skkn các dạng bài tập luyện từ và câu lớp 3

22 8,586 19
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2014, 13:30

. viên cách dạy từng loại bài tập Luyện từ và câu ở lớp 3 cụ thể như sau: I. Cách dạy bài tập về từ: 1. Loại bài tập mở rộng vốn từ: Loại bài tập mở rộng vốn từ chiếm tỉ lệ cao nhất so với các. khoa Tiếng Việt 3, các bài tập giúp học sinh luyện tập sử dụng từ có hai dạng cơ bản: Điền từ vào chỗ trống và thay thế từ. a. Dạng bài điền từ vào chỗ trống: Ví dụ: Chọn từ thích hợp trong. quả làm bài tập. Ví dụ: Bài tập 1, tiết Luyện từ và câu tuần 22, nêu yêu cầu: dựa vào những bài tập đọc và chính tả đã học ở các tuần 21,22, tìm các từ ngữ chỉ trí thức ( M: bác sĩ ) và hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn các dạng bài tập luyện từ và câu lớp 3, skkn các dạng bài tập luyện từ và câu lớp 3, skkn các dạng bài tập luyện từ và câu lớp 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn