Hoàn thiện công tác thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ trong hoạt động nhập khẩu tại Trung tâm XNK - Tổng công ty cơ khí xây dựng..

42 482 3
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2013, 09:35

Hoàn thiện công tác thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ trong hoạt động nhập khẩu tại Trung tâm XNK - Tổng công ty cơ khí xây dựng.. LỜI MỞ ĐẦU Việt Nam đang đi trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước để hòa nhập với nền kinh tế phát triển chung của thế giới. Cùng với xu thế quốc tế hóa như hiện nay, Việt Nam muốn hòa nhập được tất cả các nền kinh tế của các nước cũng như hòa chung sự phát triển của nền kinh tế thị trường trên thế giới. Việt Nam cần phải những chính sách, những chiến lược phát triển đúng đắn, đặc biệt là chính sách đối ngoại. Đây là con đường để Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, giao lưu với nền kinh tế của nước ngoài để đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển nhanh hơn, toàn diện hơn. Nền kinh tế thị trường - một nền kinh tế mở hướng ngoại, càng phát triển thì quan hệ thanh toán càng được mở rộng và ngày càng đa dạng hơn, chịu sự tác động mạnh của những biến động về kinh tế tài chính, tiền tệ trong khu vực và trên thế giới. Trong bối cảnh chung đó, các công ty cần phải tìm cho mình các bạn hàng tin cậy, các phương thức thanh toán quốc tế sao cho phù hợp với hoạt động nhập khẩu của công ty để tránh các rủi ro hoạt động thanh toán đem lại. Xuất phát từ thực tế trên, trong thời gian thực tập tại Trung tâm XNK Tổng Công ty khí xây dựng, em đã chọn đề tài: "Hoàn thiện công tác thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ trong hoạt động nhập khẩu tại Trung tâm XNK - Tổng công ty khí xây dựng". Trên sở phân tích về mặt lý luận và khảo sát tình hình thực tiễn công tác thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ trong hoạt động nhập khẩu tại Trung tâm để tìm ra những vấn đề còn tồn tại và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thanh toán chứng từTrung tâm. Kết cấu chuyên đề: Ngoài phần mở đầu, kết luận bố cục chuyên đề chia thành 3 chương: Chương I: sở lý luận về thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ ở các doanh nghiệp nhập khẩu. Chương II: Tình hình thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ trong hoạt động nhập hẩu tại Trung tâm XNK - Tổng công ty khí xây dựng. 1 Chương III: Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác thanh tốn bằng phương thức tín dụng chứng từ. CHƯƠNG I SỞ LÝ LUẬN VỀ THANH TỐN QUỐC TẾ BẰNG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ Ở CÁC DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU I. THANH TỐN QUỐC TẾ VÀ VAI TRỊ CỦA THANH TỐN QUỐC TẾ 1. Khái niệm thanh tốn quốc tế Trong điều kiện quốc tế hóa nền kinh tế thế giới đang diễn ra ngày càng mạnhmẽ, mỗi quốc gia cần phải tích cực và chủ động tham gia để đạt tới vị trí thuận lợi trong sự phân cơng lao động quốc tế và trao đổi thương mại quốc tế. Điều đó nghĩa là mỗi quốc gia cần phải phát triển mạnh mẽ lĩnh vực kinh tế đối ngoại, bao gồm ngoại thương, hợp tác về kinh tế, khoa học cơng nghệ, đầu quốc tế, du lịch quốc tế, thơng tin liên lạc quốc tế và XNK hàng hố… Q trình tiến hành các hoạt động kinh tế nêu trên tất yếu nảy sinh những nhu cầu chi trả, thanh tốn tiền tệ giữa các chủ thể ở các quốc gia khác nhau. Từ đó nảy sinh nhu cầu thực hiện các hoạt động thanh tốn quốc tế. Thanh tốn quốc tế là việc thực hiện các nghĩa vụ tiền tệ, nảy sinh trên sở các hoạt động kinh tế và phi kinh tế giữa các tổ chức hay cá nhân nước này với tổ chức cá nhân nước khác, hoặc giữa một quốc gia với tổ chức quốc tế, thơng qua quan hệ giữa các ngân hàng liên hệ. Cùng với xu hướng khơng ngừng mở rộng quan hệ thương mại và các mối quan hệ khác giữa các quốc gia trên thế giới, đòi hỏi hoạt động thanh tốn quốc tế cũng phải được mở rộng, hồn thiện để đáp ứng u cầu phục vụ tốt. 2. Vai trò của thanh tốn quốc tế Các hoạt động xuất - nhập khẩu hàng hố và dịch vụ khơng bao giờ tách rời nhau mà chúng thường mối quan hệ hữu với nhau. Việc mua 2 hàng xuất bán hàng nhập bằng nội tệ trên thị trường trong nước là khâu mở đầu và kết thúc cho việc bán hàng xuất và mua hàng nhập bằng ngoại tệ trên thị trường thế giới. Toàn bộ hoạt động xuất - nhập khẩu của một nước tạo thành một chu kỳ khép kín, chu kỳ dạng "Nội tệ - Ngoại tệ - Hàng nhập khẩu". Đó là mối quan hệ giữa hàng hoá xuất khẩu và hàng hoá nhập khẩu, giữa giá nội tệ và giá ngoại tệ. Các quan hệ hàng hoá và tiền tệ nói trên chỉ thể thực hiện thông qua trao đổi quốc tế. Để đảm bảo việc thu chi ngoại tệ kết quả tốt, các nhà kinh doanh xuất - nhập khẩu đều phải thành thạo công tác thanh toán quốc tế vì thanh toán quốc tế là việc chi trả tiền tệ giữa các đối tác thuộc các nước khác nhau trong quan hệ kinh tế quốc tế. Trong buôn bán, dù ở hình thức nào, luôn tồn tại một mâu thuẫn: người nhập khẩu lại muốn tiền rồi mới giao hàng. Để giải quyết, người ta thường dùng một biện pháp thỏa hiệp đó là trả tiền đồng nghĩa với việc giao chứng từ chứng nhận quyền sở hữu hàng hoá hay quyền kiểm soát hàng hoá không qua bên thứ ba độc lập được cả hai bên là nhà nhập khẩu và nhà xuất khẩu tin tưởng làm trung gian thực hiện việc trả tiền và giao chứng từ. Ở đây sự tin tưởng đóng vai trò quan trọng. Các Ngân hàng với khả năng tài chính dồi dào, uy tín cao được yêu cầu tham gia với cách bên thứ 3 nói trên. Ngân hàng sẽ cam kết điều kiện với nhập khẩu sẽ trả tiền khi họ xuất trình bộ chứng từ phù hợp và đưa ra những quy định yêu cầu người nhập khẩu tuân thủ. Cách thức này đảm bảo một cách hợp lý quyền lợi chính đáng của hai bên: mua và bán. Thanh toán bằng tín dụng chứng từ còn một ưu điểm là các doanh nghiệp mới bước vào kinh doanh XNK và các doanh nghiệp đã kinh nghiệm trong lĩnh vực này đều thể sử dụng một cách hiệu quả. 3. Các phương thức thanh toán quốc tế Phương thức thanh toán quốc tế là toàn bộ quá trình, cách thức nhận trả hàng trong giao dịch, mua bán ngoại thương giữa người nhập khẩu với người 3 xuất khẩu. Trong quan hệ ngoại thương rất nhiều phương thức thanh toán khác nhau như: chuyển tiền, ghi sổ, nhờ thu, tín dụng chứng từ… mỗi phương thức thanh toán đều ưu và nhược điểm riêng. Vì vậy việc lựa chọn phương thức thanh toán thích hợp phải được người nhập khẩu và người xuất khẩu bàn bạc thống nhất, ghi vào hợp đồng mua bán ngoại thương. Mỗi phương thức là một phương pháp đảm bảo thanh toán, việc chuyển giao"tiền thật sự" hay "chi trả" giữa người mua và người bán được thực hiện bởi các phương thức đó. 3.1. Phương thức chuyển tiền Đây là phương thức thanh toán đơn giản nhất, trong đó một khách hàng ủy nhiệm cho Ngân hàng phục vụ minh trích từ tài khoản của mình một số tiền nhất định chuyển cho một người khác ở một địa điểm nhất định và trong một thời gian nhất định. Ngân hàng khi thực hiện việc chuyển tiền theo ủy nhiệm được hưởng hoa hồng và không bị ràng buộc gì đối với người mua lẫn người bán. Việc chuyển tiền xem như hoàn tất khi thanh toán hết cho người thụ hưởng, trước thời điểm này, số tiền trong tài khoản vẫn thuộc quyền sở hữu của người chuyển tiền, mà người thụ hưởng không thể khiếu nại gì với ngân hàng. Trong quan hệ mua bán, thanh toán quốc tế, phương thức chuyển tiền chỉ được chọn là phương thức thanh toán đối với các nhà kinh doanh xuất- nhập khẩu, cung ứng dịch vụ quan hệ thân thiết, tin cậy lẫn nhau, vì khâu thanh toán này rất dễ nảy sinh việc chiếm dụng vốn của người bán, trong khi phương thức chuyển tiền, đặc biệt là chuyển tiền điện là phương thức thanh toán nhanh nhất hiện nay. 3.2. Phương pháp ghi sổ Đây là phương thức thanh toán mà qua đó tổ chức xuất khẩu khi xuất khẩu hàng hoá, cung ứng dịch vụ thì ghi nợ cho bên nhập khẩu vào một cuốn sổ riêng của mình và việc thanh toán các khoản nợ này được thực hiện như đã thỏa thuận. 4 Khi thực hiện phương thức này, tổ chức xuất khẩu đã thực hiện một giao dịch tín dụng cho tổ chức nhập khẩu dưới dạng tín dụng thương mại. Thông thường, phương thức này chỉ áp dụng trong thanh toán giữa 2 đơn vị quan hệ thường xuyên và tin cậy lẫn nhau. 3.3. Phương thức thanh toán nhờ thu Phương thức thanh toán nhờ thu hay còn gọi là ủy thác nhưng được thực hiện theo quy tắc thống nhất về thu chứng từ thương mại do phòng thương mại quốc tế ban hành năm 1967 và điều chỉnh lại năm 1978. Phương thức thanh toán nhờ thu qua đó tổ chức xuất khẩu khi đã hoàn thành nghĩa vụ gửi hàng, giao chứng từ hàng hoá ủy thác cho ngân hàng phục vụ mình thu hộ số tiền trên sở hối phiếu do mình lập ra ở người nhập khẩu thông qua ngân hàng phục vụ người nhập khẩu. Trong mối quan hệ này, ngân hàng ở cả 2 bên nhà nhập khẩu lẫn nhà xuất khẩu, chỉ tham gia với cách là nhà trung gian đi thu tiền hộ, nhận giữ chứng từu liên quan đến hàng hoá đã gửi đi, nhưng không bị ràng buộc trách nhiệm, phải kiểm tra chứng từ nhờ thu, cũng như việc giấy nhờ thu được nhà nhập khẩu chấp nhận và thanh toán hay không. Phương thức thanh toán này hoàn toàn dựa vào sự tín nhiệm lẫn nhau giữa nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu, nó bảo đảm hơn tuy nhiên tốc độ thanh toán chậm, rủi ro cho bên nhà nhập khẩu lớn trong trường hợp nhà xuất khẩu không chịu thanh toán, từ chối nhận hàng vì lý do giá mua sản phẩm đó đang xuống mà người bán không chấp nhận giảm giá và nhất là lô hàng nhập về không còn phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, người bán chỉ còn cách nhà ngân hàng bên mua lấy hàng cất vào kho, mua bảo hiểm và tìm nguồn tiêu thụ hết số hàng này. 3.3.1. Nhờ thu phiếu trơn Nhờ thu phiếu trơn là phương thức trong đó người bán ủy thác cho ngân hàng thu hộ tiền ở người mua căn cứ vào hối phiếu mà mình lập ra, còn chứng từ gửi hàng thì gửi thẳng cho người mua không qua ngân hàng. 5 3.3.2. Nhờ thu kèm chứng từ Nhờ thu kèm chứng từphương thức thanh toán trong đó bên bán ủy nhiệm cho ngân hàng phục vụ mình thu hộ tiền của người mua không chỉ căn cứ vào hối phiếu mà còn căn cứ vào bộ chứng từ hàng hoá gửi kèm theo yêu cầu là ngân hàng chỉ trao bộ chứng từ hàng hoá cho người mua sau khi họ đã thanh toán tiền hoặc ký chấp nhận trả tiền trên hối phiếu. 3.4. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ - Documentary credit Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ là một sự thỏa thuận trong đó một ngân hàng theo yêu cầu của khách hàng sẽ trả một số tiền nhất định cho một người khác hoặc chấp nhận hối phiếu do người này ký phát trong phạm vi số tiền đó, khi người này xuất trình cho ngân hàng một bộ chứng từ thanh toán, phù hợp với những quy định đề ra trong thư tín dụng (do ngân hàng mở). Phương thức này là phương thức phổ biến nhất được các bên tham gia hợp đồng ngoại thương ưa chuộng vì nó bảo vệ quyền lợi cho cả người bán và người mua. Hiện nay ở Việt Nam và các nước đang phát triển tỷ trọng thanh toán bằng L/C chiếm 80% trong tổng kim ngạch hàng hoá XNK. II. THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪU 1. Các chủ thể tham gia vào quy trình thanh toán Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ là một sự thỏa thuận mà trong đó một ngân hàng (ngân hàng mở thư tín dụng) theo yêu cầu của khách hàng (người xin mở thư tín dụng) cam kết sẽ trả một số tiền nhất định cho một người thứ ba (người hưởng lợi) hoặc chấp nhận hối phiếu do người thứ ba ký phát trong phạm vi số tiền đó khi người thứ 3 này xuất trình cho ngân hàng một bộ chứng từ thanh toán phù hợp quy định đề ra trong thư tín dụng. Mục đích của L/C không phải là chuyển tiền từ nước nhà nhập khẩu sang nước nhà xuất khẩu mà nó đảm bảo quyền lợi cho nhà xuất khẩu khi giao hàng. 6 Người hưởng L/C không phải là người yêu cầu mở L/C mà là bạn hàng của người yêu cầu mở. Trong nghiệp vụ này "credit" không chỉ bao hàm nghĩa tín dụng thông thường mà bao hàm nghĩa "tín nhiệm". 1.1. Chức năng của tín dụng chứng từ Trong thanh toán quốc tế, phương thức tín dụng chứng từ được sử dụng rộng rãi đóng vai trò quan trọng thể hiện các chức năng: - Chức năng thanh toán: thể hiện ở chỗ nó không dùng tiền mặt để thanh toán giữa người mua và người bán. - Chức năng đảm bảo: Tín dụng chứng từ là sự cam kết trừu tượng, độc lập của ngân hàng mở L/C đảm bảo thanh toán cho nhà nhập khẩu ngay cả trong trường hợp nhà nhập khẩu không khả năng thanh toán. 1.2. Các bên tham gia và mối quan hệ pháp lý giữa các bên tham gia trong phương thức tín dụng chứng từ. - Người yêu cầu mở L/C: Là người mua trong hợp đồng bán. Khi bắt đầu giao dịch thanh toán căn cứ vào yêu cầu trong hợp đồng để làm đơn xin mở thư tín dụng rồi đến ngân hàng đã được chỉ định hoặc tự chọn yêu cầu mở một L/C cho người thụ hưởng. Khi nhận được bộ chứng từ phù hợp do người bán gửi tới qua ngân hàng, người yêu cầu mở L/C dùng bộ chứng từ này đi nhận hàng và hoàn trả tiền cho ngân hàng mở L/C. - Người hưởng lợi: Là người bán trong hợp đồng mua bán. Công việc của người hưởng lợi là kiểm tra L/C do người mua mở phù hợp với quy định của hợp đồng không và sau khi giao hàng lập bộ chứng từ đòi tiền gửi cho người mua qua ngân hàng làm trung gian. - Ngân hàng mở thư tín dụng thể coi là ngân hàng của người mua. Dựa trên đơn xin mở thư tín dụng của khách hàng, ngân hàng lập một L/C rồi gửi cho người bán qua một 7 ngân hàng khác bằng thư, telex hoặc bằng một phương tiện liên lạc nào đó. Khi nhận được bộ chứng từ phù hợp với quy dịnh của L/C, ngân hàng sẽ thay người mua trả tiền cho người hưởng lợi. - Ngân hàng thông báo Là ngân hàng nhận điện hoặc thư của ngân hàng mở L/C và thông báo L/C gốc này cho người hưởng lợi. - Ngân hàng xác nhận: Đây là ngân hàng thứ ba đứng ra đảm bảo với các bên tham gia giao dịch thanh toán bằng phương thức L/C về khả năng thanh toán của ngân hàng mở L/C. Ngân hàng xác nhận phải là ngân hàng lớn và uy tín và khả năng thanh toán hơn nhiều so với ngân hàng mở L/C. - Ngân hàng hoàn trả Là ngân hàng đợc mở L/C hay ngân hàng xác nhận chỉ định mình trả tiền cho ngân hàng đòi tiền. 1.3. Quy trình thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ Diễn giải: (1): nhà nhập khẩu căn cứ vào hợp đồng thương mại lập đơn xin mở thư tín dụng cho người xuất khẩu hưởng tại ngân hàng phục vụ mình. (2): dựa trên những thông tin trong đơn xin mở L/C, ngân hàng mở L/C lập ra một L/C trong đó ngân hàng cam kết sẽ trả tiền cho người bán nếu người bán xuất trình được bộ chứng từ thanh toán phù hợp với quy định đã đề ra trong L/C. 8 Ngân hàng thông báo Ngân hàng mở thư tín dụng Người bán, người hưởng lợi Người mua xin mở L/C (2) (7) (8) (5) (4) (3) (6) (8) (1) (9) (10) Ngân hàng mở L/C sẽ gửi bản L/C gốc đến cho người bán thông qua ngân hàng thông báo, thường là ngân hàng đại lý của ngân hàng mở L/C ở nước người bán. Việc thông báo này thể được thực hiện bằng một trong nhiều phương tiện thông tin liên lạc như: thư đảm bảo, telex, fax. (3) Ngân hàng thông báo xác nhận L/C đã nhận văn bản và chuyển bản L/C gốc cho người hưởng lợi. (4) Nếu người hưởng lợi không chấp nhận các điều khoản đã đưa của L/C thì yêu cầu người xin mở L/C sửa đổi bổ sung lại. Quy trình yêu cầu sửa đổi là thực hiện giống như quy trình mở L/C đã nêu trên. (5) Nếu chấp nhận L/C người hưởng lợi tiến hành giao hàng (6) Sau khi hoàn thành nghĩa vụ giao hàng người bán hoàn tất bộ chứng từ thanh toán theo yêu cầu đã nêu ra trong L/C gốc và các bản sửa đổi (nếu có) xuất trình tại ngân hàng thông báo để đòi tiền ngân hàng mở L/C. (7) Ngân hàng thông báo nhận bộ chứng từ thanh toán và chuyển cho ngân hàng mở L/C. (8) Ngân hàng mở L/C kiểm tra bộ chứng từ nếu thấy L/C phù hợp thì trả tiền cho người bán thông qua ngân hàng thông báo. Nếu thấy bộ chứng từ sai sót, mâu thuẫn với quy định của L/C thì từ chối trả tiền và thông báo cho các bên liên quan. (9) Ngân hàng mở L/c chuyển bộ chứng từ thanh toán cho người xin mở với điều kiện người này trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền. (10) Người mua hoàn trả lại tiền cho ngân hàng mở L/C và cầm bộ chứng từ nhận hàng. Nếu sau khi kiểm tra bộ chứng từ thanh toán người mua phát hiện sai sót so với quy định của L/C thì quyền từ chối hoàn trả tiền. Trường hợp này ngân hàng mở L/C chịu trách nhiệm về hậu quả xảy ra do không kiểm tra cẩn thận bộ chứng ừ. 2. Thư tín dụng - một công cụ quan trọng của phương thức thanh toán tín dụng chứng từ 9 Thư tín dụng là một phương tiện quan trọng được sử dụng trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ. Không mở được thư tín dụng thì phương thức này không được xác lập và người bán không thể giao hàng cho người mua. Thư tín dụng còn là một văn bản pháp lý, trong đó ngân hàng đưa ra cam kết trả tiền cho người bán trong một thời hạn nhất định được quy định trong L/C với điều kiện người bán làm đúng các yêu cầu của thư đó. 2.1. Nội dung của L/C - Số hiệu của L/C: Tất cả các thư tín dụng đều số hiệu riêng. Tác dụng của số hiệu là để trao đổi thư từ, điện tín liên quan đến việc thực hiện L/C và số hiệu L/C còn để dùng ghi vào các chứng từ liên quan. - Địa điểm và ngày mở L/C + Địa điểm L/C: là ngày phát sinh cam kết của ngân hàng mở L/C viết cam kết trả tiền cho người xuất khẩu. Địa điểm này ý nghĩa quan trọng trong việc chọn luật khi xảy ra tranh chấp - xung đột pháp luật về L/C đó. + Ngày mở L/C: là ngày bắt đàu phát sinh cam kết của ngân hàng mở L/C với người xuất khẩu, là ngày bắt đầu thời hạn hiệu lực của L/C và cuối cùng là căn cứ để người xuất khẩu kiểm tra xem người nhập khẩu thực hiện mở L/C đúng như trong hợp đồng không. - Loại L/C - Tên, địa chỉ những người liên đến phương thức tín dụng chứng từ. Những người liên quan chia làm 2 loại: + Các thương nhân: gồm những người nhập khẩu là người yêu cầu mở L/C, người xuất khẩulà người hưởng lợi L/C. + Các ngân hàng tham gia trong phương thức tín dụng chứng từ gồm ngân hàng mở L/C, ngân hàng thông báo, ngân hàng trả tiền, ngân hàng xác nhận. - Tên, địa chỉ ngân hàng mở L/C - Tên địa chỉ người hưởng lợi - Số tiền bằng chữ và bằng số của L/C 10 [...]... yếu tố tác động Đến 2006 kim ngạch nhập khẩu tăng lên 2000.000 USD Tỷ trọng thanh toán bằng L/C là cao nhất, bên cạnh đó Trung tâm cũng sử dụng thêm một số phương thức thanh toán khác 2 Thanh toán hàng nhập khẩu bằng phương thức tín dụng chứng từ Với cách là nhà nhập khẩu hàng hoá, thực hiện thanh toán bằng tín dụng chứng từ Trung tâm cần phải thực hiện như sau: Phát hành đơn xin mở thư tín dụng Nhận... TÌNH HÌNH THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU TẠI TRUNG TÂM XNK- TỔNG CÔNG TY KHÍ XÂY DỰNG I KHÁI QUÁT VỀ TRUNG TÂM XNK 1 Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm XNK Tổng công ty khí xây dựng (viết tắc là COMA) là một doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo quyết định số 993/BXD-TCLĐ ngày 20/11/1995 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,... NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THANH TOÁN BẰNG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ I SỰ CẦN THIẾT HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THANH TOÁN QUỐC TẾ Ở TRUNG TÂM XNK Thanh toánkhâu cuối cùng của sản xuất và lưu thông hàng hoá Nếu tổ chức tốt công tác thanh toán quốc tế đối với hàng nhập khẩu mới giúp Trung tâm thực hiện tốt quy trình nhập khẩu hàng, giảm chi phí và rủi ro, giữ được chữ tín với nhà cung cấp Tổ chức tốt công. .. quả - Đối với công tác thanh toán quốc tế: Cần phải nâng cao kiến thức nghiệp vụ ngoại thương, nghiệp vụ thanh toán quốc tế cho các thành viên của Trung tâm Thực hiện nghiệp vụ thanh toán giỏi tức là công ty đảm bảo được chi phí hợp lý giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động ngoại thương III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THANH TOÁN BẰNG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TRONG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU... tới nay hoạt động thanh toánTrung tâm XNK chưa gây ra thiệt hại lớn nào về mặt kinh tế Trung tâm đội ngũ cán bộ CNV tinh thần trách nhiệm cao, ý thức trong công việc Chính vì thế, Trung tâm XNK chưa 1 lần thất tín với ngân hàng, tất cả các lô hàngnhập khẩu đều được thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn Trong hoạt động thương mại quốc tế, Trung tâm hầu hết sử dụng phương thức tín dụng chứng từ do... lượng kiểm tra bộ chứng từhoàn thiện quy trình nhận hàng Trung tâm sử dụng phương thức thanh toán bằng thư tín dụng nên sau khi nhận được bộ chứng từ Trung tâm phải kiểm tra kỹ lưỡng để xác định xem bộ chứng từ hoàn hảo, chính xác không? Trong đó kiểm tra kỹ hóa đơn và vận đơn là chứng từ quan trọng nhất khi Trung tâm đóng vai trò là người nhập khẩu tránh tình trạng thanh toán xong mà nhận được... thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Để được sự tín nhiệm của bạn hàng trong hoạt động nhập khẩu thì không thể không đề cập đến vai trò của hoạt động thanh toán ngoài các yếu tố như: chất lượng, thời gian… yếu tố chính xác, đầy đủ đóng vai trò quan trọng Sự tín nhiệm của bạn hàng đã giảm bớt rủi ro trong hoạt động nhập khẩuhoạt động thanh toán tín dụng chứng từ Bên cạnh đó, Trung tâm còn... kết cấu thép, thiết bị thi công ngành xây dựng trên thị trường thế giới Để làm được điều này, Tổng công ty khí xây dựng đã đề nghị lên Bộ xây dựng về việc tách phòng XNK trực thuộc Tổng công ty để trở thành công ty con của mình Căn cứ vào một số Nghị định, ngày 26/072000 Bộ Xây dựng đã ra QĐTL số 1027/QĐ-BXD về việc thành lập Trung tâm XNK trực thuộc Tổng công ty khí xây dựng Tên giao dịch quốc... thuê, tổ chức kinh doanh dịch vụ du lịch - Mặt hàng kinh doanh: Trung tâm XNK chủ yếu hoạt động nhập khẩu trực tiếp các mặt hàng: nhập khẩu thép xây dựng chủ yếu từ Đài Loan, nhập khẩu hạt nhựa từ Anh, nhập khẩu máy móc, thiết bị phục vụ cho xây dựng công nghiệp Và các công ty nào không đủ vốn để mua thì Trung tâm XNk sẽ cho thuê tài sản đó 20 - Thị trường: Trung tâm đặt quan hệ làm ăn đều là thị trường... ngạch thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ luôn chiếm tỷ trọng lớn trong thanh toán quốc tế 3.2 Nhược điểm Tuy nhiều ưu điểm nhưng phương pháp tín dụng chứng từ vẫn còn một số nhược điểm sau: - Phương pháp này đòi hỏi một quy trình thanh toán rất tỷ mỷ, đòi hỏi các bên tham gia phải thận trọng nhất là khâu lập và kiểm tra chứng từ Chỉ cần một sơ suất nhỏ trong khâu lập và kiểm tra chứng từ . trên, trong thời gian thực tập tại Trung tâm XNK Tổng Công ty cơ khí xây dựng, em đã chọn đề tài: " ;Hoàn thiện công tác thanh toán bằng phương thức tín. NHẬP KHẨU TẠI TRUNG TÂM XNK- TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG I. KHÁI QUÁT VỀ TRUNG TÂM XNK 1. Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm XNK Tổng công
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ trong hoạt động nhập khẩu tại Trung tâm XNK - Tổng công ty cơ khí xây dựng.., Hoàn thiện công tác thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ trong hoạt động nhập khẩu tại Trung tâm XNK - Tổng công ty cơ khí xây dựng.., Hoàn thiện công tác thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ trong hoạt động nhập khẩu tại Trung tâm XNK - Tổng công ty cơ khí xây dựng.., Khái niệm thanh tốn quốc tế Vai trò của thanh tốn quốc tế, Phương thức chuyển tiền Phương pháp ghi sổ Phương thức thanh toán nhờ thu, Chức năng của tín dụng chứng từ, Quy trình thanh tốn bằng phương thức tín dụng chứng từ, Nội dung của LC, Tính chất của LC Các loại thư tín dụng, Nhược điểm, Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm XNK, Vốn Cơ sở vật chất Môi trường kinh doanh, Lao động và cơ cấu lao động Kết quả sản xuất kinh doanh, Xin giấy phép nhập khẩu Mở LC Dục giao hàng Kiểm tra chứng từ, Cơ cấu bộ máy Tình hình nhập khẩu hàng hố của Trung tâm, Những kết quả đạt được Những hạn chế và nguyên nhân, Mục tiêu phát triển Phương hướng hoạt động của Trung tâm, Hồn thiện đơn xin mở thư tín dụng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay