Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần xe khách Thanh Long

115 299 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2013, 11:23

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần xe khách Thanh Long 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần xe khách Thanh Long, Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần xe khách Thanh Long, Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần xe khách Thanh Long, Phân loại theo hình thái biểu hiện, Phân loại theo phương thức chu chuyển  Vốn cố định Phân loại theo nội dung vật chất  Vốn thực vốn phi tài chính, Vốn là điều kiện tiên quyết để thành lập doanh nghiệp Vốn là cơ sở cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Vốn là cơ sở cho việc mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh, Phương pháp so sánh, Phương pháp phân tích tỷ số, Phân tích tình hình sử dụng vốn 1. Phân tích cơ cấu nguồn vốn, Phân tích các chỉ tiêu sinh lời, Hiệu quả sử dụng vốn lưu động, Các yếu tố của thị trường: Sự ổn định của nền kinh tế: Ảnh hưởng về giá cả thị trường, lãi suất và tiền thuế :, Kỹ thuật sản xuất: Đặc điểm của sản phẩm dịch vụ: Ngành nghề kinh doanh:, Khả năng quản lý của doanh nghiệp: Trình độ khoa học cơng nghệ và đội ngũ lao động trong doanh nghiệp: Qui mơ vốn của doanh nghiệp:, Mục tiêu Chức năng Nhiệm vụ, Tình hình cạnh tranh, Đặc điểm lao động, Kết quả sản xuất kinh doanh Bảng 2.1: Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, Thuận lợi và khó khăn  Khó khăn, PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN Phân tích cơ cấu nguồn vốn năm 2006-2007, Phân tích cơ cấu nguồn vốn năm 2007-2008, Phân tích tình hình phân bổ vốn  Vốn lưu động, Tình hình nguồn và sử dụng nguồn vốn Biểu kê nguồn vốn và sử dụng vốn, Hiệu quả sử dụng vốn cố định, Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư tài chính, Hạn chế và nguyên nhân  Về cơ cấu nguồn vốn, Phương hướng phát triển Công ty, Thúc đẩy tăng doanh thu, Tăng cường cơng tác quản lí các khoản phải thu, Giảm lượng tiền mặt tại quỹ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay