN thuần từ HĐKD 6.139.337.971 3.496.589.054 4.946.732.712 11.Thu nhập khác 722.737.572 888.268.046 237.075.905 12.Chi phí khác 140.492.071 48.844.895 98.522.724 13.Lợi nhuận khác 582.245.501 839.423.151 138.553.181 14.Tổng LNKT trước thuế 6.721.583.472 4.336.012.205 5.085.285.893 15.CP thuế TNDN hiện hành 1.680.395.868 1.084.003.053 1.271.321.474 16.CP thuế TNDN hoãn lại 17.LN sau thuế TNDN 5.041.187.604 3.252.009.152 3.813.964.419 5 Bảng1.2 Tình hình đóng góp vào ngân sách của công ty Đvt :đồng Chỉ tiêu Số còn phải nộp đầu năm Số còn phải nộp đầu kỳ Số phát sinh trong kỳ Luỹ kế từ đầu năm Số còn phảo nộp đến cuối kỳ này Số phải nộp Số đã nộp Số phải nộp Số đã nộp I.Thuế 1.305.988.359 1.066.932.206 1.648.192.125 1.684.825.482 4.915.365.894 5.191.055.404 1.030.298.849 Thuế GTGT hàng bán nội địa 412.832.809 508.284.613 819.463.672 880.057.139 1.961.072.443 1.926.214.106 447.691.146 Thuế GTGT hàng nhập khẩu Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế xuất nhập khẩu Thuế thu nhập doanh nghiệp 375.091.666 413.082.613 392.767.114 413.082.613 1.271.321.474 1.253.646.026 392.767.114 Thuế trên vốn Thuế tài nguyên 120.070.260 133.219.980 366.383.610 379.340.730 1.545.176.340 1.544.983.740 120.262.860 Thuế nhà đất 2.924.032 9.795.908 12.719.940 Thuế môn bài 6.000.000 6.000.000 Các loại thuế khác 395.069.592 12.345.000 69.577.729 12.345.000 121.999.729 447.491.592 69.577.729 II.Các khoản phải nộp khác Tổng cộng 1.305.988.359 1.066.932.206 1.648.192.125 1.684.825.482 4.915.365.894 5.191.055.404 1.030.298.849 6 1.1.5.Tình hình kinh doanh của doanh nghiệp trong những năm gần đây. Nhờ có đội ngũ công nhân hơn 260 người đã qua đào tạo lành nghề, bên cạnh đó còn đầu tư dây chuyền sản xuất công nghệ hiện đại, nên hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty những năm qua phát triển không ngừng và từng bước nâng cao sản lượng. Từ đó, công ty không những cải thiện được đời sống của cán bộ công nhân viên mà còn góp phần tăng ngân sách tỉnh nhà. Công ty đã trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh và đóng một vai trò quan trọng. Nhìn vào bảng kết quả hoạt động kinh doanh của công ty ba năm 2011-2013 ta thấy được : Tình hình kinh doanh của công ty phát triển theo chiều hướng tốt qua các năm . Tổng doanh thu và doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng khá nhanh.Doanh thu bán hàng tăng là kết quả tốt , chứng tỏ hoạt động sản xuất và tiêu thụ của công ty tiến triển thuận lợi. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh tăng do giá vốn hàng bán tăng nhanh vượt quá tốc độ tăng của doanh thu thuần, nhưng tốc độ tăng có xu hướng chậm lại Bên cạnh đó chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhanh từ năm 2011 đến 2012, từ năm 2012 đến 2013 cũng tăng lên rất nhanh . Lợi nhuận thuần từ HĐKD tăng nhanh ở năm 2011 nhưng năm 2012 lại giảm một cách đáng kể do chi phí tăng nhanh, nhưng tới 2013 lại tăng lên. Lợi nhuận khác có xu hướng tăng khá cao trong năm 2012 do công ty đầu tư mở rộng hình thức kinh doanh, nhưng tới 2013 lại giảm mạnh. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế qua các năm chênh lệch nhau so với năm 2011 thì LNKT trước thuế năm 2012 giảm, năm 2012 giảm do nhiều yếu tố tác động khách quan và chủ quan, năm 2013 lại tăng lên có thể là do nhiều yếu tố tác động. 1.2.Chức năng và nhiệm vụ của công ty 1.2.1.Chức năng của công ty Quản lý sản xuất và kinh doanh nước sạch, quản lý, duy tu, nạo vét và xử lý chất thải hệ thống thoát nước. Hút và xử lý chất thải bể phốt hầm cầu; tư vấn lập dự 7 án và thiết kế công trình cấp thoát nước, kinh doanh vật tư, thiết bị chuyên ngành cấp thoát nước; kiểm định đồng hồ đo nước lạnh. 1.2.2. Nhiệm vụ của công ty - Sản xuất và kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký. - Nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng của thị trường trong tỉnh, khả năng sản xuất và cung cấp dịch vụ, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. - Quản lý và sử dụng nguồn vốn, tài sản được giao một cách có hiệu quả. - Thực hiện tất cả các cam kết hợp đồng mua bán, hợp tác đầu tư với tất cả các tổ chức kinh tế quốc doanh, các thành phần kinh tế khác và Nhà nước. - Quản lý tốt cán bộ nhân viên của công ty theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước. Không ngừng cải thiện điều kiện lao động, sinh hoạt của cán bộ công nhân viên nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả trong quản lý. 1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 1.3.1. Loại hình kinh doanh và các loại hàng hóa, dịch vụ chủ yếu mà công ty đang kinh doanh • Sản xuất và phân phối nước, thi công xây lắp đường ống • Thiết kế, thi công, sửa chữa một số trạm cấp nước nhỏ trong tỉnh và thiết kế thi công đường ống nhánh cấp nước vào hộ gia đình. • Xây dựng lắp đặt các công trình cấp nước. • Tư vấn lập dự án các công trình cấp nước. • Kinh doanh vật tư, thiết kế chuyên ngành cấp thoát nước. 1.3.2. Thị trường đầu vào và đầu ra của công ty • Thị trường đầu vào Công ty tiến hành khai thác nước ngầm dọc ven bờ sông Hà Thanh, gồm 14 giếng trong đó có 11 giếng bờ phía Bắc và 3 giếng bờ phía Nam rải dọc trên các xã Phước Thành, Phước An, thị trấn Diêu Trì và phường Trần Quang Diệu – TP Quy Nhơn. Bên cạnh đó dự án ADB dã đưa vào sử dụng năm 2005, 09 giếng Tân An – An Nhơn – Bình Định cũng đã đi vào hoạt động, nhờ vậy đạt công suất 45.000m 3 /ngày đêm. 8 • Thị trường đầu ra Công ty sản xuất nước không những phục vụ cho nhân dân mà còn cho các cơ quan, xí nghiệp dùng trong sản xuất, thời gian hoạt động liên tục trong năm. 1.3.3.Vốn kinh doanh của công ty Tính đến cuối năm 2013 tổng nguồn vốn sản xuất kinh doanh của công ty là 439.489.339.979 đồng, trong đó vốn chủ sở hữu 105.424.054.109 đồng (chiếm 30,1%). Nợ phải trả là 307.374.551.431 đồng tương ứng 69,9%. Qua đó có thể thấy tỷ trọng nợ phải trả cao so với vốn chủ sở hữu, vì công ty vay vốn ADB đầu tư cho dự án cấp thoát nước và vệ sinh TP Quy Nhơn để mở rộng sản xuất kinh doanh, cũng như phục vụ người dân ngày một tốt hơn. 1.3.4. Đặc điểm của các nguồn lực chủ yếu của công ty. Tình hình sử dụng lao động của công ty tính tới ngày 31/12/2013 được thể hiện qua các bảng cơ cấu sau: Bảng 1.3: Cơ cấu lao động theo chức năng. STT Chỉ tiêu Số lượng(người) Tỷ lệ(%) 1 Bộ phận lao động trực tiếp SX 262 74,3 2 Bộ phận quản lý 92 25,7 Tổng cộng 354 100 (Nguồn: Phòng tổ chức hành chính – lao động tiền lương) Bảng 1.4: Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn. STT Loai lao động Số lượng(người) Tỷ lệ(%) 1 Đại học 85 24,01 2 Cao đẳng 9 2,54 3 Trung cấp 131 37 4 Công nhân 129 36,46 Tổng cộng 354 100 (Nguồn: Phòng tổ chức hành chính – lao động tiền lương) Bảng 1.5: Cơ cấu lao động theo giới tính. 9 STT Chỉ tiêu Số lượng(người) Tỷ lệ(%) 1 Nam 266 75,14 2 Nữ 88 24,86 Tổng cộng 354 100 (Nguồn: Phòng tổ chức hành chính – lao động tiền lương) Qua các số liệu vừa nêu trên ta thấy: tình hình lao động của công ty khá đa dạng: tỷ trọng lao động trực tiếp (chiếm 74,3%) cao hơn lao động gián tiếp (chiếm 25,7%); Số lượng lao động nam chiếm tỷ trọng cao hơn so với lao động nữ; Số lượng người có trình độ cũng chiếm một tỷ trọng khá lớn trong công ty. Vì địa bàn hoạt động của công ty khá rộng nên cơ cấu nhân sự như trên là hợp lý. Bảng 1.6. Tình hình TSCĐ của Công ty tính đến năm 2013 ĐVT: Đồng Nhóm tài sản Nguyên giá Đã khấu hao Giá trị còn lại Nhà cửa, vật kiến trúc 41.975.329.945 15.475.350.800 26.499.979.145 Máy móc, thiết bị 25.693.181.820 11.186.151.189 14.507.030.631 Phương tiện vận tải 428.944.655.200 119.618.322.400 309.326.332.800 Thiết bị dụng cụ quản lý 4.713.766.475 1.055.411.206 3.658.355.269 Tài sản cố định khác 21.429.219.540 7.827.667 21.421.391.873 Tổng 522.756.152.983 147.343.063.262 375.413.089.721 (Nguồn: phòng kế toán) 1.4.Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý tại công ty 1.4.1.Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại công ty • Quy trình công nghệ Trong quá trình sản xuất nước, nước được bơm từ các trạm giếng bơm về các bể chứa và qua quá trình công nghệ xử lý nước, các trạm bơm tăng áp sẽ đưa nước từ các bể chứa đến các hộ tiêu dùng: Nhà máy xử lý Trạm bơm giếng nước thô Bể chứa Trạm bơm tăng áp Tiêu thụ 10 Sơ đồ 1.1: Quy trình công nghệ Sơ đồ đã khái quát được quy trình thực hiện công việc sản xuất của công ty. Giai đoạn đầu công ty sử dụng nước thô sau khi được khai thác lên từ các giếng, mạch nước ngầm được dẫn về nhà máy xử lý. Tại đây,giai đoạn 2 được thực hiện. Nước được trộn với hóa chất, sau đó sử dụng khuấy thủy lực bằng các vách ngăn để tạo sự va chạm và dính kết giữa các hạt cặn với chất keo. Các cặn được lắn xuống nhờ trọng lực. Tiếp theo nhà máy sử dụng bể lọc nhanh bằng cát thạch anh, chiều dày lớp cát từ 0,9 đến 1,2m, đường kính hạt cát từ 0,9 đến 1,6 mm. Cuối cùng nước được khử khuẩn bằng clo. Thực hiện xong 2 giai đoạn cơ bản trên lượng nước sạch sau khi được xử lý, nước được chứa tại bể chứa sạch của nhà máy. Các bể chứa này đều là bể kín được xây dựng bê tông, cốt thép kiên cố. Nước từ bể chứa được bơm trược tiếp vào mạng nhờ trạm bơm tăng áp và đến với người sử dụng. Quy trình công nghệ sản xuất công ty được thưc hiện một cách ổn định. • Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh Với chu kỳ khép kín liên tục từ khâu nguyên liệu đưa vào sản xuất tạo ra sản phẩm, do đặc tính nguyên liệu nước là không lưu kho. Do đó Công ty Cấp thoát nước Bình Định tổ chức sản xuất 3 ca liên tục trong thời gian hợp đồng sản xuất (24/24) nhằm tận dụng thời gian chạy máy và phát huy hết công suất của máy để đảm bảo phân phối nước máy kịp thời. Ngoài ra còn đáp ứng nhu cầu về lắp đặt và sửa chữa đường ống nước. [...]... Tiền lương tháng: tiền lương tháng là tiền lương trả cố định hàng tháng trên cơ sở hợp đồng LĐ Mức lương tháng - x Mức lương tháng x 12 = tuần 52 Tiền lương ngày: là tiền lương trả cho một ngày làm việc Mức lương = ngày - Mức lương cơ bản (tối thiểu) (Hệ số lương + Tổng hệ số các khoản phụ cấp) Tiền lương tuần:là tiền lương trả cho một tuần làm việc Mức lương - = Mức lương tháng 22 (hoặc 26) Tiền lương. .. loại: tiền lương chính và tiền lương phụ + Tiền lương chính: là tiền lương trả cho công nhân viên trong thời gian công nhân viên thực hiện nhiệm vụ chính của họ bao gồm: tiền lương trả theo cấp bậc và các khoản phụ cấp kèm theo lương (như phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp khu vực, phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ, phụ cấp thâm niên…) + Tiền lương phụ: là tiền lương trả cho công nhân viên trong thời gian công nhân... cho công nhân sản xuất nhưng không mang lại kết quả cũng được xếp vào lương phụ Việc phân chia tiền lương chính, tiền lương phụ có ý nghĩa quan trọng trong công tác kế toán tiền lương và phân tích khoản mục chi phí tiền lương trong giá thành sản phẩm Trong công tác kế toán, tiền lương chính của công nhân sản xuất thường được hạch toán trực tiếp vào chi phí sản xuất cho từng loại sản phẩm vì tiền lương. .. tính tiền lương phải trả cho công nhân viên 22 * Đối với hình thức tính lương theo thời gian, kế toán xác định được tiền lương phải trả cho từng người LĐ tại DN theo công thức tính lương theo thời gian ở trên * Đối với hình thức tính lương theo sản phẩm, việc tính lương có thể tính trực tiếp ngay cho từng người LĐ hoặc có thể tính lương cho nhóm người LĐ (tổ, đội…) Sau đó mới tiến hành tính lương cho... người LĐ Mức lương tháng làm căn cứ đóng BHXH (LCB) Số giờ làm việc trong ngày x Số ngày nghỉ được hưởng trợ cấp BHXH 23 Quỹ tiền lương của doanh nghiệp là toàn bộ số tiền lương tính theo số công nhân viên của doanh nghiệp, do doanh nghiệp trực tiếp quản lý và chi trả lương bao gồm các khoản: + Tiền lương tính theo thời gian, tiền lương tính theo sản phẩm và tiền lương khoán, công nhật + Tiền lương trả... mức tăng tiền lương bình quân góp phần hạ thấp chi phí trong sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng tích lũy xã hội Trong kế toán và phân tích kinh tế, tiền lương của công nhân viên trong doanh nghiệp được chia làm 2 loại: tiền lương chính và tiền lương phụ + Tiền lương chính: là tiền lương trả cho công nhân viên trong thời gian công nhân viên thực hiện nhiệm vụ chính của họ bao gồm: tiền lương trả theo... kiểm định và bảo dưỡng các máy móc thiết bị tại công ty - Phòng kỹ thuật: lập dự toán các công trình bắt nước sinh hoạt, các công trình cấp thoát nước do công ty ký hợp đồng Kiểm tra giám sát thi công xây lắp đường ống cấp thoát nước Nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành - Đội QLSC – DTXL hệ thống cấp thoát nước I, II: Thi công xây lắp tất cả các công trình hệ thống đường ống cấp nước được giao... dự án do công ty làm chủ đầu tư - Phòng tổ chức hành chính: quản lý hồ sơ cán bộ trong toàn công ty Tổ chức thi bậc thợ nâng bậc lương, đào tạo ngành nghề cho nhân viên Xây dựng định mức lao động và đơn giá tiền lương 12 - Phòng quản lý dự án: quản lý các dự án do công ty làm chủ đầu tư Tổ chức đấu thầu, giao thầu, ký hợp đồng các công trình theo quy định của Nhà nước Nghiệm thu khối lượng công việc... được hưởng lương (như nghỉ phép, nghỉ lễ, đi học, nghỉ vì ngừng sản xuất do nguyên nhân khách quan, đi họp…) Ngoài ra tiền lương trả cho công nhân sản xuất nhưng không mang lại kết quả cũng được xếp vào lương phụ Việc phân chia tiền lương chính, tiền lương phụ có ý nghĩa quan trọng trong công tác kế toán tiền lương và phân tích khoản mục chi phí tiền lương trong giá thành sản phẩm Trong công tác kế... thiết kế dự toán được duyệt 13 1.5.Đặc điểm tổ chức kế toán của công ty 1.5.1.Mô hình tổ chức kế toán của công ty Công ty Cấp thoát nước Bình Định tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức tập trung Toàn bộ chứng từ được xử lý ở phòng kế toán 1.5.2 Bộ máy kế toán của công ty Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán thanh toán tiền mặt Kế toán công nợ Kế toán XD CB Kế toán vật tư Kế toán ngân hàng Thủ quỹ . xã hội. Cho nên công tác hạch toán lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty có vai trò vị trí quan trọng. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tiền lương, nên qua. máy móc thiết bị tại công ty. - Phòng kỹ thuật: lập dự toán các công trình bắt nước sinh hoạt, các công trình cấp thoát nước do công ty ký hợp đồng. Kiểm tra giám sát thi công xây lắp đường. của công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định 2.1.1. Trình bày thực trạng về hình thức lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty 17 2.1.1.1. Khái niệm, ý nghĩa tiền lương
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tổng hợp Tiền lương lại công ty cấp thoát nước bđ, Báo cáo thực tập tổng hợp Tiền lương lại công ty cấp thoát nước bđ, Báo cáo thực tập tổng hợp Tiền lương lại công ty cấp thoát nước bđ, Ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay