Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần Cảng Vật Cách

81 277 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2013, 11:03

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần Cảng Vật Cách Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD tại công ty đóng tàu Hồng Hà Li m u Trong xu th t nc ta ang trong giai on ho nhp cựng s phỏt trin ca nn kinh t th gii. c bit t khi Vit Nam ó tr thnh thnh viờn chớnh thc ca T Chc Thng Mi Th Gii (WTO) thỡ vn nõng cao hiu qu kinh doanh luụn l mt cõu hi khin cỏc nh lónh o doanh nghip luụn quan tõm, suy ngh. Vic kinh doanh em li hiu qu cao chớnh l khng nh s tn ti bn vng v phỏt trin lõu di ca chớnh doanh nghip trờn thng trng cnh tranh ngy cng khc lit gia cỏc nh sn xut trong v ngoi nc. lm c iu ny cỏc nh qun lý doanh nghip cn cú nhng hng phỏt trin ỳng n mang tm chin lc lõu di bng cỏc gii phỏp kinh doanh hp lý. õy thc s l mt bi toỏn khú khn v nan gii i vi cỏc nh cm quõn trong doanh nghip. Bi nn kinh t Vit Nam núi chung v kinh t th gii núi riờng ang phi i din vi hng lot khú khn, thỏch thc nh khng hong v nguyờn nhiờn vt liu, lng thc thc phm, bin i khớ hu Chớnh vỡ vy, sau thi gian thc tp ti cụng ty Hồng Hà vi t cỏch l mt nh qun tr tng lai, em rt quan tõm ti vn ny v quyt nh chn ti Mt s gii phỏp nhm nõng cao hiu qu kinh doanh ti cụng ty Hồng Hà vi mc ớch c gng tỡm ra cỏc gii phỏp thớch hp nht vi Cụng ty đóng tàu Hồng Hà nhm hon thin v nõng cao hn c hiu qu kinh doanh ca cụng ty. Ni dung ti ca em ngoi phn m u v kt lun gm cú 4 chng: Phn I: C s lý lun v hiu qu sn xut kinh doanh Phn II: Tng quan v cụng ty Hồng Hà Phn III: Phõn tớch thc trng hiu qu kinh doanh ca cụng ty Hồng Hà Sinh viên : Nguyễn thị Kim Dung Lớp QT902N 1 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD tại công ty đóng tàu Hồng Hà Phn IV: Mt s gii phỏp nõng cao hiu qu kinh doanh ti cụng ty Hồng H PHN I: C S Lí LUN V HIU QU KINH DOANH. 1.1. Khỏi nim hiu qu kinh doanh. 1.1.1.Khỏi nim hiu qu sn xut kinh doanh. Khụng ngng nõng cao hiu qu hot ng núi chung v hiu qu kinh doanh núi riờng khụng ch l mi quan tõm hng u ca bt k xó hi no m cũn l mi quan tõm ca bt k ai, bt k doanh nghip no khi lm bt c vic gỡ. Nõng cao hiu qu kinh doanh cng l vn bao trựm v xuyờn sut mi hot ng kinh doanh, th hin cht lng ca ton b cụng tỏc qun lý kinh t, bi vỡ, suy cho cựng, qun lý kinh t l m bo to ra kt qu v hiu qu cao nht cho mi quỏ trỡnh, mi giai on v mi hot ng kinh doanh. nõng cao hiu qu kinh doanh thỡ trc ht cn hiu rừ khỏi nim, bn cht phm trự hiu qu v tớnh toỏn cỏc ch tiờu hiu qu mt cỏch chớnh xỏc, sau ú mi i vo phõn tớch hot ng kinh doanh v a ra cỏc gii phỏp phự hp. Hin nay cú nhiu quan im khỏc nhau v hiu qu sn xut kinh doanh: Quan im th nht cho rng: Hiu qu kinh doanh l mt phm trự kinh t, phn ỏnh trỡnh s dng cỏc ngun lc sn cú ca doanh nghip t c kt qu cao nht trong kinh doanh vi chi phớ thp nht. Quan im th hai cho hiu qu kinh doanh l: Hiu qu kinh t ca nn sn xut xó hi l mc hu ớch ca sn phm c sn xut ra, tc l giỏ tr s dng ca nú ch khụng phi l giỏ tr. Ngoi ra hiu qu kinh t cũn c ỏnh giỏ trờn gúc nhng li ớch m nú em li cho xó hi: Hiu qu kinh t l mt ch tiờu so sỏnh biu hin mc Sinh viên : Nguyễn thị Kim Dung Lớp QT902N 2 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD tại công ty đóng tàu Hồng Hà tit kim chi phớ cho mt n v kt qu hu ớch v mc tng khi lng hu ớch ca hot ng sn xut vt cht trong mt thi k, gúp phn lm tng thờm li ớch xó hi ca nn kinh t quc dõn. Trong thc t hiu qu kinh doanh trong cỏc doanh nghip t c trong cỏc trng hp sau: -Trng hp 1: Kt qu tng, chi phớ gim -Trng hp 2: Kt qu tng, chi phớ tng Trong trng hp 2, thi gian u tc ca chi phớ ln hn tc tng ca kt qu sn xut kinh doanh nu khụng thỡ doanh nghip khụng th tn ti v phỏt trin. Trng hp ny din ra vo cỏc thi im khi chỳng ta i mi cụng ngh, i mi cõn nhc gia vic kt hp li ớch trc mt v li ớch lõu di. T nhng quan im khỏc nhau v hiu qu kinh doanh ca cỏc nh kinh t trờn õy ta cú th a ra mt khỏi nim thng nht chung v hiu qu sn sut kinh doanh: Hiu qu sn sut kinh doanh l mt phm trự kinh t, biu hin s tp trung ca s phỏt trin kinh t theo chiu sõu phn ỏnh trỡnh khai thỏc cỏc ngun lc v trỡnh chi phớ cỏc ngun lc ú cú trong quỏ trỡnh tỏi sn xut nhm thc hin cỏc mc tiờu kinh doanh. Nú l thc o ngy cng tr lờn quan trng ca tng trng kinh t v l ch da c bn ỏnh giỏ vic thc hin mc tiờu kinh t ca doanh nghip trong tng thi k. Nh vy hiu qu kinh doanh khỏc vi kt qu kinh doanh v cú mi liờn h cht ch vi kt qu kinh doanh. 1.1.2. Bn cht ca hiu qu sn xut kinh doanh. Sinh viên : Nguyễn thị Kim Dung Lớp QT902N 3 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD tại công ty đóng tàu Hồng Hà Hiu qu kinh doanh l 1 i lng so sỏnh: so sỏnh gia u vo v u ra, so sỏnh gia u ra vi u vo, so sỏnh gia chi phớ kinh doanh b ra vi kt qu kinh doanh thu c ng trờn gúc xó hi, chi phớ xem xột l phi l chi phớ xó hi do cú s kt hp ca cỏc yu t lao ng, t liu lao ng v i tng lao ng theo mt tng quan c v s lng v cht lng trong quỏ trỡnh kinh doanh to ra sn phm, dch v tiờu chun cho tiờu dựng. Cng nh vy, kt qu thu c phi l kt qu tt, kt qu cú ớch. Kt qu ú cú th l 1 i lng vt cht c to ra do cú s chi phớ hay mc c tha món ca nhu cu (s lng sn phm, nhu cu i li, giao tip, trao i) v cú phm vi xỏc nh (tng tr giỏ sn xut, giỏ tr sn lng hng húa thc hin) T ú cú th khng nh, bn cht ca hiu qu chớnh l hiu qu ca lao ng xó hi c xỏc nh bng cỏch so sỏnh lng kt qu hu ớch cui cựng thu c vi lng hao phớ lao ng xó hi. Hiu qu kinh doanh ca doanh nghip phi c xem xột mt cỏch ton din, c v mt thi gian v khụng gian trong mi quan h vi hiu qu chung ca ton b nn kinh t quc dõn. Hiu qu ú bao gm c hiu qu kinh t v hiu qu xó hi. V mt thi gian, hiu qu m doanh nghip t c trong tng giai on, tng thi k, tng k kinh doanh khụng c lm gim sỳt hiu qu ca cỏc giai on, cỏc thi k v cỏc k kinh doanh tip theo. V mt khụng gian, hiu qu kinh doanh ch cú th coi l t ton din khi ton b hot ng ca cỏc b phn mang li hiu qu v khụng lm nh hng n hiu qu chung. Sinh viên : Nguyễn thị Kim Dung Lớp QT902N 4 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD tại công ty đóng tàu Hồng Hà V mt nh lng, hiu qu kinh doanh phi c th hin mi tng quan gia thu v chi theo hng tng thu gim chi. ng trờn gúc nn kinh t quc dõn, hiu qu m doanh nghip t c phi gn cht vi hiu qu ca ton xó hi. ú l c trng riờng cú, th hin tớnh u vit ca nn kinh t th trng theo nh hng xó hi ch ngha. 1.1.3. Vai trũ ca hiu qu sn xut kinh doanh. i vi Doanh nghip: i vi doanh nghip, hiu qu kinh doanh khụng nhng l thc o cht lng phn ỏnh trỡnh t chc, qun lý kinh doanh m cũn l vn sng cũn. Trong iu kin kinh t th trng ngy cng phỏt trin, cựng vi quỏ trỡnh hi nhp ca nn kinh t, doanh nghip mun tn ti, vn lờn thỡ trc ht, kinh doanh phi mang li hiu qu. Hiu qu kinh doanh cng cao, doanh nghip cng cú iu kin m mang v phỏt trin kinh t, iu kin u t, mua sm mỏy múc, thit b, phng tin hin i cho quỏ trỡnh kinh doanh, ỏp dng cỏc tin b k thut v quy trỡnh cụng ngh mi, ci thin v nõng cao i sng ngi lao ng, thc hin tt ngha v vi Ngõn sỏch Nh nc. Ngoi ra vic nõng cao hiu qu sn xut kinh doanh cũn l nhõn t thu hỳt vn t cỏc nh u t, thỳc y cnh tranh v vic t hon thin ca bn thõn doanh nghip trong c ch th trng hin nay. Cnh tranh trờn th trng ngy cng tr lờn gay gt, khc lit, c bit l khi Vit Nam ó gia nhp T chc Thng mi Th gii WTO, chớnh vỡ vy cỏc doanh nghip mun tn ti v phỏt trin cn phi nõng cao cht lng ca sn phm dch v, cnh tranh lnh mnh ng thi nõng cao hiu qu kinh doanh. i vi kinh t xó hi: Sinh viên : Nguyễn thị Kim Dung Lớp QT902N 5 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD tại công ty đóng tàu Hồng Hà Doanh nghip kinh doanh tt, lm n cú hiu qu thỡ iu u tiờn doanh nghip mang li cho nn kinh t xó hi l tng sn phm trong xó hi, to ra vic lm, nõng cao i sng dõn c, thỳc y kinh t phỏt trin. Doanh nghip lm n cú lói thỡ s dn ti u t nhiu hn vo quỏ trỡnh tỏi sn xut m rng to ra nhiu sn phm hn, to ra ngun sn phm di do, ỏp ng nhu cu ngy cng cao, t ú ngi dõn cú quyn la chn sn phm phự hp v tt nht, mang li li ớch cho mỡnh v cho doanh nghip. Hiu qu sn xut kinh doanh tng doanh nghip s cú iu kin nõng cao cht lng hng húa, h giỏ thnh sn phm, dn n h giỏ bỏn, to mc tiờu th mnh cho ngi dõn, iu ú khụng nhng cú li cho doanh nghip m cũn cú li cho nn kinh t quc dõn, gúp phn n nh v tng trng kinh t bn vng. Ch khi kinh doanh cú hiu qu doanh nghip mi cú iu kin thc hin tt ngha v vi Ngõn sỏch Nh nc. i vi ngi lao ng: Nõng cao hiu qu kinh doanh ng ngha vi vic nõng cao i sng ca ngi lao ng trong doanh nghip. Nõng cao i sng ngi lao ng s to ng lc trong sn xut lm tng nng sut gúp phn nõng cao hiu qu kinh doanh. Mi ngi lao ng lm n cú hiu qu dn ti nõng cao hiu qu ca c nn kinh t quc dõn. Thc t cho thy: Mt doanh nghip lm n kinh doanh cú hiu qu s kớch thớch c ngi lao ng gn bú vi cụng vic hn, lm vic hng say hn. Nh vy thỡ hiu qu sn xut kinh doanh ca doanh nghip cng c nõng cao hn. Ngc li, mt doanh nghip lm n khụng hiu qu thỡ ngi lao ng chỏn nn, gõy nờn nhng b tc trong suy ngh v cũn cú th dn ti vic h ri b doanh nghip i tỡm cỏc doanh nghip khỏc. Sinh viên : Nguyễn thị Kim Dung Lớp QT902N 6 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD tại công ty đóng tàu Hồng Hà 1.1.4. Phõn loi hiu qu sn xut kinh doanh. Phm trự hiu qu kinh doanh c biu hin nhiu dng khỏc nhau, chớnh vỡ vy vic phõn loi hiu qu sn xut kinh doanh l c s xỏc nh cỏc ch tiờu hiu qu. Theo cỏc cỏch phõn loi da trờn nhng tiờu chớ khỏc nhau giỳp cho ta hỡnh dung mt cỏch tng quỏt v hiu qu kinh doanh. Di õy l cỏc cỏch phõn loi ỏnh giỏ hiu qu kinh doanh: 1.1.4.1. Cn c theo yờu cu ca t chc xó hi v t chc qun lý kinh t. Hiu qu kinh t cỏ bit: L hiu qu kinh t thu hỳt c t hot ng ca tng doanh nghip kinh doanh. Biu hin trc tip ca hiu qu ny l li nhun ca mi doanh nghip thu c v cht lng thc hin nhng yờu cu do xó hi t cho nú. Hiu qu kinh t quc dõn: L hiu qu kinh t tớnh toỏn cho ton b nn kinh t quc dõn v c bn nú l sn phm thng d, thu nhp quc dõn hoc tng sn phm xó hi m t nc thu c trong tng thi k so vi lng vn sn xut, lao ng xó hi v ti nguyờn ó hao phớ 1.1.4.2. Cn c theo i tng ỏnh giỏ. Hiu qu cui cựng: Th hin mi tng quan gia kt qu thu c v tng hp chi phớ ó b ra thc hin nhim v sn xut kinh doanh ca doanh nghip. Hiu qu trung gian: Th hin mi tng quan gia kt qu thu c vi chi phớ ca tng yu t cn thit ó c s dng thc hin nhim v sn xut kinh doanh nh: Lao ng, mỏy múc thit b, Vic tớnh toỏn hiu qu cui cựng cho thy hiu qu hot ng chung ca doanh nghip hay ca c nn kinh t quc dõn. Vic tớnh toỏn v phõn tớch hiu qu trung gian cho thy s tỏc ng ca nn kinh t quc dõn. Vic gim nhng Sinh viên : Nguyễn thị Kim Dung Lớp QT902N 7 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD tại công ty đóng tàu Hồng Hà chi phớ trung gian s giỳp cho doanh nghip gim chi phớ cui cựng, tng hiu qu kinh doanh cho doanh nghip. Vỡ vy, cỏc doanh nghip phi quan tõm, xỏc nh cỏc bin phỏp ng b thu c hiu qu ton b trờn c s cỏc b phn. 1.1.4.3. Cn c theo mc ớch so sỏnh. Hiu qu tuyt i: L hiu qu c tớnh toỏn cho tng hot ng, phn ỏnh bng cỏch xỏc nh mc li ớch thu c vi lng chi phớ b ra. Hiu qu tng i: L hiu qu c xỏc nh bng cỏch so sỏnh tng quan cỏc i lng th hin chi phớ hoc cỏc kt qu cỏc phng ỏn vi nhau, cỏc ch tiờu so sỏnh c s dng ỏnh giỏ mc hiu qu ca cỏc phng ỏn, chn phng ỏn cú li nht v kinh t. Hiu qu tng i cú th c tớnh toỏn da trờn cỏc t sut nh: P ; P ; P ; P ; P ; P Vn VC VL Lao ng Sn lng Z (Trong ú P: l li nhun) Tuy nhiờn vic phõn tớch ranh gii hiu qu ca cỏc doanh nghip, phi c xem xột mt cỏch ton din c v mt khụng gian v thi gian trong mi quan h chung v hiu qu ton b ca nn kinh t quc dõn. - V mt thi gian: Hiu qu m doanh nghip t c trong tng giai on, tng thi k kinh doanh khụng c gim sỳt hiu qu ca cỏc giai on, cỏc thi k v cỏc k tip theo. Khụng th quan nim mt cỏch cng nhc, c gim chi tng thu mt cỏch ton din tc l chi v thu cú th tng ng thi nhng sao cho tc tng ca chi luụn nh hn tc tng ca thu. Cú nh vy mi em li hiu qu cho doanh nghip.Kinh doanh khụng th khụng b chi phớ, phi m bo cú lói, dỏm chi thỡ mi cú thu nu xột thy tớnh hiu qu ca nú. - V mt khụng gian: Hiu qu kinh doanh ch rừ cú th t c mt cỏch ton din khi ton b hot ng ca cỏc b phn trong ton doanh nghip mang Sinh viên : Nguyễn thị Kim Dung Lớp QT902N 8 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD tại công ty đóng tàu Hồng Hà li hiu qu. Mi kt qu tớnh c t gii phỏp kinh t hay hot ng kinh doanh no ú, trong tng n v ni b hay ton b n v, nu khụng lm tn hao i vi hiu qu chung thỡ c coi l hiu qu. 1.2. Cỏc nhõn t nh hng ti kt qu sn xut kinh doanh. 1.2.1. Nhúm yu t khỏch quan: Mụi trng kinh doanh v s cnh tranh: Mụi trng kinh doanh v s cnh tranh cú nh hng rt ln n hiu qu sn xut kinh doanh ca doanh nghip. Cỏc doanh nghip mun hot ng cú hiu qu c thỡ ũi hi tỡnh hỡnh Kinh t - Chớnh tr - Xó hi trong nú phi n nh, thng nht phỏt trin vi nhau, õy l yu t hng u giỳp cho nn kinh t phỏt trin, v khi ú cỏc doanh nghip chớnh l nhõn t bờn trong giỳp cho nn kinh t cú c nhng bc tin cao nht. Nhng yu t ú bao gm: s bin ng ca quan h cung cu, th v lc ca khỏch hng, nh cung ng, s thay i ca cỏc chớnh sỏch kinh t, chớnh sỏch u t, chớnh sỏch tin t,ca Nh nc. Nhng doanh nghip no thớch ng c s thay i ca th trng thỡ doanh nghip ú s hot ng kinh doanh cú hiu qu v tn ti phỏt trin bn vng ngc li phi chp nhn thua l hoc phỏ sn. Yu t cnh tranh luụn l mt vn ch o trong nn kinh t th trng m ca v hi nhp nh hin nay, nú cú kh nng kớch thớch kh nng kinh doanh ca doanh nghip, to ra cỏc th thỏch nhm thỳc y luụn phi tin v phớa trc, t ú lm cho sn xut kinh doanh ca doanh nghip luụn u t phỏt trin nh vy m hiu qu sn xut kinh doanh ca doanh nghip cng phỏt trin theo. Mụi trng phỏp lý: Sinh viên : Nguyễn thị Kim Dung Lớp QT902N 9 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD tại công ty đóng tàu Hồng Hà Bao gm lut, cỏc vn bn di lut, quy nh . Tt c nhng quy nh phỏp lut v hot ng sn xut kinh doanh u tỏc ng trc tip n hiu qu v kt qu sn xut kinh doanh ca doanh nghip. Mụi trng phỏp lý lnh mnh va to iu kin cho cỏc doanh nghip tin hnh cỏc hot ng sn xut kinh doanh ca mỡnh va iu chnh cỏc hot ng kinh doanh v mụ theo hng m bo li ớch c doanh nghip v xó hi. Mụi trng vn hoỏ xó hi: Mi yu t vn hoỏ xó hi u cú tỏc ng trc tip hoc giỏn tip n hiu qu sn xut kinh doanh ca doanh nghip theo c hai hng tớch cc v tiờu cc. Cỏc yu t v vn hoỏ nh: iu kin xó hi, trỡnh giỏo dc, phong cỏch li sng, tụn giỏo, tớn ngng, sinh hot cng ng, u nh hng rt ln. Yu t trỡnh giỏo dc s nh hng ti doanh nghip o to i ng lao ng chuyờn mụn cao v kh nng tip thu cỏc kin thc KH-KT, tỏc ng ti vic nõng cao hiu qu kinh doanh ca doanh nghip v ngc li. Mụi trng sinh thỏi v c s h tng: ú l tỡnh trng mụi trng, x lý ph thi, cỏc rng buc xó hi v mụi trng,cú tỏc ng mt cỏch chng mc ti hiu qu sn xut kinh doanh. Cỏc doanh nghip khi sn xut kinh doanh cn phi thc hin cỏc ngha v vi mụi trng nh m bo x lý cht thi, s dng cỏc ngun lc t nhiờn mt cỏch hiu qu v tit kim, nhm m bo mt mụi trng trong sch. Mụi trng bờn ngoi trong sch thoỏng mỏt s to iu kin thun li cho mụi trng lm vic bờn trong ca doanh nghip v nõng cao hiu qu sn xut. Yu t c s h tng úng vai trũ ht sc quan trng i vi vic gim chi phớ sn xut kinh doanh trong vic xõy dng c s vt cht liờn quan ti hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip v gim thi gian vn chuyn hng Sinh viên : Nguyễn thị Kim Dung Lớp QT902N 10 [...]... ngnh chc nng cú s liờn h hu c v mt thit vi nhau c im t chc c mụ t c th nh sau: Hình 2 : đồ tổ chức cấu bộ máy quản lý của công ty Sinh viên : Nguyễn thị Kim Dung Lớp QT902N 31 Phòng Kỹ thuật Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD tại công ty đóng tàu Hồng Hà Giám đốc Công ty P.Giám đốc SX P.Giám đốc KT Phòng TKCN P.Giám đốc HC chính uỷ PhòngKCS Phòng Kinh doanh Tài chính Phòng Phòng TCKHhòng... của công ty thông qua hai đồng chí Phó giám đốc và 07 phòng ban chức năng Hai Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trực tiếp các phần việc phụ trách giám sát * Phó giám đốc Kỹ thuật: Chịu trách nhiệm về kỹ thuật, chất lợng và tiến bộ thi công Sinh viên : Nguyễn thị Kim Dung Lớp QT902N 32 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD tại công ty đóng tàu Hồng Hà * Phó giám đốc Kinh doanh: Phụ trách về công. .. nguyờn nhõn gi l tng quan n v ngc li gi l tng quan bi Sinh viên : Nguyễn thị Kim Dung Lớp QT902N 28 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD tại công ty đóng tàu Hồng Hà PHN II: TNG QUAN V CễNG TY HNG H 2.1 Quỏ tỡnh hỡnh thnh v phỏt trin Cụng ty Túm tt lch s hỡnh thnh Cụng ty úng tu Hng H Cụng ty úng tu Hng H l doanh nghip Nh nc trc thuc B Quc Phũng c thnh lp theo quyt nh s 471/Q-BQP ngy 17/04/1996... 1.500 tn c B quc phũng ỏnh giỏ cao Thỏng 4 nm 1996 cú quyt nh thnh lp li doanh nghip Nh nc theo ngh nh 388/HBT ca hi ng b trng (nay l Chớnh ph), giy phộp ng kớ kinh doanh ca Cụng ty s 110062/DNNNN do trng ti kinh t Hi Phũng cp ngy 25/4/1996 Cụng ty c thnh lp theo quyt nh ca B Sinh viên : Nguyễn thị Kim Dung Lớp QT902N 30 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD tại công ty đóng tàu Hồng Hà Quc Phũng... suất sử dụng vốn = Doanh thu thun Tổng số vốn sản xuất kinh doanh trong kỳ Sinh viên : Nguyễn thị Kim Dung Lớp QT902N 16 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD tại công ty đóng tàu Hồng Hà Ch tiờu ny phn ỏnh c mt ng vn b ra sn xut kinh doanh trong k thỡ em li bao nhiờu ng doanh thu Ch tiờu ny biu th kh nng to ra kt qu sn xut kinh doanh ca mt ng vn, Hv cng cao thỡ biu th hiu qu kinh t cng ln Tng... lng Sinh viên : Nguyễn thị Kim Dung Lớp QT902N 11 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD tại công ty đóng tàu Hồng Hà lao ng ca doanh nghip tỏc ng trc tip ti vic nõng cao hiu qu sn xut kinh doanh ca doanh nghip vỡ: Bng lao ng v s sỏng to ca mỡnh, lc lng lao ng ci tin trong vic vn hnh trang thit b, mỏy múc, nõng cao hiu qu s dng chỳng, nõng cao cụng sut, tn dng nguyờn vt liu, lm tng nng sut Vỡ... QT902N 33 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD tại công ty đóng tàu Hồng Hà - Lập kế hoạch kiểm tra, quản lý chất lợng sản phẩm, kiểm tra độ chính xác và sự phù hợp về kỹ thuật của bản vẽ chi tiết - Cùng với kỹ thuật bên A và quan đăng kiểm kiểm tra nghiệm thu các bớc công nghệ, làm thủ tục lập hồ kỹ thuật xuất xởng và trình đăng kiểm để cấp sở đăng kiểm cho tàu * Phòng Hành Chính: - Quản... Lớp QT902N 22 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD tại công ty đóng tàu Hồng Hà S vũng quay hng tn kho l s ln m hng húa tn kho bỡnh quõn luõn chuyn trong k S vũng quay hng tn kho cng cao thỡ thi gian luõn chuyn mt vũng cng ngn iu ny chng t sn phm ca doanh nghip c tiờu th mnh, nguyờn vt liu u vo cng c s dng liờn tc iu ny lm cho giỏ NVL xut kho thp dn n giỏ thnh sn phm gim, nõng cao nng lc cnh... viên : Nguyễn thị Kim Dung Lớp QT902N 14 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD tại công ty đóng tàu Hồng Hà Sc sinh li (hay kh nng sinh li) l ch tiờu phn ỏnh mt n v yu t u vo hay mt n v u ra phn ỏnh kt qu sn xut kinh doanh em li my n v li nhun Tr s ca ch tiờu "Sc sinh li " tớnh ra cng ln, chng t kh nng sinh li cng cao, kộo theo hiu qu kinh doanh cng cao Ngc li, tr s ca ch tiờu ny cng cng nh,... Nguyễn thị Kim Dung Lớp QT902N 35 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD tại công ty đóng tàu Hồng Hà Phòng kỹ thuật nhà máy kết hợp với tổ dỡng mẫu tiến hành triển khai hệ thống bản vẽ kỹ thuật trên thực tế (còn gọi là phóng dạng) Tổ dỡng mẫu sẽ theo đồ phóng dạng để đóng các khung mẫu giao cho bộ phận gia công của phân xởng vỏ tàu Sản xuất vỏ tàu: Bộ phận gia công của phân xởng vỏ tàu căn cứ . QT902N 11 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD tại công ty đóng tàu Hồng Hà lao ng ca doanh nghip tỏc ng trc tip ti vic nõng cao hiu qu sn. Sinh viên : Nguyễn thị Kim Dung Lớp QT902N 2 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD tại công ty đóng tàu Hồng Hà tit kim chi phớ cho mt n v kt
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần Cảng Vật Cách, Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần Cảng Vật Cách, Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần Cảng Vật Cách, Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh., Vai trò của hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đối với Doanh nghiệp:, Phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh., Nhóm yếu tố chủ quan. Đội ngũ cán bộ, cơng nhân trong doanh nghiệp:, Nhóm chỉ tiêu tổng quát. Sức sản xuất :, Hiệu suất sử dụng vốn lưu động VLĐ. Hiệu suất sử dụng vốn cố định VCĐ. Hiệu suất sử dụng VCĐ =, Các chỉ số về hoạt động. Số vòng quay hàng tồn kho = Các chỉ tiêu sinh lời, Phương pháp so sánh. Phương pháp thay thế liên hoàn loại trừ dần. Phương pháp liên hệ., Phương pháp chi tiết., Chức năng - Nhiệm vụ của từng phòng ban:, .4. Quy trình công nghệ sản xuất c im v th trng, Kết cấu lao động trong Công ty Sử dụng và quản lý lao động tại Công ty., Phương pháp trả lương, thưởng trong doanh nghiệp., Tình hình tài chính của cơng ty, Chất lượng lao động., Phân tích khả năng thanh tốn, Phân tích chỉ số sinh lời.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay