LUẬN VĂN Tình Hình Huy Động Vốn Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – QTK Lý Thái Tổ

57 249 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2014, 23:17

. TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – QTK LÝ THÁI TỔ 25 2.1 Khái quát về công tác huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – QTK Lý Thái Tổ 25 2.1.1 Các nguồn vốn huy động 25 2.1.1.1 Tiền. tại QTK Lý Thái Tổ 34 2.1.2.2 Đánh giá về tình hình huy động vốn tại QTK Lý Thái Tổ 36 2.1.2.2.1Tỷ số vốn huy động trên tổng nguồn vốn 37 2.1.2.2.2 Tỷ số vốn huy động có kì hạn trên tổng số vốn. dụng của các ngân hàng năm 2012 Hình 1.4: Sơ đồ tổ chức QTK Lý Thái Tổ Hình 2.1: Tỷ số vốn huy động trên tổng nguồn vốn Hình 2.2: Tỷ số vốn huy động có kỳ hạn trên tổng số vốn huy động 8 MỤC LỤC Lời
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN VĂN Tình Hình Huy Động Vốn Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – QTK Lý Thái Tổ, LUẬN VĂN Tình Hình Huy Động Vốn Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – QTK Lý Thái Tổ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn