Vai trò của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế Việt Nam

30 976 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2013, 09:24

Vai trò của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế Việt Nam [...]... khốn có vai trò tích c c và khơng th thi u trong n n kinh t 15 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Ph n II: S hình thành th trư ng ch ng khốn t i Vi t Nam I TÍNH T T Y U C A VI C HÌNH THÀNH TH TRƯ NG CH NG KHỐN T I VI T NAM 1 Do u c u c a n n kinh t Th c t cho th y th trư ng ra ch ra t t c các nư c có th trư ng ch ng khốn, khi n n kinh t i thì chưa có th trư ng ch ng khốn Th trư ng ch ng khốn i khi n n kinh. .. th trư ng ch ng khốn III/ Vai trò c a th trư ng ch ng khốn Ph n II: S hình thành th trư ng ch ng khốn t i Vi t Nam I/ Tính t t y u c a vi c hình thành th trư ng ch ng khốn t i Vi t nam 1 Do u c u c a n n kinh t 2 Do u c u c a nhà nư c III/ Th c tr ng th trư ng ch ng khốn Vi t Nam hi n nay 1 Th c tr ng 2 Nh ng thu n l i cho s hình thành m t th trư ng ch ng khốn th c s t i Vi t Nam 3 Ch th tham gia th... n t ngân hàng 4 Báo: Th trư ng tài chính ti n t S 1 +2, 8, 10, 12, 14, 15, 17 5 Th i báo kinh t Vi t Nam S 77, 80, 81, 85, 95, 96, 97 6 Tin h c ngân hàng S 6 - 1999 7 Báo cáo chính tr c a Ban ch p hành Trung ương 28 ng khố VIII THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Vai trò c a th trư ng ch ng khốn i v i n n kinh t Vi t Nam (TL; 3) M CL C L i nói u Ph n I: Nh ng v n cơ b n v th trư ng ch ng khốn I/ Ch ng khốn... ng ch ng khốn th c s t i Vi t Nam Hi n nay n n kinh t Vi t Nam ã có nh ng ti n tri n cơ b n t o i u ki n thu n l i cho s hình thành và phát tri n c a th trư ng ch ng khốn Chúng ta ã t ư c nh ng thành t u áng khích l L m phát ã gi m t 67% năm 1992 xu ng còn 14,4% năm 1994 và 12,7% năm 1995 T l tăng trư ng kinh t bình qn trong 5 năm tr l i ây ln ư c duy trì u n m c 9%, n n kinh t nh Thu nh p c a dân cư... th ng thơng tin kinh t tài chính r ng l n 22 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Ph n III: nh hư ng và gi i pháp phát tri n th trư ng ch ng khốn Vi t Nam I NH HƯ NG PHÁT TRI N TH TRƯ NG CH NG KHỐN VI T NAM Th trư ng ch ng khốn là m t th trư ng cao c p có tác kinh t c a ng r t l n nn n t nư c vì v y q trình thành l p th trư ng ch ng khốn ph i r t th n tr ng bên c nh vi c nghiên c u h c h i kinh nghi m cu nư... ba: Gi i quy t v khung pháp lý Ch ng khốn và th trư ng ch ng khốn là m t lĩnh v c còn r t m i m Nam, Vi t ng th i cũng là lĩnh v c khó và ph c t p Chúng ta chưa t ng có kinh nghi m th c t v v n này Vi c h c h i kinh nghi m c a nư c ngồi ph i h t s c linh ho t, khơng th máy móc vì mơi trư ng kinh t Vi t Nam có nh ng c thù riêng C n ph i ban hành các văn b n s a i, b sung k p th i m b o ho t ng c a trung... thơng báo l i cho khách hàng bi t và n u khách hàng ch p nh n, cơng ty s th c hi n l nh và giao d ch c a khách hàng ư c th c hi n III VAI TRỊ C A TH TRƯ NG CH NG KHỐN Th trư ng ch ng khốn ang óng vai trò ngày càng quan tr ng trong n n kinh t các nư c trên th gi i Khi n n kinh t hàng hố phát tri n nh t nh s c n t i th trư ng ch ng khốn nm tm c h tr cho q trình phát tri n Trong th p k v a qua các th trư... ng ch ng khốn t i Vi t Nam ngày càng tr nên b c thi t do nh ng lý do mà em ã nêu trên nên ch c ch n trong tương lai g n Vi t Nam s có m t th trư ng ch ng khốn theo úng ý nghĩa c a nó áp ng các nhu c u c a n n kinh t III TH C TR NG TH TRƯ NG CH NG KHỐN VI T NAM HI N NAY 1 Th c tr ng T i thành ph H Chí Minh hi n ã có 80 doanh nghi p c ph n trong ó có 24 doanh nghi p s n xu t kinh doanh cơng thương nghi... trong chi n lư c phát tri n kinh t c a ng và Nhà nư c ta hi n nay S ra i c a th trư ng ch ng khốn t i Vi t nam là m t q trình t t y u M c dù còn nhi u h n ch nhưng s ra khốn t o ti n cho s phát tri n n i và ho t ng c a th trư ng ch ng nh c a n n kinh t qu c dân./ 27 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Tài li u tham kh o 1 Sách: Th trư ng ch ng khốn NXB Th ng kê 2 Báo ch ng khốn Vi t Nam 3 Tài li u gi ng d y... nào ó có kh năng ti p thêm s c m nh cho th trư ng - ó là th trư ng ch ng khốn v i vi c cung c p v n cho n n kinh t Có th nói n n kinh t hàng hố phát tri n làm n y sinh th trư ng ch ng khốn và th trư ng ch ng khốn n lư t nó l i ti p thêm ngu n l c thúc y n n kinh t hàng hố phát tri n "Trong n n kinh t nư c ta hi n nay, ch y u m i có hình th c giao lưu v n giáp ti p nên chưa huy ti m tàng c a ng và thu 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế Việt Nam, Vai trò của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế Việt Nam, Vai trò của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế Việt Nam, Các khái niệm, Thị trường sơ cấp: Thị trường thứ cấp., Sở giao dịch chứng khoán:, Những nguyên tắc cơ bản về hoạt động của thị trường chứng khoán., VAI TRỊ CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN., Do yêu cầu của nền kinh tế. Thực trạng., Chủ thể tham gia thị trường chứng khoán. Hàng hoá ở thị trường chứng khoán., ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn