nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị viêm quanh răng bảo tồn ở người cao tuổi khám và điều trị tại bệnh viện đại học y hà nội từ 10/2011 đến 9/2012

93 637 6
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2014, 01:54

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị viêm quanh răng bảo tồn ở người cao tuổi khám và điều trị tại bệnh viện đại học y hà nội từ 10/2011 đến 9/2012 . phát từ những vấn đề đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị viêm quanh răng bảo tồn ở người cao tuổi khám và điều trị tại Bệnh viện Đại Học Y. NI - 2012 ơ B Y T TRNG I HC Y H NI LNG XUN TUN NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG Và KếT QUả ĐIềU TRị VIÊM QUANH RĂNG BảO TồN ở NGƯờI CAO TUổI TạI BệNH VIệN TRƯờNG ĐạI HọC Y Hà NộI Chuyờn ngnh: Nha. B Y T TRNG I HC Y H NI LNG XUN TUN NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG Và KếT QUả ĐIềU TRị VIÊM QUANH RĂNG BảO TồN ở NGƯờI CAO tUổI TạI BệNH VIệN TRƯờNG ĐạI HọC Y Hà NộI LUN VN BC S CHUYấN KHOA
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị viêm quanh răng bảo tồn ở người cao tuổi khám và điều trị tại bệnh viện đại học y hà nội từ 10/2011 đến 9/2012, nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị viêm quanh răng bảo tồn ở người cao tuổi khám và điều trị tại bệnh viện đại học y hà nội từ 10/2011 đến 9/2012, nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị viêm quanh răng bảo tồn ở người cao tuổi khám và điều trị tại bệnh viện đại học y hà nội từ 10/2011 đến 9/2012

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn