Đánh giá thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn thị xã vĩnh yên, tỉnh vĩnh phúc

109 370 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2014, 14:12

. bộ giáo dục và đào tạo trờng đạI học nông nghiệp I TRầN MạNH CƯờNG đánh giá việc thực thiện chính sách bồi thờng giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn thị x Vĩnh. trên đất đang đặt ra nh một nhu cầu bức thiết. Với ý nghĩa đó, chúng tôi tiến hành đề tài: Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thờng giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn thị. phóng mặt bằng tại 3 dự án nghiên cứu trên địa bàn thị x Vĩnh Yên 82 4.5.1. Một số thành công 82 4.5.2. Một số hạn chế 83 4.6. Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện chính sách bồi
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn thị xã vĩnh yên, tỉnh vĩnh phúc, Đánh giá thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn thị xã vĩnh yên, tỉnh vĩnh phúc, Đánh giá thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn thị xã vĩnh yên, tỉnh vĩnh phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn