Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại Cửa Hàng Kinh Doanh Thức Ăn Gia Súc và Thuốc Thú Y An Giang

56 353 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2013, 08:34

Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại Cửa Hàng Kinh Doanh Thức Ăn Gia Súc và Thuốc Thú Y An Giang Kế toán xác định phân tích kết quả kinh doanh GVHD: ThS Nguyễn Tri Như Quỳnh Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 Lý do chọn đề tài Để tồn tại phát triển trong nền kinh tế thị trường đang trong giai đoạn hội nhập như nước ta hiện nay, các doanh nghiệp phải không ngừng tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh để tạo ra các loại sản phẩm cung cấp dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu của thị trường (nhu cầu sản xuất nhu cầu tiêu dùng) thông qua quá trình bán hàng với mục tiêu là lợi nhuận. Bán hàng là việc chuyển quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa gắn với phần lợi ích rủi ro cho khách hàng, đồng thời được khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán. Quá trình bán hàng là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh, do đó lợi nhuận thu được từ quá trình bán hàngý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi nó là yếu tố quyết định sự tồn vong của một doanh nghiệp, đồng thời nó cũng giúp các doanh nghiệp thu hồi vốn để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh. Để thực hiện quá trình bán hàng, các doanh nghiệp phải chi ra các khoản chi phí: đó là tổng giá trị làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ dưới hình thức các khoản tiền đã chi ra, các khoản khấu trừ vào tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ làm giảm vốn chủ sở hữu. Đồng thời, doanh nghiệp cũng thu được các khoản doanh thu thu nhập khác: là tổng giá trị các lợi ích kinh tế thu được trong kỳ phát sinh từ các hoạt động góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Việc phản ánh chính xác, đầy đủ tình hình bán hàng xác định kết quả kinh doanh là rất cần thiết, vì căn cứ vào kết quả này các doanh nghiệp sẽ biết được thực trạng hoạt động kinh doanh của mình có cơ sở để kiểm tra, so sánh giữa doanh thu với chi phí của từng hoạt động trong quá trình kinh doanh. Thông qua đó, doanh nghiệp có thể đưa ra được những biện pháp nhằm quản lý sử dụng chi phí hợp lý hơn để tăng lợi nhuận. Để việc xác định kết quả kinh doanh đạt hiệu quả chính xác, đòi hỏi các doanh nghiệp phải áp dụng đúng đầy đủ các nguyên tắc chuẩn mực kế toán trong công tác hạch toán của mình. Mặt khác, để duy trì được sự phát triển bền vững với hiệu quả kinh tế cao các doanh nghiệp cũng cần phải trang bị cho mình những kiến thức về phân tích hoạt động kinh doanh nhằm biết cách đánh giá các kết quả vừa đạt được hiệu quả của hoạt động kinh doanh, biết cách xác định phân tích có hệ thống các nhân tố tác động thuận lợi không thuận lợi đến hoạt động kinh doanh. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển các nhân tố tích cực, hạn chế loại bỏ các nhân tố có ảnh hưởng xấu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp mình. Nhận thấy được tầm quan trọng đó nên em đã chọn đề tàiKế toán xác định phân tích kết quả kinh doanh tại Cửa Hàng Kinh Doanh Thức Ăn Gia Súc Thuốc Thú Y An Giang “, qua đó em còn có thể hiểu rõ hơn về tiềm năng phát triển của ngành chuyên sản xuất để phục vụ cho nhu cầu chăn nuôi của hầu hết những người dân sống ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. 1.2 Mục tiêu nghiên cứu + Giúp em vận dụng được lý thuyết đã học vào thực tiễn. SVTH: Đỗ Thị Yến Tuyết . Lớp: DH4KT 1 Kế toán xác định phân tích kết quả kinh doanh GVHD: ThS Nguyễn Tri Như Quỳnh + Hiểu rõ hơn về các phương thức bán hàng, cách hạch toán xác định kết quả kinh doanh. Qua đó, tìm ra những điểm khác biệt trong cách hạch toán của Cửa hàng kinh doanh TĂGS TTY An Giang so với lý thuyết đã học. + Nắm vững vận dụng được vào thực tiễn những kiến thức cơ bản nhất về phân tích hoạt động kinh doanh để có những cách ứng xử phù hợp nhất, tốt nhất trong từng điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp. 1.3 Phạm vi nghiên cứu + Đề tài được thực hiện tại Cửa hàng kinh doanh thức ăn gia súc thuốc thú y An Giang. + Số liệu dùng cho việc xác định kết quả kinh doanh là các nghiệp vụ phát sinh trong tháng 12/2006. + Phân tích đánh giá lợi nhuận đạt được của Cửa Hàng năm 2006 so với năm 2005. + Phân tích sự tác động của các nhân tố có ảnh hưởng đến sự biến động của lợi nhuận. 1.4 Nội dung nghiên cứu Đề tài này sẽ tập trung nghiên cứu những vấn đề sau: + Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh + Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh 1.5 Phương pháp nghiên cứu  Thu thập số liệu sơ cấp thứ cấp tại Cửa hàng kinh doanh thức ăn gia súc thuốc thú y An Giang, thông qua: + Quan sát, tìm hiểu tình hình thực tế của cơ quan thực tập. + Các báo cáo tài liệu do cơ quan thực tập cung cấp. + Các thông tin khác có liên quan đến nội dung đề tài trên sách, báo.  Phân tích số liệu Tổng hợp so sánh các kết quả đạt được qua các năm để đánh giá xu hướng phát triển của Cửa Hàng. Qua đó, tìm hiểu phân tích những mặt tích cực tiêu cực có tác động đến kết quả vừa đạt được. SVTH: Đỗ Thị Yến Tuyết . Lớp: DH4KT 2 Kế tốn xác định phân tích kết quả kinh doanh GVHD: ThS Nguyễn Tri Như Quỳnh Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN XÁC ĐỊNH PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH 2.1 Kế tốn xác định kết quả kinh doanh 2.1.1 Nhiệm vụ của kế tốn xác định kết quả kinh doanh + Phản ánh ghi chép đầy đủ, kịp thời, chính xác tình hình hiện có sự biến động của từng loại sản phẩm, hàng hóa theo chỉ tiêu số lượng, chất lượng, chủng loại giá trị. + Phản ánh ghi chép đầy đủ, kịp thời chính xác các khoản doanh thu, các khoản giảm trừ doanh thu chi phí của từng hoạt động trong doanh nghiệp. Đồng thời theo dõi đơn đốc các khoản phải thu của khách hàng. + Phản ánh tính tốn chính xác kết quả của từng hoạt động, giám sát tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà Nước tình hình phân phối kết quả các hoạt động. + Cung cấp các thơng tin kế tốn phục vụ cho việc lập Báo cáo tài chính định kỳ phân tích hoạt động kinh tế liên quan đến q trình bán hàng, xác định phân phối kết quả. 2.1.2 Nội dung của kế tốn xác định kết quả kinh doanh 2.1.2.1 Kế tốn Doanh Thu Bán Hàng  Khái niệm Doanh thu bán hànggiá trị hợp lý của các khoản đã thu được tiền hoặc sẽ thu được tiền từ các giao dịch nghiệp vụ phát sinh doanh thu như bán sản phẩm, hàng hóa bao gồm cả các khoản phụ thu phí thu thêm ngồi giá bán (nếu có). Doanh thu tiêu thụ nội bộ là lợi ích kinh tế thu được từ việc bán hàng hóa, sản phẩm trong nội bộ giữa các đơn vị trực thuộc trong cùng một cơng ty, tổng cơng ty tính theo giá bán nội bộ.  Điều kiện ghi nhận doanh thu Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời 5 điều kiện sau: (1) Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua; (2) Doanh nghiệp khơng còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm sốt hàng hóa; (3) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; (4) Doanh nghiệp đã thu hoặc sẽ thu được các lợi ích kinh tế từ các giao dịch bán hàng; (5) Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.  Ngun tắc kế tốn SVTH: Đỗ Thị Yến Tuyết . Lớp: DH4KT 3 Kế toán xác định phân tích kết quả kinh doanh GVHD: ThS Nguyễn Tri Như Quỳnh Trong kế toán việc xác định doanh thu phải tuân thủ các nguyên tắc kế toán bản sau: + Cơ sở dồn tích: Doanh thu phải được ghi nhận vào thời điểm phát sinh, không phân biệt đã thu hay chưa thu tiền. + Phù hợp: Khi ghi nhận doanh thu phải ghi nhận một khoản chi phí phù hợp. + Thận trọng: Doanh thu thu nhập chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn về khả năng thu được lợi ích kinh tế.  Tài khoản sử dụng Để hạch toán doanh thu bán hàng, kế toán sử dụng TK 511 - Doanh Thu Bán Hàng Cung Cấp Dịch Vụ TK 512 - Doanh Thu Nội Bộ. Tại Cửa Hàng TK 511 TK 512 được sử dụng chi tiết như sau: TK 5111 – Doanh thu bán hàng hóa TK 5112 – Doanh thu bán thành phẩm TK 5121 – Doanh thu bán hàng hóa nội bộ TK 5122 – Doanh thu bán thành phẩm nội bộ 2.1.2.2 Kế toán Các Khoản Giảm Trừ Doanh Thu Các khoản giảm trừ doanh thu gồm: chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại giảm giá hàng bán.  Chiết khấu thương mại: là khoản tiền mà doanh nghiệp đã giảm trừ, hoặc đã thanh toán cho người mua hàng do việc người mua hàng đã mua hàng với khối lượng lớn theo thỏa thuận bên bán sẽ dành cho bên mua một khoản chiết khấu thương mại.(Đã ghi trên hợp đồng mua bán hoặc các cam kết mua bán hàng.) Kết cấu nội dung phản ánh của TK 521 - Chiết Khấu Thương Mại SVTH: Đỗ Thị Yến Tuyết . Lớp: DH4KT 4 Cuối kỳ kết chuyển các khoản làm giảm doanh thu bán hàng; Kết chuyển doanh thu thuần vào TK 911- Xác Định Kết Quả Kinh Doanh. Doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ. TK 511, 512 Không có số dư cuối kỳ TK 521 Số chiết khấu thương mại đã chấp nhận thanh toán cho khách hàng. Cuối kỳ kết chuyển toàn bộ số chiết khấu thương mại sang TK 511 để xác định doanh thu thuần trong kỳ. Không có số dư cuối kỳ Kế toán xác định phân tích kết quả kinh doanh GVHD: ThS Nguyễn Tri Như Quỳnh  Hàng bán bị trả lại: là giá trị của số sản phẩm, hàng hóa bị khách hàng trả lại do các nguyên nhân: vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách. Tài khoản này chỉ phản ánh giá trị của số hàng đã bán bị trả lại (tính theo đúng đơn giá bán ghi trên hóa đơn). Kết cấu nội dung phản ánh của TK 531 – Hàng Bán Bị Trả Lại  Giảm giá hàng bán: là khoản giảm trừ cho người mua do sản phẩm, hàng hóa kém, mất phẩm chất hay không đúng quy cách theo quy định trong hợp đồng kinh tế. Chỉ phản ánh vào tài khoản này các khoản giảm trừ do việc chấp nhận giảm giá sau khi đã bán hàng phát hành hóa đơn (giảm giá ngoài hóa đơn) do hàng bán kém, mất phẩm chất… Kết cấu nội dung phản ánh của TK 532 - Giảm Giá Hàng Bán 2.1.2.3 Kế toán Giá Vốn Hàng Bán  Khái niệm Giá vốn hàng bán là trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa bán ra trong kỳ. Đối với các doanh nghiệp thương mại thì giá vốn hàng bán là giá thực tế xuất kho gồm cả chi phí mua hàng đã phân bổ cho số hàng hóa bán ra. Đối với doanh nghiệp sản xuất, giá vốn hàng bán là giá thành sản xuất thực tế của thành phẩm xuất kho.  Tài khoản sử dụng Để hạch toán giá vốn hàng bán, kế toán sử dụng TK 632 – Giá Vốn Hàng Bán. SVTH: Đỗ Thị Yến Tuyết . Lớp: DH4KT 5 TK 531 Doanh thu của hàng bán bị trả lại, đã trả lại tiền cho người mua hoặc tính trừ vào khoản phải thu khách hàng. Kết chuyển doanh thu của hàng bán bị trả lại vào TK 511 hoặc TK 512 để xác định doanh thu thuần trong kỳ. Không có số dư cuối kỳ TK 532 Các khoản giảm giá hàng bán đã chấp thuận cho người mua hàng. Kết chuyển toàn bộ số tiền giảm giá hàng bán sang TK 511 hoặc TK 512. Không có số dư cuối kỳ Kế toán xác định phân tích kết quả kinh doanh GVHD: ThS Nguyễn Tri Như Quỳnh Kết cấu nội dung phản ánh của TK 632: 2.1.2.4 Kế toán Chi Phí Bán Hàng Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp  Khái niệm Chi phí bán hàng là chi phí biểu hiện bằng tiền của lao động vật hóa lao động sống trực tiếp cho quá trình tiêu thụ hàng hóa, thành phẩm, lao vụ, dịch vụ. Chi phí bán hàng bao gồm: tiền lương, các khoản phụ cấp phải trả cho nhân viên bán hàng, tiếp thị, vận chuyển, bảo quản…chi phí dịch vụ mua ngoài các chi phí khác. Chi phí quản lý doanh nghiệp là chi phí được biểu hiện bằng tiền của lao động vật hóa lao động sống dùng trong quá trình quản lý kinh doanh, quản lý hành chính chi phí chung khác liên quan đến hoạt động chung khác của doanh nghiệp  Nguyên tắc kế toán Bảo đảm tính chất pháp lý của chứng từ chứng minh sự phát sinh của chi phí được hạch toán đúng. Tuân thủ đúng nguyên tắc chi phí phù hợp với doanh thu để tính phân bổ chi phí cuối kỳ nhằm xác định kết quả kinh doanh hợp lý. Kế toán cần phải mở các khoản mục chi tiết cho từng loại chi phí phát sinh (càng chi tiết càng tốt), cần phân loại các chi tiết chi phí phục vụ cho việc tính kết quả kinh doanh theo chuẩn mực kế toán các chi phí hợp pháp, hợp lệ tính trừ vào thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo luật thuế thu nhập hiện hành.  Tài khoản sử dụng Để hạch toán chi phi bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp, kế toán sử dụng TK 641 – Chi Phí Bán Hàng TK 642 – Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp Kết cấu nội dung phản ánh của TK 641: Tại Cửa Hàng TK 641 được sử dụng chi tiết như sau: TK 6411 – Chi phí nhân viên TK 6412 – Chi phí vật liệu, bao bì TK 6414 – Chi phí khấu hao TSCĐ TK 6417 – Chi phí dịch vụ mua ngoài TK 6418 – Chi phí bằng tiền khác SVTH: Đỗ Thị Yến Tuyết . Lớp: DH4KT 6 Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa đã bán trong kỳ. Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, hàng hoá đã bán trong kỳ sang TK 911; Trị giá hàng bán bị trả lại nhập kho. TK 632 Không có số dư cuối kỳ Kế toán xác định phân tích kết quả kinh doanh GVHD: ThS Nguyễn Tri Như Quỳnh Kết cấu nội dung phản ánh của TK 642: 2.1.2.5 Kế toán Doanh Thu Chi Phí Hoạt Động Tài Chính  Khái niệm Doanh thu hoạt động tài chính là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động đầu tư tài chính hoạt động kinh doanh về vốn khác của doanh nghiệp. Chi phí hoạt động tài chính là các khoản chi phí liên quan đến các hoạt động về vốn, các hoạt động đầu tư tài chính các nghiệp vụ mang tính chất tài chính của doanh nghiệp.  Điều kiện ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau: (1) Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó. (2) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.  Tài khoản sử dụng Để hạch toán doanh thu chi phí hoạt động tài chính, kế toán sử dụng TK 515 Doanh Thu Hoạt Động Tài Chính TK 635 – Chi Phí Tài Chính. SVTH: Đỗ Thị Yến Tuyết . Lớp: DH4KT 7 TK 641 Tiền lương các khoản phụ cấp phải trả cho nhân viên bán hàng; Các chi phí khác liên quan đến hoạt động bán hàng. Kết chuyển chi phí bán hàng vào TK 911 để tính kết quả kinh doanh trong kỳ. Không có số dư cuối kỳ Tiền lương các khoản phụ cấp phải trả cho nhân viên quản lý doanh nghiệp; Các chi phí khác phục vụ cho quá trình quản lý doanh nghiệp. Kết chuyển chi phí quản doanh nghiệp vào TK 911. Không có số dư cuối kỳ TK 642 Kế toán xác định phân tích kết quả kinh doanh GVHD: ThS Nguyễn Tri Như Quỳnh Kết cấu nội dung phản ánh của TK 515: Kết cấu nội dung phản ánh của TK 635: 2.1.2.6 Kế toán Thu Nhập Khác Chi Phí Khác  Khái niệm Thu nhập khác là các khoản thu nhập không phải là doanh thu của doanh nghiệp. Đây là các khoản thu nhập được tạo ra từ các hoạt động khác ngoài hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp. Chi phí khác là các khoản chi phí của các hoạt động ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra doanh thu của doanh nghiệp. Đây là những khoản lỗ do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp gây ra; cũng có thể là những khoản chi phí bị bỏ sót từ những năm trước.  Nguyên tắc kế toán Thu nhập khác được ghi nhận khi doanh nghiệp thu được lợi ích kinh tế trong tương lai có liên quan đến sự gia tăng về tài sản hoặc giảm bớt nợ phải trả giá trị gia tăng đó phải xác định được một cách tin cậy. Chi phí khác được ghi nhận khi các khoản chi phí này làm giảm bớt lợi ích kinh tế trong tương lai có liên quan đến việc giảm bớt tài sản hoặc tăng nợ phải trả chi phí này phải xác định được một cách đáng tin cậy. Chi phí khác được ghi nhận ngay khi chi phí đó không đem lại lợi ích kinh tế trong các kỳ sau. SVTH: Đỗ Thị Yến Tuyết . Lớp: DH4KT 8 TK 515 Kết chuyển doanh thu thuần hoạt động tài chính sang TK 911. Chiết khấu thanh toán được hưởng. Lãi tiền gửi ngân hàng. Doanh thu hoạt động tài chính khác phát sinh trong kỳ. Không có số dư cuối kỳ TK 635 Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ chi phí tài chính phát sinh trong kỳ vào TK 911. Chiết khấu thanh toán cho người mua. Chi phí lãi vay. Các khoản chi phí của hoạt động đầu tư tài chính khác. Không có số dư cuối kỳ Kế toán xác định phân tích kết quả kinh doanh GVHD: ThS Nguyễn Tri Như Quỳnh  Tài khoản sử dụng Để hạch toán thu nhập chi phí khác, kế toán sử dụng TK 711 – Thu Nhập Khác TK 811 – Chi Phí Khác. Kết cấu nội dung phản ánh của TK 711: Kết cấu nội dung phản ánh của TK 811: 2.1.2.7 Kế toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh  Khái niệm Kết quả kinh doanhkết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động khác của doanh nghiệp sau một thời gian nhất định, được biểu hiện bằng số tiền lãi hay lỗ. Bao gồm kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường tạo ra doanh thu thu nhập khác. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh thu thuần trị giá vốn hàng bán, chi phí hoạt động tài chính, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp. Tài khoản sử dụng Để xác định kết quả kinh doanh, kế toán sử dụng TK 911 – Xác Định Kết Quả Kinh Doanh. SVTH: Đỗ Thị Yến Tuyết . Lớp: DH4KT 9 TK 711 Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định. Các khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không tính trong doanh thu. Các khoản thu nhập khác ngoài các khoản trên. Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ vào TK 911. Không có số dư cuối kỳ TK 811 Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ vào TK 911. Chi phí thanh lý nhượng bán tài sản cố định. Các khoản chi phí khác. Không có số dư cuối kỳ Kế toán xác định phân tích kết quả kinh doanh GVHD: ThS Nguyễn Tri Như Quỳnh Kết cấu nội dung phản ánh của TK 911:  Sơ đồ kế toán tổng hợp xác định kết quả kinh doanh SVTH: Đỗ Thị Yến Tuyết . Lớp: DH4KT 10 Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa bán ra Chi phí tài chính Chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp Chi phí khác trong kỳ Kết chuyển Lãi Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng hóa bán ra Doanh thu hoạt động tài chính Thu nhập khác trong kỳ Kết chuyển Lỗ Không có số dư cuối kỳ TK 911 TK 911 TK 511, 512 TK 641, 642 TK 421 TK 635 TK 632 TK 711TK 811 TK 515 TK 521, 531, 532 TK 421 (3) (1) (2) (5) (4) (6) (8) (7) (9)(10) [...]... của Cửa Hàng gặp nhiều khó khăn phát sinh thêm nhiều chi phí khi phải đi thu nợ nhiều lần SVTH: Đỗ Thị Y n Tuyết Lớp: DH4KT 20 Kế toán xác định phân tích kết quả kinh doanh GVHD: ThS Nguyễn Tri Như Quỳnh Chương 4: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CỬA HÀNG KINH DOANH THỨC ĂN GIA SÚC THUỐC THÚ Y AN GIANG 4.1 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 4.1.1 Kế toán Doanh Thu Bán Hàng. .. SVTH: Đỗ Thị Y n Tuyết Lớp: DH4KT 16 Kế toán xác định phân tích kết quả kinh doanh GVHD: ThS Nguyễn Tri Như Quỳnh Cửa Hàng Cửa Hàng Trưởng Trưởng Cửa Hàng Phó Cửa Hàng Phó Kế Toán Trưởng Kế Toán Trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán tổng hợp Kế toán thu chi Kế toán thu chi Kế toán công nợ Kế toán công nợ Thủ quỹ Thủ quỹ Sơ đồ 3.1: Bộ m y tổ chức nhân sự tại Cửa hàng TĂGS TTY An Giang Cửa Hàng Trưởng:... SÚC THUỐC THÚ Y AN GIANG SVTH: Đỗ Thị Y n Tuyết Lớp: DH4KT 15 Kế toán xác định phân tích kết quả kinh doanh GVHD: ThS Nguyễn Tri Như Quỳnh 3.1 Quá trình hình thành phát triển Cửa Hàng kinh doanh Thức Ăn Gia Súc Thuốc Thú Y An Giang là một trong những cơ sở kinh doanh nằm trong khối kinh doanh của Công Ty Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang (AFIEX) Tiền thân của Công Ty Xuất Nhập.. .Kế toán xác định phân tích kết quả kinh doanh GVHD: ThS Nguyễn Tri Như Quỳnh Chú thích: (1) – Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu (2) – Kết chuyển doanh thu thuần (3) – Kết chuyển giá vốn hàng bán (4) – Kết chuyển chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp (5) – Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính (6) – Kết chuyển chi phí hoạt động tài chính (7) – Kết chuyển thu nhập khác (8) – Kết. .. vị kinh doanh độc lập nhưng trực thuộc Công ty XNK nông sản thực phẩm An Giang (Afiex) Chính vì v y, phần thuế TNDN phải nộp sẽ do Công ty xác định hạch toán cho toàn Công ty SVTH: Đỗ Thị Y n Tuyết Lớp: DH4KT 35 Kế toán xác định phân tích kết quả kinh doanh GVHD: ThS Nguyễn Tri Như Quỳnh 4.2 Phân tích kết quả kinh doanh Bảng 4.2: BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐVT: đồng Tổng doanh. .. Kết chuyển TK 641 566.481.042 TK 512 566.481.042 Kết chuyển 5.239.594.579 5.239.594.579 Kết chuyển TK 635 201.873.333 Kết chuyển 39.979.826 39.979.826 Kết chuyển TK 811 13.051.033 TK 711 201.873.333 13.051.033 Kết chuyển TK 421 214.162.839 Kết chuyển Lãi 20.299.174.763 20.299.174.763 Sơ đồ 4.10: Sơ đồ kế toán tổng hợp xác định kết quả kinh doanh Chú thích: Cửa hàng kinh doanh TĂGS TTY An Giang là... 5.239.594.579 Sơ đồ 4.4: Sơ đồ kế toán xác định doanh thu thuần 4.1.4 Kế toán Giá Vốn Hàng Bán SVTH: Đỗ Thị Y n Tuyết Lớp: DH4KT 25 Kế toán xác định phân tích kết quả kinh doanh GVHD: ThS Nguyễn Tri Như Quỳnh Cửa Hàng TĂGS TTY An Giang không chỉ kinh doanh một số sản phẩm do khối sản xuất cung cấp mà còn mua một số loại hàng hóa khác từ bên ngoài do đó có 2 cách xác định giá vốn của hàng xuất kho: 4.1.4.1... Khoản chiết khấu n y được Cửa Hàng hạch toán vào tài khoản 641 – Chi Phí Bán Hàng SVTH: Đỗ Thị Y n Tuyết Lớp: DH4KT 19 Kế toán xác định phân tích kết quả kinh doanh GVHD: ThS Nguyễn Tri Như Quỳnh Tại các đại lý: Trách nhiệm về hàng hóa mọi phí tổn khi hàng đang trên đường vận chuyển về kho của đại lý thuộc về đại lý 3.3.3 Tiêu thụ nội bộ Cửa Hàng kinh doanh TĂGS TTY An Giang là một trong những... Nguyễn Tri Như Quỳnh TK 1381 TK 811 13.051.033 13.051.033 13.051.033 13.051.033 Sơ đồ 4.9: Sơ đồ kế toán xác định chi phí khác 4.1.8 Kế toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Để xác định kết quả kinh doanh, kế toán sẽ phải tính toán để xác định doanh thu thuần Sau đó sẽ kết chuyển toàn bộ các khoản doanh thu thuần, giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, thu nhập chi phí hoạt động tài chính, thu nhập chi... cho công tác sản xuất bao gồm phòng kinh doanh xuất nhập khẩu chi nhánh Công Ty tại TPHCM, cửa hàng Bách Hoá Điện M y, Cửa Hàng kinh doanh Thức Ăn Gia Súc Thuốc Thú Y An Giang + Khối sản xuất: có chức năng sản xuất cung cấp sản phẩm làm ra cho khối kinh doanh bao gồm Xí Nghiệp Chế Biến Thức Ăn Gia Súc, Xí Nghiệp Xuất Khẩu Lương Thực, Xí Nghiệp X y Dựng Chế Biến Lâm Sản, Xí Nghiệp Tinh . th y được tầm quan trọng đó nên em đã chọn đề tài “ Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại Cửa Hàng Kinh Doanh Thức Ăn Gia Súc và Thuốc. tài được thực hiện tại Cửa hàng kinh doanh thức ăn gia súc và thuốc thú y An Giang. + Số liệu dùng cho việc xác định kết quả kinh doanh là các nghiệp vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại Cửa Hàng Kinh Doanh Thức Ăn Gia Súc và Thuốc Thú Y An Giang, Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại Cửa Hàng Kinh Doanh Thức Ăn Gia Súc và Thuốc Thú Y An Giang, Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại Cửa Hàng Kinh Doanh Thức Ăn Gia Súc và Thuốc Thú Y An Giang, Lý do chọn đề tài, Quá trình hình thành và phát triển, Các phương thức bán hàng, Kế toán xác định doanh thu thuần Kế toán Giá Vốn Hàng Bán, Đối với khoản hàng bán bị trả lại Đối với sản phẩm, Kế tốn Chi Phí Bán Hàng và Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp, Kế tốn Doanh Thu và Chi Phí Hoạt Động Tài Chính Kế tốn Thu Nhập và Chi Phí Khác .1 Thu nhập khác, Tổng lợi nhuận trước thuế 1.381.268.631, Nguyên liệu TĂGS 7956 Thuốc 9.345, Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, Tăng doanh thu Giảm chi phí, Lý do chọn đề tài, Quá trình hình thành và phát triển, Các phương thức bán hàng, Kế toán xác định doanh thu thuần Kế toán Giá Vốn Hàng Bán, Đối với khoản hàng bán bị trả lại Đối với sản phẩm, Kế tốn Chi Phí Bán Hàng và Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp, Kế tốn Doanh Thu và Chi Phí Hoạt Động Tài Chính Kế tốn Thu Nhập và Chi Phí Khác .1 Thu nhập khác, Tổng lợi nhuận trước thuế 1.381.268.631, Nguyên liệu TĂGS 7956 Thuốc 9.345, Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, Tăng doanh thu Giảm chi phí

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay