Tìm hiểu về công ty chứng khoán

34 481 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2013, 10:15

Tìm hiểu về công ty chứng khoán Đề tài: Cty CK và hoạt động của Cty CK trên thò trường CK Việt Nam DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC NHĨM 4 STT HỌ TÊN Ngày sinh Ký tên 1 Trần Thị Kiều Oanh 28.09.1981 2 Lê Ngọc Anh 25.11.1982 3 Nguyễn Trường Sinh 28.12.1982 4 Đặng Thanh Hương 20.06.1982 5 Vũ Hồng Minh 6 Nguyễn Hà Lê Huy 30.06.1982 7 Trịnh Đồn Tuấn Linh 20.08.1978 8 Lư Thanh Nhã 10.02.1981 GVHD: PGS. TS. Nguyễn Đăng Dờn 1 Đề tài: Cty CK và hoạt động của Cty CK trên thò trường CK Việt Nam MỤC LỤC  L I NĨI UỜ ĐẦ 5 PH N A: NH NG V N CHUNG V CƠNG TY CH NG KHỐN.Ầ Ữ Ấ ĐỀ Ề Ứ 6 1- Khái ni m v cơng ty ch ng khốn.ệ ề ứ .6 2. Hình th c t ch c:ứ ổ ứ .6 Do cơng ty c ph n có nhi u u i m, nên a s các cơng ty ch ng khốn ch y u t nổ ầ ề ư đ ể đ ố ứ ủ ế ồ t i d i hình th c cơng ty c ph n, th m chí nhi u n c (nh Hàn ạ ướ ứ ổ ầ ậ ề ướ ư Qu c ch ng h n) còn quy nh cơng ty ch ng khốn b t bu c ph i là ố ẳ ạ đị ứ ắ ộ ả cơng ty c ph n.ổ ầ 6 Các cơng ty ch ng khốn c ng là m t lo i hình cơng ty nh ng do ho t ng nghi p ứ ũ ộ ạ ư ạ độ ệ v c a nó c bi t khác v i cơng ty s n xu t hay th ng m i nói chungụ ủ đặ ệ ớ ả ấ ươ ạ nên v m t t ch c c a chúng c ng có nhi u s khác bi t. Các cơng ty ề ặ ổ ứ ủ ũ ề ự ệ ch ng khốn các n c hay trong cùng m t n c v n c t ch c ứ ở ướ ộ ướ ẫ đượ ổ ứ r t khác nhau tùy thu c vào tính ch t cơng vi c c a m i cơng ty hay m cấ ộ ấ ệ ủ ỗ ứ phát tri n c a th tr ng. Tuy nhiên, chúng v n có cùng m t s c độ ể ủ ị ườ ẫ ộ ố đặ tr ng c b n nh sau:ư ơ ả ư .6 Chun mơn hóa và phân c p qu n lý:ấ ả .6 Các cơng ty ch ng khốn chun mơn hóa m c cao trong t ng b ph n, t ng ứ ở ứ độ ừ ộ ậ ừ phòng ban, t ng n v kinh doanh nh .ừ đơ ị ỏ 6 Nhân t con ng iố ườ 6 nh h ng c a th tr ng tài chínhẢ ưở ủ ị ườ 7 Th tr ng tài chính nói chung, th tr ng ch ng khốn nói riêng có nh h ng l n t i ị ườ ị ườ ứ ả ưở ớ ớ chun mơn, s n ph m, d ch v và kh n ng thu l i nhu n c a các cơng ả ẩ ị ụ ả ă ợ ậ ủ ty ch ng khốn. Th tr ng ch ng khốn càng phát tri n thì càng có kh ứ ị ườ ứ ể ả n ng t o thêm các cơng c tài chính và a d ng hóa d ch v , qua ó có thêm ă ạ ụ đ ạ ị ụ đ các c h i thu l i nhu n. V i nh ng m c phát tri n khác nhau c a ơ ộ ợ ậ ớ ữ ứ độ ể ủ th tr ng, c c u t ch c c a các cơng ty ch ng khốn c ng khác nhau ị ườ ơ ấ ổ ứ ủ ứ ũ áp ng nh ng nhu c u riêng. Cơng ty ch ng khốn m t s n c để đ ứ ữ ầ ứ ở ộ ố ướ nh M , Nh t B n có c c u t ch c r t ph c t p, trong khi c c u ư ỹ ậ ả ơ ấ ổ ứ ấ ứ ạ ơ ấ t ch c cơng ty ch ng khốn m t s n c m i có th tr ng ch ng ổ ứ ứ ở ộ ố ướ ớ ị ườ ứ khốn nh ơng Âu và Trung Qu c n gi n h n nhi u. ư ở Đ ố đơ ả ơ ề .7 GVHD: PGS. TS. Nguyễn Đăng Dờn 2 Đề tài: Cty CK và hoạt động của Cty CK trên thò trường CK Việt Nam C c u t ch c c a cơng ty ch ng khốnơ ấ ổ ứ ủ ứ .7 C c u t ch c c a cơng ty ch ng khốn phu thu c vào nhi u lo i hình nghi p v ơ ấ ổ ứ ủ ứ ộ ề ạ ệ ụ ch ng khốn mà cơng ty th c hi n c ng nh quy mơ ho t ng kinh ứ ự ệ ũ ư ạ độ doanh ch ng khốn c a nó. Tuy nhiên, chúng u có c i m chung là hứ ủ đề đặ đ ể ệ th ng các phòng ban ch c n ng c chia ra làm hai kh i t ng ng ố ứ ă đượ ố ươ ứ v i hai kh i cơng vi c mà cơng ty ch ng khốn m nh n:ớ ố ệ ứ đả ậ 7 8 Tuy v y, tùy quy mơ t ng nghi p v và m c trú tr ng vào các nghi p v khác nhau mà ậ ừ ệ ụ ứ độ ọ ệ ụ cơng ty có l i th , cơng ty ch ng khốn có th k t h p m t s nghi p ợ ế ứ ể ế ợ ộ ố ệ v vào m t phòng (ví d phòng nghiên c u phân tích v i phòng t v n hay ụ ộ ụ ứ ớ ư ấ b o lãnh phát hành); ho c có th chia nh các phòng ra nhi u t do khâu ả ặ ể ỏ ề ổ o n ph c t p (nh phòng giao d ch có th tách ra thành t marketing và đ ạ ứ ạ ư ị ể ổ t th c hi n l nh).ổ ự ệ ệ .9 3. Ch c n ng nhi m v c a cơng ty ch ng khốn:ứ ă ệ ụ ủ ứ .11 a. Khái ni mệ 11 Mơi gi i ch ng khốn là m t ho t ng kinh doanh ch ng khốn trong ó m t cơng tyớ ứ ộ ạ độ ứ đ ộ ch ng khốn i di n cho khách hàng ti n hành giao d ch thơng qua c ứ đạ ệ ế ị ơ ch giao d ch t i s giao d ch ch ng khốn hay th tr ng OTC mà ế ị ạ ở ị ứ ị ườ chính khách hàng ph i ch u trách nhi m i v i h u qu kinh t c a ả ị ệ đố ớ ậ ả ế ủ vi c giao d ch ó.ệ ị đ .11 b. Ch c n ngứ ă .11 - Nói li n khách hàng v i b ph n nghiên c u u t : cung c p cho khách hàng các báo cáoề ớ ộ ậ ứ đầ ư ấ nghiên c u và các khuy n ngh u t .ứ ế ị đầ ư .11 a. Khái ni mệ 11 b. M c ích c a ho t ng t doanhụ đ ủ ạ độ ự .11 c. Nh ng u c u i v i cơng ty ch ng khốn trong ho t ng t doanhữ ầ đố ớ ứ ạ độ ự 12 a. Khái ni mệ 14 b. Ngun t c c a ho t ng t v nắ ủ ạ độ ư ấ .14 ây là m t d ng nghi p v t v n c a cơng ty ch ng khốn nh ng m c cao Đ ộ ạ ệ ụ ư ấ ủ ứ ư ở ứ độ h n vì trong ho t ng này, khách hàng y thác cho cơng ty ch ng khốn ơ ạ độ ủ ứ thay m t mình quy t nh u t theo m t chi n l c hay nh ng ặ ế đị đầ ư ộ ế ượ ữ ngun t c ã c khách hàng ch p thu n.ắ đ đượ ấ ậ 15 PH N B: TÌNH HÌNH HO T NG C A CÁC CƠNG TY CH NG KHỐN.Ầ Ạ ĐỘ Ủ Ứ 16 GVHD: PGS. TS. Nguyễn Đăng Dờn 3 Đề tài: Cty CK và hoạt động của Cty CK trên thò trường CK Việt Nam 1. Ho t đ ng mơi gi i.ạ ộ ớ .16 2. Ho t đ ng t doanh.ạ ộ ự 17 3. Ho t đ ng b o lãnh phát hành.ạ ộ ả 19 4. Ho t đ ng t v n đ u t ch ng khốn.ạ ộ ư ấ ầ ư ứ 20 4.1 T v n đ u t ch ng khốn.ư ấ ầ ư ứ .20 4.2 T v n niêm y t.ư ấ ế .20 T ng s h p đ ng t v n niêm y t t i th i đi m hi n nay c a các CTCK là 100 h p ổ ố ợ ồ ư ấ ế ạ ờ ể ệ ủ ợ đ ng, trong đó có 9 h p đ ng đ c ký trong tháng 6/2007 (so v i 67 h p đ ng t i th i đi m ồ ợ ồ ượ ớ ợ ồ ạ ờ ể 1/1/2007). Nh v y, ho t đ ng t v n niêm y t có nh ng d u hi u kh quan h n so v i ư ậ ạ ộ ư ấ ế ữ ấ ệ ả ơ ớ th i đi m đ u n m. Nh ng CTCK đang th c hi n nhi u h p đ ng t v n niêm y t là CTCK ờ ể ầ ă ữ ự ệ ề ợ ồ ư ấ ế Sài Gòn (30 h p đ ng), CTCK Ngân hàng ACB (14 h p đ ng), CTCK Ngân hàng ơng Nam Á.ợ ồ ợ ồ Đ . .20 4.1 T v n khác.ư ấ 20 5. Các ho t đ ng khác.ạ ộ 21 PH N C: NH N XÉT VÀ ÁNH GIÁ.Ầ Ậ Đ .28 K T LU NẾ Ậ 33 TÀI LI U THAM KH OỆ Ả .34 GVHD: PGS. TS. Nguyễn Đăng Dờn 4 Đề tài: Cty CK và hoạt động của Cty CK trên thò trường CK Việt Nam LỜI NĨI ĐẦU  Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế xã hội trong những năm qua ở Việt Nam, thị trường chứng khốn cũng chuyển mình và có những bước phát triển vược bậc và là một trong những kênh cung cấp vốn cho nền kinh tế. Sự lớn mạnh của thị trường chứng khốn gắn liền với hoạt động của các cơng ty chứng khốn mang lại những dịch vụ thiết yếu hỗ trợ các nhà đầu tư và góp phần khơng nhỏ vào việc điều tiết nền kinh tế. Trong bối cảnh Việt Nam đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, điều này đồng nghĩa với việc các cơng ty chứng khốn đã và đang cải cách để phát triển về mọi mặt nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển để có thể cạnh tranh trực tiếp với các tổ chức tài chính quốc tế. Xuất phát từ thực tế trên nhóm tơi mạnh dạn nghiên cứu và thực hiện tiểu luận với đề tài “Tìm hiểu về cơng ty chứng khốn”. Hy vọng những kiến thức của nhóm chúng tơi sẽ mang lại một cái nhìn tổng qt về hoạt động của các cơng ty chứng khốn trên thị trường Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. GVHD: PGS. TS. Nguyễn Đăng Dờn 5 Đề tài: Cty CK và hoạt động của Cty CK trên thò trường CK Việt Nam PHẦN A: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CƠNG TY CHỨNG KHỐN. 1- Khái niệm về cơng ty chứng khốn. Cơng ty chứng khốn là tổ chức có tư cách pháp nhân hoạt động kinh doanh chứng khốn, bao gồm một, một số hoặc tồn bộ các hoạt động: mơi giới chứng khốn, tự doanh chứng khốn, bảo lãnh phát hành chứng khốn, tư vấn đầu tư chứng khốn. 2. Hình thức tổ chức: Có 2 loại hình tổ chức cơng ty chứng khốn cơ bản là: Cơng ty TNHH và cơng ty cổ phần. Do cơng ty cổ phần có nhiều ưu điểm, nên đa số các cơng ty chứng khốn chủ yếu tồn tại dưới hình thức cơng ty cổ phần, thậm chí nhiều nước (như Hàn Quốc chẳng hạn) còn quy định cơng ty chứng khốn bắt buộc phải là cơng ty cổ phần. Các cơng ty chứng khốn cũng là một loại hình cơng ty nhưng do hoạt động nghiệp vụ của nó đặc biệt khác với cơng ty sản xuất hay thương mại nói chung nên về mặt tổ chức của chúng cũng có nhiều sự khác biệt. Các cơng ty chứng khốn ở các nước hay trong cùng một nước vẫn được tổ chức rất khác nhau tùy thuộc vào tính chất cơng việc của mỗi cơng ty hay mức độ phát triển của thị trường. Tuy nhiên, chúng vẫn có cùng một số đặc trưng cơ bản như sau: - Chun mơn hóa và phân cấp quản lý: Các cơng ty chứng khốn chun mơn hóa ở mức độ cao trong từng bộ phận, từng phòng ban, từng đơn vị kinh doanh nhỏ. Do chun mơn hóa cao độ dẫn đến phân cấp quản lý và làm nảy sinh việc có quyền tự quyết. Một số bộ phận trong tổ chức cơng ty nhiều khi khơng phụ thuộc lẫn nhau (ví dụ bộ phận mơi giới và bộ phận tự doanh, hay bộ phận bảo lãnh phát hành…) - Nhân tố con người Nói chung, trong cơng ty chứng khốn, quan hệ với khách hàng có tầm quan trong nhất. Sản phẩm càng trừu tượng thì nhân tố con người càng quan trọng. GVHD: PGS. TS. Nguyễn Đăng Dờn 6 Đề tài: Cty CK và hoạt động của Cty CK trên thò trường CK Việt Nam - Ảnh hưởng của thị trường tài chính Thị trường tài chính nói chung, thị trường chứng khốn nói riêng có ảnh hưởng lớn tới chun mơn, sản phẩm, dịch vụ và khả năng thu lợi nhuận của các cơng ty chứng khốn. Thị trường chứng khốn càng phát triển thì càng có khả năng tạo thêm các cơng cụ tài chính và đa dạng hóa dịch vụ, qua đó có thêm các cơ hội thu lợi nhuận. Với những mức độ phát triển khác nhau của thị trường, cơ cấu tổ chức của các cơng ty chứng khốn cũng khác nhau để đáp ứng những nhu cầu riêng. Cơng ty chứng khốn ở một số nước như Mỹ, Nhật Bản có cơ cấu tổ chức rất phức tạp, trong khi cơ cấu tổ chức cơng ty chứng khốn ở một số nước mới có thị trường chứng khốn như ở Đơng Âu và Trung Quốc đơn giản hơn nhiều. - Cơ cấu tổ chức của cơng ty chứng khốn Cơ cấu tổ chức của cơng ty chứng khốn phu thuộc vào nhiều loại hình nghiệp vụ chứng khốn mà cơng ty thực hiện cũng như quy mơ hoạt động kinh doanh chứng khốn của nó. Tuy nhiên, chúng đều có đặc điểm chung là hệ thống các phòng ban chức năng được chia ra làm hai khối tương ứng với hai khối cơng việc mà cơng ty chứng khốn đảm nhận: Khối I (Front office): Do một phó giám đốc trực tiếp phụ trách, thực hiện các giao dịch mua bán kinh doanh chứng khốn, nói chung là có liên hệ với khách hàng. Khối này đem lại thu nhập cho cơng ty bằng cách đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tạo ra sản phẩm phù hợp với các nhu cầu đó. Trong khối này, ứng với một nghiệp vụ chứng khốn cụ thể, cơng ty có thể tổ chức một phòng để thực hiện. Vì vậy cơng ty thực hiện bao nhiêu nghiệp vụ sẽ có thể có từng ấy phòng và nếu cơng ty chứng khốn chỉ thực hiện một nghiệp vụ, có thể sẽ chỉ có một phòng thuộc khối này. Riêng phòng thanh tốn và lưu giữ chứng khốn thì mọi cơng ty chứng khốn đều phải có và có thể ở khối I do nó trực tiếp liên hệ với khách hàng. Xem sơ đồ sau: GVHD: PGS. TS. Nguyễn Đăng Dờn 7 Đề tài: Cty CK và hoạt động của Cty CK trên thò trường CK Việt Nam GVHD: PGS. TS. Nguyễn Đăng Dờn 8 Phó Giám đốc điều hành khối I Phòng mơi giới Phòng tự doanh Phòng bảo lãnh phát hành Phòng Tư vấn đầu tư Phòng quản lý quỹ đầu tư Phòng Tư vấn tài chính Phòng Thanh tốn và lưu giữ CK Phòng quản lý thu nhập chứng khốn Phòng Ủy quyền Phòng Cho vay chứng khốn Đề tài: Cty CK và hoạt động của Cty CK trên thò trường CK Việt Nam Tuy vậy, tùy quy mơ từng nghiệp vụ và mức độ trú trọng vào các nghiệp vụ khác nhau mà cơng ty có lợi thế, cơng ty chứng khốn có thể kết hợp một số nghiệp vụ vào một phòng (ví dụ phòng nghiên cứu phân tích với phòng tư vấn hay bảo lãnh phát hành); hoặc có thể chia nhỏ các phòng ra nhiều tổ do khâu đoạn phức tạp (như phòng giao dịch có thể tách ra thành tổ marketing và tổ thực hiện lệnh). Khối II (back office): Cũng do một phó giám đốc phụ trách, thực hiện các cơng việc yểm trợ cho khối I. Nói chung, bất kỳ một nghiệp vụ nào ở khối I đều cần sự trợ giúp của các phòng ban thuộc khối II. Xem sơ đồ sau: GVHD: PGS. TS. Nguyễn Đăng Dờn 9 Phó Giám đốc điều hành khối II Phòng nghiên cứu và phát triển Phòng tổ chức hành chánh Phòng thơng tin và phân tích CK Phòng ngân quỹ Phòng kế tốn Phòng ký quỹ (QL TK vay mua) Phòng hạch tốn tín dụng Phòng kế hoạch kinh doanh Phòng phát triển sản phẩm mới Phòng tin học Phòng pháp chế Đề tài: Cty CK và hoạt động của Cty CK trên thò trường CK Việt Nam Ngồi sự phân biệt rõ ràng hai khối như vậy, cơng ty chứng khốn còn có thể có thêm một số phòng như phòng cấp vốn, phòng tín dụng, … nếu cơng ty này được thực hiện các nghiệp vụ mang tính ngân hàng. Đối với những cơng ty chứng khốn lớn, còn có thêm chi nhánh văn phòng ở các địa phương, hoặc các nước khác nhau, hay có thêm phòng quan hệ quốc tế … Để thuận tiện cho quan hệ với khách hàng, mạng lưới tổ chức mộ cơng ty chứng khốn thường gồm văn phòng trung tâm và các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại các địa phương, khu vực cần thiết. Cũng có thể cơng ty chứng khốn ủy thác cho một ngân hàng thương mại ở địa phương hướng dẫn và nhận các lệnh đặt hàng mua bán chứng khốn của khách hàng. Mạng lưới tổ chức một cơng ty chứng khốn. GVHD: PGS. TS. Nguyễn Đăng Dờn 10 Nhà đầu tư Quỹ đầu tư Quỹ bảo hiểm Doanh nghiệp CN Cty chứng khốn Phòng giao dịch VP đại diện Cty CK Cơng ty chứng khốn Tổng hợp đặt lệnh Mơi giớictại sàn giao dịch [...]... Ủy Ban Chứng Khốn Nhà nước đã cấp phép hoạt động kinh doanh chứng khốn cho 61 cơng ty , với tổng vốn điều lệ đạt 6.959 tỷ đồng Trong đó có 47 cơng ty được cấp phép 4 nghiệp vụ mơi giới chứng khốn, tư vấn đầu tư chứng khốn, tự doanh chứng khốn và bảo lãnh phát hành chứng khốn, ngồi ra các cơng ty còn thực hiện một số hoạt động kinh doanh khác như : Lưu ký chứng khốn, cầm cố chứng khốn, repo chứng khốn,... doanh của các cơng ty chứng khốn đang có nguy cơ sẽ bị thổi còi bất cứ lúc nào nếu khơng cẩn thận Theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC, ở điều 34 về hoạt động tự doanh của các cơng ty chứng khốn có ba mục đang đánh đố nhà điều hành các cơng ty chứng khốn GVHD: PGS TS Nguyễn Đăng Dờn 28 Đề tài: Cty CK và hoạt động của Cty CK trên thò trường CK Việt Nam + Mục 3, điều 34, nói rằng cơng ty chứng khốn phải cơng... bán chứng khốn của khách hàng có thể ảnh hưởng lớn tới giá của một loại chứng khốn nào đó, cơng ty chứng khốn khơng được mua hoặc bán trước cùng một loại chứng khốn cho chính mình hoặc tiết lộ thơng tin cho bên thứ ba mua hay bán chứng khốn đó + Điều khoản quy định việc tự doanh của cơng ty chứng khốn cũng đề cập khi khách hàng đặt lệnh giới hạn, cơng ty chứng khốn khơng được mua hoặc bán cùng loại chứng. ..Đề tài: Cty CK và hoạt động của Cty CK trên thò trường CK Việt Nam 3 Chức năng nhiệm vụ của cơng ty chứng khốn: 3.1 Chức năng mơi giới chứng khốn a Khái niệm Mơi giới chứng khốn là một hoạt động kinh doanh chứng khốn trong đó một cơng ty chứng khốn đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch thơng qua cơ chế giao dịch tại sở giao dịch chứng khốn hay thị trường OTC mà chính... hàng mới Bốn cơng ty chứng khốn lớn là Cơng ty chứng khốn Sài Gòn, Chứng khốn Ngân hàng Ngoại thương, Chứng khốn Ngân hàng Đầu tư Phát triển VN và chứng khốn Ngân hàng ACB nắm tới gần 80% thị phần do vậy cạnh tranh giữa các cơng ty chứng khốn mới càng quyết liệt - Các cơng ty mơi giới chứng khốn ở Việt Nam cũng chưa đảm nhiệm tốt việc truyền bá thơng tin về các cổ phiếu cho nhà đầu tư, khơng hình thành... phiếu đơ thị, trái phiếu cơng ty; và 1 loại Chứng chỉ Quỹ đầu tư); GVHD: PGS TS Nguyễn Đăng Dờn 21 Đề tài: Cty CK và hoạt động của Cty CK trên thò trường CK Việt Nam hơn 24.000 tài khoản giao dịch chứng khốn của các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong và ngồi nước mở tại 13 cơng ty chứng khốn Số chứng khốn này đã và đang được các nhà đầu tư giao dịch mua/ bán trên thị trường chứng khốn Điều này có nghĩa... tư vấn của cơng ty chứng khốn nhưng ở mức độ cao hơn vì trong hoạt động này, khách hàng ủy thác cho cơng ty chứng khốn thay mặt mình quyết định đầu tư theo một chiến lược hay những ngun tắc đã được khách hàng chấp thuận GVHD: PGS TS Nguyễn Đăng Dờn 15 Đề tài: Cty CK và hoạt động của Cty CK trên thò trường CK Việt Nam PHẦN B: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠNG TY CHỨNG KHỐN Thị trường chứng khốn Việt... CK Việt Nam nước đều u cầu các cơng ty chứng khốn khi thực hiện nghiệp vụ tự doanh phải đáp ứng u cầu về vốn và con người c Những u cầu đối với cơng ty chứng khốn trong hoạt động tự doanh  Tách biệt quản lý - Các cơng ty chứng khốn phải có sự tách biệt giữa nghiệp vụ tự doanh và nghiệp vụ mơi giới để đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng trong hoạt động - Các cơng ty chứng khốn phải có đội ngũ nhân viên... nhà đầu tư trong tháng 6/2007 qua các Cơng ty chứng khốn đạt 25.196 tỷ đồng Những Cơng ty chứng khốn có doanh số mơi giới giao dịch lớn đa số là những cơng ty đã có nhiều năm hoạt động, có nhiều nhà đầu tư mở tài khoản (xem bảng dưới đây) GVHD: PGS TS Nguyễn Đăng Dờn 16 Đề tài: Cty CK và hoạt động của Cty CK trên thò trường CK Việt Nam Đơn vị: tỷ đồng Cơng ty chứng Doanh số giao dịch thángThị phần giao... nên số người hành nghề chứng khốn đã được cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khốn tại các cơng ty lại càng thiếu hụt Mặt khác, do Quy chế hành nghề chứng khốn chưa chính thức ban hành nên tại một số cơng ty, một số người hành nghề đã có Hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề nhưng chưa được cấp Bên cạnh đó, một số cơng ty có số người hành nghề tương đối ít so với u cầu tối thiểu theo quy định, giữa . Cty CK và hoạt động của Cty CK trên thò trường CK Việt Nam PHẦN A: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CƠNG TY CHỨNG KHỐN. 1- Khái niệm về cơng ty chứng khốn. Cơng ty. tài Tìm hiểu về cơng ty chứng khốn”. Hy vọng những kiến thức của nhóm chúng tơi sẽ mang lại một cái nhìn tổng qt về hoạt động của các cơng ty chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu về công ty chứng khoán, Tìm hiểu về công ty chứng khoán, Tìm hiểu về công ty chứng khoán, Chức năng tự doanh chứng khoán Chức năng bảo lãnh phát hành chứng khoán, Chức năng tư vấn đầu tư Chức năng quản lý danh mục đầu tư, Hoạt động môi giới. Hoạt động tự doanh., Cầm cố chứng khoán Repo chứng khoán, Hoạt động bảo lãnh phát hành. Những thách thức đối với cơng ty chứng khốn trong thời điểm hiện nay.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay