tóm tắt luận án nghiên cứu chế tạo và tính chất từ của pherit ganet r3fe5o12 (r = y, gd, tb, dy, ho) kích thước nanomet

24 425 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2014, 13:50

. Nghiên cứu chế tạo và các tính chất từ của vật liệu pherit ganet R 3 Fe 5 O 12 (R = Y, Gd, Tb, Dy, Ho) kích thước nanomet ”. 2 2. Mục tiêu của luận án: - Chế tạo được các hạt pherit ganet. DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI ĐÀO THỊ THỦY NGUYỆT NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ TÍNH CHẤT TỪ CỦA PHERIT GANET R 3 Fe 5 O 12 (R = Y, Gd, Tb, Dy, Ho) KÍCH THƢỚC NANOMET. nghiên cứu và thảo luận với các hạt nano R 3 Fe 5 O 12 (R = Dy, Tb và Ho). Kết luận và kiến nghị: Tổng hợp các kết quả nghiên cứu chính của luận án và kiến nghị các hướng nghiên cứu tiếp theo.
- Xem thêm -

Xem thêm: tóm tắt luận án nghiên cứu chế tạo và tính chất từ của pherit ganet r3fe5o12 (r = y, gd, tb, dy, ho) kích thước nanomet, tóm tắt luận án nghiên cứu chế tạo và tính chất từ của pherit ganet r3fe5o12 (r = y, gd, tb, dy, ho) kích thước nanomet, tóm tắt luận án nghiên cứu chế tạo và tính chất từ của pherit ganet r3fe5o12 (r = y, gd, tb, dy, ho) kích thước nanomet

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn