Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần xe khách Thanh Long

115 313 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2013, 11:23

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần xe khách Thanh Long [...]... bên phần nguồn vốn - Bước2: Khái quát tình hình nguồn vốnsử dụng vốn qua bảng kê nguồn vốnsử dụng vốn - Bước3: Phân tích diễn biến nguồn vốnsử dụng vốn rồi đưa ra kết luận 1.2.3 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn  Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp sao cho lợi nhuận đạt được là cao. .. quả sử dụng vốn giúp doanh nghiệp những biện pháp kịp thời, hữu hiệu để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giúp doanh nghiệp thể tồn tại, đứng vững và đi lên trên thị trường Sinh viên: Vũ Thị Hà Anh - Lớp: QT 902N 35 Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐH Dân lập Hải Phòng CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH THANH LONG. .. THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty cổ phần xe khách Thanh Long được thành lập theo Quyết định 2526/QĐ-UB ngày 13/01/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, là một Công ty mà tiền thân của nó là doanh nghiệp Nhà nước được chuyển đổi hình thức sở hữu Nhà nước sang hình thức sở hữu Công ty cổ phần với số vốn điều lệ là 6.622.800.000VNĐ  Tên Công ty: Công ty cổ. .. bổ vốn Bảng1.2: phân tích tình hình sử dụng vốn Chỉ tiêu Năm N Năm N+1 Chênh lệch I.VỐN LƯU ĐỘNG 1 Vốn bằng tiền 2 Các khoản phải thu ngắn hạn …… II VỐN CỐ ĐỊNH 1 Tài sản cố định …… TỔNG VỐN b Tình hình nguồn và sử dụng nguồn vốn (Biểu kê nguồn vốnsử dụng vốn) Bảng phân tích diễn biến nguồn vốnsử dụng nguồn vốnmột trong những sởcông cụ của các nhà quản trị tài chính hoạch định tài... cấu nguồn vốn Chỉ tiêu Năm N Năm N+1 Chênh lệch A/ NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn II Nợ dài hạn B NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU I Nguồn vốn chủ sở hữu II Nguồn vốn và quỹ khác TỔNG VỐN 1.2.2.2 Phân tích tình hình sử dụng vốn Phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn cảu Công ty là xem việc phân bổ vốn của toàn Công ty cho từng khoản mục vốn cố định và vốn lưu động như thế nào a Phân tích tình hình phân bổ vốn Bảng1.2:... nghiệp Quản lý trong doanh nghiệp bao gồm quản lý tài chính và các hoạt động quản lý khác Trình độ quản lý vốn thể hiện ở việc xác định cấu vốn, lựa chọn nguồn cung ứng vốn, lập kế hoạch sử dụng và kiểm soát sự vận động của luồng vốn. Chất lượng của tất cả những hoạt động này đều ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sử dụng vốn Với một cấu vốn hợp lý, chi phí vốn thấp, dự toán vốn chính xác thì chắc chắn hiệu. .. vốn chủ sở hữu, các khoản nợ, kết quả của quá trình, sự kiện, các tình huống làm biến đổi các nguồn vốn và các khoản nợ của doanh nghiệp  Nhiệm vụ của việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn Để đạt được các mục tiêu chủ yếu trên đây, nhiệm vụ bản của phân tích hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp là: Phân tích hiệu quả việc sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu, vốn chiếm dụng, nợ phải trả và vay ngắn hạn... toán Vốn lưu động bình quân được tính bằng cách bình quân sốvốn lưu động tại các thời điểm  Thời gian một vòng quay vốn lưu động Thời gian một vòng quay vốn lưu động 360 (ngày) = Số vòng quay vốn lưu động Thời gian một vòng quay vốn lưu động phản ánh trung bình một vòng quay hết bao nhiêu ngày Giữa số vòng quay vốn lưu động và thời gian một vòng quay vốn lưu động quan hệ mật thiết với nhau vì số. .. phân tích hiệu quả sử dụng vốn: Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốnquá trình tìm hiểu các kết quả của sự quản lý và sử dụng vốn ở doanh nghiệp, thường được phản ánh trên các báo cáo tài chính đồng thời đánh giá thực trạng những gì đã làm được, dự kiến những gì đã làm được, dự kiến những gì sẽ xảy ra.Trên sở đó, các nhà quản lý doanh nghiệp thấy được trách nhiệm của mình về tổng số vốn được hình... marketing hiệu quả (tăng cường quảng cáo, giảm giá, khuyến mại ) Như vậy, vốn vai trò rất quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Doanh nghiệp cần phải nhận thức vấn đề này một cách rõ ràng, từ đó phải một chính sách huy động vốn nhanh chóng, hiệu quả để thể tồn tại và không ngừng phát triển trên thương trường 1.2 Phân tích tình hình sử dụng vốnhiệu quả sử dụng vốn 1.2.1 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần xe khách Thanh Long, Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần xe khách Thanh Long, Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần xe khách Thanh Long, Phân loại theo hình thái biểu hiện, Phân loại theo phương thức chu chuyển  Vốn cố định Phân loại theo nội dung vật chất  Vốn thực vốn phi tài chính, Vốn là điều kiện tiên quyết để thành lập doanh nghiệp Vốn là cơ sở cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Vốn là cơ sở cho việc mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh, Phương pháp so sánh, Phương pháp phân tích tỷ số, Phân tích tình hình sử dụng vốn 1. Phân tích cơ cấu nguồn vốn, Phân tích các chỉ tiêu sinh lời, Hiệu quả sử dụng vốn lưu động, Các yếu tố của thị trường: Sự ổn định của nền kinh tế: Ảnh hưởng về giá cả thị trường, lãi suất và tiền thuế :, Kỹ thuật sản xuất: Đặc điểm của sản phẩm dịch vụ: Ngành nghề kinh doanh:, Khả năng quản lý của doanh nghiệp: Trình độ khoa học cơng nghệ và đội ngũ lao động trong doanh nghiệp: Qui mơ vốn của doanh nghiệp:, Mục tiêu Chức năng Nhiệm vụ, Tình hình cạnh tranh, Đặc điểm lao động, Kết quả sản xuất kinh doanh Bảng 2.1: Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, Thuận lợi và khó khăn  Khó khăn, PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN Phân tích cơ cấu nguồn vốn năm 2006-2007, Phân tích cơ cấu nguồn vốn năm 2007-2008, Phân tích tình hình phân bổ vốn  Vốn lưu động, Tình hình nguồn và sử dụng nguồn vốn Biểu kê nguồn vốn và sử dụng vốn, Hiệu quả sử dụng vốn cố định, Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư tài chính, Hạn chế và nguyên nhân  Về cơ cấu nguồn vốn, Phương hướng phát triển Công ty, Thúc đẩy tăng doanh thu, Tăng cường cơng tác quản lí các khoản phải thu, Giảm lượng tiền mặt tại quỹ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay