Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin song song hoá bài toán jsp trên một số môi trường tính toán song song và phân tán

115 498 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2014, 16:31

. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG *** VŨ ĐÌNH TRUNG SONG SONG HÓA BÀI TOÁN JSP TRÊN MỘT SỐ MÔI TRƯỜNG TÍNH TOÁN SONG SONG VÀ PHÂN TÁN Chuyên ngành: Công nghệ thông tin Mã. nghệ thông tin Song song hóa bài toán JSP trên môi trường tính toán song song và phân tán là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập, nghiêm túc. Các số liệu trong luận. luận văn. Cấu trúc luận văn như sau, chương thứ nhất giới thiệu tổng quan về bài toán lập lịch công việc, chương thứ hai trình bày các môi trường tính toán song song và các mô hình tính toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin song song hoá bài toán jsp trên một số môi trường tính toán song song và phân tán, Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin song song hoá bài toán jsp trên một số môi trường tính toán song song và phân tán, Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin song song hoá bài toán jsp trên một số môi trường tính toán song song và phân tán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn