phân tích tài chính tại công ty cổ phần xe khách thành long

61 201 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2014, 01:22

     !"#$%&'($)*#+ , /0!123/145 6$ 789:            7 ;< 7'#%! =- = = => = = ; ;>:? <@,;<= <&'A.% ,;<= ,A.% 6B<= 6'C% 6 "' -D -*$# D 6, D#"EF 6 ; "'#9 G G?? DH;I D#:.J - DH; ->$#:. -@I -&KJ ,;@ ,.*&'9 LD,7 L!$#M! B= 7 BNM' -D=, -*$#A       !"# $%#    2  &'" 1. ()*+,) /012 <O.!P!A.%A $QN;P)P*A$!P:RA AS!'P+A.* RATMT:UFM.9:RV):'! ?UWX&'A."'C% G??"SQ&'9)!C$( ?:Y%&'9:&9 H."$%?$YF%O:UZ[\O ]:U>&Z$?? 6.R]A ^>[%!H[ ]C\O!_??$: &9M&'9J)FA':EY% &'?;P??E_F?N$ &9[&9Z(`34()1)(5)67 )8+9:;<=)1>a((#$Y #("S'&F$C(*AbA^ >[%!H 2. ?))@2 Cc,#)F$C(W]$(??  cN"EA??^ >[%!HFdA:U*A *AA.?? Mc;:."#'!%9FAP !??    e  3. 35AB)@2 ]$$??^ >[%!HM!!?53 (V3/141/14/ 4. 3CD+=+)@2 ;P_$_[O$]_!:N!? :N!#%]"#V^>[%!H 5. E)?)/012 ->E>$%](:U5:Nc :N4cHW]$(?? :N/cG??A^>[%!H :N5cf."#'!X3?A^ >[%!H    g  CDFG H"I" J3KL ML N3 F2F2O=P=B0+4()1)(Q>.R+2 !!!"#! G??.&!%P[h!"# $(?$&!%X_?! !A??!?:N .=-N"E)Q?!&9?) &YU?Z=-) !! !$%&'$(()*$! =-*A#dS$Y(#:UM\ :M=-=)G =-#&():R: &'9?>:!PC?_CN& &'W:Yfi#:UA&? !).%!_Z%! a) +,-./%(! G !&'9?:Y$)&'! &9&'9?c&9>:!&9U&9 UN"E&Z!A9?:N=- M!$)M!A$JV% b) +,-0,*! ->:A$(3)P!j!^ kZ&:YR$#"R$?G =-Q!>:!!NC$#A$!?"!X NC$#!!%'3"R=-!#!.3!    0  9!^9:R\:P$Z%'33:E=- :NV)"S)F&9>:8U c) +,-"'12()3'$! -:R$=-j^?_k($=-$Y! &9C%C?_C?_ATA%' 3'U$A$:N G =-Q!PC?_=-:!&9Q T:Y!&9%!E$9%!. $%l]G )P%!G $YF%'$A%!$Y F%'$TA-:Y&9$TA:R$ dM&%'3!TA:Y& 9$A:R$AdM&%'3"RV A.%=--:R$\&"' "#$#"EF=-$"#$#%'M'PZ:R Ud d) +,-2'$! -CRG =-PM:U%'3!=-V) Y)P:&9)M!9=-%$A?_"S Mm e) +,-45$*6%*! -:R.&?=-ME$%&',;<= )':EY(:N%']?:R.- =-^>:R.J:U)$#.:U^ >C)Z\=-)&(U!T$Y=- f) +,-7.$./58-! =$M!!?=-!N&&'W:Y ??.!$lP!!$%P"!!A.%    n  A.?A!?! l$_$Y:Y):U[Q?"!.$! ]&9%-N&&'W:YJ"o_ ?$!_!?"!&'W$lP( (% F2S23CD+=+)-7,T>+4()1)(2 G:N!??.#M*!_M !X]!"%:U!*9PM ^?p?^UX!!?=- -?)P"o_.%U(:N!8$ _?>*"#6!:N!^Mc ! !!97":*:"! ;:N!^MC$:R:UEM:Y%E >?P!!%&'!9:YM^p ? )(:N""!c$Y%A%$Y%:YM. ]$Y^P;P!_:N!>'M'(%)" "!:U!pc8.%8N$9:R#C $(:N!?]8.%'RD(%l]""! )P""!MX"##:N#""!M& ! ! !97";"#<6/='$>?@?./ @?! $A97"$?5* G:N!:U"o_P!9.':EV #%&'%%!#)&?d:N"#$Y p% p%q9!.ME5#M:U"T[c qrM    41  )p%s?cq 4 r 4 M 4  4 p?%#cq 1 r 1 M 1  1 <)#:U?tqrq 4 uq 1 B!9.':EV#MX!>:U"#% A%s#MX"#%s?"i>C%&'Y V%&':Y)"S!9:U':E#:U v >Ccq  r 4 M 1  1 f.':E#ctrq  uq 1 r 4 M 4  4 u 1 M 1  1 v >cq M r 4 M 4  1 f.':E#MctMrq M uq  r 4 M 4  1 u 4 M 1  1 v >Mcq  r 4 M 4  4 f.':E#ctrq  uq M r 4 M 4  4 u 4 M 4  1 ^U':EV#"SMX#:U?c tqrtwtMwt BA97":5! Cp:N!dM:N! )QZ:N!MX!d V"#E?.':EV# ! !C97"(D5! ;:N!!x"#:U"o_P?;)!x ?:U[!)d:'!F.NM'[ !_A.=-:)x$(N>?$> :3A."'%'3!$%'3"R ! !E97"(*! 7'C:N!!.p%^U ?.i!x"#)#&'$Yh?   [...]... trạng tài chính cưa DN cũng như hiệu quả SXKD của DN mình Bùi Thị Thư TCDNB-K12 Chuyên đề tốt nghiệp 21 Học Viện Ngân Hàng Chương 2: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CÔ PHẦN XE KHÁCH THANH LONG 2.1 Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần xe khách Thanh Long 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Thanh Long Công ty cổ phần xe khách Thanh Long. .. trưởng phòng phân công việc cho từng nhân viên dưới quyền Hiện nay, lao động gián tiếp của Công ty có 21 người, trong đó 01 người có bằng Thạc sĩ (chiếm 4,76%) và 20 người đều có bằng đại học (chiếm 95,24%) 2.2 Phân tích tài chính tại công ty cổ phần xe khách Thanh Long 2.2.1 Quy trình phân tích tài chính tại công ty cổ phần xe khách Thanh Long Trong công tác... chức phân tích tài chính tại công ty cổ phần xe khách Thanh Long, cuối mỗi năm dựa trên yêu cầu của nhà quản lý nhân viên phòng kế toán tài chính sẽ phân tích tình hình tài chính của công ty, giúp nhà quản trị đưa ra quyết định phù hợp Quy trình phân tích tại công ty không được thực hiện đầy đủ trình tự các bước của quy trình phân tích tài chính. .. hoạch phân tích Công ty cổ phần xe khách Thanh Long đã xác định việc lập kế hoạch phân tích là để đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính chung của ban quản trị công ty nên việc phân tích sẽ phải đưa ra được cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính cũng như nguyên nhân của nó Bộ phận phân tích là phòng tài chính kế toán vì đây là bộ phận lập báo cáo tài. .. định những biểu hiện đặc trưng Công ty không có sự phân tách rõ ràng giữa “xác định những biểu hiện đặc trưng” và phân tích Công ty tiến hành phân tích ngay khi hoàn thành bước thu thập thông tin 2.2.1.4 Phân tích Nội dung phân tích bao gồm 3 phần: 1) Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty; 2) Phân tích tình hình tài chính qua các mối quan hệ trên... 3) Phân tích các ty số tài chính Hiện tại công ty cũng đã sử dụng linh hoạt các phương pháp phân tích cơ bản như phương pháp so sánh, phương pháp phân tích ty lệ Những phương pháp phân tích hiện đại như phương pháp phân tích Dupont hay phương pháp phân tích dự báo kinh tế lượng vẫn chưa được công ty tìm hiểu và nghiên cứu để phục vụ cho hoạt động phân tích. .. và quản lí của công ty cổ phần xe khách Thanh Long (Nguồn: phòng tổ chức hành chính, công ty cổ phần xe khách Thanh Long) 2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban Đại hội đồng cổ đông: Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, quyền quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định Đặc... dẫn đến điểm yếu trên Chính tầm quan trọng và sự phức tạp của phân tích tài chính đòi hỏi cán bộ phân tích phải có trình độ chuyên môn cao 1.4.1.3 Lựa chọn phương pháp phân tích Khi đã có đủ thông tin cần thiết cho phân tích thì lựa chọn phương pháp phân tích phù hợp, hiện đại sẽ giúp cho việc phân tích tài chính được chính xác, khách quan, toàn diện... của khách hàng về di chuyển nên Công ty vận tải Hoàng Long đã giành một lượng lớn khách hàng từ phía Công ty Do cùng chung địa bàn hoạt động, nên Ban Lãnh đạo Công ty đã nhận định Công ty vận tải Hoàng Long là đối thủ cạnh tranh chính của Công ty Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp khác như Hải Âu, các xe tư nhân khác cũng là đối thủ cạnh tranh của Công ty. .. Long được thành lập theo Quyết định 2526/QĐ-UB ngày 13/01/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, là một Công ty mà tiền thân của nó là doanh nghiệp Nhà nước được chuyển đổi hình thức sở hữu Nhà nước sang hình thức sở hữu Công ty cổ phần với số vốn điều lệ là 6.622.800.000VNĐ Tên Công ty: Công ty cổ phần xe khách Thanh Long Địa chỉ trụ sở chính:
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích tài chính tại công ty cổ phần xe khách thành long, phân tích tài chính tại công ty cổ phần xe khách thành long, phân tích tài chính tại công ty cổ phần xe khách thành long

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay