nghiên cứu giải pháp phát triển doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hoá trên địa bàn thành phố việt trì tỉnh phú thọ

131 302 1
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2014, 03:36

. về phát triển doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hoá. - ðánh giá thực trạng tình hình hoạt ñộng của các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hoá trên ñịa bàn thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ. . góp phần vào việc thúc ñẩy quá trình phát triển của hệ thống doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hoá trên ñịa bàn thành phố Việt Trì tôi mạnh dạn lựa chọn ñề tài Nghiên cứu giải pháp phát triển. TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI PHẠM QUỐC TOẢN NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SAU CỔ PHẦN HOÁ TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ - TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu giải pháp phát triển doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hoá trên địa bàn thành phố việt trì tỉnh phú thọ, nghiên cứu giải pháp phát triển doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hoá trên địa bàn thành phố việt trì tỉnh phú thọ, nghiên cứu giải pháp phát triển doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hoá trên địa bàn thành phố việt trì tỉnh phú thọ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn