Xây dựng chương trình xác định các thông số của tầng chứa dầu khí bằng phương pháp biểu đồ crossplot

100 467 1
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2014, 19:08

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  DƯƠNG HOÀI THANH XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CỦA TẦNG CHỨA DẦU – KHÍ BẰNG PHƯƠNG PHÁP BIỂU ĐỒ CẮT CROSSPLOT Chuyên ngành : Vật Lý Địa Cầu Mã số : 60 44 15 LUẬN VĂN THẠC SĨ VẬT LÝ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS. TS TRẦN VĨNH TUÂN Thành Phố Hồ Chí Minh - 2010 Xây dựng chương trình xác định các thông số của tầng chứa dầu – khí bằng phương pháp biểu đồ cắt crossplot HV : Dương Hoài Thanh GVHD : PGS. TS Trần Vĩnh Tuân LỜI CẢM ƠN  Sau hơn một năm tìm hiểu và nghiên cứu một cách nghiêm túc, luận văn cao học với đề tài “Xây dựng chương trình xác định các thông số của tầng chứa dầu – khí bằng phương pháp biểu đồ cắt crossplot” của học viên Dương Hoài Thanh, chuyên ngành Vật Lý Địa Cầu đã hoàn thành. Để có được kết quả này, tác giả đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, chỉ bảo và hướng dẫn tận tình của các thầy cô và bạn bè đồng nghiệp. Lời cảm ơn chân thành đầu tiên tác giả xin gửi đến PGS. TS Trần Vĩnh Tuân, Thầy là người đã hướng dẫn rất tận tình cho tác giả trong việc lựa chọn đề tài và trong suốt quá trình thực hiện. Thầy Trần Vĩnh Tuân cũng là người cung cấp cho tác giả nguồn tài liệu tham khảo quí giá và các số liệu địa vật lý giếng khoan để thực hiện đề tài này. Xin cảm ơn chân thành PGS. TS Nguyễn Thành Vấn – trưởng bộ môn Vật Lý Địa Cầu, khoa Vật Lý – Vật Lý Kỹ Thuật, trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên và các thầy cô, đồng nghiệp trong bộ môn Vật Lý Trái Đất đã tạo điều kiện và giúp đỡ tác giả hoàn thành đề tài này. Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các thầy cô giáo giảng dạy chương trình cao học khóa 17 năm 2007 chuyên ngành Vật Lý Địa Cầu, trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên đã tận tâm truyền đạt những kiến thức cơ bản và cần thiết làm nền tảng cho qua trình nghiên cứu sau này. Cuối cùng tác giả xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè và các đồng nghiệp trong đội 2D – làm việc trên tàu khảo sát địa chấn Bình Minh 02, công ty PTSC Marine đã cổ vũ, động viên và khích lệ tinh thần tác giả trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2010 Tác giả Dương Hoài Thanh Xây dựng chương trình xác định các thông số của tầng chứa dầu – khí bằng phương pháp biểu đồ cắt crossplot HV : Dương Hoài Thanh GVHD : PGS. TS Trần Vĩnh Tuân MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn Mục lục Danh mục bảng Danh mục hình vẽ CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TIỀM NĂNG DẦU KHÍ CỦA VIỆT NAM 3 1.1 Giới thiệu 3 1.2 Thành công trong tìm kiếm thăm dò 5 1.3 Tài nguyên dầu khí của Việt Nam 9 1.3.1 Hiện trạng nguồn tài nguyên dầu khí 9 1.3.2 Trữ lượng dầu khí Việt Nam trong khung cảnh dầu khí toàn cầu 11 CHƯƠNG 2: CÁC THÔNG SỐ CỦA TẦNG CHỨA VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN DÙNG ĐỂ XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ VỈA CỦA TẦNG CHỨA 15 2.1 Những vấn đề cơ bản của Địa Vật Lý Giếng Khoan 15 2.1.1 Môi trường lỗ khoan 15 2.1.2 Độ rỗng 18 2.1.3 Độ sét của đất đá trầm tích 20 2.1.4 Độ thấm 22 2.1.5 Điện trở suất 22 2.1.6 Độ bão hòa nước 24 2.1.7 Các giá trị a, m, n 24 2.1.8 Nhiệt độ vỉa 25 2.2 Nhận dạng tầng chứa (hay vỉa chứa ) bằng tài liệu Địa Vật Lý Giếng Khoan 26 2.2.1 Xác định tầng chứa bằng phương pháp log SP 26 Xây dựng chương trình xác định các thông số của tầng chứa dầu – khí bằng phương pháp biểu đồ cắt crossplot HV : Dương Hoài Thanh GVHD : PGS. TS Trần Vĩnh Tuân 2.2.2 Xác định tầng chứa bằng phương pháp điện trở suất 26 2.2.3 Xác định tầng chứa bằng phương pháp phóng xạ tự nhiên 28 2.2.4 Xác định tầng chứa bằng phương pháp log đường kính giếng khoan 29 2.3 Các phương pháp địa vật lý giếng khoan dùng để xác định các thông số vỉa của tầng chứa 30 2.3.1 Các phương pháp Log độ rỗng 30 2.3.2 Phương pháp Log phóng xạ tự nhiên 36 2.3.3 Phương pháp trường điện tự nhiên 38 2.3.4 Phương pháp log điện trở suất 40 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP BIỂU ĐỒ CẮT CROSSPLOT 46 3.1 Phương pháp biểu đồ cắt 46 3.1.1 Biểu đồ P (Pickett) 46 3.1.2 Biểu đồ H (Hingle) 47 3.1.3 Biểu đồ M – N 52 3.2 Chương trình biểu đồ cắt crossplot viết bằng ngôn ngữ Matlab 56 3.2.1 Thuật toán phần mềm Crossplot 56 3.2.2 Giao diện phần mềm Crossplot và cách sử dụng 59 CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH BIỂU ĐỒ CẮT CROSSPLOT ĐỂ XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ VỈA CỦA CÁC TẦNG CHỨA CỦA CẤU TẠO X BỒN TRŨNG CỬU LONG 69 4.1 Đặc điểm địa chất dầu khí của bồn trũng Cửu Long 69 4.1.1 Vị trí địa lý 69 4.1.2 Các thành tạo địa chất bồn trũng Cửu Long 70 4.1.3 Đặc điểm địa chất dầu khí của cấu tạo X Bồn Trũng Cửu Long 71 4.2 Xác định các thông số của các vỉa trầm tích 78 Xây dựng chương trình xác định các thông số của tầng chứa dầu – khí bằng phương pháp biểu đồ cắt crossplot HV : Dương Hoài Thanh GVHD : PGS. TS Trần Vĩnh Tuân 4.3 Xác định thành phần thạch học của tầng chứa 84 Kết luận và kiến nghị 88 Danh mục công trình của tác giả Tài liệu tham khảo Phụ lục Xây dựng chương trình xác định các thông số của tầng chứa dầu – khí bằng phương pháp biểu đồ cắt crossplot HV : Dương Hoài Thanh GVHD : PGS. TS Trần Vĩnh Tuân DANH MỤC BẢNG CHƯƠNG 2 Bảng 2.1 Các giá trị vận tốc siêu âm và thời gian truyền sóng qua các loại khung đá Bảng 2.2 Mật độ của các loại khung đá của đất đá phổ biến CHƯƠNG 3 Bảng 3.1 Bảng tính các giá trị của các đường S w < 100% Bảng 3.2 Bảng tính các giá trị của các đường S w < 100% Bảng 3.3 Hệ số dung dịch và khung đá của một vài khoáng vật và độ rỗng Bảng 3.4 Giá trị các hằng số M* và N* cho một số khoáng vật phổ biến Bảng 3.5 Giá trị trị ∆T ma , ρ ma , M*, N* của các khoáng vật phổ biến trong đá móng CHƯƠNG 4 Bảng 4.1 Số liệu vỉa cát sạch để xây dựng đường R o Bảng 4.2 Bảng số liệu các vỉa chứa cần xác định thông số Bảng 4.3 Độ bão hòa nước của các vỉa tính bằng chương trình “biểu đồ cắt P” Bảng 4.4 Độ bão hòa nước của các vỉa tính bằng chương trình “biểu đồ cắt H” Bảng 4.5 Số liệu thiết lập biểu đồ thạch học của đá chứa ở tập D Bảng 4.6 Số liệu thiết lập biểu đồ thạch học của đá móng Xây dựng chương trình xác định các thông số của tầng chứa dầu – khí bằng phương pháp biểu đồ cắt crossplot HV : Dương Hoài Thanh GVHD : PGS. TS Trần Vĩnh Tuân DANH MỤC HÌNH VẼ CHƯƠNG 1 Hình 1.1 Sơ đồ phân bố các mỏ dầu khí ở Việt Nam Hình 1.2 Phân chia Play các bể trầm tích Đệ Tam Việt Nam Hình 1.3a Phân bố các phát hiện dầu khí Hình 1.3b Trữ lượng dầu khí phát hiện Hình 1.4 Trữ lượng dầu khí phát hiện gia tăng hàng năm Hình 1.5 Trữ lượng dầu khí giai đoạn 1982 – 2004 Hình 1.6 Biểu đồ khoan thăm dò, khoan phát triển và giá dầu hàng năm Hình 1.7 Chi phí tìm kiếm thăm dò 1988 – 2000 (theo VPI) Hình 1.8 Trữ lượng và tiềm năng dầu khí theo mức độ thăm dò Hình 1.9 Phân bố cấp trữ lượng và tiềm năng theo bể (theo mức độ thăm dò) Hình 1.10 Phân bố cấp trữ lượng và tiềm năng theo play (theo mức độ thăm dò) Hình 1.11a Phân bố trữ lượng dầu các khu vực trên thế giới Hình 1.11b Phân bố trữ lượng dầu các nước khu vực Châu Á – Thái Bình Dương Hình 1.12a Phân bố trữ lượng khí các khu vực trên thế giới Hình 1.12b Phân bố trữ lượng khí các nước khu vực Châu Á – Thái Bình Dương CHƯƠNG 2 Hình 2.1 Môi trường lỗ khoan Hình 2.2 Các mặt cắt điện trở suất Hình 2.3 Độ rỗng mở Hình 2.4 Độ rỗng kín Xây dựng chương trình xác định các thông số của tầng chứa dầu – khí bằng phương pháp biểu đồ cắt crossplot HV : Dương Hoài Thanh GVHD : PGS. TS Trần Vĩnh Tuân Hình 2.5 Các kiểu phân bố của sét trong thành hệ Hình 2.6 Xác định tầng thấm bằng phương pháp log SP Hình 2.7 Xác định tầng chứa bằng phương pháp điện trở suất Hình 2.8 Xác định tầng chứa bằng phương pháp gamma tự nhiên Hình 2.9 Xác định tầng chứa bằng phương pháp log đường kính giếng khoan Hình 2.10 Biểu đồ hiệu chỉnh log độ rỗng nơtron bù của đá Hình 2.11 Biểu đồ hiệu chỉnh log độ rỗng nơtron sườn của đá Hình 2.12 Đường Gamma Ray điển hình đối với các loại đất đá Hình 2.13 Mô hình minh họa việc xác định thạch học từ đường log SP Hình 2.14 Mô hình hệ thống đo cảm ứng trong phương pháp điện trở suất CHƯƠNG 3 Hình 3.1 Phương pháp đồ thị Pickett Hình 3.2 Giấy vẽ biểu đồ cắt Hingle cho đá chứa là cát kết Hình 3.3 Giấy vẽ biểu đồ cắt Hingle cho đá chứa là đá vôi Hình 3.4 Biểu đồ cắt Hingle Hình 3.5 Biểu đồ đặc điểm thạch học M – N cho trầm tích Hình 3.6 Biểu đồ đặc điểm thạch học M – N cho đá móng Hình 3.7 Giao diện chính của Crossplot Hình 3.8 Giao diện của phương pháp “biểu đồ cắt P” Hình 3.9 Giao diện chính của phương pháp biểu đồ cắt Xây dựng chương trình xác định các thông số của tầng chứa dầu – khí bằng phương pháp biểu đồ cắt crossplot HV : Dương Hoài Thanh GVHD : PGS. TS Trần Vĩnh Tuân Hình 3.10 Cửa sổ nhập các thông số số hóa Hình 3.11 Cửa sổ số hóa Hình 3.12 Cửa sổ biểu đồ cắt H Hình 3.13 Cửa sổ chọn đặc điểm thạch học Hình 3.14 Giao diện chính của phương pháp biểu đồ cắt H dùng cho Sandstones Hình 3.15 Giao diện chính của phương pháp biểu đồ cắt H dùng cho Carbonates Hình 3.16 Cửa sổ chọn của phương pháp biểu đồ M - N Hình 3.17 Giao diện phương pháp biểu đồ M – N với trầm tích Hình 3.18 Giao diện phương pháp biểu đồ M – N với đá móng CHƯƠNG 4 Hình 4.1 Vị trí Bồn Trũng Cửu Long Hình 4.2 Cột địa tầng Bồn Trũng Cửu Long Hình 4.3 Bản đồ vị trí cấu tạo X – Lô 01/97 Hình 4.4 Mặt cắt địa chấn và địa tầng qua cấu tạo X thuộc Bồn Trũng Cửu Long Hình 4.5 Đường R o các điểm số liệu trên chương trình “biểu đồ cắt P” Hình 4.6 Đường R o các điểm số liệu trên chương trình “biểu đồ cắt H” Hình 4.7 Biểu đồ đặc điểm thạch họcM – N tập D1 Hình 4.8 Biểu đồ đặc điểm thạch họcM – N tập D2 Hình 4.9 Biểu đồ đặc điểm thạch họcM – N của đá móng Xây dựng chương trình xác định các thông số của tầng chứa dầu – khí bằng phương pháp biểu đồ cắt crossplot HV : Dương Hoài Thanh GVHD : PGS. TS Trần Vĩnh Tuân CHƯƠNG MỞ ĐẦU Hiệu quả của công tác thăm dò và khai thác các mỏ dầu khí phụ thuộc rất nhiều vào việc xác định các đặc tính, thông số vỉa đặc biệt là ở ngoài hiện trường thực địa. Hiện nay có rất nhiều phần mềm phân tích số liệu Địa Vật Lý Giếng Khoan như : GEOFRAME, IP, ULTRA,…được dùng để xác định đặc tính và thông số vỉa. Tuy nhiên đây là các phần mềm lớn nó chỉ được sử dụng ở các trung tâm xử lý do đó chúng không phù hợp cho việc phân tích và kiểm tra ở hiện trường ngoài thực địa. Trong hoàn cảnh đó, tác giả đã chọn đề tài “Xây dựng chương trình xác định các thông số của tầng chứa dầu – khí bằng phương pháp biểu đồ cắt crossplot” với nội dung chính là tìm hiểu và nghiên cứu các phương pháp biểu đồ cắt crossplot để xây dựng nên phần mềm xác định các đặc tính và thông số vỉa có thể ứng dụng một cách linh hoạt trong việc phân tích và kiểm tra ở hiện trường ngoài thực địa. Mục đích của đề tài là xây dựng một phần mềm có thể cài đặt và sử dụng trên máy tính cá nhân (PC) nhằm giúp cho các nhà Địa Vật Lý có thể xác định, kiểm tra các đặc tính và thông số vỉa ở ngoài thực địa để có những quyết định đúng đắn trong việc hoàn thiện giếng. Để đạt được mục đích trên, các nhiệm vụ chính cần phải giải quyết là : - Tìm hiểu các phương pháp biểu đồ cắt crossplot. - Xây dựng phần mềm Crossplot bằng ngôn ngữ Matlab để xác định thông số vỉa. - Áp dụng xác định các thông số vỉa của các tầng chứa của cấu tạo X Bồn Trũng Cửu Long để thấy được khả năng ứng dụng của phần mềm. Để giải quyết các nhiệm vụ trên, dưới đây là các bước và phương pháp nghiên cứu mà tác giả đã áp dụng : - Thu thập các tài liệu Địa Vật Lý Giếng Khoan. 1 [...]... Tuân 13 Xây dựng chương trình xác định các thông số của tầng chứa dầu – khí bằng phương pháp biểu đồ cắt crossplot Hình 1.12a Phân bố trữ lượng khí các khu vực trên thế giới Hình 1.12b Phân bố trữ lượng khí các nước khu vực Châu Á – Thái Bình Dương HV : Dương Hoài Thanh GVHD : PGS TS Trần Vĩnh Tuân 14 Xây dựng chương trình xác định các thông số của tầng chứa dầu – khí bằng phương pháp biểu đồ cắt crossplot. .. Tuân 21 Xây dựng chương trình xác định các thông số của tầng chứa dầu – khí bằng phương pháp biểu đồ cắt crossplot Hình 2.5 Các kiểu phân bố của sét trong thành hệ HV : Dương Hoài Thanh GVHD : PGS TS Trần Vĩnh Tuân 22 Xây dựng chương trình xác định các thông số của tầng chứa dầu – khí bằng phương pháp biểu đồ cắt crossplot 2.1.4 Độ thấm Khả năng của đất đá trong tự nhiên truyền dẫn chất lỏng, khí hoặc... triển các mỏ nhỏ ở thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam ngày càng trở nên phổ biến HV : Dương Hoài Thanh GVHD : PGS TS Trần Vĩnh Tuân 15 Xây dựng chương trình xác định các thông số của tầng chứa dầu – khí bằng phương pháp biểu đồ cắt crossplot CHƯƠNG 2 CÁC THÔNG SỐ CỦA TẦNG CHỨA VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN DÙNG ĐỂ XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ VỈA CỦA TẦNG CHỨA 2.1 Những vấn đề cơ bản của. .. trang, phân tích các phương pháp biểu đồ cắt crossplot, đưa ra thuật toán và xây dựng chương trình biểu đồ cắt crossplot bằng ngôn ngữ Matlab, giới thiệu về cách sử dụng chương trình biểu đồ cắt crossplot - Chương 4 – gồm 19 trang, ứng dụng chương trình biểu đồ cắt crossplot để xác định các thông số vỉa của các tầng chứa của cấu tạo X Bồn Trũng Cửu Long để thấy được khả năng ứng dụng của phần mềm Dù...2 Xây dựng chương trình xác định các thông số của tầng chứa dầu – khí bằng phương pháp biểu đồ cắt crossplot - Số hóa các tài liệu Địa Vật Lý Giếng Khoan - Phân tích các phương pháp biểu đồ cắt, xây dựng thuật toán lập trình và dùng Matlab để viết thành phần mềm Crossplot - Xử lý tài liệu Địa Vật Lý Giếng Khoan bằng Crossplot để thấy được khả năng ứng dụng của phần mềm Sau hơn một... Vĩnh Tuân 9 Xây dựng chương trình xác định các thông số của tầng chứa dầu – khí bằng phương pháp biểu đồ cắt crossplot 1.3 Tài nguyên dầu khí của Việt Nam 1.3.1 Hiện trạng nguồn tài nguyên dầu khí Kết quả tính trữ lượng và tiềm năng dầu khí đã phát hiện của các bể trầm tích Đệ Tam Việt Nam theo mức độ thăm dò tính đến ngày 31-12-2004 được trình bày ở Hình 1.8 Tổng trữ lượng và tiềm năng dầu khí có khả... phát hiện khí (kể cả phát hiện khí – dầu) phân bố ở các bể : Nam Côn Sơn, Malay – Thổ Chu, Cửu Long và sông Hồng (Hình 13a, 13b, 14) HV : Dương Hoài Thanh GVHD : PGS TS Trần Vĩnh Tuân 6 Xây dựng chương trình xác định các thông số của tầng chứa dầu – khí bằng phương pháp biểu đồ cắt crossplot Hình 1.3a Phân bố các phát hiện dầu khí Hình 1.3b Trữ lượng dầu khí phát hiện Hình 1.4 Trữ lượng dầu khí phát... Vĩnh Tuân 11 Xây dựng chương trình xác định các thông số của tầng chứa dầu – khí bằng phương pháp biểu đồ cắt crossplot 1.3.2 Trữ lượng dầu khí Việt Nam trong khung cảnh dầu khí toàn cầu Việt Nam là quốc gia có tiềm năng dầu khí nhưng với trữ lượng không đáng kể nên trước năm 1990 trữ lượng dầu khí của Việt Nam chưa được thống kê trong khu vực và thế giới Chỉ sau khi phát hiện và khai thác dầu từ móng... cùng một độ sâu của thành hệ Khoảng nào mà ba đuờng điện trở suất tách ra thì đó chính là tầng thấm, tại vị trí mà ba đường điện trở suất này tách ra chính là ranh giới tầng thấm (Hình 2.7) HV : Dương Hoài Thanh GVHD : PGS TS Trần Vĩnh Tuân 27 Xây dựng chương trình xác định các thông số của tầng chứa dầu – khí bằng phương pháp biểu đồ cắt crossplot Hình 2.6 Xác định tầng chứa bằng phương pháp Log SP HV... Malay – Thổ Chu : Phát hiện cả dầu và khí trong đó các mỏ dầu – khí : Bunga Kekwa – Cái Nước, Bunga Raya, Bunga Seroja ở vùng chồng lấn giữa Việt Nam và Malaysia đang được khai thác HV : Dương Hoài Thanh GVHD : PGS TS Trần Vĩnh Tuân 4 Xây dựng chương trình xác định các thông số của tầng chứa dầu – khí bằng phương pháp biểu đồ cắt crossplot Hình 1.1 Sơ đồ phân bố các mỏ dầu khí ở Việt Nam HV : Dương Hoài . dầu khí của cấu tạo X Bồn Trũng Cửu Long 71 4.2 Xác định các thông số của các vỉa trầm tích 78 Xây dựng chương trình xác định các thông số của tầng chứa dầu – khí bằng phương pháp biểu đồ. tài Xây dựng chương trình xác định các thông số của tầng chứa dầu – khí bằng phương pháp biểu đồ cắt crossplot với nội dung chính là tìm hiểu và nghiên cứu các phương pháp biểu đồ cắt crossplot. ở tập D Bảng 4.6 Số liệu thiết lập biểu đồ thạch học của đá móng Xây dựng chương trình xác định các thông số của tầng chứa dầu – khí bằng phương pháp biểu đồ cắt crossplot HV : Dương
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chương trình xác định các thông số của tầng chứa dầu khí bằng phương pháp biểu đồ crossplot, Xây dựng chương trình xác định các thông số của tầng chứa dầu khí bằng phương pháp biểu đồ crossplot, Xây dựng chương trình xác định các thông số của tầng chứa dầu khí bằng phương pháp biểu đồ crossplot

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn