Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin khai phá dữ liệu và ứng dụng trong quản lí cán bộ

92 765 2
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2014, 13:15

. thiết. Luận văn nghiên cứu tổng quan về đặc tính công nghệ khai phá dữ liệu, các kỹ thuật khai phá dữ liệu (phân cụm, phân lớp ), các phần mềm thông dụng khai phá dữ liệu và giải pháp phân. vậy, luận văn tiếp theo sẽ nghiên cứu công nghệ, kỹ thuật và công cụ phục vụ yêu cầu. - 12 - CHƢƠNG 2. PHƢƠNG PHÁP KHAI PHÁ DỮ LIỆU 2.1. Khai phá dữ liệu 2.1.1. Khái niệm Khai phá dữ liệu. phương pháp thông dụng nhất trong khai phá dữ liệu là: phân cụm dữ liệu, phân lớp dữ liệu và khai phá luật kết hợp… Ta sẽ xem xét từng phương pháp: Phân cụm dữ liệu: Mục tiêu chính của phương pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin khai phá dữ liệu và ứng dụng trong quản lí cán bộ, Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin khai phá dữ liệu và ứng dụng trong quản lí cán bộ, Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin khai phá dữ liệu và ứng dụng trong quản lí cán bộ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn