600 từ vựng thường gặp trong bài thi toeic

28 730 14
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2014, 08:52

600 từ vựng thường gặp trong bài thi toeic600 từ vựng thường gặp trong bài thi toeic600 từ vựng thường gặp trong bài thi toeic600 từ vựng thường gặp trong bài thi toeic600 từ vựng thường gặp trong bài thi toeic600 từ vựng thường gặp trong bài thi toeic600 từ vựng thường gặp trong bài thi toeic600 từ vựng thường gặp trong bài thi toeic600 từ vựng thường gặp trong bài thi toeic600 từ vựng thường gặp trong bài thi toeic600 từ vựng thường gặp trong bài thi toeic600 từ vựng thường gặp trong bài thi toeic . 1 600 TỪ VỰNG THÔNG DỤNG THƯỜNG GẶP TRONG BÀI THI TOEIC MỤC LỤC : L1 Contracts /'kɔntrækt/ N. hng, giao. Priority n. something of importance, something that should be done before other things  Prioritize v. prior adj. Progress n. a movement forward, v. to move forward on something, especially. completion (cn thi t, ko th thi u) Inventory n, goods in stock; an itemized record of these goods (Kim kê (hàng hóa) Minimize v, to reduce, to give less importance to (gim ti mc ti thi u) Minimal
- Xem thêm -

Xem thêm: 600 từ vựng thường gặp trong bài thi toeic, 600 từ vựng thường gặp trong bài thi toeic, 600 từ vựng thường gặp trong bài thi toeic

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn