nghiên cứu sự lưu hành của vi khuẩn pasteurella multocida trong bệnh tụ huyết trùng ở trâu, bò tại một số huyện có dịch trên địa bàn tỉnh hà giang và biện pháp phòng trị

104 630 2
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2014, 11:40

. của tác giả đi trước ở trong và ngoài nước, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài: " ;Nghiên cứu sự lưu hành của vi khuẩn Pasteurella multocida trong bệnh tụ huyết trùng ở trâu, bò tại. điểm dịch tễ bệnh tụ huyết trùng trâu, bò trên địa bàn tỉnh Hà Giang. - Nghiên cứu vai trò của các yếu tố khí hậu tác động đến đặc điểm dịch tễ bệnh tụ huyết trùng trâu, bò. - Xác định sự lưu. CỦA VI KHUẨN PASTEURELLA MULTOCIDA TRONG BỆNH TỤ HUYẾT TRÙNG Ở TRÂU, BÕ TẠI MỘT SỐ HUYỆN CÓ DỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG VÀ BIỆN PHÁP PHÕNG TRỊ Chuyên ngành: Thú y Mã số: 60.62.50
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu sự lưu hành của vi khuẩn pasteurella multocida trong bệnh tụ huyết trùng ở trâu, bò tại một số huyện có dịch trên địa bàn tỉnh hà giang và biện pháp phòng trị, nghiên cứu sự lưu hành của vi khuẩn pasteurella multocida trong bệnh tụ huyết trùng ở trâu, bò tại một số huyện có dịch trên địa bàn tỉnh hà giang và biện pháp phòng trị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn