Thực trạng bệnh sâu răng, viêm lợi của trẻ em mắc bệnh tim mạch ở viện tim mạch hà nội

46 273 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2014, 02:00

   !"#!$!#%!&$!%'()&!* !+!,% /0123342335 6!$!#%!& 7! &89:;<3:;=>3:;=?!@ AB2CABDC'D::2 E/FG(HI/J %#KLMN!&O=)=)-O1 !+!<P+!&Q) @!'R@8!J!<P!STUV4 3;W )XY<V> Y4 2;WX2D<24> Z[ 5V 99;W!\!'R@8<P!ST]M W)S<+!$<J <^Q 8!\$!@8^<P>' &_8#%+!&Q)!^ SS!$!J&N <\!\ M!'(M!S<6=`<a!*#K %'b )$!$X(HI  !\2Y':::#KW)?!c'P !+<d!e!S7M!'D::4 f))0<d!e!\32;M!!\?!!$!!' (<\ #K?!!\g?!M!!ID9; %#K!\]M&Q)MA24C'/h@8 <N &_$%<P>&>K] i6N#']hS !j! \!%M!SX<6!6' /S #!+k$!<>g W?!M!!^M!'Lj!\_ &Pg W?!M! \6 2 l!$!!I@!+!<#$^X$=m! &&>K<j8<#!S!I=`<!$!J& N !l_<d<PU   !" #$%!&'1nn%m!U     !"#$  D     !" #$%&'()*+',-$ ()()() *+,- o F)U F)!\p!M] !+!!+!*!Ij !\g _!I!3Y;PI%k#I !!I!2 5; !D B;' o  • <#!*q)k#I !+!q?I!d &_^=[r# )' • (6_!I!*!5:;!*S/S=kS BA-s0 4 1 D t B C/ D 0'#%!!!I!B:; !* St))' • P!+!N! <#!!DU$ +$' o (*S uJ!+!&pM!$ 6& TJ!+  !<#!_%Tv !' o t))! u!+!!k\*w!?<6X!' ()().) /%01" (W)!\<MJv <MY<2D !l<G!<j!*Z[ !$!Z[!* W)<d<8h!+!##K%'(S !l`!\7 &$!%Z[!*#K% <G!<jSpU B o t!#]<6S<* w!!#<\&q #K 8N!D !$!Z[%_k' o xp*Sp X*S!I' o t$!J &88+$M!\' . /0)12'()* ().)() /23 J[&c!*!+!tk$<#!<G! #7g&$!*6_!I7$g6 !I!*_!+'(#I@$]+!Mp!$!8+y $@<7=!Sj!$!PG_#K @$]N!!$!&c8$%!I!8!* h!*' ().).) 4 #K!T J<S <\ &c)!!!<\J^@N' !^!\!$!S h#!<JP<#K EF&_ ]M!$! !&&j !#)&z !$!S&q! q!M!v-#! !X1 ###%!Nq' (#%!235: #K!T!!*=! <#K &c)!!!F8q!S TI<pR)S' 34 534 56-7897:+;;<*2712'()* 4 Rc F)E (+! 2359 .)<dS^!*!<#K+! I<pR)S{!P| M^8 !=!*#%!N#J! <G!/#%!N=^ !8S#%!N@ !"#^!*}$!=m! ' •   &cU  #K  kS  !\        <\  )!!! <\^@N' • tPUtJ<#K=qi) !==$!<J!*&c' • E • #%!NU8&Q!$!!=SKU o ~^!8S !<J=^!8S!*#%!NS M!7<jMQ!$!8m+!!^\M &cPG' o t!!$!t D• s0 4 B• }<j$&$$ ) !$!!)@$]<' o (MJQX#%!N!\^#J 8)&Q/S!I 34 5.34 5=+- 9 Rc E tP #%!N ~^!8Ss/ tI!<#!jT@$]*S&$ $&$'7!T*S&$$&$S\!$! &$!7!TS8SS<>' ().)5) 6'7 (\?!I!U €/*S&8•($&$ Y 34 59"4":%0)12'()* ().)8) /99:'#6;<$;;=> L$$S!I=7B\S!qa  &$)<$$' • L$$SaU • (UW)  #K • f%U!I' • a=m}U#%!M&_<#!}\' • /l!$US!I)#!$lTS' • ‚#US!I)##mvS' • +!&WU!$!Mq]MS#! 8&87!\!8' • (!U<d<a=m!$!M!8# #%!N' 5 >"7:+;%?0 #%!N R8&$!=!* ) }!\PG) ($qd LJt •• s0 4 @ /•9'9 >"7:+;*27$@+A) B) t<J<#KP6 (#%!NS#%! N!= O!=X=>!=M=S  /_#Kƒ9 o R$ • (]MU, z]G!S==#r' • (yj!Ux&_!\&8)! <J<#!#%=`' • (]MM!UM!&_ <Q \-j 78=^!8S#%!N1' • t$!#IM<JUv <$SP k @<m!#' • F8$Ute8$!' • (]MUu#  =[!8S$' • t$!<d<#!#%!<\UP<#!' • LP&&kdJ • (]<JN! • (]M_ • (Pa<] • t<J • +!&Q)! • ($<J •  • x#%!<\ • (q!#%!N • a=m} • S!IP8`_N! • t!e]G V ().)?) =$ o ()N!U • ()>q#IUd G„ !))' • ()j!*#IU! M X j o ()x!&UYM • uM2U>q!$!d!*' • uMDUG!$!' • uMBUG!$!!a-#!##I] !?1' • uM4UG!$!!a-!\#I]!?1' • uM9U!' • uMYU>q]!?-E!a1G!<el-E1 o ()<JU) _ ' o ()U$ +$-% $J<d<P>1 $$-$$ P!*#I!"<d<#!<P>1' o ())=…)U=7DS!q>qv&q! #%!-<M +!<J1!*v' 3+- • >q2Ud G„' • >qDU&G$' • >qBU! !' 3C-D • 2U#IQ X% !6<P>m!p &j $&$' • DU#I+!] @ v!^ <* !6Mv' • BU#IJ &_<*G!S!Ir!6!\!$! #I#!IN!' • 4U#IJ!l!!6!\!$!#I #!IN!G!m!]' 3 • :U#I!\j!c<$<#! $&$<#!-x@)  ~…1 o ()u)…&U)+!<J 4<J • LJ2U)' • LJDU)' • LJBU!\!+g-(D1 • LJ4U!\!+gw@!\-(Bw @!\1' o ()./0U)  !)) ().)@) >2AB % &''()#* (!+!,% /01<d<#9+!<J=7!e F(E+2D# /)*E2)"F$G" &12'()*+-?"H1;3IJ"KF=L F+!<J F(E E : :o2 2 ( 2 DoD Y (] D 5o4 4 t 4 9oY 9 E! •€Y Y (]]%!\!P#%U b!$!#%!$j#O!$!#%!x?!†‡ 8<ˆ=!$!#%!S<dj&Jd!$!!#I]! %!$!$^M!J<p'(<\!a =m‰<\^@N!_S' b!$!#%!<$j =!!h%!$!=>!m& !^M! #K&_<#!<P>T!$!$&?! m!S<\><X%=<'~<\ !$!#%!S ]M#KGN+' 2: [...]... của trẻ mắc bệnh tim KẾT LUẬN 1 Tình trạng sâu răng, viêm lợi của trẻ mắc bệnh tim mạch - Tình trạng sâu răng của tre mắc bệnh tim mạch 31 - Tình trạng viêm lợi của tre mắc bệnh tim mạch 2 Nhu cầu điều trị bệnh sâu răng và viêm lợi của trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh - Nhu cầu điều trị bệnh sâu răng của tre mắc bệnh tim mạch - Nhu cầu điều trị bệnh viêm lợi của. .. mắc bệnh tim mạch Tỷ lệ viêm lợi trên nhóm tre em mắc bệnh tim: Nghiên cứu trên 2 nhóm, 1 nhóm 66 tre em mắc bệnh tim mạch với 1 nhóm 66 tre em có tình trạng toàn thân có kiểm soát, Linda Rosen nhận xét tỷ lệ viêm lợi ở nhóm bệnh tim cao hơn đáng kể ( 25,8% so với 10,6%, p = 0,04) so với nhóm có kiểm soát[20] Tỷ lệ sâu răng ở bệnh nhân tre em mắc bệnh tim. .. hình viêm lợi tại Việt Nam Theo kết quả điều tra của Viện Răng Hàm Mặt Hà Nội kết hợp với trường đại học nha khoa Adelaide (Australia) năm 2001 cho thấy: [8] Bảng 1.4 Tỷ lệ viêm lợi và chảy máu lợi theo tuổi Tỷ lệ viêm lợi Tỷ lệ chảy máu lợi 1.4 6-8 tuổi 50,52% 42,7% 9- 11 tuổi 81,71% 69,2% 12- 14 tuổi 90,97% 72,4% Bệnh tim mạch ở trẻ em Bệnh tim mạch ở tre em. .. tố nguy cơ gây bệnh tim mạch có thể kiểm soát sớm, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch trong giai đoạn sau của cuộc đời Bệnh tim tre em có nguyên nhân là do bẩm sinh, hay mắc phải - Nguyên nhân bẩm sinh: Tim bẩm sinh là một khuyết tật hay dị dạng một hay nhiều cấu trúc của tim, mạch máu của hệ tuần hoàn xảy ra trước sinh Tỷ lệ mắc bệnh tim bẩm sinh là... lệ viêm lợi theo nhóm bệnh Bẩm sinh Rất tốt Tốt Trung bình Kém Mắc phải Kém 30 CHƯƠNG 4 DỰ KIẾN BÀN LUẬN 4.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 4.2 Tình trạng sâu răng và viêm lợi 4.2.1 Tình trạng sâu răng 4.2.1.1 Tổng quan tỷ lệ sâu răng 4.2.1.2 Tỷ lệ sâu răng sữa và smtr 4.2.1.3 Tỷ lệ sâu răng vĩnh viễn với SMTR 4.3 Đánh giá nhu cầu điều trị sâu răng, viêm lợi của. .. được đưa ra để giải thích mối liên hệ giữa viêm lợi, sâu răng và bệnh tim mạch Năm 2000, Wu T đã giải thích mối liên hệ này là do viêm lợi, sâu răng là yếu tố gây viêm, làm tăng các yếu tố viêm ở trong dòng máu chảy và làm tăng các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim mạch, cũng giống như các yếu tố làm tăng nguy cơ viêm lợi bao gồm C- reactive protein (CPR), fibrinogen... Tre em với 2-16 39 % sâu răng không được 2003 [13] nguy cơ can thiệp IE=38 Tasioula , 2008 [28] Anh CHD=76 2-15 dmft Ctr=47 1.6±3.0 và 0.8±1.4 (10 %) DMFT 1.8±3.6 và 0.4±1.2 (3 % ) Rai , 2009 [26] Ấn CHD=170 1-16 42 % sâu răng Độ Tình hình sâu răng và viêm lợi ở trẻ em mắc bệnh tim 19 Trên thế giới đã có rất nhiều nghiên cứu về mối liên hệ giữa sâu răng, viêm lợi với tre em. .. nhân hàng đầu dẫn đến tử vong ở tre em nhưng nó là nguyên nhân gây chết lớn nhất ở người trưởng thành ở Mỹ Trên thực tế cứ 37 giây lại có một người Mỹ chết do bệnh tim mạch [12] Các yếu tố nguy cơ gây bệnh tim ở tre em bao gồm: huyết áp cao, cholesterol, hút thuốc (chủ động hoặc thụ động), béo phì - Huyết áp cao (high blood pressure): có ít hơn 3% tre em. .. tới khi trưởng thành Vào một lúc nào đó sẽ dẫn đến bệnh tim mạch[ 12] 15 - Hút thuốc lá: trên 90.000 người chết môi năm do bệnh tim có nguyên nhân từ hút thuốc lá Hút thuốc lá là nguyên nhân của 75% các ca mắc bệnh tim[ 12] - Béo phì: American Academy of Child and Adolescent Psychiatry đã đưa ra thống kê, 16% đến 33% tre em béo phì có nguy cơ mắc bệnh tim[ 12] Hầu... không có sự khác biệt đáng kể trong DMFT giữa nhóm bệnh tim và nhóm có kiểm soát 0,72)[20] ( 0,61 so với 0,65, p = 20 CHƯƠNG 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu Tre mắc bệnh tim mạch tại bệnh viện tim Hà Nội (hoặc bệnh viện Nhi Trung Ương) - Tiêu chuẩn lựa chọn: • Tre mắc bệnh tim thuộc các nhóm tuổi 3 – 16 • Tự nguyện tham gia
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng bệnh sâu răng, viêm lợi của trẻ em mắc bệnh tim mạch ở viện tim mạch hà nội, Thực trạng bệnh sâu răng, viêm lợi của trẻ em mắc bệnh tim mạch ở viện tim mạch hà nội, Thực trạng bệnh sâu răng, viêm lợi của trẻ em mắc bệnh tim mạch ở viện tim mạch hà nội, Nhu cầu điều trị bệnh sâu răng và viêm lợi của trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay