nhu cầu học tập các môn chuyên ngành của sinh viên ngành quản lý kinh tế tại học viện báo chí và tuyên truyền

34 487 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2014, 01:02

Đề tài: Nhu cầu học tập các môn chuyên ngành của sinh viên ngành quản lý kinh tế tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền Phần I: Đề cương nghiên cứu 1. Lý do lựa chọn đề tài Học viện Báo chí Tuyên truyền, được thành lập ngày 16/01/1962 theo Nghị quyết số 36/NQ-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 3 trường: Trường Tuyên huấn TW, trường Đại học Nhân dân và trường Nguyễn Ái Quốc phân hiệu II. Suốt 50 năm tồn tại và phát triển, nhiệm vụ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền là đào tạo cán bộ lý luận chính trị và cán bộ báo chí truyền thông. Trong đó lĩnh vực đào tạo cán bộ, giảng viên lý luận chính trị là nhiệm vụ vô cùng quan trọng trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Nhận thức được vai trò của mình Học viện Báo chí và tuyên truyền hiện nay đã có tới 11 ngành đào tạo lý luận chính trị. Trong đó, ngành Quản lý kinh tế (thuộc khoa Kinh tế) cũng trở thành một trong những ngành đào tạo lý luận quan trọng của Học viện. Mục tiêu đào tạo của ngành Quản lý kinh tế được chia ra thành 2 mục tiêu sau: mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể: - Mục tiêu tổng quát Đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ đại học để giảng dạy và nghiên cứu Quản lý kinh tế ở các trường chính trị tỉnh, thành phố, trung tâm giáo dục lý luận chính trị các quận, huyện, thị xã và các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, ngoài ra còn có khả năng làm việc trong các cơ quan, ban, ngành của Đảng và Nhà nước ở trung ương và địa phương đối với chuyên ngành được đào tạo; đồng thời có thể tự học để nâng cao trình độ hoặc tiếp tục được đào tạo ở trình độ sau đại học. - Mục tiêu cụ thể: + Về phẩm chất chính trị, đạo đức: Có bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tích cực tham gia xây dựng và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có dũng khí đấu tranh chống các biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa xét lại và chủ nghĩa giáo điều; chống các quan điểm sai lầm, phản động và các tệ nạn xã hội. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Trung thực và thẳng thắn, khiêm tốn, giản dị, lời nói đi đôi với việc làm. Có quan điểm quần chúng đúng đắn. Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công tác, có tình yêu nghề nghiệp. + Về trình độ lý luận chính trị và tri thức khoa học: Được đào tạo cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có sự hiểu biết nhất định về những quan điểm, tư tưởng khác nhau và cách thức, phương pháp đấu tranh với quan điểm tư tưởng sai trái, thù địch, đi ngược lợi ích dân tộc và đối lập với hệ tư tưởng Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có kiến thức văn hoá tổng hợp, nhất là kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn, về thế giới hiện đại, về đất nước và con người Việt Nam trên các phương diện: lịch sử, truyền thống, tâm lý, văn hoá… Có trình độ ngoại ngữ và tin học theo yêu cầu đào tạo. + Về năng lực: Có tri thức khoa học, đặc biệt là tri thức chuyên sâu về quản lý kinh tế, đồng thời am hiểu rộng các khoa học có liên quan, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy lý luận chính trị theo mục tiêu tổng quát đã nêu. Có trình độ nghiệp vụ sư phạm cơ bản, vững chắc để giảng dạy quản lý kinh tế đáp ứng yêu cầu cụ thể. Có năng lực nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy và hoạt động thực tiễn. Có khả năng tham gia vào hoạt động tư tưởng của Đảng và các nhiệm vụ chính trị xã hội của Đảng và Nhà nước. + Có đủ sức khoẻ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Thời gian đào tạo của ngành Quản lý kinh tế (thuộc khoa kinh tế) là 4 năm với khối lượng kiến thức toàn khóa là 195 đơn vị học trình, chưa kể phần nội dung về Giáo dục Quốc phòng (165 tiết). Tuy nhiên, trên thực tế, khối lượng các kiến thức và hình thức giảng dạy của khoa chính trị học được sinh viên tiếp thu và đánh giá ra sao vẫn là một ẩn số. . Khi mà tư duy và quản điểm học tập của các thế hệ sinh viên ngày một thay đổi theo thời gian còn hình thức và tổ chức đào tạo vẫn được giữ nguyên thì liệu có còn phù hợp và hiệu quả đối với việc học tập của sinh viên nữa hay không ? Với mục đích nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ngành Quản lý kinh tế cần có những đánh giá chính xác, cụ thể, chi tiết từng môn học của ngành học này, mới có thể đưa ra được những phương pháp đào tạo phù hợp. Và muốn phù hợp với nhu cầu học tập của sinh viên thì cần thiết phải có đánh giá của sinh viên về các môn học được đào tạo trong khoa. Ngoài ra qua quá trình học tập có lẽ chỉ có sinh viên mới hiểu học mong muốn một môi trường học tập và phương pháp giảng dạy như thế nào mới đạt được hiệu quả học tập tốt nhất. Đó là lý do tại sao cần có một đề tài nghiên cứu Nhu cầu học tập các môn chuyên ngành của sinh viên ngành quản lý kinh tế tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền để có thể có được cái nhìn chính xác nhất về quan điểm và mong muốn của sinh viên đối với ngành học . Trên cơ sở đó phân tích này đề xuất một số khuyến nghị cho nhà trường thay đổi xây dựng chương trình đào tạo phù hợp cho sinh viên ngành Quản lý kinh tế. 2. Mục đích nghiên cứu • Đánh giá về thực trạng đào tạo của sinh viên ngành Quản Lý Kinh tế về chương trình đào tạo cử nhân tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền • Tìm hiểu nhu cầu đào tạo của sinh viên ngành Quản Lý Kinh Tế về chương trình đào tạo cử nhân tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền • Trên cơ sở phân tích này đề xuất một số khuyến nghị cho nhà trường thay đổi/ xây dựng chương trình đào tạo phù hợp cho đào tạo cử nhân của ngành Quản Lý Kinh Tế. 2. Nhiệm vụ nghiên cứu - Đánh giá về tổng thể chương trình học của ngành Quản Lý Kinh Tế, cấu trúc sắp xếp/ trật tự các môn học theo lộ trình đào tạo 4 năm. Số lượng môn học cần thiết/ không cần thiết. Đặc biệt đánh giá các môn học phục vụ cho giảng dạy lí luận chính trị (lí thuyết và thực tập giảng dạy) - Đánh giá về các môn cụ thể được giảng dạy: nội dung, thời lượng, thời gian, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá sinh viên - Nhu cầu về tổng thể chương trình học của ngành quản lý kinh tế, cấu trúc sắp xếp/ trật tự các môn học theo lộ trình 4 năm. Số lượng môn học cần thiết/ không cần thiết. Đặc biệt tìm hiểu nhu cầu cuả sinh viên về các môn học phục vụ cho giảng dạy lí luận chính trị (lí thuyết và thực tập giảng dạy: thực tập trên lớp và thực tập tại địa phương, đánh giá của nơi đi thực tập) - Nhu cầu về các môn cụ thể được giảng dạy: nội dung, thời lượng, thời gian, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá sinh viên về các môn của ngành Quản lý kinh tế 3. Đối tượng nghiên cứu Nhu cầu học tập các môn chuyên ngành của sinh viên ngành quản lý kinh tế tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền 4. Khách thể nghiên cứu Các sinh viên khoa kinh tế năm thứ 4 và năm thứ 3, ưu tiên sinh viên năm thứ 4. 5. Phạm vi, thời gian nghiên cứu • Phạm vi về nội dung: Nội dung nghiên cứu chủ yếu tập trung vào những điểm sau: Đánh giá chung về nhu cầu học tập của sinh viên đối với các môn chuyên ngành được đào tạo cho khối cử nhân ngành quản lý kinh tế tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền: - Nhu cầu đối với nội dung các môn học (nhu cầu với tỷ lệ lý thuyết/ thực hành, nội dung các môn học). - Nhu cầu đối với hình thức học các môn học (nhu cầu đối với cấu trúc sắp xếp, thời lượng các môn, phương pháp giảng dạy, tỷ lệ các phương pháp, hinh thức đi thực tế năm 3&4) - Nhu cầu đối với mức độ tiếp thu (tăng/giảm tốc độ giảng dạy, khối lượng kiến thức so với khả năng tiếp thu của sinh viên). - Nhu cầu đối với hình thức đánh giá sinh viên (giữ nguyên/ thay đổi các hình thức kiểm tra học trình, hình thức kiểm tra điều kiện, hình thức thi học phần, nội dung thi tốt nghiệp…) • Phạm vi về thời gian khảo sát: - Bảng hỏi Anket: Trong vòng 1 tuần từ 28/3/2012 – 05/4/2012 - Nhập dữ liệu: Trong vòng 4 ngày từ 6/4/2012 -9/4/2012 - Làm sạch CSDL: trong vòng 2 ngày 10/4/2012-11/4/2012 - Viết báo cáo: từ 12/4/2012-27/4/2012 • Phạm vi không gian :khoa kinh tế học viện báo chí tuyên truyền. 6. Phương pháp nghiên cứu 6.1. Phương pháp luận - Phương pháp luận chung : Đề tài thực hiên trên cơ sở phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác –Lênin là Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử. - Phương pháp luận chuyên biệt: Đề tài vận dụng lý thuyết xã hội học. 6.2. Phương pháp thu thập và sử lý số liệu - Phương pháp nghiên cứu định lượng: Phỏng vấn bảng hỏi Ankét - Kỹ thuật xử lý và phân tích dữ liệu: Xử lý số liệu định lượng (bảng mã định lượng phân tích nội dung) bằng phần mềm xử lý số liệu định lượng SPSS - Dung lượng mẫu nghiên cứu: 60 sinh viên, được tiến hành với ngành đào tạo cử nhân chính trị học - Phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu ngẫu nhiên phân chăm 7. Giả thuyết nghiên cứu và khung lý thuyết 7.1. Giả thuyết nghiên cứu - Đa số sinh viên đều có nhu cầu không thay đổi về nội dung , thời lượng học các môn chuyên ngành. - Đa số sinh viên có nhu cầu giữ nguyên các hình thức kiểm tra, thi cử và phương pháp giảng dạy. - Đa số sinh viên có nhu cầu đi thực tế trong quá trình học tập các môn chuyên ngành. 7.2. Khung lý thuyết Biến số * Biến số độc lập Đặc điểm của đối tượng phỏng vấn -Giới tính Nhu cầu học tập của sinh viên ngành quản lý kinh tế về các môn chuyên ngành giảng dạy tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền Nhu cầu đối với nội dung các môn học (nhu cầu với tỷ lệ lý thuyết/ thực hành). Nhu cầu đối với hình thức học các môn học ( cấu trúc sắp xếp, thời lượng các môn, phương pháp giảng dạy, tỷ lệ các phương pháp, hinh thức đi thực tế năm 3&4) Nhu cầu đối với mức độ tiếp thu Đặc điểm của đối tượng phỏng vấn -Giới tính -Năm học -Kết quả học tập kì gần nhất Nhu cầu đối với hình thức đánh giá sinh viên (giữ nguyên/ thay đổi các hình thức kiểm tra học trình, hình thức kiểm tra điều kiện, hình thức thi học phần, nội dung thi tốt nghiệp…) - Năm học - Kết quả học tập kì gần nhất * Biến số phụ thuộc - Nhu cầu đối với nội dung các môn học (nhu cầu với tỷ lệ lý thuyết/ thực hành, nội dung các môn học). - Nhu cầu đối với hình thức học các môn học (nhu cầu đối với cấu trúc sắp xếp, thời lượng các môn, phương pháp giảng dạy, tỷ lệ các phương pháp, hinhg thức đi thực tế năm 3&4) - Nhu cầu đối với mức độ tiếp thu (tăng/giảm tốc độ giảng dạy, khối lượng kiến thức so với khả năng tiếp thu của sinh viên). - Nhu cầu đối với hình thức đánh giá sinh viên (giữ nguyên/ thay đổi các hình thức kiểm tra học trình, hình thức kiểm tra điều kiện, hình thức thi học phần, nội dung thi tốt nghiệp…) 8. Ý nghĩa của đề tài 8.1. Ý nghĩa lý luận. Đề tài góp phần cung cấp dữ liệu, thông tin khoa học để bổ xung vào những nghiên cứu về vấn đề đào tạo lý luận cho cử nhân ở bậc đại học mà hiện nay mới chỉ có những đề tài mang tính tổng quát. 8.2. Ý nghĩa thực tiễn. Vấn đề đánh giá chương trình đào tạo rất quan trọng và từ lâu đã được thực hiện song việc đánh giá từ góc độ sinh viên về một ngành học thì vẫn còn thiếu, vì vậy đề tài cung cấp một số cơ sở khoa học nhằm giúp nhà giáo dục từ đó đưa ra những phương pháp đổi mới trong chương trình đào tạo thực sự phù hợp với nhu cầu của sinh viên và được sinh viên đánh giá tốt hơn. Phần II: Nội dung nghiên cứu. I. Nhu cầu học tập các môn chuyên ngành của sinh viên ngành quản lý kinh tế. 1. Nhu cầu đối với nội dung các môn học Ngành quản lý kinh tế có chương trình giảng dạy theo 2 nội dung là lý thuyết và thực hành, có 26 môn học chuyên ngành quản lý kinh tế, nhu cầu của sinh viên khoa quản lý kinh tế đối với từng môn học về tỷ lệ lý thuyết và thực hành được thể hiện ở bảng sau: Tỷ lệ nhu cầu lý thuyết so với thực hành của sinh viên đối với các môn chuyên ngành STT Môn học chuyên ngành %Lý thuyết ít hơn thực hành %Lý thuyết bằng thực hành %Lý thuyết nhiều hơn thực hành %Hầu hết là lý thuyết 1 Kinh tế chính trị Mác – Lenin (giai đoạn TBCN) 0.0 6.7 10.0 83.3 2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin (thời kỳ quá độ lên CNXH) 0.0 6.7 10.0 83.3 3 Lịch sử các học thuyết kinh tế 0.0 6.7 0.0 93.3 4 Lịch sử kinh tế quốc dân 0.0 6.7 3.3 90.0 5 Địa lý kinh tế 0.0 6.7 10.0 83.3 6 Kinh tế quốc dân 0.0 3.3 10.0 86.7 7 Kinh tế học phát triển 0.0 6.7 16.7 76.7 8 Khoa học quản lý 0.0 6.7 10.0 83.3 9 Nguyên lý quản lý kinh tế 0.0 6.7 13.3 80.0 [...]... môn chuyên ngành của sinh viên ngành quản lý kinh tế tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền ta có thể phần nào đánh giá được thực trạng đào tạo của sinh viên ngành Quản Lý Kinh tế về chương trình đào tạo cử nhân tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đồng thời nắm bắt được nhu cầu đào tạo của sinh viên ngành Quản Lý Kinh Tế về chương trình đào tạo cử nhân tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền và dựa trên... đối với cả các môn học chuyên ngành Nhu cầu sắp xếp cấu trúc các môn học chuyên ngành (%) Qua bảng trên chúng ta có thể thấy nhu cầu sắp xếp cầu trúc các môn học chuyên ngành của sinh viên là chủ yếu ở thứ tự như bảng hỏi: 40%, tức là sinh viên có nhu cầu học theo trình tự lần lượt các môn học đại cương trước sau đó mới học tới các môn chuyên ngành Điều này cho thấy rằng hầu hết các sinh viên được phỏng... lượng học các môn chuyên ngành theo mong muốn của sinh viên (%) Stt Các môn học chuyên ngành Giảm Giữ Tăng Không nguyên nhận xét 1 Kinh tế chính trị Mác – Lenin 10 83.3 1.7 0 (giai đoạn TBCN) 2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 11.7 86.7 1.7 0 3 4 5 6 7 8 (thời kỳ quá độ lên CNXH) Lịch sử các học thuyết kinh tế Lịch sử kinh tế quốc dân Địa lý kinh tế Kinh tế quốc dân Kinh tế học phát triển Khoa học quản lý. .. những nhu cầu học tập các môn chuyên ngành của sinh viên thông qua bảng điều tra Trong số 60 sinh viên ngành chính trị học được hỏi thì có 16 sinh viên nam (chiếm 26.7%) và 44 sinh viên nữ (chiếm 73.3%) ,như vậy số sinh viên nam và sinh viên nữ được phỏng vấn vốn đã không đồng đều Tuy nhiên nhu cầu về môn học chuyên ngành của nam và nữ lại có một số điểm khác biệt, cụ thể như sau: Ảnh hưởng của giới... các bộ môn chuyên ngành trở nên hấp dẫn và thiết thực hơn 2 Nhu cầu đối với hình thức học các môn chuyên ngành Hình thức học các môn chuyên ngành nhu cầu của sinh viên được thể hiện ở các mặt đó là: nhu cầu về cấu trúc sắp xếp các môn học, thời lượng học các môn chuyên ngành, phương pháp giảng dạy cũng như tỷ lệ các phương pháp giảng dạy được áp dụng và hình thức đi thực tế năm thứ 3 và năm thứ 4 Trong... tòi và phát triển các kỹ năng học tập của mình Ngoài ra, có 3.3% là ý kiến khác, đây cũng là một tỉ lệ rất nhỏ nhưng khi được hỏi thì nhu cầu của các sinh viên lựa chọn là được học các môn chuyên ngành trước so với các môn học đại cương Đây là một ý kiến của tập hợp thiểu số nhưng nó cũng đã thể hiện là không phải không có nhu cầu được tổ chức lại cơ cấu môn học của sinh viên đối với các môn chuyên ngành. .. những môn học có nhu cầu tăng thời lượng học tập đều là những môn học khá hấp dẫn Sinh viên khi tiếp cận với những môn học này có hứng thú học tập và muốn được tăng số tiết hơn so với các môn học khác Ngoài ra đối với một số môn học như Kinh tế chính trị Mác – Lênin (thời kỳ quá độ lên CNXH), Lịch sử các học thuyết kinh tế lại có tỷ lệ sinh viên có nhu cầu giảm thời lượng các môn học với tỷ lệ là 11.7%... Vấn đề thứ hai cần phải xem xét đến đó là nhu cầu về thời lượng học tập các môn chuyên ngành của sinh viên khoa chính trị học Thời lượng học quyết định rất nhiều đến khả năng tiếp thu, khối lượng kiến thức được sinh viên đón nhận cũng như hiệu quả học tập Thời lượng học tập các môn chuyên ngành quá dài hay quá ngắn đều không đáp ứng được nhu cầu học tập của sinh viên, vì vậy, thông qua bảng phỏng vấn... cầu học tập các môn chuyên ngành của sinh viên ngành chính trị học 1 Giới tính ảnh hưởng đến nhu cầu học tập các môn chuyên ngành Giới tính vốn là một biến số độc lập có ảnh hưởng ít nhiều đến nhu cầu cũng như khả năng tiếp thu kiến thức của sinh viên do cấu tạo sinh học và khác biệt về tâm lý Vì vậy, nói giới tính có ảnh hưởng đến nhu cầu học tập các môn chuyên ngành cũng hoàn toàn có cơ sở.Để làm... hưởng đến nhu cầu học tập các môn học Lựa chọn hình thức đi kiến tập của sinh viên năm 3 và năm 4 Qua bảng trên ta có thể thấy năm học ảnh hưởng nhiều đến việc lựa chọn hình thức đi kiến tập Đối với sinh viên năm 3, họ có xu hướng muốn kiến tập ngay tại học viện báo chí nhiều hơn 57.1% bởi với sinh viên năm 3, đây là lần đi thực tế đầu tiên của họ chính bởi vậy họ có mong muốn được kiến tập ngay tại trường . tài: Nhu cầu học tập các môn chuyên ngành của sinh viên ngành quản lý kinh tế tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền Phần I: Đề cương nghiên cứu 1. Lý do lựa chọn đề tài Học viện Báo chí Tuyên truyền, . vấn -Giới tính Nhu cầu học tập của sinh viên ngành quản lý kinh tế về các môn chuyên ngành giảng dạy tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền Nhu cầu đối với nội dung các môn học (nhu cầu với. nghiên cứu Nhu cầu học tập các môn chuyên ngành của sinh viên ngành quản lý kinh tế tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền 4. Khách thể nghiên cứu Các sinh viên khoa kinh tế năm thứ 4 và năm thứ
- Xem thêm -

Xem thêm: nhu cầu học tập các môn chuyên ngành của sinh viên ngành quản lý kinh tế tại học viện báo chí và tuyên truyền, nhu cầu học tập các môn chuyên ngành của sinh viên ngành quản lý kinh tế tại học viện báo chí và tuyên truyền, nhu cầu học tập các môn chuyên ngành của sinh viên ngành quản lý kinh tế tại học viện báo chí và tuyên truyền

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay