skkn rèn kỹ năng và phương pháp làm bài tập hình cho học sinh lớp 8

22 370 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2014, 13:31

 Phßng gi¸o dôc yªn dòng       !" #$%&'$ ()*+, /!+! 0(1 Năm học 2011-2012 23425677 (89:;<=>?@=ABC<CD9    EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE"" FGCH9I)JJ=I)JI 7KLMN:O:P9C    !"#$%&'$() *+$,-./ -$%0  1*2&345 5,"6$.7$%8'(9:;<0$(; "8Q?NBR (STUVBWX 9=95   !  YZ(Y$ "[Q9\BC9]^WXT_Q &>?@AB,"6$$$9=+$"C$(0$"1:! DE$+%$($F"GH$.I$/0JK0$$:? ($ A.<$9/L!G<$/M9 !<N'9%IKG9O. 9/9 ($A.$F ($#$:P)*/A!$$ QRK$S"6$ +$9(P$$%55"'<$/9T0$ H$/$.($%5.<AB,"6$$$9=+$"C$( 0$=#$$K('<'(K1$%B7::$/9UKA<1 KP("#$/9TA!A"6$"7K"V<"7KP$/$7KW X )  ( 1.-%%($=# M9YP !/V. $$QM(P<BH<KA<KA.KA6.KWK%$<9% @=/$GJ 6$($$Q$:$$%$9$AKW</P $<A<9TA<"PKWZ  (@$YP<5P! '$$=%(< EK%!$[ 1$G9.-D=<$"'"="#P">  [9L (I(!$$G'$=)4!A<Y !I B'">"'"6$9=YI:5$ \9T$($$/]YP  "O$D5)  1P"P.E"ED^K0$0$'$SP$">7$E K6K 1$_Y:$P (`) "O?@9CHBWXT_Q 8'$I(K# (@E"a 7$SP$9$ ()8(A< \9LI(!$$($K E$]=) b cP$$=K5A.$F (Y !$KD$SP$$Q$( PE5$?$$9=+$KW=$$d!9%'( ! D$+K#e#9%9(P$)  (Y !KDA.$$PD=B0"(<AB'$S= K(.IRBN$$QD^@$7H6[BNB?] Kf) cPD9> P$(E$AB,$$9=+$(I($G $A<$PK('(O$$/gB,!$G]KN$P$/9TID (!) 0$=<:$$G=(EK%!$=hK5$P() "CAGUQU_W[QT`aBRBRCQbB9cN cP0$=Y !IB'<0$=! '$A.$SP$  KR.YPa$SP$*2$$KR.<;) P9I(K5$/KYP) 801$H< P("-R"35.Z) "d9We9CBRCQbB9cN iV.$ j=$$KA<KA.KA"V">!G<B0"(.5E"a) $D=! PaK1I<$K1I9(P$<6.KM) K0$KL#$$95 k6<K0$KAK($% @ l\._$E M5aB"#$KA.<B'() 4AB,9=+$($("1:($$%$9$) m >9IBK($<9IB"'$Me$W[$SP !<9I[6 jR$"]!$IeV$_LYP$A.%() l\...B (L< (KA.KA (5$IY= E"aZcP"/ \ M%<'(._$E M59$) ` 8'$PM$$A.<ni/..]7$P($EK6B'$ (o)5,$SP$VPK.IK=(">na$P(YMn$SP$V P$$P(YMn!/'( P@$(1$/'(o$: SRm'4&3"C/) "(QfGGgQTh@BRiMTjN\BRCQbB9cNkTeBCTC>9TQlB9]^WXT_m" &a$/>V.( V95<e7B0$(!. ..IB'5YI< \$($$/"6$@9L:E ( I()  1.-%9%>$$E.$($(1#: +$$( :$I$#$"1<$/>$$E.#7KX("/$SP$$ +$$ DI<!A 2[KMKA5$ \9L$+!$$($KR.;) pLd! pLKA$+ pL"O$D5/P pL-Y( ^V.$(M$KF#:E"a$DI<$/5 YI (5$$A.IB'D#%([$E.*2) 2n$ "Kop:e:N;B (9I"6$KE Pk MR@$[ +$"CKL#[  1<$.I$/K0$$=KL<eq<gB,$$ +$6. KM<9L" +$"#$KA.<:<%) 4!A<$].I. >+V<K0$A+$<$$E.@9L $]=$SP5$0$) pO.@!:$/]"a<$$Q.ID=AB,.:6.$$  +$ V Pk$$%$9$P(.IK5A.$($ r $$IY=E"a5,$SPIB'K'($($7$ K0$$SPK(1"C"6$! (K$g)45$"-R ...B'$$>k$$B',"# [M$$0$<"#$KA.< $S"#<'($SP$$/"Rn8'$A. ($ o)]<$%("/P G-$+$<BNB?$$P"#<P($($ "6$$A. (('"#('"#0$<9LAB,( 0$<$"#!$I<PK'a<+V$A.) sJ#BB'$.IK5A=R@('"#E") $.5E"a<$70$<9=6.K5$/HB(( "a9>-$+$!:$/E"a<RBN$('"# Q( !"#<K $($ PKA<I(KA<$:E$($ $:E"a<9t"9=+$R) s%!$"6$BD^KMKA$O$d<9=KA$Me$<9% 3) sJ$7/ ($+.Ie$"<9%YPK(P<9%/B</ $O$d<eV$M$i K1/)u$($!A"V05$) p%">K1/kP<K$=$VW) mIQ(@Y$$E"<$#$"LP<"KM)=9% R"KM<"LP!d9%K"6$DA.) "C>9ThABR9]^UVBWX $$P$/"a95: ($A.) i($P9BA"6$a"P$() $"#D(K$($$Q$P$/W+$: ($A.) *P>"6$]YP $SP5$$) 0$=< (@YP#KR.D!Y7KbvQ! (:"/$/ Q9%D=$+!$<$$Q9%$"6$A $M9("PDA. P!$$Q$+L ^"79%.IK5 ,$SP!) v 1PK5A. (KR.9%a) "q9rQsB<Cq<TQMBC_BCWfRQ\QjNLMTUVBWX p%$/...$(">I(!$<w#$( kD$,>$/09=6.'(">I#DIP<<"SW)P $VWY !!9I$($$Q$KR.RK YQR%!$ E$]=YP <'(a$($$QK$$ KR.P) $1KVV<9%D=$+#D!$=(< D?"]k"7)4YP Kd!<$?K$KW=<AB,(0$ =">$+) *$Q9%0$5$$DR$$"]"SP(DHK!P"/d 9/:?<=$/!9=YI9%$P((O$9%$"6$%$) 4!A<P GRBN">$"#"=5$$A.$SP$K EYP  $/9(9%K"6$)4!A<">B':<($] .I$/7=<"V< V95$( ! a$($ $$YP<.5">B0"('(6.KW)]$%(.IK% 0$<0D3Bx"> PD:9=+$$]=)&7K0$ ' $VP$]YP7A+$">0$5:) *+#D!$<P1gB,$$...P( kDA.$,> pLI($+!$K$$P($B$Me$<9(P $<BK($<9%::$$h.B,@Y?$(O$"' :"C$/f$%+$<.I?@...eqE"a<! >"(kDR$.I9(P$<K($P1Q($$DR$ y*_D 4d!ziI=<p=KA &$9L"a#K6z.I> Xkk (D<K>WDA."/)  m7D5I=zp=KA$SPD(z80P(@"a"C$(">d !<Bw$@">K9M5"1t"><$$P(">"]V $SP"1t) 80P(D($$9M5 (!d">=I=zp=KAP BPk($ (DD^9M5<K$(D("IB>) !>"KW<M$E.,$,$(D() ym]$+ 2eqE"a!><"(kDR$<.7M$k$=< $+k"a95<">! P$$I) m...7M$Kk9=KA6$KI=<$+$0$ B.5$$"a95KYP"=5$$+) m..-6.KkI=""=9=KA$+"I) :$"6$@"a95$]M$6.$(5$$+ Ea"a959$!.a$/99%K"6$  2eqE"a<!>"(kDR$#<.7M$k$=< $+k"a95">! P$$I$SPD()   !D.]$+ m..$S=">$+!$K....7M$z j?"]k9=KA<!"a95.I$/">BN"=9=KA 3$+ k"a95<eQ"a95($/>"+@"6$<( P$G"a 95(@P<$+A6$kDR$$("=KV$"a95$]= .w6.RI=)p$+<PD?"]kI=<k@"a 95"CD={"a<"KW<"LP|$ P@"aM$6.< kDR$# P9=KA"/K...-6.) 4A$+#D!$<P$/>0$5$$...P ) l\9Ld! ; 4d!$Me$< X <">! PRI(<KW$  d ( 16."O$D5$/99/$+z4MB,$]d P$!P$hdP$1) )l\9LKA$+ p:eq#E"a<P.IeqE$I$$ 16.$/>eI P) P| l\9LA"KM u9LAB'AB,"KW AB'"KMK.5eQ!:$( R$$/9R.R #"KM("/P9%}<4AB,"KMKeQeq (D( "PI$/@!:(9R.R$$"KM"C$)  e?d$(P$~j*%'~<k">s#$j*<d"1t %/$R~j')*+s~*)  PLP"="KMP"1ts~*$w%/$R "1t+DP~j!$V((P< !DD$+ ."tBiuBFBRov?dBR<C`KBR<Cq<<CwBTe9CU_TxBRCa< &>RBN$! PK1I<P1Bw....7M$ {k9=KA""=I=|KV$ !DK1I!Q(...- 6.{kI="=9=KA|)4A9 !D#K1I1gB, ....7M$">!$$$+< :Bw...- 6.">=.]$+) c?$KA pB'I#DA.!($]$VWB'$($$$Y?$ KA) (Y !I(<P1O.PY?$KAKY ?$Y'.$Y?$BB$)  c'.KKA"k$ "=$$<k$,>"=-Y<Y '.1KY'.((<P.Ieq=$$ 16.$/>eI P)  8B$K"k$$"=$ <k-Y"=$,>)  ,"uBFBRWS9rQsTCy^ *> 16.$P 16. < 3P 16."O$D5 MB,PD=:D[^:<MB,P/$•D[•€  <P$$"a 95D(D[$$"a95•.MB,PP$~j*$/ ‚ ‚  〉 D[ P$~j*$/ ‚   = ) r)pL-Y/P uk 16."O$D5$>P 16.-Y) 4MB,  P^:D[D=<P/$  €/$•)  P"a95 (D(D^"a95 #)  P M"O$D5$SP#"><$SP#!D[ MDE9!$SP/<MB, P 7P$D[#">DE9!^ (P$)  jHDR#"a95$SPI=">$/D(-Y<MB,P #P$DE9!) 1AP$/>""=$%+$-Y<I"6$D(0 9/)@P<9!RI$SPD(<Peq 16. "O$D5 3 P$$I$SPD()2P"7KMB,a$$. ..I(!$) e?dJ#D(AB,M$E.7$$SPP$M$E "1t((">$+P$$7) _QT@qBJ*( ∆ ~j*P.7$~8$SP/$~)k">sDE9!  $'~*<d"1t~8O.P":$SPP~j'ƒ)*+ ∆ ~sƒ$7) Q\Q „$]$.I?"6$kDR$d! i(.7M$  [...]... minh và ham thích học tập như Em vũ Trang, em Ngoan, em Đại lớp 8c, em Thư, em Lan lớp 8B, em Nam,em Ninh,em Hiền, em Lợi, em Tiến lớp 8a Kết quả đạt được là: LỚP Sĩ số 8A 27 8B 27 8C 25 Phần kết luận Giỏi SL % 04 14 ,8 03 11,1 04 16 Khá SL % 08 29,6 08 29,6 03 12 Trung bình Sl % 11 40,7 10 37,3 12 48 Yếu SL 04 06 06 % 14 ,8 22,2 24 I Những bài học kinh nghiệm: a) Với học sinh: Học sinh chưa chăm học, ... phần nâng cao chất lượng dạy học môn hình học - Kích thích tính tò mò, khả năng ham học và tự học - Hình thành óc thẩm mỹ, linh hoạt , nhạy bén, tích cực trong tư duy, trong học tập và mọi hoạt động khác 18 - Hình thành tình cảm đối với con người, với khoa học, với đất nước , tích cực sáng tạo trong học tập và, đời sống - Hạn chế học sinh bỏ học, phần nhiều không học được sinh lười biếng, góp phần nâng... tăng thêm khả năng giải và suy luận đi đến hứng thú b)Với giáo viên: - Tạo cho các em có thói quen tiến hành đầy đủ các bước cần thiết khi giải bài toán - Uốn nắn phương pháp suy nghĩ, suy luận trong việc tìm lời giải bài toán, vậy cần hướng dẫn học sinh tự mình tìm lời giải, học cách suy nghĩ để giải toán sao cho gặp bài toán tương tự hoặc các bài toán khác, các em có thể làm được - Rèn khả năng thực... bài toán khác, các em có thể làm được - Rèn khả năng thực hành, cần lựa chọn các bài tập đa dạng , đầy đủ đừng đơn điệu lập lại làm học sinh nhàm chán và nảy sinh tính lười suy nghĩ , ỷ lại sẽ không phát huy tính tích cực , không hình thành khả năng tự học ở các em, sẽ hiếm có học sinh giỏi ,năng động và linh hoạt - Việc học của các em, giáo viên bộ môn phải giá theodõi chặt chẽ như vai trò giáo viên... kiện của bài toán, các chi tiết và định hướng các cách giải khác nhau để gây hứng thú cho học sinh - Hình thành kĩ năng nhận dạng định lí và vận dụng định lý trong giải toán hình học - Giải xong kiểm tra lại lời giải để kiểm tra kiên thức vận dụng ,vì vậy,cần rèn tính chính xác, cẩn thận trong giải toán - Chịu khó tìm tòi các cách giải khác nhau cho một bài toán hoặc mở rộng lời giải tìm được cho bài toán... chưa nắm vững là tất nhiên, nhưng với học sinh đã học kĩ bài nhưng vẫn chưa làm được bài tập, hoặc làm sai, các em này có thể có các sai sót sau: - Chưa đọc kĩ đề bài, chưa hiểu rõ đề đã vội giải, không biết bắt đầu từ đâu, khi gặp khó khăn không biết làm thế nào để tìm lời giải Vì vậy giáo viên nên hướng dẫn học sinh đọc và phân tích kĩ các nội dung trong đề bài 17 - Phải nghiên cứu kĩ từng chi tiết... giác cân dựa vào 2 góc bằng nhau của tam giác GV chốt lại yêu cầu các em nhớ để làm cơ sở cho việc chứng minh các bài sau, Những kiến thức kết hợp từ hình học lớp 6 chuyển sang vận dụng để C/m Hình Học lớp 7 Ví dụ 2 : Cho ∆ ABC vuông tại A, trung tuyến AM Gọi D là trung điểm của AB, E là điểm đối xứng với M qua D a C/m E đối xứng với M qua AB b Các tứ giác AEMC, AEBM là hình gì ? Vì sao? c Cho BC= 5... tính diện tích hình bình hành AEMC HS: Trả lời : AD.EM = 1,5.4 ( AD = AB:2cm = 6 cm) GV : Qua câu c, ta ôn tập được ? HS : Qua câu c, ta ôn tập được cách : - Tính chu vi hình thoi - Tính diện tích hình bình hành, diện tích hình thoi Câu d : Để hình thoi AEBM là hình vuông thì hình thoi này phải có thêm điều kiện nào ? Tam giác ABC là tam giác gì ? HS :Để hình thoi AEBM là hình vuông thì : Hình thoi này... ba(HH7) • Hoặc tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành(HH8) + C/m tứ giác AEBM là hình thoi Ta dựa vào tính chất : • Tứ giác AEBM là hình bình hành vì có 2 đường chéo vuông góc • Hoặc hình bình hành có 2 cạnh kề bằng nhau là hình thoi dựa vào tính chất đường trung tuyến trong tam giác vuông (HH8) Câu c : Ghi thêm BC = 5 cm vào gỉa thiết và viết kết luận câu c Tính chu vi tứ giác AEBM biết... là hình thoi trước để suy ra hai cạnh AE=MC ( vì cùng bằng BM) Và AE //MC ( Vì AE//BM) 1 số học sinh C/m AE =MC, ME =AC ( tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành) GV : Vây để C/m câu b ta cần nhớ ? HS: trả lời: C/m tứ giác AEMC là hình bình hành Ta dựa vào tính chất: • Tứ giác có 2 cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau là hình hình hành (HH8) • Tính chất đường trung bình của tam giác(HH8) . ">$SP ~j<ƒK">":e+RsYP 8 P)*ƒ":e+RsYP~j D)*$+$~ƒs*<~ƒjsK!!}4!P(} $)*(j*€r$)M$+$~ƒjs B)P$%~j*$/"a95!!~ƒjsK!%} QQ i2$w.7M$D(">d! 4d ∆ ~j*%'~{v|<dsj€s*{| 4d 8~ €8j{v| 4d 8 €8s{;| ∆ ~j*<  † = ( sj€s*  i 8~ €8j BT 89 / 111 E D M C B A 8 €8s j*€r$ pu P)*ƒ":e+RsYP~j D)*$+$~ƒs*<~ƒjsK!!}4!P(} $)*+$~ƒjs} B)P$%$/"a95!!~ƒjsK! % *7P*ƒ":e+RsYP~jP$]D-"a95(} 2* 8 €8s{|{| ƒs ⊥ ~j' 8 P~jK"1. 111 E D M C B A 8 €8s j*€r$ pu P)*ƒ":e+RsYP~j D)*$+$~ƒs*<~ƒjsK!!}4!P(} $)*+$~ƒjs} B)P$%$/"a95!!~ƒjsK! % *7P*ƒ":e+RsYP~jP$]D-"a95(} 2* 8 €8s{|{| ƒs ⊥ ~j' 8 P~jK"1  0$$SP"('ƒs{;| &>$ƒs ⊥ ~j' 8 P$/~j ⊥ ~*{| ~*ƒs{sj€s*< ;8~ €8j<P8sK"1. 0$$SP"('~j M$E"1t$w%/$R"1t+DP) *7D*$+$~ƒs*<~ƒjsK!!}4!P(} :~ƒ<9M58s ⊥ ~j{*|<=<9K$7D y‰q+$~ƒs*$/ 8s~* {8~ €8j<sj€s*|{$"1 D! ∆ {;| b 8s€   €ˆsƒ~* sƒ€~* {8 ∈ ƒs|{;| 4A+$~ƒs*K!D!{!$/P$'":((D^ P| i4*G$$(">$+@P9%} 2
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn rèn kỹ năng và phương pháp làm bài tập hình cho học sinh lớp 8, skkn rèn kỹ năng và phương pháp làm bài tập hình cho học sinh lớp 8, skkn rèn kỹ năng và phương pháp làm bài tập hình cho học sinh lớp 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay